Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000

Kazalo

2132. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka, stran 6443.

Na podlagi 22. člena zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo in 39/85 - popr.) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina pravilnika
1. člen
Ta pravilnik določa programe strokovnega izpita iz upravnega postopka (v nadaljnjem besedilu: izpit), sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, način prijave k izpitu, trajanje in način opravljanja izpita, vodenje evidence o izpitih, izdajanje potrdil o izpitu, plačilo izpitne komisije ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita.
Obseg izpita
2. člen
Program izpita obsega določbe splošnega upravnega postopka ali splošnega in posebnih upravnih postopkov ter drugih predpisov, ki jih uradna oseba neposredno uporablja pri opravljanju dejanj v upravnem postopku.
Program izpita
3. člen
(1) Temeljna vsebina izpita iz splošnega upravnega postopka obsega:
– temeljna načela,
– pristojnost za odločanje,
– stranka in njeno zastopanje,
– jezik postopku,
– občevanje organov in strank,
– vročanje spisov,
– roki in naroki ter vrnitev v prejšnje stanje,
– vzdrževanje reda,
– stroški postopka,
– začetek postopka in zahtevki strank,
– postopek do izdaje odločbe,
– odločba in sklep,
– pritožba,
– izredna pravna sredstva,
– izvršba,
– nadzor nad izvajanjem zakona o splošnem upravnem postopku,
– izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku,
– upravni spor.
(2) Program izpita je določen posebej za kandidate z univerzitetno izobrazbo ter z visoko in višjo izobrazbo in posebej za kandidate s srednjo splošno in srednjo strokovno izobrazbo in je sestavni del tega pravilnika.
(3) Kandidat lahko poleg programa iz prejšnjega odstavka opravlja izpit tudi po posebnem programu za poseben upravni postopek. Poseben program je lahko določen s strani pristojnega ministra.
Podrobnejša vsebina programa
4. člen
Program je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za izpit. Podrobnejše vsebine vsebujejo pravne vire in literaturo, potrebno za pripravo na izpit in morajo biti dostopne vsem kandidatom.
II. SESTAVA IN OBLIKOVANJE IZPITNE KOMISIJE
Komisija za izpit
5. člen
(1) Izpit se opravlja pred komisijo, ki šteje tri člane.
(2) Člane imenuje minister iz vrst strokovnjakov za upravni postopek.
(3) Član izpitne komisije mora imeti najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo, če ni enakega univerzitetnega programa, in najmanj pet let delovnih izkušenj.
Predsednik izpitne komisije
6. člen
Predsednik, ki je določen izmed članov izpitne komisije, vodi izpitni postopek, skrbi za izpitni red.
Zapisnikar
7. člen
Zapisnikarja, ki vodi zapisnik o poteku izpita imenuje minister izmed delavcev, zaposlenih v državnih organih. Imeti mora najmanj srednjo splošno oziroma srednjo strokovno izobrazbo.
Določitev razporeda in sestave komisije in zapisnikarja in njihove naloge
8. člen
Ministrstvo, pristojno za upravo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), z mesečnim razporedom določi predsednika in člane izpitnih komisij (v nadaljnjem besedilu: izpraševalec) za posamezne kandidate, datum in kraj opravljanja izpita ter zapisnikarja. V razporedu se za vsakega člana komisije določi, za katerega kandidata določi pisno nalogo. Razpored se pošlje vsem članom izpitne komisije in zapisnikarjem.
Dolžnosti članov izpitne komisije
9. člen
(1) Člani izpitne komisije in zapisnikar morajo vestno opravljati dolžnosti v zvezi z delom v izpitni komisiji, v katero so določeni z mesečnim razporedom.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora takoj, ko izve za razlog, zaradi katerega ne bi mogel opraviti svoje dolžnosti v izpitni komisiji, v katero je določen z razporedom, obvestiti delavca, ki je pristojen za organizacijo izpitov.
(3) Minister razreši osebo iz prvega odstavka tega člena, če ta večkrat krši obveznosti, določene s tem pravilnikom, ter o tem obvesti predstojnika organa oziroma organizacije, kjer je oseba zaposlena.
III. PRIJAVA IN POSTOPEK OPRAVLJANJA IZPITA
Prijava in postopek s prijavo
10. člen
(1) Kandidat za opravljanje izpita vloži prijavo na predpisanem obrazcu pri ministrstvu.
(2) Kandidat prijavi priloži potrdilo o izobrazbi.
(3) Ministrstvo obvesti kandidata glede časa, kraja in vsebine izpita. Obvestilo o datumu izpita se pošlje kandidatu najmanj petnajst dni pred dnem, določenim za izpit.
Opravljanje izpita iz upravnega postopka
11. člen
(1) Izpit obsega pisni in ustni del.
(2) Izpraševalec je dolžan dostaviti nalogo za pisni del izpita organizacijski enoti ministrstva, ki je pristojna za izpite in preizkuse znanja, najmanj tri dni pred dnevom izvedbe pisnega dela izpita.
(3) Ustni del izpita iz upravnega postopka obsega zagovor pisne naloge in preverjanje znanja določb splošnega upravnega postopka ali splošnega in posebnih upravnih postopkov ter drugih predpisov, ki jih uradna oseba neposredno uporablja pri vodenju ali odločanju v upravnem postopku.
(4) Pisni del izpita opravlja kandidat pod nadzorstvom delavca ministrstva oziroma pooblaščene organizacije, ustni del pa pred izpitno komisijo.
Ocena pisnega dela
12. člen
Uspeh kandidata pri pisnem delu izpita oceni komisija na obrazložen predlog člana komisije, ki je predlagal in pregledal pisno nalogo.
Ustni del izpita
13. člen
(1) Ustni del izpita opravlja kandidat praviloma naslednji dan po pisnem delu izpita.
(2) Vprašanja, ki jih postavijo izpraševalci kandidatu pri ustnem delu izpita, morajo biti taka, da je mogoče iz odgovorov nanje oceniti kandidatovo znanje iz upravnega postopka.
Trajanje izpita
14. člen
Pisni del izpita traja največ štiri pedagoške ure, ustni pa največ 45 minut.
Ocena uspeha kandidata
15. člen
Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z oceno “uspešno” ali “neuspešno”.
Ugovor
16. člen
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene poda ugovor ustno na zapisnik.
(2) V primeru ugovora kandidat ponovno opravlja izpit najkasneje v treh dneh pred novo izpitno komisijo, ki je sestavljena iz predsednika prejšnje izpitne komisije ter dveh novih izpraševalcev. Predsednika nove komisije se določi izmed dveh novih izpraševalcev.
Potrdilo o izpitu
17. člen
(1) Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o izpitu. Potrdilo podpiše predsednik komisije.
(2) Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je izpit opravil.
Javnost izpita
18. člen
Izpit je javen.
IV. EVIDENCA O IZPITIH
Zapisnik
19. člen
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik. Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik, člani komisije in zapisnikar.
Zbirka dokumentov o kandidatu
20. člen
Za vsakega kandidata se vodi zbirka dokumentov, ki vsebuje prijavo k izpitu, potrdilo o izobrazbi kandidata, obvestilo o dnevu opravljanja izpita in zapisnik o poteku izpita.
Evidenca izpitov
21. člen
(1) Ministrstvo vodi evidenco izpitov.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– zaporedno številko,
– priimek in ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– številko zbirke dokumentov o kandidatu,
– stopnjo in vrsto izobrazbe,
– datum opravljanja izpita,
– uspeh na izpitu.
(3) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno v obliki matične knjige, zbirka dokumentov o kandidatu pa eno leto od dneva opravljanja izpita.
Plačilo izpitne komisije
22. člen
(1) Predsedniku in članom izpitne komisije ter zapisnikarjem, pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo določi minister.
(2) Za kandidate, ki so zaposleni v državnih organih, se zagotavljajo sredstva za delo izpitne komisije v državnem proračunu.
(3) Za kandidate, ki niso zaposleni v državnih organih, plača stroške opravljanja izpita delodajalec oziroma kandidat sam po ceniku, ki ga določi minister.
V. POOBLASTILA ZA IZVAJANJE IZPITA
Izdajanje pooblastil
23. člen
(1) Pooblastila za izvajanje izpita po tem pravilniku se izdajajo na podlagi javnega razpisa.
(2) Z javnim razpisom se določijo pogoji, ki ga mora izpolnjevati izvajalec izpita po tem pravilniku.
(3) Ministrstvo izvaja nadzor nad izvajanjem izpitov po tem pravilniku.
VI. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
Prehodna določba
24. člen
Kandidati, ki so vložili vlogo za opravljanje izpita do začetka veljavnosti zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99), opravljajo izpit v skladu s predpisi, ki so veljali v času prijave.
Priznavanje izpita
25. člen
Kandidat, ki je opravil strokovni izpit v skladu z drugimi predpisi, ne opravlja izpita po tem pravilniku, če je v programu opravljenega strokovnega izpita tudi splošni upravni postopek, in je ta program enake vsebine kot program po tem pravilniku.
Uveljavitev
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0010/2-012-04-31/00-7
Ljubljana, dne 17. maja 2000.
Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve
       PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA IZ UPRAVNEGA
       POSTOPKA ZA KANDIDATE Z VIŠJO IN VISOKO
       STROKOVNO TER UNIVERZITETNO IZOBRAZBO


1. Temeljna načela upravnega postopka:

1. veljavnost zakona o splošnem upravnem postopku in javno
pooblastilo

2. upravna stvar

3. subsidiarna uporaba zakona o splošnem upravnem postopku in
poseben upravni postopek

4. uporaba zakona o splošnem upravnem postopku v drugih
javnopravnih stvareh

5. organ in uradna oseba

6. načelo zakonitosti in odločanje po prostem preudarku

7. varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi

8. načelo materialne resnice

9. načelo zaslišanja stranke

10. prosta presoja dokazov

11. dolžnost govoriti resnico in poštena raba pravic

12. samostojnost pri odločanju

13. pravica pritožbe

14. ekonomičnost postopka


2. Pristojnosti za odločanje v upravnem postopku:

1. stvarna pristojnost

- stvarna pristojnost državnih organov

- stvarna pristojnost organov lokalnih skupnosti

- prepoved prevzema in prenosa pristojnosti ter prevzem po
nadzorstveni pravici

2. krajevna pristojnost

- ministrstva, organi državne uprave, organizirani po
teritorialnem načelu in organi lokalnih skupnosti

- posebnosti pri določitvi krajevne pristojnosti

3. stek pristojnosti

4. ustalitev pristojnosti

5. dejanja opravljena s strani nepristojnega organa

6. stranke z diplomatsko imuniteto

7. prostorska omejitev pristojnosti

8. spor o pristojnosti in odločanje o sporu

9. uradna oseba, pooblaščena za vodenje in odločanje v postopku

- odločanje v upravnem postopku

- pooblastilo za odločanje

- pooblastilo za vodenje

- pogoji za odločanje in vodenje postopka

10. pravna pomoč

- organi, ki so dolžni dajati pravno pomoč

- oblika zaprosila in rok

11. izločitev uradne osebe in zapisnikarja

- zahteva za izločitev

- odločanje o izločitvi


3. Stranka in njeno zastopanje v postopku:

1. stranka v postopku in stranski udeleženec

2. zastopanje javnih koristi

3. pravna in procesna sposobnost

4. zakoniti zastopnik

- pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika

- smrt ali prenehanje stranke

5. začasni zastopnik

- pravice in dolžnosti začasnega zastopnika

6. skupni predstavnik

- pravice in dolžnosti skupnega predstavnika

7. pooblaščenec

- oblika in obseg pooblastila

- omejitve pooblastila

- pravice in dolžnosti pooblaščenca

- odvetnik kot pooblaščenec

8. strokovni pomočnik


4. Jezik v postopku.

1. uradni jezik

- uporaba slovenskega jezika

- uporaba jezika narodnih skupnosti

2. pravica do tolmača


5. Občevanje organov in strank v upravnem postopku:

1. vloge

- oblika in vsebina vloge

- sprejem vloge

- dolžnost sprejema vloge

- nepopolna ali nerazumljiva vloga

- pravočasnost vloge

2. vabila

- oblika in vsebina vabila

- dolžnost odzvati se vabilu

3. zapisnik

- oblika in vsebina zapisnika

- dopolnitve zapisnika

4. zapisnik o posvetovanju in glasovanju

5. uradni zaznamek

6. pregled spisov in obvestila o poteku postopka


6. Vročanje spisov v upravnem postopku:

1. način, čas in kraj vročanja

2. obvezno osebno vročanje

3. posebni primeri vročanja

- vročanje zakonitemu zastopniku in pooblaščencu

- vročanje pooblaščencu za vročitve

- vročanje državnim organom, organom lokalnih skupnosti in
pravnim osebam

- vročanje določenim osebam

- vročanje z javnim naznanilom

- vročanje v primeru odklonitve sprejema vloge

- vročanje v primeru spremembe naslova

4. vročilnica

5. pomote pri vročanju


7. Roki in naroki ter vrnitev v prejšnje stanje:

1. vrste rokov

2. računanje rokov za posamezna dejanja v upravnem postopku

3. narok za ustno obravnavo

4. zamuda roka ali naroka

5. predlog za vrnitev v prejšnje stanje

6. reševanje predloga za vrnitev v prejšnje stanje

7. posledice vrnitve v prejšnje stanje


8. Vzdrževanje reda v upravnem postopku:

1. opomin in odstranitev tistega, ki moti delo

2. varovanje pravic stranke, ki je odstranjena

3. denarna kazen


9. Stroški upravnega postopka:

1. stroški postopka in osebni stroški

2. delitev stroškov po načelu uspeha in krivde

3. stroški organov in strank

4. povrnitev stroškov, izgubljenega zaslužka in posebna nagrada

5. stroški izvršbe

6. stroški postopka za zavarovanje dokazov

7. oprostitev plačila stroškov


10. Začetek upravnega postopka in zahtevki strank:

1. začetek upravnega postopka po uradni dolžnosti

2. začetek upravnega postopka na zahtevo stranke

3. preizkus zahteve in njeno zavrženje

4. združitev stvari v en postopek

5. sprememba zahtevka

6. umik zahtevka

7. poravnava

- oblika in vsebina

- prepoved sklenitve poravnave

- pravne posledice sklenitve poravnave


11. Postopek do izdaje odločbe:

1. ugotavljanje dejstev in okoliščin

2. izvajanje dokazov po uradni dolžnosti

3. izjave strank

4. vstop v postopek

5. varstvo pravic stranke

6. skrajšani ugotovitveni postopek

7. poseben ugotovitveni postopek

- pravice strank v posebnem ugotovitvenem postopku

8. predhodno vprašanje in identično dejansko stanje

- rešitev predhodnega vprašanja

9. prekinitev postopka

10. ustna obravnava

- obveznost razpisa ustne obravnave

- javnost in izključitev javnosti

- vabilo in javno naznanilo

- kraj ustne obravnave

- potek in prekinitev ustne obravnave

11. dokazovanje

- ugotavljanje dejstev, splošno znana dejstva in zakonske domneve

- dejstva in okoliščine, ki so verjetno dokazane

- listine

- javna listina

- računalniška baza podatkov

- potrdila

- potrdila o dejstvih, o katerih organ vodi uradno evidenco

- potrdila o dejstvih, o katerih organ ne vodi uradne evidence

- zavrnitev izdaje potrdila

- priče

- dolžnost pričanja in kdaj ni potrebno pričati

- denarna kazen in povrnitev stroškov

- izjava stranke

- izvedenci

- izločitev

- izvid in mnenje - oblika in vsebina

- denarna kazen in povrnitev stroškov

- tolmači

- izločitev

- denarna kazen in povrnitev stroškov

- ogled

- ogled stvari

- ogled prostorov ali zemljišča

- kraj ogleda

- zavarovanje dokazov


12. Odločba in sklep:

1. kateri organ izda odločbo

2. oblika in posebnosti ustne odločbe

3. sestavni deli odločbe

- uvod

- izrek (dispozitiv)

- obrazložitev

- pouk o pravnem sredstvu

- ime organa s številko in datumom

- podpis uradne osebe

- elektronski podpis

- pečat organa

- posebnosti odločbe, ki se izda za večje število določenih oseb

4. delna odločba

5. dopolnilna odločba

6. začasna odločba

7. rok za izdajo odločbe

- molk organa

8. popravljanje pomot v odločbi

9. dokončnost in pravnomočnost odločbe

10. sklep


13. Pritožba:

1. pravica pritožbe

2. pristojnost za odločanje o pritožbi

- kdaj ni pritožbe

- zoper odločbo ministrstva

- zoper odločbo upravne enote

- zoper odločbo nosilca javnega pooblastila

- zoper odločbo občinske uprave

- posebnosti v zvezi s pristojnostjo za odločanje o pritožbi

3. rok za pritožbo

- izvršljivost

4. razlogi za pritožbo

- bistvene kršitve pravil upravnega postopka

5. oblika in vsebina pritožbe

6. izročitev pritožbe

7. delo organa prve stopnje v zvezi s pritožbo

- formalni preizkus pritožbe

- nadomestna odločba in dopolnjen postopek

- pritožba zoper nadomestno odločbo

8. odločanje organa druge stopnje o pritožbi

- formalni preizkus pritožbe

- zavrnitev pritožbe

- izrek ničnosti odločbe

- dopolnjen postopek

- odprava odločbe

- sprememba odločbe

- meje preizkusa odločbe

9. pritožba, če odločba prve stopnje ni bila izdana

10. rok za odločbo o pritožbi

11. vročitev odločbe druge stopnje

12. pritožba zoper sklep


14. Izredna pravna sredstva:

1. obnova postopka

- odločba, dokončna v upravnem postopku

- razlogi za obnovo postopka

- kdo lahko predlaga obnovo postopka

- rok za obnovo postopka

- organ, pristojen za odločanje o predlogu za obnovo postopka

- sklep o dovolitvi obnove postopka

- odprava ali razveljavitev prejšnje odločbe

2. sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom

3. odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici

- razlogi za odpravo odločbe po nadzorstveni pravici

- razlogi za razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici

- kdo lahko zahteva odpravo odločbe po nadzorstveni pravici

- organ, pristojen za razveljavitev odločbe po nadzorstveni
pravici

- rak za odpravo in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici

4. izredna razveljavitev

- razlogi za izredno razveljavitev izvršljive odločbe

- pravica za povračilo škode

5. ničnost odločbe

- razlogi za izrek ničnosti odločbe

- kdo lahko predlaga izrek ničnosti odločbe

- organ, pristojen za izrek ničnosti odločbe

6. pravne posledice odprave in razveljavitve


15. Izvršba:

1. izvršljivost odločbe (izvršilni naslov)

- odločba prve stopnje

- odločba druge stopnje

- poravnava

2. izvršljivost sklepa

3. načela izvršilnega postopka,

4. kdo predlaga izvršbo

5. upravna in sodna izvršba

6. sklep o dovolitvi izvršbe

7. izvršba za denarne in nedenarne obveznosti

8. organ, pristojen za izvršbo

9. izvršba za nedenarne obveznosti

- izvršba po drugih osebah

- izvršba s prisilitvijo

10. izvršba v zavarovanje

11. začasni sklep za zavarovanje izpolnitve obveznosti

12. učinkovitost izvršbe


16. Nadzor nad izvajanjem zakona:

1. organ, pristojen za nadzor

2. upravna inšpekcija

3. pristojnosti upravnega inšpektorja

4. zapisnik o opravljenem pregledu

5. ugovor na zapisnik


17. Izvajanje zakona:

1. omejitve nosilca javnega pooblastila pri izrekanju kazni in
prisilnih ukrepov

2. organ, pristojen za izvajanje zakona

3. objava in izpopolnjevanje uradnih oseb, ki vodijo upravni
postopek in odločajo o upravnih stvareh

4. vodenje evidenc

5. uporaba zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ,
št. 47/86)


18. Upravni spor:

1. upravni spor kot kontrola zakonitosti izvršilne oblasti

2. upravni spor kot subsidiarno sodno varstvo

3. predmet upravnega spora

4. pristojnost in organizacija sodišča

5. postopek v upravnem sporu

- uporaba določb zakona o pravdnem postopku

- stranke v upravnem sporu

- zastopnik javnega interesa

- roki

- stroški

- postopek pred sodiščem prve stopnje

- vzorčni postopek

- glavna obravnava

- odločba

- začasna odredba

6. pravna sredstva v upravnem sporu

- pritožba

- zahteva za varstvo zakonitosti

- obnova postopka

7. pravnomočnost upravnega akta

8. izvršba

       PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA IZ UPRAVNEGA
      POSTOPKA ZA KANDIDATE S SREDNJO IN SREDNJO
            STROKOVNO IZOBRAZBO


1. Temeljna načela upravnega postopka:

1. veljavnost zakona o splošnem upravnem postopku in javno
pooblastilo

2. upravna stvar

3. subsidiarna uporaba zakona o splošnem upravnem postopku in
poseben upravni postopek

4. uporaba zakona o splošnem upravnem postopku v drugih
javnopravnih stvareh

5. organ in uradna oseba

6. načelo zakonitosti in odločanje po prostem preudarku

7. varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi

8. načelo materialne resnice

9. načelo zaslišanja stranke

10. prosta presoja dokazov

11. dolžnost govoriti resnico in poštena raba pravic

12. samostojnost pri odločanju

13. pravica pritožbe

14. ekonomičnost postopka


2. Pristojnosti za odločanje v upravnem postopku:

1. stvarna pristojnost

- stvarna pristojnost državnih organov

- stvarna pristojnost organov lokalnih skupnosti

- prepoved prevzema in prenosa pristojnosti ter prevzem po
nadzorstveni pravici

2. krajevna pristojnost

- ministrstva, organi državne uprave, organizirani po
teritorialnem načelu in organi lokalnih skupnosti

- posebnosti pri določitvi krajevne pristojnosti

3. stek pristojnosti

4. ustalitev pristojnosti

5. dejanja opravljena s strani nepristojnega organa

6. stranke z diplomatsko imuniteto

7. prostorska omejitev pristojnosti

8. spor o pristojnosti in odločanje o sporu

9. uradna oseba, pooblaščena za vodenje in odločanje v postopku

- odločanje v upravnem postopku

- pooblastilo za odločanje

- pooblastilo za vodenje

- pogoji za odločanje in vodenje postopka

10. pravna pomoč

- organi, ki so dolžni dajati pravno pomoč

- oblika zaprosila in rok

11. izločitev uradne osebe in zapisnikarja

- zahteva za izločitev

- odločanje o izločitvi


3. Stranka in njeno zastopanje v postopku:

1. stranka v postopku in stranski udeleženec

2. zastopanje javnih koristi

3. pravna in procesna sposobnost

4. zakoniti zastopnik

- pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika

- smrt ali prenehanje stranke

5. začasni zastopnik

- pravice in dolžnosti začasnega zastopnika

6. skupni predstavnik

- pravice in dolžnosti skupnega predstavnika

7. pooblaščenec

- oblika in obseg pooblastila

- omejitve pooblastila

- pravice in dolžnosti pooblaščenca

- odvetnik kot pooblaščenec

8. strokovni pomočnik


4. Jezik v postopku

1. uradni jezik

- uporaba slovenskega jezika

- uporaba jezika narodnih skupnosti

2. pravica do tolmača


5. Občevanje organov in strank v upravnem postopku:

1. vloge

- oblika in vsebina vloge

- sprejem vloge

- dolžnost sprejema vloge

- nepopolna ali nerazumljiva vloga

- pravočasnost vloge

2. vabila

- oblika in vsebina vabila

- dolžnost odzvati se vabilu

3. zapisnik

- oblika in vsebina zapisnika

- dopolnitve zapisnika

4. zapisnik o posvetovanju in glasovanju

5. uradni zaznamek

6. pregled spisov in obvestila o poteku postopka


6. Vročanje spisov v upravnem postopku:

1. način, čas in kraj vročanja

2. obvezno osebno vročanje

3. posebni primeri vročanja

- vročanje zakonitemu zastopniku in pooblaščencu

- vročanje pooblaščencu za vročitve

- vročanje državnim organom, organom lokalnih skupnosti in
pravnim osebam

- vročanje določenim osebam

- vročanje z javnim naznanilom

- vročanje v primeru odklonitve sprejema vloge

- vročanje v primeru spremembe naslova

4. vročilnica

5. pomote pri vročanju


7. Roki in naroki ter vrnitev v prejšnje stanje:

1. vrste rokov

2. računanje rokov za posamezna dejanja v upravnem postopku

3. narok za ustno obravnavo

4. zamuda roka ali naroka


8. Vzdrževanje reda v upravnem postopku:

1. opomin in odstranitev tistega, ki moti delo

2. varovanje pravic stranke, ki je odstranjena

3. denarna kazen


9. Začetek upravnega postopka in zahtevki strank:

1. začetek upravnega postopka po uradni dolžnosti

2. začetek upravnega postopka na zahtevo stranke

3. preizkus zahteve in njeno zavrženje

4. združitev stvari v en postopek

5. sprememba zahtevka

6. umik zahtevka

7. poravnava


10. Postopek do izdaje odločbe:

1. ugotavljanje dejstev in okoliščin

2. izvajanje dokazov po uradni dolžnosti

3. izjave strank

4. vstop v postopek

5. varstvo pravic stranke

6. skrajšani ugotovitveni postopek

7. poseben ugotovitveni postopek

- pravice strank v posebnem ugotovitvenem postopku

8. predhodno vprašanje in identično dejansko stanje

- rešitev predhodnega vprašanja

9. prekinitev postopka

10. ustna obravnava

- obveznost razpisa ustne obravnave

- javnost in izključitev javnosti

- vabilo in javno naznanilo

- kraj ustne obravnave

- potek in prekinitev ustne obravnave

11. dokazovanje

- ugotavljanje dejstev, splošno znana dejstva in zakonske domneve

- dejstva in okoliščine, ki so verjetno dokazane

- listine

- javna listina

- računalniška baza podatkov

- potrdila

- potrdila o dejstvih, o katerih organ vodi uradno evidenco

- potrdila o dejstvih, o katerih organ ne vodi uradne evidence

- zavrnitev izdaje potrdila

- priče

- izjava stranke

- izvedenci

- tolmači

- ogled

- ogled stvari

- ogled prostorov ali zemljišča

- kraj ogleda

- zavarovanje dokazov


11. Odločba in sklep:

1. kateri organ izda odločbo

2. oblika in posebnosti ustne odločbe

3. sestavni deli odločbe

- uvod

- izrek (dispozitiv)

- obrazložitev

- pouk o pravnem sredstvu

- ime organa s številko in datumom

- podpis uradne osebe

- elektronski podpis

- pečat organa

- posebnosti odločbe, ki se izda za večje število določenih oseb

4. delna odločba

5. dopolnilna odločba

6. začasna odločba

7. rok za izdajo odločbe

- molk organa

8. popravljanje pomot v odločbi

9. dokončnost in pravnomočnost odločbe

10. sklep


12. Pritožba:

1. pravica pritožbe

2. pristojnost za odločanje o pritožbi

3. rok za pritožbo

- izvršljivost

4. razlogi za pritožbo

- bistvene kršitve pravil upravnega postopka

5. oblika in vsebina pritožbe

6. izročitev pritožbe

7. delo organa prve stopnje v zvezi s pritožbo

- formalni preizkus pritožbe

- nadomestna odločba in dopolnjen postopek

- pritožba zoper nadomestno odločbo

8. odločanje organa druge stopnje o pritožbi

- formalni preizkus pritožbe

- zavrnitev pritožbe

- izrek ničnosti odločbe

- dopolnjen postopek

- odprava odločbe

- sprememba odločbe

- meje preizkusa odločbe

9. pritožba, če odločba prve stopnje ni bila izdana

10. rok za odločbo o pritožbi

11. vročitev odločbe druge stopnje

12. pritožba zoper sklep


13. Izvršba:

1. izvršljivost odločbe (izvršilni naslov)

- odločba prve stopnje

- odločba druge stopnje

- poravnava

2. izvršljivost sklepa

3. načela izvršilnega postopka,


14. Nadzor nad izvajanjem zakona:

1. organ, pristojen za nadzor

2. upravna inšpekcija

3. pristojnosti upravnega inšpektorja


15. Izvajanje zakona:

1. omejitve nosilca javnega pooblastila pri izrekanju kazni in
prisilnih ukrepov

2. organ, pristojen za izvajanje zakona

3. objava in izpopolnjevanje uradnih oseb, ki vodijo upravni
postopek in odločajo o upravnih stvareh

4. vodenje evidenc

5. uporaba zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ,
št. 47/86)


AAA Zlata odličnost