Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1695. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija, stran 4212.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 in 8/96) je Vlada Republike Slovenije na 156. seji dne 20. 4. 2000 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom Republika Slovenija, da bi dosegla cilje iz zakona o akreditaciji, ustanavlja javni zavod Slovenska akreditacija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije.
Z ustanovitvijo Slovenske akreditacije se zagotavlja trajno in nemoteno opravljanje nalog nacionalne akreditacijske službe na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.
II. IME IN SEDEŽ SLOVENSKE AKREDITACIJE
2. člen
Ime javnega zavoda je: Slovenska akreditacija.
Skrajšano ime je: SA
Ime javnega zavoda v angleškem jeziku je: Slovenian Accreditation
Sedež: Tivolska 50, Ljubljana.
III. DEJAVNOST SLOVENSKE AKREDITACIJE
3. člen
Dejavnost Slovenske akreditacije se v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) glasi:
L/75.13   – dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti,
M/80.422  – drugo izobraževanje,
K/74.841  – prirejanje razstav, sejmov, kongresov,
K/74.843  – druge poslovne dejavnosti,
DE/22.11  – izdajanje knjig,
DE/22.13  – izdajanje revij in periodike,
DE/22.15  – drugo založništvo,
DE/22.33  – razmnoževanje računalniških zapisov,
K/74.831  – prevajanje,
K/74.832  – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/72.30   – obdelava podatkov,
K/72.40   – dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami.
4. člen
Slovenska akreditacija bo pod pogoji, opredeljenimi v drugem odstavku 1. člena tega sklepa kot nacionalna akreditacijska služba opravljala naslednje naloge:
– akreditiranje preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev,
– akreditiranje certifikacijskih organov za certificiranje proizvodov, sistemov vodenja in osebja,
– akreditiranje kontrolnih organov,
– drugo ugotavljanje in potrjevanje usposobljenosti za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti, vključno z ugotavljanjem izpolnjevanja zahtev za organe za ugotavljanje skladnosti v skladu s posameznimi predpisi, ki določajo ugotavljanje skladnosti,
– svetovanje državni upravi na področju akreditacije in drugega ugotavljanja ali potrjevanja usposobljenosti za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti,
– izdajanje strokovnih publikacij,
– promocija akreditacije,
– druge naloge, povezane z izvajanjem sistema akreditiranja.
5. člen
Slovenska akreditacija se vključuje v dejavnost akreditiranja na mednarodni ravni in se v ta namen povezuje in sklepa sporazume s sorodnimi organizacijami. Slovenska akreditacija sodeluje v evropskih in mednarodnih združenjih za akreditacijo in predstavlja interese Republike Slovenije v njih.
IV. ORGANI SLOVENSKE AKREDITACIJE
6. člen
Organ upravljanja Slovenske akreditacije je svet, ki šteje trinajst članov.
Člane sveta imenujejo:
1. štiri člane ustanovitelj in sicer:
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za trg,
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
– enega na predlog ministrstev, pristojnih za tehnično zakonodajo,
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
2. tri člane Gospodarska zbornica Slovenije in sicer:
– enega predstavnika proizvajalcev oziroma izvajalcev storitev,
– enega predstavnika trgovskih organizacij,
– enega predstavnika organov za ugotavljanje skladnosti;
3. tri člane Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije in sicer:
– enega predstavnika strokovnih združenj,
– dva predstavnika organov za ugotavljanje skladnosti;
4. enega člana Strokovni meroslovni svet iz 5. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) kot predstavnika industrijskega meroslovja,
5. enega člana zveza potrošniških organizacij kot predstavnika potrošnikov.
Enega člana izvolijo delavci Slovenske akreditacije na neposrednih in tajnih volitvah.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed sebe.
7. člen
Mandat članov sveta je štiri leta.
Po preteku mandata so člani sveta lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
8. člen
Svet obravnava in sprejema:
– statut,
– druge splošne akte, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor,
– program razvoja,
– letni program dela in poročilo o njegovem izvajanju,
– finančni načrt in zaključni račun,
– cenik storitev,
– merila za nagrajevanje članov sveta in odbora za akreditacijo.
Svet imenuje in razrešuje direktorja Slovenske akreditacije s soglasjem ustanovitelja, imenuje člane odbora za akreditacijo na predlog direktorja, odloča o varstvu pravic delavcev Slovenske akreditacije ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
V postopkih akreditiranja in drugega ugotavljanja oziroma potrjevanja usposobljenosti obravnava in odloča o pritožbah v zvezi z odločitvami o akreditaciji.
Svet vsako leto poroča ustanovitelju o delu Slovenske akreditacije.
9. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino navzočih članov. Svet sprejme statut z večino vseh članov.
Način dela sveta se podrobneje določi s statutom in poslovnikom o delu sveta.
10. člen
Delo in poslovanje Slovenske akreditacije vodi direktor. Mandat direktorja traja pet let in je po izteku mandata lahko imenovan ponovno.
Direktor predstavlja in zastopa Slovensko akreditacijo brez omejitev, odgovoren je za strokovno delo Slovenske akreditacije in za zakonitost njenega dela.
Direktor sprejema splošne akte Slovenske akreditacije skladno s statutom in opravlja druge naloge, določene z zakonom in statutom.
11. člen
Za direktorja je lahko imenovan kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– izkušnje z uporabo mednarodnih standardov s področja akreditiranja,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– druge pogoje, določene z zakonom in statutom.
12. člen
Strokovno delo Slovenske akreditacije usmerja odbor za akreditacijo, ki lahko šteje največ petnajst članov.
Odbor za akreditacijo sestavljajo zaposleni v Slovenski akreditaciji, ki so odgovorni za posamezna področja akreditiranja, zunanji strokovnjaki in uporabniki z vseh področij akreditiranja, ter predstavnik ocenjevalcev. Direktor je član odbora za akreditacijo po funkciji, ne more pa biti izvoljen za predsednika.
Pristojnosti odbora za akreditacijo, njegovo sestavo in način določitve njegovih članov ter način delovanja se določijo s statutom.
V. DELOVNA RAZMERJA
13. člen
Za urejanje delovnih razmerij v Slovenski akreditaciji se uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj in plače zaposlenih v javnem sektorju ter določbe normativnega dela kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO SLOVENSKE AKREDITACIJE
14. člen
Slovenska akreditacija pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– s plačili za storitve,
– iz drugih virov.
Iz drugih virov lahko Slovenska akreditacija pridobiva sredstva le s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
15. člen
Višina financiranja iz državnega proračuna se določi na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta. Pri tem se upošteva tudi predvidena višina sredstev iz plačil za storitve in iz drugih virov.
Višina in namen sredstev iz državnega proračuna se določita z letno pogodbo, ki jo skleneta Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in Slovenska akreditacija. Slovenska akreditacija predloži finančni načrt in program dela za naslednje leto Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, najpozneje do datuma, ki je določen za predložitev državnega proračuna.
Po sprejemu državnega proračuna se program dela po potrebi prilagodi obsegu financiranja za tisto leto.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
16. člen
O razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki in o kritju primanjkljaja odloča ustanovitelj. Primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju dejavnosti za trg, ustanovitelj ne krije.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
17. člen
Slovenska akreditacija je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev, v svojem imenu in za svoj račun. Slovenska akreditacija odgovarja za svoje delo z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga, vključno s sredstvi iz 26. člena tega sklepa.
IX. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI SLOVENSKE AKREDITACIJE
18. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti Slovenske akreditacije iz naslova opravljanja nalog iz drugega odstavka 3. člena zakona o akreditaciji.
Za druge obveznosti Slovenske akreditacije ustanovitelj ne odgovarja.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN SLOVENSKE AKREDITACIJE
19. člen
Da bi bili zagotovljeni smotrna izraba proračunskih sredstev in zakonitost dela se nadzor nad delom Slovenske akreditacije izvaja skladno s predpisi o zavodih, predpisi o organizaciji uprave in predpisi o javnih financah.
20. člen
Ustanovitelj ima naslednje pravice:
– ugotavlja skladnost planov razvoja in dela Slovenske akreditacije s potrebami Republike Slovenije,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom dela in finančnim načrtom,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam in razširitvam dejavnosti,
– daje soglasje k statutu,
– daje soglasje k imenovanju direktorja,
– daje soglasje k finančnemu načrtu, letnemu programu dela in zaključnemu računu,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
– daje soglasje k ceniku,
– daje soglasje k merilom za nagrajevanje članov sveta in odbora za akreditacijo.
Predstavnik ustanovitelja lahko zahteva pridobitev soglasja ustanovitelja tudi k vsem odločitvam sveta, ki vplivajo na finančne in druge obveznosti ustanovitelja.
21. člen
Ustanovitelj svoje pravice in obveznosti izvaja tako, da je zagotovljena taka stopnja neodvisnosti, nepristranosti in integritete, ki omogoča Slovenski akreditaciji mednarodno primerljivost z drugimi nacionalnimi akreditacijskimi službami, njeno članstvo v evropskih in mednarodnih organizacijah za akreditacijo ter pristop in izvajanje sporazumov o medsebojnem priznavanju akreditacijskih listin in listin, ki jih izdajajo akreditirani organi.
22. člen
Slovenska akreditacija je dolžna ustanovitelju:
– najmanj enkrat letno poročati o izvajanju letnega programa dela in razvoja,
– predložiti letni finančni načrt in program dela,
– na njegov poziv posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Do imenovanja direktorja Slovenske akreditacije skladno z drugim odstavkom 8. člena tega sklepa opravlja njegove naloge vršilec dolžnosti direktorja.
Zaradi izvedbe priprav za začetek dela Slovenske akreditacije skladno z 11. členom zakona o zavodih je vršilec dolžnosti direktorja pooblaščen, da opravi predvsem naslednje naloge:
– pripravi vse potrebno in zahteva vpis ustanovitve Slovenske akreditacije v sodni register,
– sprejme začasni program dela,
– sprejme začasni finančni načrt,
– sklene pogodbo z ustanoviteljem o proračunskem financiranju izvajanja zakonskih nalog,
– v soglasju z ustanoviteljem sprejme začasni akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sklene sporazum o prevzemu delavcev v skladu s tretjim odstavkom 8. člena zakona o akreditaciji,
– sklepa delovna razmerja,
– sprejme začasni splošni akt, ki ureja cene storitev,
– pozove subjekte iz drugega odstavka 6. člena tega sklepa k imenovanju članov sveta,
– pripravi vse potrebno za izvedbo volitev iz tretjega odstavka 6. člena tega sklepa,
– skliče in vodi sejo sveta do izvolitve predsednika sveta,
– predlaga svetu v sprejem statut,
– opravi druga potrebna dejanja za začetek dela Slovenske akreditacije.
24. člen
Slovenska akreditacija začne z delom, prvi delovni dan naslednjega koledarskega meseca, ko je vršilec dolžnosti direktorja obvestil ustanovitelja, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek dela.
25. člen
Slovenska akreditacija prevzame od Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje tiste delavce, ki opravljajo naloge na področju akreditiranja. Začasni akt iz pete alinee drugega odstavka 23. člena tega sklepa mora omogočiti prerazporeditev delavcev na način, da se ne poslabšajo njihove pravice in obveznosti iz delovnega razmerja.
26. člen
Sredstva za ustanovitev in delo Slovenske akreditacije zagotovi ustanovitelj.
Finančna sredstva za delo Slovenske akreditacije v letu 2000 se zagotovijo na podlagi pogodbe, ki jo skleneta Slovenska akreditacija in Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje. Višina in namen finančnih sredstev se določita na podlagi začasnega programa dela in začasnega finančnega načrta Slovenske akreditacije.
Ustanovitelj prenese Slovenski akreditaciji v njeno neodplačno uporabo materialna sredstva in opremo Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, ki so namenjena izvajanju nalog na področju akreditacije. Prenos materialnih sredstev in opreme iz prejšnjega stavka se podrobno uredi s pogodbo med Uradom Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje in Slovensko akreditacijo.
27. člen
Za izvajanje svoje dejavnosti uporablja Slovenska akreditacija prostore v Ljubljani na Tivolski cesti 50, ki so sedaj v uporabi sektorja za akreditacijo Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
28. člen
Ustanovitelj do usposobitve Slovenske akreditacije v okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo zagotavlja opravljanje strokovnih in administrativnih del, povezanih s kadrovskimi zadevami.
29. člen
Do ustanovitve zveze potrošniških organizacij imenuje člana sveta iz 5. točke drugega odstavka 6. člena tega sklepa Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov na predlog potrošniških organizacij, registriranih pri tem uradu.
30. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 392-05/2000-1
Ljubljana, dne 20. aprila 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost