Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2000 z dne 10. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2000 z dne 10. 5. 2000

Kazalo

1859. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo, stran 4530.

Na podlagi četrte alinee 116. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99, 98/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo
V 2. členu pravilnika o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo (Uradni list RS, št. 91/99) se v prvi alinei 3. točke za besedo “predelave”doda beseda “embaliranja”.
V 3. točki se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– hlev, v katerem so nastanjene živali, se ne šteje za živilski obrat.”.
Dodajo se 49., 50. in 51. točka, ki se glasijo:
“49. Nosilec dejavnosti je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik ali upravljalec živilskega obrata in je odgovoren za zdravstveno ustreznost in varnost živil, ki jih daje v promet.
50. Mlekarnica je prostor, ločen od hleva ali izven hleva, kjer se surovo mleko zbere, shrani in ohladi.
51. Mehansko izkoščeno meso je meso, ki se ga mehansko pridobi od kosti, na katerih so še deli mesa, razen kosti glave, kosti okončin, nižje od karpalnega oziroma tarzalnega sklepa in križnih vretenc pri prašičih.”.
2. člen
V 3. členu se v 13. točki v podtočki a) črta besedilo “– hlevi in molzišča.”.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za med, ki ga pridelovalci neposredno oddajajo v promet končnemu potrošniku. Obrati za zbiranje, predelavo in skladiščenje medu morajo biti registrirani skladno z določbami tega pravilnika.”.
3. člen
V 5. členu se črta petnajsti odstavek.
4. člen
V 6. členu se črta šesti odstavek.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(8) Obrate – posestva za pridelavo mleka in zbiralnice mleka registrira, jim izda dovoljenje za oddajo mleka v javno potrošnjo in vodi register obratov VURS. V postopku registracije teh posestev se ne uporabljajo določbe drugega odstavka 6. člena.”.
5. člen
V tretjem odstavku 9. člena se doda točka j), ki se glasi:
“j) obrate za predelavo jajc.”.
6. člen
V 5. točki prvega odstavka 10. člena se besedilo “delovnem prostoru” nadomesti z besedo “oddelku”.
7. člen
V 11. členu se 5. točka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“5. zagotoviti mora tako označevanje surovin oziroma živil, ki jih obrat daje v promet, da je mogoče ugotoviti njihov izvor. V proizvodnih skladiščih živilskega obrata so lahko le surovine oziroma živila iz lastne proizvodnje. Obrat je lahko registriran tudi za dejavnost komercialnega skladiščenja živil živalskega izvora drugih proizvajalcev, če ima ločene skladiščne prostore. Živil, proizvedenih v vseh kategorijah živilskih obratov iz tega pravilnika, ki so bila oddana v maloprodajno mrežo in so bila v prodajalnah že naprodaj potrošnikom, ni dovoljeno vračati v proizvodni obrat, razen primera iz osmega odstavka tega člena. Izjema so trajna živila (izdelki z manj kot 40% vode v končnem izdelku) in konzerve, ki imajo manjše tehnološke pomanjkljivosti glede embalaže ali označevanja. O dovoljenju za vrnitev živil v proizvodno skladišče za vsak posamezni primer odloča uradni veterinar. Nosilec dejavnosti mora vsako vrnjeno pošiljko prijaviti uradnemu veterinarju, ki dovoli ali prepove vračanje živila in odloči o nadaljnjem postopku z vrnjenimi živili;”.
8. člen
V 12. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
“(1) Vodja industrijskega obrata – oseba, ki je odgovorna za ustreznost surovin oziroma živil, mora imeti najmanj VII. stopnjo izobrazbe živilske smeri. Za izobrazbo živilske smeri se šteje – inženir živilske tehnologije, doktor veterinarske medicine, doktor medicine, diplomirani inženir sanitarnega inženirstva.
(2) Nosilec dejavnosti obrtniškega obrata, oziroma oseba, ki v obratu dela, mora imeti glede na vrsto živil, ki jih proizvajajo, najmanj IV. stopnjo izobrazbe živilske smeri (mesarstvo, mlekarstvo, hotelirstvo, gostinstvo itd.).
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Nosilec dejavnosti kmetijskega obrata oziroma oseba, ki v obratu dela, mora imeti glede na vrsto živil, ki jih proizvajajo, najmanj IV. stopnjo izobrazbe živilske smeri ali uspešno opravljen tečaj po programu Uprave Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva (certifikatni sistem izobraževanja), ki ga odobri VURS.”.
9. člen
V četrtem odstavku 14. člena se za besedo “kmetijski” doda besedilo “in obrtniški”.
10. člen
Na koncu šestega odstavka 15. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»pri čemer morajo nosilci dejavnosti skrbeti, da te živali nimajo dostopa do tistega dela obrata oziroma posestva, kjer se opravlja dejavnost proizvodnje živil.«.
11. člen
V četrti alinei tretjega odstavka 17. člena se beseda “zgradba” nadomesti z besedilom “prostor ali mesto”.
12. člen
V drugem odstavku 18. člena se doda četrta alinea, ki se glasi:
“– naprava za kloriranje mora delovati, kadar je razkuževanje vode potrebno.”.
13. člen
V tretjem odstavku 19. člena se črta besedilo “obrtniških in”.
14. člen
V 23. členu se črta šesti odstavek.
V prvi alinei enajstega odstavka se črta besedilo “strešno zaščito,”.
15. člen
V drugem odstavku 24. člena se črta beseda “maščobne”.
16. člen
V 25. členu se črta šesti odstavek.
17. člen
V tretjem odstavku 26. člena se črta besedilo “najmanj 30 cm”.
V šestem odstavku se črta prva alinea.
18. člen
V prvem odstavku 28. člena se črta besedilo “ter za prenos drugih surovin, živil ali odpadkov”.
19. člen
Prvi stavek drugega odstavka 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Če v tem pravilniku ni drugače določeno, opremo za umivanje rok sestavljajo:”.
20. člen
Četrti odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(4) Za sterilizacijo orodja večjih dimenzij (za električne in ročne žage, pnevmohidravlične škarje ipd.) mora biti zagotovljeno pranje orodja, preden se pomoči v sterilizator, ali ustrezen pretočni način sterilizacije s tekočo vročo vodo.”.
21. člen
V drugem odstavku 32. člena se črta besedilo “kontrolni termometri in”, beseda “nameščeni” pa se zamenja z besedo “nameščene”.
22. člen
V 33. členu se črta četrti odstavek.
23. člen
V petem odstavku 35. člena se črta besedilo “najmanj 30 cm”.
24. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Živilski obrati imajo lahko lastni laboratorij za izvajanje notranjih kontrol. V tem primeru mora imeti laboratorij najmanj naslednje prostore:”.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Če obrat nima lastnega laboratorija, mora uporabljati za izvajanje notranjih kontrol storitve drugih laboratorijev.”.
25. člen
Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Živilski obrat mora imeti ustrezno število garderob, ki imajo gladke, za vodo neprepustne stene do višine najmanj 2 metrov in gladka, za vodo neprepustna tla, enostavna za čiščenje, ustrezno število prostorov za umivanje in prhanje ter stranišč z vodnim izpiranjem, ki se ne sme aktivirati z roko. Stranišča morajo biti opremljena tako, da so čisti deli stavbe zavarovani pred onesnaženjem. Iz straniščnih prostorov ne sme biti neposrednega dostopa do delovnih prostorov. Prostori za prhanje niso obvezni v hladilnicah, v katerih se prevzema in hrani zgolj higiensko neoporečno pakirano sveže meso. Prostori za umivanje morajo imeti tekočo toplo in hladno vodo ali vodo, ki je segreta na določeno temperaturo, ter biti opremljeni s sredstvi za umivanje in razkuževanje rok ter higiensko neoporečnimi sredstvi za sušenje rok. Pipe se ne smejo upravljati z dlanmi ali rokami. Takih prostorov za umivanje mora biti zadosti v bližini straniščnih prostorov. Garderobni prostori morajo biti s pokritimi hodniki povezani s proizvodnimi prostori.”.
V drugem odstavku se črta besedilo “in omara za delovno obleko, obutev in ročno orodje”.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Poti delavcev na delo in iz dela ter način ravnanja z oblačili morajo biti tako načrtovane, da se ne onesnaži delovne obleke in zagotovi higiensko varstvo živil.”.
Prvi stavek šestega odstavka se črta.
Deseti in enajsti odstavek se črtata.
26. člen
Na koncu drugega odstavka 45. člena se doda besedilo, ki se glasi:
“Na premičnih delovnih mestih ob klavni liniji za obdelavo zaklanih živali (dvižni podesti) so lahko namesto umivalnikov iz 29. člena tega pravilnika ustrezne naprave za pranje rok in predpasnikov brez korita, pod pogojem, da se voda ne odpira z roko, da je preprečeno škropljenje vode po okolici in da je zagotovljeno odvajanje odpadne vode v kanalizacijo. Naprava za sušenje rok na teh delovnih mestih ni obvezna.”.
V tretjem odstavku se doda 6. točka, ki se glasi:
“6. Gibljive cevi z varčevalnimi prhami ali pipami za pranje mesa, ki se aktivirajo z roko, niso dovoljene, razen za pranje trupov prašičev v fazi obdelave med omamljanjem in dokončne odstranitve ščetin, po končanem odiranju ovac in za končno pranje trupov na vseh klavnih linijah. Če se uporabljajo fiksne varčevalne prhe za pranje (npr. organov zaklanih živali, predpasnikov itd.), morajo biti izdelane tako, da se jih lahko aktivira samo s pritiskom z nogo ali na drug ustrezen način. Odpiranje z roko ni dovoljeno.”.
27. člen
V drugem odstavku 60. člena se besedilo “polovice zaklanih živali” nadomesti z besedilom “obešeni trupi ali deli zaklanih živali”, beseda “oddaljene” pa se nadomesti z besedo “oddaljeni”.
28. člen
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) V zamrzovalnicah je treba preprečiti nabiranje ledu oziroma snega v območju vrat, zato morajo imeti vhodna vrata v prostor za zamrzovanje in skladiščenje živil lasten ogrevalni sistem, da se prepreči nabiranje snega ali ledu”.
29. člen
V 63. členu se za besedilom “poseben prostor” doda besedilo “ali delovno mesto”.
30. člen
V tretjem odstavku 81. člena se črta drugi stavek.
31. člen
V 85. členu se 31. točka spremeni tako, da se glasi:
“31. prostor ali mesto za čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev. Ta prostor ni potreben, če je zagotovljeno pranje vozil v javni pralnici.”.
32. člen
V tretjem odstavku 87. člena se črta besedilo “, najmanj vsaki dve uri”.
33. člen
V 92. členu se črta sedmi odstavek.
34. člen
V prvem odstavku 94. člena se črta beseda “živosrebrne”.
35. člen
V 99. členu se doda osmi odstavek, ki se glasi:
“(8) Mehanično izkoščeno meso se ne šteje za mleto meso po tem pravilniku. Trgovanje z mehanično izkoščenim mesom je dovoljeno le, če je bilo meso pred oddajo v promet toplotno obdelano v obratu, kjer je bilo proizvedeno, ali v drugem industrijskem obratu, ki ima registrirano to dejavnost skladno s 6. členom tega pravilnika. Prevzem in predelavo vsake pošiljke mehanično izkoščenega mesa odobri uradni veterinar v industrijskem obratu”.
36. člen
V 120. členu se črta prvi odstavek.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Posestvo mora zagotoviti dobre pogoje namestitve, higiene, čistoče in zdravja živali in zadovoljive higienske pogoje za molžo, rokovanje, hlajenje in hranjenje mleka. Izpolnjevati mora naslednje pogoje:
1. prostori, kjer se opravlja molža, in prostori mlekarnice morajo biti razporejeni in zgrajeni tako, da se prepreči kontaminacija mleka. Omogočati morajo enostavno čiščenje in razkuževanje in imeti vsaj:
a) stene in tla, ki se zlahka čistijo na območjih, kamor se lahko zanese zemlja ali lahko pride do infekcije;
b) tla, položena na način, ki olajšuje odtekanje tekočin ter ustrezna sredstva za odstranjevanje odpadkov;
c) ustrezno prezračevanje in osvetlitev;
d) ustrezno in zadostno dobavo pitne vode, ki izpolnjuje predpisane parametre, za uporabo pri molži in čiščenju opreme in instrumentov;
e) ustrezno ločitev od virov kontaminacije kot so stranišča in gnojni kupi;
f) pribor in opremo, ki se zlahka pomiva, čisti in razkužuje.
Razen tega morajo imeti prostori za hranjenje mleka primerno opremo za hlajenje mleka, morajo biti zaščiteni pred škodljivci in morajo biti ustrezno ločeni od prostorov, kjer so nameščene živali;
2. če se uporablja premična naprava za molžo (v nadaljnjem besedilu: naprava), morajo biti poleg pogojev iz točk 1 d) in f) tega člena izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
a) naprava mora biti nameščena na mestu, kjer niso nakopičeni kakršnikoli izločki ali drug odpadni material;
b) naprava mora zagotavljati zaščito za mleko v vsem času uporabe;
c) omogočeno mora biti lahko vzdrževanje čistoče notranjih površin naprave;
3. kjer so živali za pridelavo mleka na prostem in niso privezane, mora imeti posestvo molzišče ali območje za mleko, ki je ustrezno ločeno od namestitvenega območja;
4. omogočena mora biti učinkovita izolacija živali, ki so okužene ali za katere se domneva, da so okužene s katerokoli od bolezni;
5. živalim vseh vrst je treba preprečiti dostop do prostorov in krajev, kjer se mleko hrani, hladi ali se rokuje z njim.
37. člen
V drugem odstavku 126. člena se beseda “sveže” zamenja z besedo “surovo”.
38. člen
V tretjem odstavku 133. člena se črta beseda “živosrebrni”.
39. člen
V drugem odstavku 141. člena se besedilo “60. in 62.” nadomesti z besedilom “60., 62. in 64.”.
40. člen
V prvem odstavku 147. člena se besedilo “s 4. členom” nadomesti z besedilom “z 78. členom”.
41. člen
V 149. členu se beseda “enajstega” nadomesti z besedo “dvanajstega”.
42. člen
Za 149. členom se doda novo podpoglavje: “Pogoji za obrtniške obrate za zbiranje in sortiranje jajc”.
Doda se 149.a člen, ki se glasi:
“149.a člen
(1) Med obrtniške obrate se šteje obrate, ki dnevno zberejo več ko 1000 jajc. Ti obrati lahko zbirajo tudi jajca drugih proizvajalcev.
(2) Takšen obrat mora imeti naslednje prostore in opremo:
– ustrezno klimatiziran prostor za sprejem jajc;
– prostor za sortiranje in presvetljevanje jajc;
– skladišče sortiranih in pakiranih jajc;
– garderobo in sanitarije;
– pisarno z omaro za uradnega veterinarja, ki se jo lahko zaklene;
– skladišče materiala za pakiranje;
– prostor ali kontejner za poškodovana in natrta jajca;
– v garderobnih prostorih mora biti omara ali prostor za čistila”.
43. člen
V drugem odstavku 150. člena se v točki (d) za besedilom “sladkovodnih rib”doda besedilo “prodaja svežih sladkovodnih rib,”.
Doda se točka (e), ki se glasi:
“(e) predelava mesa divjadi, vzgojene v lastni obori. Za odiranje divjadi mora imeti obrat ločen prostor za odiranje z ustreznimi obešali za obešanje trupov pri odiranju. Odiranje divjadi v prostoru za predelavo mesa ni dovoljeno”.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Letna proizvodnja živil v kmetijskem obratu sme doseči največ 5% proizvodnje, dovoljene za obrtniške obrate iz 5. člena tega pravilnika, razen za kmetijske obrate za obdelavo mleka in proizvodnjo mlečnih izdelkov, ki lahko predelajo dnevno največ 600 litrov mleka.”.
44. člen
V 151. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
“2. prodaja živil neposredno na kmetiji končnemu porabniku (potrošniku) in na tržnicah;”.
Doda se nova 3. točka, ki se glasi:
“3. oddaja v promet za javno potrošnjo na območju Republike Slovenije preko posrednikov. Vsa živila, ki jih kmetija prodaja, morajo biti označena v skladu s predpisi o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju.”.
Dosedanja 3. točka postane 4. točka in se spremeni tako, da se glasi:
“4. če nosilec dejavnosti kmetijskega obrata prodaja sveže meso na kmetiji, mora imeti urejeno prodajalno v skladu s predpisi o minimalnih pogojih za ureditev prodajaln živil živalskega izvora.”.
45. člen
Prvi odstavek 162. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Obstoječi objekti večjega obsega proizvodnje (industrijski objekti) in objekti manjšega obsega proizvodnje (obrtniški objekti), registrirani po določbah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti za klanje živali, obdelavo, predelavo in skladiščenje proizvodov živalskega izvora (Uradni list SFRJ, št. 53/89) ter obstoječe kmetije, ki proizvajajo živila živalskega izvora (objekti – prostori v gospodinjstvu) in obstoječe turistične kmetije se morajo uskladiti z določbami tega pravilnika do 25. 11. 2002, razen določb 10. člena, 11. člena, petega odstavka 32. člena, ter 150. in 151. člena, za katere prehodno obdobje ne velja.”.
Doda se peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Določbe 5. člena tega pravilnika glede omejitve količin proizvodnje za obrtniške obrate začnejo veljati s 1. 1. 2003.”.
46. člen
Doda se 162.a člen, ki se glasi:
“162.a člen
(začasna registracija)
VURS lahko obstoječim kmetijskim obratom in turističnim kmetijam v času prehodnega obdobja, to je do 25. 11. 2002, odobri začasno priznanje pogojev in začasno kontrolno številko do pridobitve predpisane dokumentacije iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika. Obdobje začasne registracije lahko traja največ do 25. 11. 2004.”.
47. člen
Doda se 162.b člen, ki se glasi:
“162.b člen
(začasne odločbe)
Ne glede na določbo prvega odstavka 162. člena tega pravilnika, izda VURS po uradni dolžnosti za obdobje do 25. 11. 2002 vsem industrijskim in obrtniškim obratom iz 3. člena tega pravilnika, razen izvoznim obratom, začasne odločbe o obsegu dovoljene dejavnosti glede na vrsto živali oziroma surovin, kategorijo in kontrolno številko. Do izvedbe navedene kategorizacije obstoječih živilskih obratov veljajo obstoječe odločbe o priznanju pogojev za proizvodnjo in promet živil živalskega izvora.”.
48. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01/99-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
Soglašam!
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister za zdravstvo

AAA Zlata odličnost