Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000

Kazalo

2267. Odlok o ustanovitvi vaških odborov, stran 6509.

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/97, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 59. člena statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Borovnica na 11. redni seji dne 13. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi vaških odborov
1. člen
Zaradi zagotovitve sodelovanja vaških skupnosti občanov na območju posameznih vasi in naselji in za opravljanje posameznih vasi in naselji in za opravljanje javnih zadev v Občini Borovnica, se kot posvetovalna telesa občinskega sveta ustanovijo vaški odbori.
2. člen
Vaški odbori v občini se lahko ustanavijo za naslednja območja:
– Breg-Pako območje vasi Breg in Pako,
– Borovnica območje vasi Borovnica,
– Brezovica območje vasi Brezovica, Niževec, Ohonica, Dražica, Pristava, Lašče,
– Dol-Laze območje vasi Dol in Laze,
– Zabočevo območje vasi Zabočevo.
3. člen
Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju javnih zadev:
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine,
– dajejo predloge za letne občinske proračune za področje javne infrastrukture na svojem območju,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev,
– dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja,
– seznanjajo občinski svet s problemi in potrebami prebivalcev na področju varstva okolja,
– obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje vaškega odbora in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja.
4. člen
Vaški odbori imajo po tri člane, razen vaškega odbora Borovnica, ki ima pet članov.
Člane vaških odborov imenuje in razrešuje, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, občinski svet izmed prebivalcev območja vaške skupnosti.
5. člen
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali svetnik občinskega sveta dvajset dni po imenovanju članov vaškega odbora na občinskem svetu.
Vaški odbor ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izmed sebe izvolijo člani vaškega odbora. Mandat članov vaškega odbora je 4 leta in se začne ter konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
6. člen
Vaški odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.
Pri delu vaškega odbora sodeluje svetnik iz njihovega območja, vendar pa nima pravice glasovati.
7. člen
Predsednik skliče vaški odbor najmanj enkrat letno oziroma večkrat, če je to potrebno.
Občinski svet lahko razreši vaški odbor, če:
– se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– ne izvršuje nalog, kijih ima v skladu s tem odlokom.
8. člen
Za delovanje vaških odborov se ne zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu.
Funkcija člana odbora je častna.
Funkcija člana vaškega odbora je nezdružljiva s funkcijo nadzornega odbora občine in z delom v občinski upravi.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 066/3-11/18-142/00
Borovnica, dne 13. aprila 2000.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti