Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1402. Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, stran 3705.

Na podlagi drugega odstavka 16. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 1/99) in 88. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o postopkih zadolževanja občin
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in postopke, ki jih morajo pri zadolževanju upoštevati občine v Republiki Sloveniji.
2. člen
Zadolžitev po tem pravilniku pomeni najetje posojila oziroma kredita in izdajo vrednostnih papirjev.
3. člen
Občine lahko najemajo kredite ali posojila le pri bankah in pri skladih, katerih dejavnost je med drugim tudi dajanje posojil.
4. člen
Občina, ki se namerava zadolžiti, mora Ministrstvu za finance predložiti zahtevo za izdajo soglasja k zadolžitvi, ki ji mora biti priložena naslednja dokumentacija:
a) akt občinskih svetov občin, ki so nastale na območju prejšnje občine ali drug veljavni pravni akt o sprejemu delitvene bilance premoženja bivše občine oziroma izjavo, da se občina ni delila,
b) izjava o tem ali je občina predhodno zadolžena in stanje morebitne zadolžitve z amortizacijskimi načrti oziroma izjava, da je dajala poroštva ali soglasja k zadolževanju in do katere višine,
c) odlok o zaključnem računu proračuna občine za preteklo proračunsko leto,
d) odlok o proračunu občine za tekoče proračunsko leto,
e) sklep občinskega sveta o potrditvi namena financiranja,
f) načrt predvidenega odplačila dolga.
Iz obvestila o zadolžitvi mora biti razviden znesek zadolžitve, predvidena obrestna mera in stroški zadolžitve, opis časovnega poteka zadolžitve in podatki o morebitnih zavarovanjih kredita oziroma posojila.
5. člen
Ministrstvo za finance po prejemu dokumentacije preveri ali je dokumentacija iz 4. člena tega pravilnika popolna in izda soglasje k začetku postopka zadolževanja. Če je dokumentacija nepopolna, Ministrstvo za finance navede v čem je potrebno dopolniti vlogo in določi rok, v katerem mora občina dopolniti svojo vlogo.
Če občina vloge v danem roku ne dopolni ali če dopolnitev ni ustrezna, Ministrstvo za finance zavrne izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja.
Ministrstvo za finance ne izda soglasja k začetku postopka zadolževanja, če občina, ki se namerava zadolžiti, ne pošilja redno podatkov, določenih v navodilu iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika.
6. člen
Po prejemu predhodnega soglasja lahko občina začne postopek zadolževanja. Pri tem mora upoštevati navodila Ministrstva za finance, zlasti:
– pridobiti vsaj tri popolne in zavezujoče ponudbe bank in
– za posojila ali vrednostne papirje v višini 50 mio SIT ali več imenovati neodvisne finančne in pravne svetovalce z ustrezno strokovno usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami, ki opravljajo posle svetovanja v zvezi s sestavo povabila k dajanju ponudb za zadolžitev, izborom kreditodajalca, pogajanji pred sklenitvijo pogodbe o zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolžitve.
Ministrstvo za finance lahko ne glede na določbo prejšnjega odstavka določi, da mora občina imenovati pravne in finančne svetovalce tudi za zadolžitev, katere vrednost ne presega 50 mio SIT, če iz narave posla zadolževanja, vrste in oblike zadolževanja, usposobljenosti občine in dosedanjih izkušenj pri zadolževanju izhaja, da je imenovanje pravnih in finančnih svetovalcev nujno za izvedbo posla zadolžitve.
7. člen
Občina mora pri zbiranju ponudb upoštevati načelo konkurenčnosti ponudb, ki mora biti upoštevano v povabilu za dajanje ponudb. Povabilo za dajanje ponudb mora vsebovati dovolj elementov, na podlagi katerih lahko občina oziroma njen finančni in pravni svetovalec izbere najugodnejšo ponudbo.
8. člen
Pred sklenitvijo pogodbe mora občina Ministrstvu za finance dostaviti končno različico pogodbe o zadolžitvi z amortizacijskim načrtom in dokazila o tem, da sta bila v postopku zadolževanja upoštevana 6. in 7. člen tega pravilnika.
Dokazila iz prejšnjega odstavka so kopije pisnih ponudb bank in pisni poročili pravnega in finančnega svetovalca o vrednotenju ponudb za kreditiranje, utemeljitvi izbora najugodnejšega ponudnika in pogojih kreditiranja izbranega kreditodajalca oziroma, če svetovalca nista bila določena, poročilo organa, ki je opravil izbor kreditodajalca, iz katerega je razvidno, na podlagi katerih elementov je bil opravljen izbor.
9. člen
Če je občina ravnala v skladu s prejšnjim členom, Ministrstvo za finance izda najkasneje v desetih delovnih dneh od dneva vložitve popolne dokumentacije iz 6. in 8. člena tega pravilnika soglasje k sklenitvi pogodbe o zadolžitvi.
V soglasju k pogodbi o zadolžitvi se določi rok, do katerega velja soglasje, oziroma rok, do katerega mora občina skleniti pogodbo o zadolžitvi z izbranim posojilodajalcem.
Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolžitvi. Pogodba, ki je sklenjena brez soglasja Ministrstva za finance, izdanega po tem pravilniku, je nična.
10. člen
Najkasneje v desetih delovnih dneh po sklenitvi pogodbe o zadolžitvi mora občina poslati Ministrstvu za finance kopijo sklenjene pogodbe.
Občine morajo Ministrstvu za finance pošiljati podatke o stanju svoje zadolžitve in izdajanju poroštev v skladu z navodilom, ki ga izda minister za finance na podlagi uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-74/2000
Ljubljana, dne 21. marca 2000.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost