Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2000 z dne 19. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2000 z dne 19. 5. 2000

Kazalo

1983. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, stran 5763.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
1. člen
V uredbi o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 2/97, 5/97, 24/98, 65/98 in 51/99) se besedilo 6.g člena spremeni tako, da se glasi:
“Ministrstvo gospodarski družbi ali podjetniku iz 6.e člena te uredbe določi največjo letno količino goriva:
– za koledarsko leto, v katerem se je začelo obratovanje elektrarn ali naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije, na podlagi podatkov o nazivni zmogljivosti naprav za proizvodnjo električne energije in podatkov o načrtovanem času obratovanja v tem letu, pri čemer se upošteva, da bodo naprave obratovale pri 92% nazivni zmogljivosti,
– za drugo koledarsko leto obratovanja na podlagi podatkov o letni oddaji oziroma proizvodnji električne energije v prvem koledarskem letu obratovanja naprav za proizvodnjo elektrike, pri čemer se količina električne energije iz prvega leta obratovanja poveča sorazmerno z načrtovanim povečanjem časa obratovanja naprav v drugem koledarskem letu obratovanja in
– za vsako nadaljnje leto obratovanja na podlagi podatkov o letni oddaji oziroma proizvodnji električne energije v preteklem koledarskem letu.
Največja letna količina iz prejšnjega odstavka se iz podatkov o proizvodnji električne energije določi tako, da njena uporaba povzroči letno obremenitev okolja zaradi emisije CO2, ki je lahko enaka:
– 0,4 EO za vsako kWh elektrike, oddane v visokonapetostno prenosno omrežje iz elektrarne iz prve točke 6.e člena te uredbe ali iz naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije iz druge točke 6.e člena te uredbe in
– 0,44 EO za vsako kWh elektrike, proizvedene v napravi za soproizvodnjo toplote in električne energije iz druge točke 6.e člena te uredbe, ki ni namenjena lastni rabi naprave.
Ne glede na določbe drugega odstavka 6.d člena ministrstvo izda dovoljenje gospodarski družbi ali podjetniku za prvo in drugo leto obratovanja elektrarn ali naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije za obdobje največ enega leta.“
2. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Taksa zaradi uporabe goriv za proizvodnjo električne energije, ki se jo oddaja v javno omrežje, se začne plačevati 1. januarja 1999. Taksa zaradi uporabe težjih kurilnih olj, ki niso uvožena, se začne plačevati 1. julija 2001.“
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-01/98-6
Ljubljana, dne 11. maja 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik