Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000

Kazalo

2272. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Industrija JUG - gospodarska cona - severni del Cinkarne, stran 6521.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) na seji dne 20. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Industrija JUG – gospodarska cona – severni del Cinkarne
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94 in 25/98) in s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90, 25/98) se spremeni in dopolni zazidalni načrt “Industrija JUG“ (projekt Zavod za napredek gospodarstva Celje, št. 216/70, osnovni odlok objavljen v Uradni listu SRS, št. 37/71, dopolnitev v Uradnem listu RS, št. 14/99) po projektu, ki ga je izdelala Vizura d.o.o. Celje pod št. 109/99-01.
2. člen
2. člen odloka o zazidalnem načrtu “Industrija JUG“, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 37/71, se dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:
“Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na območje, ki ga na severu omejuje predvidena Bežigrajska cesta, na zahodu desni breg Hudinje, na jugu desni breg Ložnice, na vzhodu pa krajevna cesta s parc. št. 1637/1 k. o. Teharje.
Velikost območja znaša ca. 7 ha in zajema naslednje parcelne številke:
– k. o. Sp. Hudinja parc. št. 1729 (del)
– k. o. Teharje parc. št.: 1651/2, 141/7, 141/6, 141/9, 141/8, 1653, 1652, 140/5, 141/4, 139/3, 140/6, 140/1, 141/3, 141/2, 140/2, 1667, 140/7, 143/6, 127/4, 143/1, 127/4, 142, 141/1, 145/2, 1611/1, 152, 143/3, 145/1, 130/1, 127/1, 127/8, 129/2, 128, 127/3, 123/3, 123/4, 122/2, 1610/8, 1610/2, 1610/6, 1610/7, 122/1, 123/1, 1611/9, 1637/1, 8/3, 8/5, 117/3, 117/4, 1610/3, 118/3, 118/1, 118/2, 1611/3, 1634/8.
Območje je razdeljeno v sedem karejev, prevzema pa tudi obstoječe črpališče tehnoloških vod za potrebe Cinkarne. Predvideni kareji so namenjeni različnim gospodarskim dejavnostim: poslovnim, industrijskim, obrtnim, trgovskim in drugim ali parkiranju tovornih vozil s spremljajočimi dejavnostmi.
Mogoče so vse gospodarske dejavnosti, ki so okoljsko sprejemljive in njihovi vplivi ne presegajo z veljavno zakonodajo predpisanih ravni. V primeru, da je za posamezno dejavnost predpisana presoja vplivov na okolje, si mora le-to investitor pridobiti v fazi lokacijskega postopka.“
3. člen
3. člen odloka se dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:
“KARE ČRPALIŠČE TEHNOLOŠKIH VOD:
Sprememba zazidalnega načrta na skrajnem zahodnem delu med strugama Hudinje in Ložnice prevzema obstoječe črpališče tehnoloških vod za potrebe Cinkarne. Le-tega je mogoče glede na potrebe tehnološko posodobiti, objekte pa rekonstruirati oziroma zgraditi nove. V primeru opustitve črpališča, je mogoče območje nameniti za potrebe gospodarskih dejavnosti.
KAREJI 1, 2, 3, 4, 5 in 7
So namenjeni različnim gospodarskim dejavnostim:
– poslovnim, industrijskim, obrtnim, trgovskim in drugim dejavnostim ali po potrebi tudi parkiranju tovornih vozil s pripadajočimi servisnimi, skladiščnimi in drugimi objekti.
Objekti v posameznih karejih niso definirani z gabariti, pač pa le z možnimi gradbenimi linijami. Opredeljeni bodo v posameznih lokacijskih dokumentacijah glede na potrebe posameznih investitorjev in razpoložljivi prostor posameznega kareja.
KARE 6
V kareju 6 ob Bežigrajski cesti je za potrebe celotne gospodarske cone, ki gravitira na Bežigrajsko cesto in na avtocestni priključek Celje – VZHOD, predvidena bencinska črpalka s priročno trgovino, okrepčevalnico, možnostjo avtopralnice in drugih priročnih servisnih dejavnosti. Oblikovanje in lego objektov je mogoče prilagoditi tipologiji trgovca z naftnimi derivati, vendar v mejah kareja.
FUNKCIONALNA ZEMLJIŠČA
Funkcionalna zemljišča med objekti uporabnikov karejev grafično v spremembi zazidalnega načrta niso opredeljena, pač pa bodo določena s posameznimi lokacijskimi dokumentacijami glede na prostorske potrebe posameznih investitorjev.
ZELENE POVRŠINE
Proste površine med objekti ter parkirnimi in manipulacijskimi površinami morajo biti ozelenjene, ob Bežigrajski cesti ter obeh vodotokih pa zasajena drevesa z upoštevanjem tras komunalnih naprav. Obvezno je potrebno hortikulturno urediti okolico bencinskega servisa.“
4. člen
4. člen odloka se dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:
“Komunalno omrežje obravnavanega območja se navezuje na obstoječo komunalno infrastrukturo v skladu s pogoji upravljavcev le-te.
Obravnavano območje se bo napajalo iz predvidene Bežigrajske ceste po glavni servisni cesti, ki bo javna, priključki do posameznih karejev pa bodo v območjih funkcionalnih zemljišč posameznih investitorjev.
Mogoča je tudi povezava kareja 5 in bencinskega servisa z nivojskim križanjem industrijskega tira MT 2 ob pogoju zavarovanja prehoda z avtomatskimi zapornicami in svetlobno signalizacijo.
Kolikor bi se pokazala potreba po povezavi s kompleksom Cinkarne, je v skladu z vodnogospodarskimi pogoji mogoča tudi izgradnja mostu preko Ložnice na servisno cesto “A“.
Zaradi izvedbe novega križišča na odcepu za Petrol, bo potrebno v navezavi na cesto v Gaje zgraditi nov most, ki bo služil za napajanje kareja 7 in gospodarskih dejavnosti v Gajih in Bežigradu.
TOLERANCE
Kot tolerance je mogoče zaradi potreb investitorjev tudi drugačno formiranje posameznih karejev, ki jih bodo pogojevale potrebe posameznih investitorjev, pa tudi združitev karejev v enotno območje za potrebe parkiranja tovornih vozil s pripadajočimi objekti.
V smislu toleranc je mogoče v primeru opustitve črpališča tehnoloških vod ali bencinskega servisa tudi ta dva kareja uporabiti za katerokoli navedeno gospodarsko dejavnost.
Objekti bencinskega servisa se lahko poljubno oblikujejo, odvisno od tipologije trgovca z naftnimi derivati in njegove tehnologije.
Kot tolerance so mogoče tudi spremembe tras komunalne in prometne infrastrukture s pogojem, da le-te ne bodo porušile osnovnega koncepta in da so v soglasju z upravljavci posameznih vodov.
ETAPNOST IZGRADNJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
Območje zazidalnega načrta je mogoče glede na območja posameznih karejev izgrajevati etapno ob pogoju predhodne izgradnje komunalne infrastrukture, ki bo omogočala napajanje posameznih zaključenih etap.“
5. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-179/99
Celje, dne 20. aprila 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost