Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2000 z dne 13. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2000 z dne 13. 4. 2000

Kazalo

1482. Zakon o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP-B), stran 3833.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP-B)
Razglašam zakon o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. marca 2000.
Št. 001-22-68/00
Ljubljana, dne 6. aprila 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O POSLOVNIH STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTORIH (ZPSPP-B)
1. člen
V zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) se za 35. členom zakona dodajo naslednji novi členi:
“35.a člen
Za najemna razmerja, sklenjena pred 31. 12. 1993, se glede vprašanj, ki so v določbah 35.b do 35.f člena tega zakona urejena drugače, uporabljajo te določbe tega zakona.
35.b člen
Najemnik lahko zahteva od najemodajalca povrnitev vrednosti vlaganj, opravljenih pred 31. 12. 1993, s katerimi se je povečala vrednost poslovnega prostora najemodajalca.
Najemodajalec in najemnik urejata povrnitev vrednosti vlaganj s povračilom prek znižanja najemnine, v primerih ko to ni mogoče, pa tudi v obliki izplačila v roku enega leta od vložitve pisnega zahtevka.
35.c člen
Razen v primerih iz prve alinee 28. člena zakona, najemnega razmerja, sklenjenega pred 31. 12. 1993 za nedoločen čas, zoper voljo najemnika ni mogoče odpovedati, dokler najemodajalec najemniku ne povrne vlaganj, s katerimi je bila povečana vrednost poslovnega prostora najemodajalca.
35.č člen
Najemno razmerje, sklenjeno pred 31. 12. 1993 za nedoločen čas, je zoper voljo najemnika, ki je fizična oseba in ima poslovne prostore v najemu kot poglavitni vir preživljanja sebe in svoje družine mogoče odpovedati le v primerih iz prve alinee 28. člena zakona ali, če se najemniku ponudi v najem druge ustrezne poslovne prostore.
Drugi ustrezni poslovni prostori so prostori, ki glede velikosti, kvalitete, lokacije in cene ustrezajo poslovnim prostorom, ki se odpovedujejo.
35.d člen
Dokler najemodajalec najemniku ne povrne vlaganj, s katerimi je bila povečana vrednost poslovnega prostora najemodajalca in v primerih iz 35.č člena, najemnina za poslovni prostor ne more biti višja kot je povprečna najemnina za podobni poslovni prostor na približno isti lokaciji ob upoštevanju stanja poslovne stavbe ali poslovnega prostora pred najemnikovimi vlaganji.
35.e člen
Najemnina za poslovno stavbo oziroma prostor pokriva stroške za investicijsko in tekoče vzdrževanje ter upravljanje poslovne stavbne oziroma prostora in pripadajočih skupnih prostorov, delov in naprav ter zemljišča in stroške amortizacije ter stroške kapitala, vloženega v poslovno stavbo oziroma prostor, pripadajoče skupne prostore, dele, naprave in zemljišča.
Za poslovni prostor, za katerega je bilo najemno razmerje z istim najemnikom prvič sklenjeno pred 31. 12. 1993, letna najemnina ne more znašati več kot 6,68% vrednosti poslovnega prostora.
Kadar je ni mogoče določiti sporazumno, se vrednost iz prejšnjega odstavka določi s cenitvijo, ki jo mora izdelati sodni cenilec z najmanj visokošolsko izobrazbo.
35.f člen
O sporu o pravicah in obveznostih, določenih v členih 35.b do 35.e tega zakona odloča pristojno sodišče.”
2. člen
Sodni postopki, ki so ob uveljavitvi tega zakona že začeti, pa še niso pravnomočno končani, se nadaljujejo po določbah tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-06/89-1/19
Ljubljana, dne 29. marca 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.