Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000

Kazalo

2269. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova, stran 6510.

Na podlagi 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Cankova na 14. redni seji dne 26. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarsko javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Cankova (v nadaljevanju: občina) in ureja način in oblike njihovega izvajanja.
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavlja materialne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
2. člen
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne javne službe in dejavnosti, ki so kot javne službe določene s tem odlokom.
3. člen
Občina z odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne javne službe oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
II. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju Občine Cankova se kot obvezne javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, zaradi varstva narave,
7. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin,
8. gasilska služba.
5. člen
Poleg obveznih gospodarskih javnih služb, občina organizira tudi izbirne gospodarske javne službe na naslednjih področjih:
– urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
– pogrebne storitve,
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene v magistralne in regionalne ceste,
– vzdrževanje in urejanje javnih tržnic,
– oskrba s plinom,
– urejanje javnih parkirišč,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
– urejanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– komunalno-informacijski sistem (CATV),
– zimska služba.
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet občine.
6. člen
Javne službe se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka ni drugače določeno.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z lokalnimi javnimi službami je obvezna, če z zakonom ali občinskim odlokom ni drugače določeno.
7. člen
Infrastrukturni objekti, naprave, potrebni za izvajanje javnih služb v Občini Cankova so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– objekti in naprave za ravnanje s komunalnimi odpadki in za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– plakatna mesta,
– peš poti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
– pokopališčni objekti in naprave,
– tržnice,
– objekti in naprave za oskrbo s plinom,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi.
Z odlokom iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave namenjeni za izvajanje javnih služb, določijo se objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo se pogoji in način rabe ter druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
III. OBLIKE IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
8. člen
Občina zagotavlja izvajanje javnih služb v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– v režijskem obratu,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Javno podjetje
9. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem, se urejajo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje občinski svet.
10. člen
V javnem podjetju se lahko kot javne službe izvajajo naslednje dejavnosti:
1. oskrbe s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. oskrba s plinom.
Javno podjetje lahko pridobi koncesijo tudi za druge dejavnosti javnih služb.
Javno podjetje določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
Javno podjetje daje soglasje za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
Režijski obrat
11. člen
Režijski obrat se ustanovi, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti dejavnosti gospodarske javne službe neekonomično in neracionalno ustanoviti javno podjetje, istočasno pa tudi ni pogojev za podelitev koncesije ali neposrednega prenosa v izvajanje ali pa bi bilo to nesmotrno. Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota občinske uprave.
Koncesija
12. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Koncesija se daje za dejavnosti javnih služb, ki se ne izvajajo kot dejavnosti javnega podjetja.
Občina pridobiva koncesionarje z javnim razpisom na podlagi koncesijskega akta.
13. člen
S koncesijskim aktom določi občinski svet predmet in pogoje za opravljanje gospodarske javne službe.
O izbiri koncesionarja odloči pristojni organ občine z upravno odločbo po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Z izbranim koncesionarjem (izvajalcem) sklene župan koncesijsko pogodbo.
Vlaganje kapitala
14. člen
Javne dobrine lahko občina zagotavlja z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Odločitev o vlaganju javnega kapitala sprejme občinski svet.
Na podlagi odločitve o vlaganju kapitala se izvede javni razpis zainteresiranih oseb zasebnega prava.
O izbiri osebe zasebnega prava odloči upravni organ občine z upravno odločbo, po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Z izbranim izvajalcem sklene župan ustrezno pogodbo.
Prav tako lahko občina vlaga lastna sredstva v infrastrukturne objekte in naprave, ki so potrebni za izvajanje javnih služb, o tem prav tako daje soglasje oziroma odloči občinski svet.
IV. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
15. člen
Javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin (komunalna taksa, tarifa, nadomestilo,...),
– z lokalnim davkom,
– iz proračuna,
– iz prihodkov javnega podjetja, režijskega obrata, koncesionarjev ali oseb zasebnega prava, ki zagotavljajo javno službo,
– iz ostalih virov.
16. člen
Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon in odlok občine v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin in rednosti njihove uporabe.
V. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
17. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja strokovna služba občinske uprave.
18. člen
Naloge iz 5. člena tega odloka se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za poseg v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
19. člen
Posamezne naloge iz prve in druge alinee prejšnjega člena se lahko odstopijo za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
Izvajalci posameznih dejavnosti javnih služb so dolžni sodelovati pri načrtovanju in pospeševanju dejavnosti, ki jo opravljajo kot javno službo.
Občina lahko prenese določene naloge kot javno pooblastilo na izvajalce javnih gospodarskih služb.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
20. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin je občina ustanovila svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet).
21. člen
Svet je sestavljen iz predstavnikov uporabnikov javnih dobrin.
Podrobnejšo sestavo, delovno področje ter pristojnosti in pravice sveta določi akt o ustanovitvi sveta.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Do sprejema predpisov iz 3. člena tega odloka se za urejanje zadev, ki niso urejene s tem odlokom, za posamezna področja gospodarske infrastrukture uporabljajo do sedaj veljavni predpisi in sklenjene pogodbe.
23. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova–Tišina (Uradni list RS, št. 47/96).
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0448/00 -1
Cankova, dne 3. maja 2000.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

AAA Zlata odličnost