Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000

Kazalo

2273. Pravilnik o načinu, pogojih in postopkih prodaje, oddaje v zakup (najem) ali oddaje za gradnjo stavbnih zemljišč, ki so v lasti Mestne občine Celje, stran 6523.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), tretjega odstavka 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje je Mestni svet mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99) na predlog župana na 13. seji dne 20. 4. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu, pogojih in postopkih prodaje, oddaje v zakup (najem) ali oddaje za gradnjo stavbnih zemljišč, ki so v lasti Mestne občine Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE IN OPREDELITVE
1. člen
S tem pravilnikom se določa način, pogoje in postopke prodaje, oddaje v zakup (najem) ali oddaje za gradnjo stavbnih zemljišč, ki so v lasti Mestne občine Celje (v nadaljevanju: MOC).
2. člen
Prodaja, oddaja v zakup (najem) ali oddaja za gradnjo stavbnih zemljišč se izvaja v okviru sprejetih programov urejanja stavbnih zemljišč na podlagi:
1. veljavno sprejetih prostorsko ureditvenih aktov;
2. sprejetih programov opremljanja stavbnih zemljišč s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter možnostjo priključitve na te objekte in naprave;
3. sprejete politike razvoja poselitve ter rabe in uporabe prostora.
Operativne odločitve o prodaji, oddaji v zakup (najem) ter oddaji za gradnjo stavbnih zemljišč, zajetih v programih urejanja stavbnih zemljišč, sprejema pristojna služba, ki je v skladu s sprejetim odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje zadolžena za izvajanje gospodarske javne službe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči (v nadaljevanju: pristojna služba MOC).
Nadzor nad sprejemanjem odločitev iz drugega odstavka tega člena izvaja župan MOC.
3. člen
Pomen izrazov po tem pravilniku:
1. prodaja stavbnega zemljišča je prenos lastninske pravice in neposredne posesti nad stavbnim zemljiščem, katerega lastnik in neposredni uporabnik je MOC, na izbranega interesenta;
2. oddaja stavbnega zemljišča v zakup (najem) je prenos neposredne posesti nad stavbnim zemljiščem, katerega lastnik je MOC, na izbranega interesenta proti določeni zakupnini (najemnini);
3. oddaja stavbnega zemljišča za gradnjo je prenos pravice gradnje na stavbnem zemljišču, ki ostane v lasti MOC, izbrani interesenti pa pridobijo z oddajo zgolj pravico gradnje objekta na zemljišču v skladu z razpisnimi pogoji.
Za neposredno izvajanje nalog prodaje, oddaje v zakup (najem) in oddaji za gradnjo stavbnih zemljišč je zadolžena pristojna služba MOC.
II. ORGANIZACIJA JAVNEGA RAZPISA IN JAVNE DRAŽBE
5. člen
Pristojna služba MOC proda ali odda stavbno zemljišče na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa ali javne dražbe, katero vodi komisija za prodajo ali oddajo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: komisija MOC), ki jo imenuje župan MOC.
Komisija je sestavljena iz petih članov, po potrebi pa se dopolni s posameznimi strokovnjaki za določena področja iz vsebine javnega razpisa. Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča najmanj polovica njenih članov.
6. člen
Vsa administrativna in strokovna dela v zvezi prodaje ali oddaje stavbnega zemljišča opravlja pristojna služba MOC za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
III. JAVNI RAZPIS IN JAVNA DRAŽBA
7. člen
Javni razpis za prodajo ali oddajo stavbnih zemljišč se izvede z zbiranjem pisnih ponudb, in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma drugih javnih glasilih.
Če je za nakup ali zakup (najem) istega stavbnega zemljišča skladno z razpisanimi pogoji pravočasno in pravilno prispelo več enakovrednih vlog, lahko pristojna služba MOC za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči sprejme odločitev o preoblikovanju javnega razpisa v javno dražbo.
8. člen
Javna dražba se opravi po predpisani vsebini, postopku in vsebini iz javnega razpisa. V okviru objave javne dražbe se lahko navede tudi morebitni določen najnižji možni znesek višanja ponudbe.
Na javni dražbi so lahko poleg organizatorja dražbe prisotni le povabljeni predstavniki oziroma zastopniki zainteresiranih ponudnikov, ki so pravilno položili varščino ob prijavi na javno dražbo (to dokažejo z ustreznim dokazilom), ki pa se morajo obvezno izkazati z ustreznim pooblastilom. Enak pogoj velja za javno dražbo, ki se izvede namesto javnega razpisa.
IV. VSEBINA JAVNEGA RAZPISA IN JAVNE DRAŽBE
9. člen
Objava javnega razpisa ali javne dražbe za prodajo ali oddajo stavbnih zemljišč mora vsebovati:
1. ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega razpisa;
2. vrsto pravnega posla za pravni temelj prenosa pravice (prodaja, oddaja v zakup, najem ali za gradnjo);
3. namen prodaje oziroma oddaje stavbnega zemljišča;
4. lokacijo, velikost in namembnost stavbnega zemljišča (lega, status, k.o., ZKV, parcelna številka, površina, kultura, pravno in dejansko stanje zemljišča) ter pogoje za uporabo;
5. ceno zemljišča z opisom in izračunom komunalne opremljenosti zemljišča;
6. rok pričetka in dokončanja gradnje na stavbnem zemljišču;
7. navedbo, ali gre za javni razpis s končnim rokom oddaje vlog ali za javni razpis, ki je odprt do prodaje oziroma oddaje vseh stavbnih zemljišč;
8. izhodiščno ceno stavbnega zemljišča in način revalorizacije vrednosti stavbnega zemljišča do sklenitve pogodbe;
9. navedbo, da mora ponudba vsebovati program z opisom dejavnosti ter višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene stavbnega zemljišča;
10. navedbo, kdo je lahko udeleženec javnega razpisa oziroma javne dražbe;
11. poziv ponudnikom, da v vlogi navedejo svoj polni naziv oziroma ime ter sedež oziroma naslov;
12. višina jamstva za resnost ponudbe, ki ne sme biti nižja od 5% izhodiščne cene stavbnega zemljišča z navedbo računa, kamor se jamstvo plača;
13. kraj, čas in kontaktno osebo, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo, ceno dokumentacije in način plačila dokumentacije z navedbo o možnosti ogleda razpisanega zemljišča;
14. način predložitve vloge (datum, čas, naslov, oznaka);
15. obvezne sestavine vloge – dokumenti in dokazila;
16. način in rok plačila kupnine oziroma zakupnine (najemnine);
17. merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb;
18. navedbo, da mora izbrani ponudnik skleniti ustrezno pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema sklepa o izbiri oziroma v primeru pritožbe v roku 15 dni po zaključenem pritožbenem postopku;
19. navedbo, da se v primeru, da izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe, varščina za resnost ponudbe ne vrne;
20. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja ponudb;
21. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa;
22. druge morebitne pogoje in zahteve, ki jih morajo še dodatno izpolnjevati interesenti.
V. VARŠČINA ZA RESNOST PONUDBE
10. člen
Višino varščine določi strokovna služba MOC za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči za vsak razpis posebej. Višina varščine je odvisna od ocenjenih tržnih možnosti prodaje ali oddaje stavbnega zemljišča, pri čemer pa višina varščine ne sme biti nižja od 5% ponudbene – izhodiščne cene iz javnega razpisa.
Ponudnik lahko ponudbo za nakup ali zakup (najem) stavbnega zemljišča umakne, nadomesti z drugo ali jo dopolni do roka za prejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V primeru umika do roka iz javnega razpisa se že plačana varščina ponudniku vrne.
Varščina, zahtevana v javnem razpisu, se vrne v roku 15 dni po zaključenem postopku izbora najugodnejšega ponudnika:
1. interesentom, ki niso bili izbrani kot najugodnejši ponudniki iz javnega razpisa;
2. v primeru umika vloge posameznega interesenta pred potekom roka iz javnega razpisa;
3. vsem interesentom – ponudnikom v primeru odpovedi javnega razpisa.
VI. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA
11. člen
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika komisija upošteva naslednja merila:
1. program dejavnosti ponudnika z opisom, usklajenim s konceptom razvoja MOC;
2. predvideni program uporabe zemljišča, njegov vpliv na možnosti nadaljnje poselitve območja in vpliv na okolje;
3. ponujena višina odkupa oziroma zakupa (najema) ter rok in način plačila;
4. rok izgradnje in začetek obratovanja objekta;
5. mnenje pristojne službe MOC, zadolžene za izvajanje gospodarske javne službe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
6. druga merila, navedena v objavi javnega razpisa oziroma javni držabi.
Navedena merila iz prejšnjega odstavka veljajo tudi za odločanje o prodaji oziroma oddaji stavbnih zemljišč brez javnega razpisa.
VII. PRODAJA ALI ODDAJA BREZ JAVNEGA RAZPISA
12. člen
MOC lahko proda ali odda stavbno zemljišče brez javnega razpisa v naslednjih primerih:
1. za gradnjo za potrebe obrambe;
2. za gradnjo objektov javne infrastrukture;
3. za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, javne uprave in pravosodja;
4. za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadružnih stanovanj in stanovanjskih hiš;
5. za gradnjo nadomestnih objektov;
6. za gradnjo na zemljišču, ki je s prostorskim izvedbenim načrtom predviden za določenega investitorja;
7. za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča;
8. za zemljišča, za katera je bil javni razpis dvakrat neuspešen;
9. če je ocenjena vrednost stavbnega zemljišča nižja od 500.000 SIT.
MOC lahko zamenja nepremičnino za drugo enakovredno nepremičnino brez javnega razpisa.
VIII. JAVNO ODPIRANJE IN OBRAVNAVANJE PONUDB
13. člen
Odpiranje ponudb je javno in ga opravi komisija iz 5. člena tega pravilnika na naslovu, v prostorih ter na dan in ob uri, določeni v objavi javnega razpisa ali javne dražbe ne glede na to, ali so pooblaščenci ponudnikov navzoči ali ne. Predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja ponudb izročijo komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu oziroma javni dražbi.
Komisija na podlagi določil predpisov o javnih naročilih oceni prispele ponudbe in ugotovi, če izpolnjujejo razpisne pogoje. Ponudbe, ki pogojev javnega razpisa ne izpolnjujejo, komisija izloči, ostale pa obravnava na podlagi meril iz 11. člena tega pravilnika.
Ponudnik, ki ne predloži pravočasno popolne vloge, se v primeru javnega razpisa s končnim rokom izloči iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika.
V primeru razpisa z odprtim rokom se lahko ponudnika pozove k dopolnitvi vloge, če za isto stavbno zemljišče ni prispela tudi druga popolna vloga.
Po oceni prispelih ponudb komisija na podlagi meril za izbor najugodnejšega ponudnika svoje ugotovitve in predloge o izbiri pošlje pristojni službi MOC, ki na podlagi teh ugotovitev in predloga o izbiri ponudnika sprejme sklep o prodaji oziroma oddaji stavbnega zemljišča izbranemu najugodnejšemu ponudniku.
IX. IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA IN SKLENITEV POGODBE
14. člen
Pristojna služba MOC o izbiri najugodnejšega ponudnika obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Zoper sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika lahko vsak ponudnik, ki se je udeležil javnega razpisa s svojo ponudbo, vloži v roku 15 dni od dneva prejetja obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, pritožbo pri županu MOC.
Župan MOC pritožbo neizbranega ponudnika obravnava čimprej, najkasneje pa v roku 30 dni od dneva, ko je bila pritožba vložena.
O pritožbi odloči župan z odločbo, ki je dokončna.
15. člen
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu oziroma zakupu (najemu) stavbnega zemljišča v roku iz 18. točke 9. člena tega pravilnika in začeti z ustreznimi deli na stavbnem zemljišču v roku, določenem v pogodbi.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da je odstopil od pogodbe. V tem primeru se mu vplačane varščine za resnost ponudbe ne vrne.
X. PONOVITEV JAVNEGA RAZPISA OZIROMA JAVNE DRAŽBE
16. člen
Javni razpis oziroma javna dražba se ponovi, če:
1. se na razpis ne javijo interesenti za odkup oziroma zakup (najem) celotnega zemljišča, ki je predmet razpisa;
2. je razpis uspešen le za posamezna stavbna zemljišča, njihova prodaja oziroma oddaja pa ne omogoča smotrne uporabe zemljišča in/ali prodaje oziroma oddaje stavbnega zemljišča pod enakimi pogoji;
3. če komisija za izbor najugodnejšega ponudnika le-tega ne izbere izmed vseh prispelih ponudb;
4. če izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe;
5. če komisija javni razpis razveljavi.
XI. ZAČASNI ZAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ
17. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno nanašajo tudi na pogoje oddaje v začasni zakup (najem) stavbnega zemljišča.
Začasni zakup za stavbna zemljišča, kjer je z začasnim zakupom predvidena postavitev začasnih objektov za izvajanje pridobitne dejavnosti, se opravi na podlagi javnega razpisa v skladu z določbami tega pravilnika.
V vseh ostalih primerih lahko pristojna služba MOC za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči odda stavbna zemljišča v začasni zakup brez javnega razpisa.
XII. KONČNI DOLOČBI
18. člen
S pričetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Celje (Uradni list SRS, št. 2/85).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-2-2000
Celje, dne 20. aprila 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost