Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1037. Program priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku, stran 3210.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99 je Občinski svet občine Žužemberk na 10. seji dne 18. 2. 2000 prejel
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku
1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta
V prostorskih sestavinah planskih aktov občine je območje, ki se bo urejalo z zazidalnim načrtom opredeljeno kot 2. območje kmetijskih zemljišč, v urbanistični zasnovi naselja Žužemberk pa je predvidena izdelava ZN za stanovanjsko gradnjo gostote do 50 prebivalcev na ha.
Osnova za dimenzioniranje površin in opredelitve predlaganega območja za stanovanjsko gradnjo so:
– dolgoročni program stanovanjske gradnje ter predvidena rast in koncentracija prebivalcev v centru naselja,
– občinsko središče, ki poleg zaposlitve nudi širšemu zaledju tudi ostale storitvene in kvartarne dejavnosti,
– zapolnitev stanovanjskega kompleksa Stranska vas in
– zagotavljanje ustreznih komunalno opremljenih zemljišč.
Dosedanje usmerjanje stanovanjske gradnje je bilo predvsem v zapolnitvi nepozidanih stavbnih zemljišč znotraj naselij in zazidalnega načrta Stranska vas. Že urbanistična zasnova naselja Žužemberk (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91) je lokacijo opredelila kot potencialno območje za stanovanjsko gradnjo. Pripravljeni so bili že zazidalni preizkusi, iz katerih je bilo ugotovljeno, da je kljub bližini peskokopa Klek, možno dolgoročno zasnovati kvalitetno stanovanjsko sosesko.
Glede na obstoječe omejitve naj zasnova zazidalnega načrta opredeli fazno gradnjo kakor tudi upošteva vpliv rekonstrukcije cestnega omrežja ter dolgoročno zasnovo razvoja naselja.
V posebnih strokovnih podlagah se predvidijo variantne rešitve glede na gostoto zazidave z upoštevanjem možnosti gradnje več stanovanjskih objektov, kakor tudi individualnih stanovanjskih hiš. Predvidijo naj se tudi oskrbne funkcije soseske vključno z javnimi površinami. Gostota zaidave za prostostoječe stanovansjke hiše naj bo od 25 do 40 preb./ha, medtem ko gostejša zazidava naj ne preže 60 preb./ha.
Posebno pozornost se naj posveti oblikovanju objektov in njihovi orientaciji še posebno, ker je lokacija vizualno izpostavljena.
2. člen
Priprava zazidalnega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načrta
Območje ZN za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku leži na jugovzhodnem delu naselja Žužemberk in sicer med kamnolom Klek in starim jedrom naselja, severno od regionalne ceste R1-216 Žužemberk-Dvor.
Površina obdelave meri ca. 9 ha, dokončno mejo območja urejanja z ZN pa se določi po pridobljenih strokovnih podlagah in izdelani programski zasnovi za zazidalni načrt.
Na vzhodnem delu območje omejuje kamnolom Klek, na južnem delu regionalna cesta, na severnem delu vplivno območje cerkve Zafara oziroma lokalna cesta za naselje Zafara, na zahodnem delu pa obstoječa obcestna zazidava ob regionalni cesti Žužemberk-Dobrnič.
Ob pripravi prostorskega izvedbenega dokumenta bo potrebno posebno pozornost nameniti tudi stičnemu območju (pogojem za zagotovitev čimmanjših vplivov na bivalno okolje) ter ureditvi ustreznih dostopov in dovoza v sam kompleks, potrebni komunalni opremi območja ipd.
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) - v nadaljevanju: ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Žužemberk,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– zazidalni načrt Klek Žužemberk, posebne strokovne podlage, Urbanistični zavod projektivni atelje, november 1987,
– ureditveni načrt kamnolom Klek Žužemberk, (Uradni list RS, št. 31/98),
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve...),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo okolico.
3. Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt
V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo osnutka ZN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka zazidalnega načrta ter soglasja k dopolnjenem osnutku zazidalnega načrta:
– Komunala, d.o.o. Novo mesto,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
- Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste Ljubljana,
– Občina Žužemberk,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave, izpostava Novo mesto.
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za zazidalni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov , ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave ZN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca ZN podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka ZN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga ZN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v ZN soglašajo.
5. Vsebina zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 30. člena ZUNDPP:
Osnutek
a) tekstualni del
– obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev,
– opis območja urejanja in obodne meje,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– rešitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in napravami,
– rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
– ukrepi za varovanje delovnega in bivalnega okolja,
– zasnova ureditve zelenih in prometnih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja in lastnikov zemljišč,
– etape izvajanja zazidalnega načrta,
– prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev,
– pogoji pristojnih organov in organizacij,
– osnutek odloka;
b) grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– topografska karta s prikazom območja urejanja z ZN v širšem merilu 1:5000,
– katastrski načrt z mejo območja urejanja 1:1000,
– geodetski topografski načrt z mejo območja urejanja 1:500,
– zazidalna situacija območja 1:500,
– funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in naprav 1:500,
– ureditve po posameznih področjih (varovanje in urejanje naravne in kulturne dediščine, krajinske značilnosti, območja sanacij, plodna zemlja, vodnogospodarske ureditve, zelene površine... ) 1:500,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarjenja javnih služb 1:500,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav 1:500
– karakteristični prečni profili in normalni vzdolžni profil internih cest.
DOPOLNJENI OSNUTEK IN PREDLOG ZN
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela dopolnjeni osnutek ZN na katerega se pridobe soglasja soglasodajalcev. Dopolnjeni osnutek oziroma predlog ZN mora vsebovati še tehnične elemente za zakoličenje objektov in gradbenih parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi grafični del.
ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU
Besedilo odloka se pripravi v skladu s 44. členom navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja ZN
-----------------------------------------------------------------
Posebne strokovne       45 dni po podpisu
podlage za ZN         pogodbe z izdelovalcem
-----------------------------------------------------------------
Osnutek ZN           60 dni po potrjeni varianti
                možne pozidave in zunanje 
                ureditve
-----------------------------------------------------------------
Stališča do pripomb      15 dni po prejemu pripomb iz JR
-----------------------------------------------------------------
Predlog ZN           45 po sprejetju stališč do pripomb
-----------------------------------------------------------------
Končno gradivo         15 dni po sprejetju ZN
                na občinskem svetu
-----------------------------------------------------------------
S pripravo posebnih strokovnih podlag za zazidalni načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem,
Osnutek ZN se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in programske zasnove.
Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek ZN vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno razgrne.
Občinski svet občine Žužemberk na predlog župana sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žužemberk za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.
Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Žužemberk zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga.
Župan Občine Žužemberk posreduje predlog ZN občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem ZN z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave zazidalnega načrta
Naročnik ureditvenega načrta in investitor posega v prostor je: Občina Žužemberk.
Izdelovalca ureditvenega načrta se pridobi na podlagi vabljenega razpisa.
Koordinator pri izdelavi naloge je občinska strokovna služba.
Sredstva za izdelavo geodetskih del in pripravo zazidalnega načrta zagotavlja občina v okviru proračuna.
5. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Žužemberk.
Št. 128/2000
Žužemberk, dne 18. februarja 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.