Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2000 z dne 19. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2000 z dne 19. 5. 2000

Kazalo

1957. Navodilo o odstopu zadev gospodarskih prestopkov na organe za postopek o prekrških, stran 5699.

Na podlagi 20. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 31/00) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 - odl. US, 29/95 in 80/99) izdaja minister za pravosodje
N A V O D I L O
o odstopu zadev gospodarskih prestopkov na organe za postopek o prekrških
1. člen
Okrožna sodišča odstopijo vse zadeve gospodarskih prestopkov, v katerih do dneva uveljavitve zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o prekrških (v nadaljnjem besedilu: zakon) ni bila izdana odločba na sodišču prve stopnje, organom za postopek o prekrških v skladu z njihovo stvarno in krajevno pristojnostjo.
Spisi, ki bodo predani organom za postopek o prekrških, morajo biti urejeni v skladu s sodnim redom.
V vpisniku Gp se odstopljene zadeve odčrtajo, v stolpec za pripombe pa se vpiše ustrezen zaznamek o odstopu.
2. člen
Okrožna sodišča sklenejo vpisnike, pomožne knjige in druge evidence v zadevah gospodarskih prestopkov, v katerih do dneva uveljavitve zakona ni bila izdana odločba na sodišču prve stopnje, s smiselno uporabo 272. člena sodnega reda z dnem uveljavitve zakona. Iz zaključne klavzule mora biti poleg podatkov iz 272. člena sodnega reda razvidno tudi število odstopljenih zadev in število zadev, ki ostanejo pri sodišču.
Pismene odpravke odločb v zadevah, v katerih je bilo razsojeno do uveljavitve zakona, odpravijo sodišča, ki jim zadeva pripada glede na stvarno pristojnost.
3. člen
Okrožna sodišča odstopijo obtožne predloge in predloge za preiskovalna dejanja krajevno pristojnim organom za postopek o prekrških.
4. člen
Prevzete zadeve vpišejo organi za postopek o prekrških v vpisnike v skladu s pravilnikom o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških.
Na ovitkih prevzetih spisov se prečrta ime okrožnega sodišča in označba spisa ter se odtisne ime organa za postopek o prekrških in vpiše nova označba spisa.
V vpisnikih iz prvega odstavka tega člena se kot datum pripada vpiše 8. 4. 2000, v stolpec za pripombe pa stara označba spisa in datum prvotnega pripada.
5. člen
Sodišče odstopi zadeve iz prvega odstavka 1. člena tega navodila pristojnim organom za postopek o prekrških skupaj s seznamom nerešenih zadev. V seznamu, ki mora biti narejen v dveh izvodih, morajo biti vpisane označbe spisov in imena strank. En izvod seznama obdrži sodišče, drug izvod pa prejme organ za postopek o prekrških. Seznam podpišeta vpisničar in predsednik sodišča.
Odstop izvedeta predsednik okrožnega sodišča in predstojnik organa za postopek o prekrških. O izvršenem odstopu zadev se sestavi zapisnik v treh izvodih – za sodišče, za organ za postopek o prekrških in za Ministrstvo za pravosodje. Zapisnik podpišeta predsednik sodišča in predstojnik organa za postopek o prekršku.
6. člen
Zadeve, ki jih sodišče odstopi organom za postopek o prekrških, izkaže sodišče kot rešene z dnem 8. 4. 2000. V statističnem poročilu za leto 2000 jih upošteva med rešenimi z opombo, da so bile te zadeve odstopljene organom za postopek o prekških.
Organ za postopek o prekrških, ki te zadeve prevzame, jih šteje kot nov pripad na začetku dobe poročanja.
7. člen
Zadeve, v katerih je do dneva uveljavitve zakona odločalo sodišče, in so pravnomočno končane, hrani v svojem arhivu sodišče.
8. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 725-01-3/00 2352
Ljubljana, dne 19. aprila 2000.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost