Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2000 z dne 19. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2000 z dne 19. 5. 2000

Kazalo

1955. Pravilnik o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna, stran 5684.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna
1. člen
Ta pravilnik predpisuje strokovno izobrazbo in sestavo izpitne komisije, izpitni program za voditelja čolna, program za preizkus znanja za upravljanje čolna kakor tudi priznavanje usposobljenosti za voditelja čolna in obliko in sestavine obrazcev.
Izvajalci tečajev za izpite za voditelja čolna ter tečajev za preizkus znanja za upravljanje čolna
2. člen
Pogoji, ki jih morajo pravne in fizične osebe izpolnjevati za usposabljanje kandidatov za opravljanje tečajev za voditelja čolna ter tečajev za preizkus znanja za upravljanje čolna, so naslednji:
1. zagotoviti morajo ustrezno opremljen prostor za teoretični del usposabljanja in opravljanje izpitov;
2. imeti morajo toliko učiteljev oziroma inštruktorjev z ustreznim veljavnim dovoljenjem in pooblastilom, kolikor jih je potrebno za zagotovitev nemotenega usposabljanja, glede na število učencev oziroma kandidatov, ki se usposabljajo, in glede na program usposabljanja.
3. člen
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljevanju: URSP) izda pravni ali fizični osebi, ki vloži zahtevo za opravljanje tečajev za voditelja čolna ter opravljanje tečajev za preizkus znanja za opravljanje čolna, ustrezno pooblastilo, če pravna in fizična oseba izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena tega pravilnika.
Direktor URSP imenuje komisijo, ki opravi pregled predložene dokumentacije, sredstev, opreme, učil in učnih pripomočkov za izpolnjevanje pogojev za opravljanje tečajev iz prejšnjega odstavka.
V pooblastilu iz prvega odstavka tega člena se navedejo pogoji, ki jih mora izpolnjevati pravna in fizična oseba, v skladu z določbami tega pravilnika, skupaj z navedbo, ali se pooblastilo izda za nedoločen ali določen čas.
Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena se praviloma izda za nedoločen čas.
Izdano pooblastilo URSP razveljavi, če niso več izpolnjeni pogoji za njegovo izdajo.
4. člen
Zahteva iz prejšnjega člena mora vsebovati naslednje podatke: ime pravne oziroma fizične osebe, sedež in točen naslov, podatke o vrsti izpita, za katerega namerava pravna in fizična oseba pripravljati kandidate na tečaju, ter ime in priimek osebe, ki je zadolžena za organizacijo usposabljanja.
Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora predlagatelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
1. overjeni izpisek iz sodnega registra ali kopijo priglasitve za vpis v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov s potrdilom pristojnega upravnega organa o datumu opravljene priglasitve oziroma za društva dokazilo o registraciji društva in temeljni akt društva;
2. seznam strokovnega osebja, ki izvaja teoretični in praktični del strokovnega usposabljanja, z navedbo strokovne izobrazbe, strokovne usposobljenosti ter vrsto veljavnih dovoljenj in pooblastil, ki jih ima;
3. popis in skico prostorov za teoretični del strokovnega usposabljanja, s podatki o opremi iz prejšnjega člena tega pravilnika;
4. seznam drugih sredstev, opreme, učil in učnih pripomočkov, ki jih pravna in fizična oseba uporablja za teoretični in praktični del strokovnega usposabljanja v skladu z določbami tega pravilnika.
Pred izdajo pooblastila iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo vse pooblaščene in odgovorne osebe pravne in fizične osebe pred pooblaščeno osebo URSP na posebnem obrazcu deponirati svoj lastnoročni podpis.
O vseh spremembah, ki se nanašajo na zahteve, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe v skladu z določbami tega pravilnika, mora pravna in fizična oseba takoj pisno obvestiti URSP in predložiti ustrezno dokumentacijo ali navesti potrebne podatke ter zahtevati ustrezno spremembo izdanega pooblastila.
5. člen
Pooblaščena pravna in fizična oseba mora URSP vsako leto najkasneje do 31. januarja predložiti poročilo o delu v preteklem letu. V poročilu navede podatke o vrstah usposabljanj, številu vpisanih kandidatov ter številu usposobljenih kandidatov, ločeno po vrstah usposabljanj.
Izvajanje izpitov za voditelja čolna ter preizkusa znanja za upravljanje s čolnom
6. člen
Izpiti za voditelja čolna se opravljajo na URSP in izven sedeža URSP ter njenih izpostav. Preizkusi znanja za upravljanje čolna se opravljajo na sedežu URSP ter njenih izpostavah.
7. člen
Administrativna dela v zvezi z organizacijo in izvajanjem izpitov in preizkusov znanja opravlja URSP oziroma njena izpostava.
Izpit za voditelja čolnov
8. člen
Oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, sme upravljati čoln za osebne namene ne glede na vrsto pogona, moč motorja ali območje plovbe.
Gliser sme upravljati voditelj čolna, ki je dopolnil starost 18 let. Kadar se gliser uporablja za smučanje na vodi, ga sme upravljati voditelj čolna le skupaj z drugo osebo, ki nadzira smučanje in daje navodila.
9. člen
Kandidat, ki želi opravljati izpit za voditelja čolna, mora biti star najmanj 16 let. Na URSP ali pooblaščeno pravno oziroma fizično osebo, kjer želi opravljati izpit za voditelja čolna, se mora kandidat pisno prijaviti najmanj 8 dni pred izpitnim rokom. K prošnji mora priložiti potrdilo o zdravstveni sposobnosti, dokazilo o vplačilu pristojbine za pristop k izpitu in potrdilo o plačilu upravne takse.
Obrazec prošnje za pristop k izpitu za voditelja čolna je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
10. člen
Pooblaščena pravna in fizična oseba, na katero se kandidat prijavi za opravljanje izpita za voditelja čolna, mora prijaviti kandidata na URSP najmanj 7 dni pred začetkom opravljanja izpita.
Kandidati, ki se ne usposabljajo pri pooblaščeni pravni in fizični osebi, se prijavijo na URSP najmanj 7 dni pred začetkom opravljanja izpita.
11. člen
O poteku izpita se vodi zapisnik. Zapisnik se sestavi na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
12. člen
Izpitni program za voditelja čolna obsega naslednje predmete: pravila o izogibanju trčenj na morju oziroma pravila o plovbi na notranjih vodah, druge pomorske predpise, druge predpise o plovbi na notranjih vodah, osnove navigacije, osnove motoroznanstva, mornarska dela in veščine ter prvo pomoč.
Izpita iz predmeta prva pomoč ni dolžan opravljati kandidat, ki je tak izpit opravil pri kakem drugem organu ali organizaciji in je na URSP oziroma pooblaščeno pravno in fizično osebo predložil ustrezno dokazilo v originalu ali overjenem prepisu.
13. člen
Izpitni program iz prejšnjega člena obsega po posameznih predmetih gradivo:
1.a) pravila o izogibanju trčenj na morju:
– izogibanje trčenj pri prehitevanju, križanju in nasprotnih kurzih s praktičnim prikazom z modeli čolnov;
– luči in označbe na plovni poti;
– luči in označbe za ladje in čolne na mehanični pogon, na jadra in vesla, kadar plovejo, vlečejo, so usidrane oziroma nasedle ali nesposobne oziroma omejeno sposobne za manevriranje in ladje kadar ribarijo;
– zvočni signali;
– signali in znaki podvodnih dejavnosti;
1.b) pravila o plovbi na notranjih vodah:
– pravila plovbe v vseh smereh s praktičnim prikazom z modeli čolnov;
– optična, posebna in zvočna znamenja za čolne in druge plovne objekte;
– zaznamovanje plovne poti;
2.a) druge pomorske predpise:
– vpisovanje morskih čolnov, ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo, red v lukah in ob morski obali;
– pravni režim obalnega morja;
– omejitve plovbe v posameznih območjih obalnega morja;
– zastave;
– nadzor nad varnostjo plovbe;
– prekrški;
– pomorski upravni organi;
– pomorske nezgode;
– reševanje na morju;
2.b) druge predpise o plovbi na notranjih vodah:
– vpisovanje čolnov notranje plovbe, ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo, red v pristaniščih in na plovnih poteh notranjih voda, omejitve plovbe na posameznih delih notranjih voda;
– zastave;
– nadzor nad varnostjo plovbe;
– prekrški;
– upravni organi;
– nezgode in reševanje na notranjih vodah;
3. osnove navigacije:
– navtične karte, njihovo branje in uporaba;
– določanje kurza plovbe in merjenje oddaljenosti;
– priročniki za plovbo;
– oglasi za pomorščake in obvestila za brodarje;
– kompas in njegova uporaba;
– plovba pod težjimi pogoji (naravne in umetne ovire – megla, dež, sneg, veter, ozki prehodi, mostovi, kabli idr.);
– vremenske napovedi in stanje voda na notranjih vodah;
– vetrovi in Beauforjeva lestvica;
– vpliv morskega ter vodnega toka na plovbo;
4. osnove motoroznanstva:
– delovanje motorja, bencinski in dizelski motor oziroma elektromotor za čoln;
– priprava motorja za zagon, upravljanje in zaustavitev ter nadzor delovanja motorja;
– vrste hlajenj in mazanje, kontrolni instrumenti, odpravljanje manjših okvar, vzdrževanje akumulatorja, vrsta goriva in varnostni ukrepi v času polnjenja ter uporaba sredstev za gašenje požara;
5. prva pomoč:
– mehanične in toplotne poškodbe, prelomi, utopitev, sončarica, opekline, ugriznine in piki strupenih živali, umetno dihanje, sredstva in način nudenja prve pomoči v navedenih primerih;
6. mornarska dela in veščine:
– vrste čolnov, material in način gradnje ter vzdrževanje;
– oprema čolnov;
– vrste vrvi in njihova uporaba z vozli;
– krmilo in krmiljenje, stabilnost čolna glede na razporeditev tovora, nadvodje in ugrez, dimenzije čolnov;
– ravnanje v primeru požara in vdora vode;
– nasedanje čolna;
– reševanje osebe iz vode;
– praktično krmiljenje čolna, pristajanje, sidranje in privezovanje.
14. člen
Kandidat za voditelja čolna lahko opravi izpit za voditelja čolna na morju in na notranjih vodah, lahko pa za voditelja čolna samo na morju ali samo na notranjih vodah.
Kandidat za voditelja čolna na morju in na notranjih vodah opravi izpit iz celotnega izpitnega gradiva iz 13. člena.
Kandidat za voditelja čolna samo na morju opravlja izpit iz izpitnega gradiva iz 1.a), 2.a), 3., 4., 5. in 6. točke 13. člena.
Kandidat za voditelja čolna samo na notranjih vodah opravlja izpit iz izpitnega gradiva iz 1.b), 2.b), 3., 4., 5. in 6. točke 13. člena.
15. člen
Izpit za voditelja čolna je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del se opravlja ustno. Praktični del izpita obsega preverjanje obvladovanja mornarskih del in veščin.
16. člen
Ustni del izpita kandidati opravljajo posamično. Praviloma traja izpit za vsak predmet največ dvajset minut. Datum in način opravljanja praktičnega izpita določi izpitna komisija.
17. člen
Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki so hkrati tudi izpraševalci. Izpitno komisijo sestavljajo inšpektorji oziroma strokovni sodelavci URSP, ki jih s sklepom imenuje direktor URSP.
18. člen
Po končanem izpitu za voditelja čolna izpitna komisija oceni uspešnost kandidata z večino glasov in rezultat ocenjevanja vpiše v zapisnik.
Predsednik izpitne komisije v navzočnosti članov komisije razglasi rezultat ocenjevanja.
Kandidat, ki ni uspešen v enem predmetu, lahko ponovno opravlja izpit iz tega predmeta, vendar ne prej kot po preteku petnajstih dni. K opravljanju celotnega izpita kandidat lahko pristopi po preteku trideset dni.
19. člen
Kandidatu, ki je opravil izpit za voditelja čolna, izda URSP potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. Potrdilo podpiše za to pooblaščena oseba iz URSP. Pooblastilo izda direktor URSP oziroma druga pooblaščena oseba.
20. člen
Usposobljenost za voditelja čolna se prizna osebam, ki so:
1. pridobile strokovno izobrazbo po vzgojno izobraževalnem programu Pomorstvo I – navtična smer;
2. opravile izpit za kvalificiranega ribiča v morskem ribištvu;
3. častniki mornarice Slovenske vojske, ki so usposobljeni za upravljanje plovil.
URSP izda potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna osebam iz prejšnjega odstavka na njihovo zahtevo in ob predložitvi naslednjih listin:
1. Overjeno spričevalo pomorske šole,
2. Listina kvalificiranega ribiča,
3. Potrdilo o častniškem činu.
21. člen
Obvezne sestavine potrdila so:
– napis: “Republika Slovenija“ in grb Republike Slovenije,
– napis: “Ministrstvo za promet in zveze“,
– naziv upravnega organa, ki izda potrdilo,
– številka potrdila in serijska številka,
– naslov: “Potrdilo“,
– vrsta in naziv potrdila,
– ime in priimek osebe, ki ji je potrdilo izdano,
– kraj in datum rojstva imetnika potrdila,
– datum in kraj izdaje potrdila,
– podpis osebe, pooblaščene za izdajo potrdila in žig,
– fotografijo imetnika potrdila velikosti 3 x 3,5 cm,
– doba veljavnosti potrdila.
Potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna se izda v slovenskem in angleškem jeziku.
Preizkus znanja za upravljanje čolna
22. člen
Oseba, ki ima potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja), sme upravljati motorni čoln z nevgrajenim motorjem moči do 3,7 kW, jadrnico do 5 m dolžine, čoln na vesla in vodni skuter.
23. člen
Čoln na vesla za osebne namene lahko upravlja oseba brez potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna ali o opravljenem preizkusu znanja.
24. člen
Kandidat, ki želi opravljati preizkus znanja, mora biti star najmanj 16 let. Na URSP se mora kandidat pisno prijaviti najmanj 8 dni pred izpitnim rokom. K prošnji mora predložiti potrdilo o zdravstveni sposobnosti, dokazilo o vplačilu pristojbine za pristop k preizkusu znanja in potrdilo o plačilu upravne takse.
Obrazec prošnje za pristop k preizkusu znanja je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
25. člen
Preizkus znanja za upravljanje čolna obsega poznavanje pravil o izogibanju trčenj na morju oziroma pravil o plovbi na notranjih vodah in drugih pomorskih predpisov oziroma drugih predpisov o plovbi na notranjih vodah iz izpitnega programa za voditelja čolna.
26. člen
Kandidat za upravljanje čolna lahko opravi preizkus znanja za upravljanje čolna na morju in na notranjih vodah, lahko pa za upravljanje čolna samo na morju ali samo na notranjih vodah.
Kandidat za upravljanje čolna na morju in na notranjih vodah opravi preizkus znanja samo iz 1. in 2. točke 13. člena.
Kandidat za upravljanje čolna na morju opravi preizkus znanja iz 1.a) in 2.a) točke 13. člena.
Kandidat za upravljanje čolna na notranjih vodah opravi preizkus znanja iz 1.b) in 2.b) točke 13. člena.
27. člen
Po končanem preizkusu znanja za upravljanje čolna predsednik izpitne komisije iz 17. člena tega pravilnika oceni uspešnost kandidata in oceno vpiše v zapisnik.
Kandidat, ki ni bil uspešen pri enem predmetu, preizkusa znanja ne opravi.
Kandidat lahko ponovno pristopi k preizkusu znanja po preteku petnajstih dni.
28. člen
Kandidatu, ki je opravil preizkus znanja, izda URSP potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna. Potrdilo podpiše pooblaščena oseba. Vzorec potrdila je sestavni del pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
Začasno dovoljenje
29. člen
Tuj državljan mora za pridobitev začasnega dovoljenja za upravljanje čolna opraviti preizkus znanja za upravljanje čolna na morju in na notranjih vodah, lahko pa opravi preizkus znanja za upravljanje čolna samo na morju ali samo na notranjih vodah.
Tuj državljan mora za pridobitev začasnega dovoljenja za upravljanje čolna na morju in na notranjih vodah opraviti preizkus znanja samo iz 1. in 2. točke 13. člena.
Tuj državljan mora za pridobitev začasnega dovoljenja za upravljanje čolna na morju opraviti preizkus znanja iz 1.a) in 2.a) točke 13. člena.
Tuj državljan mora za pridobitev začasnega dovoljenja za upravljanje čolna na notranjih vodah opraviti preizkus znanja iz 1.b) in 2.b) točke 13. člena.
30. člen
Tujemu državljanu, ki je opravil preizkus znanja iz prejšnjega člena, izda URSP začasno dovoljenje za upravljanje čolna, ki ga podpiše pooblaščena oseba.
31. člen
Začasno dovoljenje za upravljanje čolna vsebuje:
– ime upravnega organa, ki je izdal začasno dovoljenje;
– zaporedno vpisno številko;
– kraj in datum izdaje začasnega dovoljenja;
– ime, priimek, in kraj prebivališča osebe, ki si je pridobila to usposobljenost;
– številko in kraj izdaje osebnega dokumenta;
– obseg pooblastila;
– žig upravnega organa in podpis pooblaščene osebe;
– čas veljavnosti začasnega dovoljenja.
Začasno dovoljenje za upravljanje čolna velja eno leto od datuma izdaje.
Prehodne in končne določbe
32. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati določbe 57. do 84. člena pravilnika o čolnih in plavajočih objektih (Uradni list SRS, št. 13/89 in Uradni list RS, št. 90/98).
33. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-2/99-13
Ljubljana, dne 25. aprila 2000.
Minister za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.

AAA Zlata odličnost