Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1038. Program priprave zazidalnega načrta za obrtno-industrijsko cono sejmišče v Žužemberku, stran 3212.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99 je Občinski svet občine Žužemberk na 10. seji dne 18. 2. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta za obrtno-industrijsko cono sejmišče v Žužemberku
1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta
Že razvojni projekt demografsko ogroženega območja Suha krajina (Institut za geografijo Ljubljana, november 1991) je v svojih zaključkih ugotavljal, da je potrebno glede na neugodno strukturo industrije in proizvodnih obratov, dati možnost odpiranja novih površin za razvijajoče se malo gospodarstvo in storitvene dejavnosti. Tako so za območje Žužemberka podane naslednje usmeritve: “Obrate proizvodne obrti in malega gospodarstva bomo v prvi fazi locirali poleg obstoječega tovarniškega kompleksa. V drugi fazi bomo za storitveno obrt zagotovili ustrezne površine na območje eksploatiranega peskokopa Klek, kjer bodo prioritetno locirane dejavnosti: avtomehanika, ključavničarstvo, kleparstvo, gradbena mehanizacija, ipd.”
Urbanistična zasnova naselja Žužemberk (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91) je na zahodnem obrobju naselja, severno od industrijskega kompleksa Iskra, predvidela določene površine za širitve industrijskih obratov.
Z nastankom Občine Žužemberk in razvojem tržnega gospodarstva pa so potrebe po zagotavljanju ustreznih stavbnih zemljišč povečale. Dosedajna stavbna zemljišča so v pretežni meri izkoriščena, male obratovalnice pa so se razvile v proizvodne obrate ter v večih primerih postale veliko breme okolice. Z izvedbo analize potreb je bilo ugotovljeno, da je poleg obstoječih stavbnih zemljišč potrebno zagotoviti ca. 6 ha zemljišč za 1. fazo realizacije in nadaljnjih 6 ha zemljišč za dolgoročne potrebe.
Lokacija industrijskega kompleksa ob Iskri je že opremljeno s primarno komunalno infrastrukturo, zemljišča pa so v naravi slabši travniki, delno njivske površine. Zemljišča so opredeljena kot 2. in delno 1. območje kmetijskih zemljišč.
Pri opredlitvi organizacije prostora je potrebno upoštevati:
– dolgoročno zasnovo cestnega omrežja naselja Žužemberk vključno z deviacijo regionalne ceste mimo naselja Prapreče in zaledne ceste pod Cvibljem,
– vmesno strukturo med naseljem Prapreče in Žužemberkom ter kontaktno območje med stanovanjsko cono naselja Žužemberk,
– razporeditev dejavnosti, in sicer oskrbno storitvene dejavnosti se naj razvijajo ob regionalni cesti in njeni deviaciji, objekti večjega merila in industrijski objekti pa v zaledju, to je v prehodu ravninskega dela v pobočje.
Pri zasnovi funkcionalnih enot se mora upoštevati možnost združevanja za večje programe.
2. člen
Priprava zazidalnega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načrta
Območje je locirano ob industrijskem kompleksu Iskre in ga na vzhodnem delu omejuje stanovanjska soseska Cviblje, na severnem delu pobočje Cviblja, na južnem delu regionalna cesta in na zahodnem delu kontaktno območje naselja Prapreče. Velikost območja je ca. 12 ha, natančna meja območja urejanja pa bo določena v programski zasnovi za zazidalni načrt.
Ob pripravi prostorskega izvedbenega dokumenta bo potrebno posebno pozornost nameniti tudi stičnemu območju (pogojem za zagotovitev čimmanjših vplivov na bivalno okolje) ter ureditvi ustreznih dostopov in dovoza v sam kompleks, potrebni komunalni opremi območja ipd.
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) - v nadaljevanju ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Žužemberk,
– strokovne podlage za spremembo in dopolnitev planskih dokumentov Občine Žužemberk v pripravi, Topos, d.o.o. februar 2000,
– razvojni projekt demografsko ogroženega območja Suha krajina (Institut za geografijo Ljubljana, november 1991),
– CRPOV Žužemberk, Studio Kapus, Trebnje,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve...),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo okolico.
3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo osnutka ZN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka zazidalnega načrta ter soglasja k dopolnjenem osnutku zazidalnega načrta:
– JP Komunala, d.o.o. Novo mesto,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste Ljubljana,
– Občina Žužemberk,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za zazidalni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave ZN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca ZN podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka ZN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga ZN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v ZN soglašajo.
5. Vsebina zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 30. člena ZUNDPP:
Osnutek
a) tekstualni del
– obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev,
– opis območja urejanja in obodne meje,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– rešitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in napravami,
– rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
– ukrepi za varovanje delovnega in bivalnega okolja,
– zasnova ureditve zelenih in prometnih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja in lastnikov zemljišč,
– etape izvajanja zazidalnega načrta,
– prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev,
– pogoji pristojnih organov in organizacij,
– osnutek odloka;
b) grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– topografska karta s prikazom območja urejanja z ZN v širšem merilu 1:5000,
– katastrski načrt z mejo območja urejanja1:1000,
– geodetski topografski načrt z mejo območja urejanja 1:500,
– zazidalna situacija območja 1:500,
– funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in naprav 1:500,
– ureditve po posameznih področjih (varovanje in urejanje naravne in kulturne dediščine, krajinske značilnosti, območja sanacij, plodna zemlja, vodnogospodarske ureditve, zelene površine... ) 1:500,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarjenja javnih služb, 1:500,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav 1:500,
– karakteristični prečni profili in normalni vzdolžni profil internih cest.
DOPOLNJENI OSNUTEK IN PREDLOG ZN
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela dopolnjeni osnutek ZN na katerega se pridobe soglasja soglasodajalcev. Dopolnjeni osnutek oziroma predlog ZN mora vsebovati še tehnične elemente za zakoličenje objektov in gradbenih parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi grafični del.
ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU
Besedilo odloka se pripravi v skladu s 44. členom navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja ZN
------------------------------------------------------------------
Posebne strokovne        45 dni po podpisu
podlage za ZN          pogodbe z izdelovalcem
------------------------------------------------------------------
Osnutek ZN           60 dni po potrjeni varianti možne
                pozidave in zunanje ureditve
------------------------------------------------------------------
Stališča do pripomb       15 dni po prejemu pripomb iz JR
------------------------------------------------------------------
Predlog ZN           45 po sprejetju stališč do pripomb
------------------------------------------------------------------
Končno gradivo         15 dni po sprejetju ZN na
                občinskem svetu
------------------------------------------------------------------
S pripravo posebnih strokovnih podlag za zazidalni načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek ZN se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in programske zasnove.
Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek ZN vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno razgrne.
Občinski svet občine Žužemberk na predlog župana sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žužemberk za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.
Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Žužemberk zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga.
Župan Občine Žužemberk posreduje predlog ZN občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem ZN z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave zazidalnega načrta
Naročnik ureditvenega načrta in investitor posega v prostor je Občina Žužemberk.
Izdelovalec ureditvenega načrta se izbere na podlagi vabljenega razpisa.
Koordinator pri izdelavi naloge je občinska strokovna služba.
Sredstva za geodetska dela in izdelavo prostorsko izvedbenega akta se zagotavljajo v proračunu občine.
5. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Žužemberk.
Št. 129/2000
Žužemberk, dne 18. februarja 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.