Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1036. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk za programske zasnove za: a) zazidalni načrt za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku, b) zazidalni načrt za obrtno-industrijsko cono Sejmišče v Žužemberku, c) zazidalni načrt za servisno-obrtno cono Jama pri Dvoru, d) zazidalni načrt za poslovno-stanovanjsko cono Dvor , stran 3208.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) in prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Žužemberk na 10. seji dne 18. 2. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk za programske zasnove za: a) zazidalni načrt za stanovanjsko cono klek v Žužemberku, b) zazidalni načrt za obrtno-industrijsko cono sejmišče v Žužemberku, c) zazidalni načrt za servisno-obrtno cono Jama pri Dvoru d) zazidalni načrt za poslovno-stanovanjsko cono Dvor
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk - v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– določijo se roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine se nanašajo na spremembo kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča in s tem na širitev pozidave. Gre za širitev stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske in poslovno-stanovanjske gradnje ter za zagotovitev novih stavbnih zemljišč za obrtno-industrijsko in servisno-obrtno cono v naseljih Dvor, Jama pri Dvoru in Žužemberk. Ker gre za novogradnjo, naj bi se za naštete dejavnosti izdelali zazidalni načrti. Za predvidene širitve pozidave se v okviru sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine izdela programske zasnove za:
a) zazidalni načrt za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku,
b) zazidalni načrt za obrtno-industrijsko cono Sejmišče v Žužemberku,
c) zazidalni načrt za servisno-obrtno cono Jama pri Dvoru,
d) zazidalni načrt za poslovno-stanovanjsko cono Dvor.
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
Upoštevajoč predlagane spremembe se smiselno dopolnita tekstualni in grafični del prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine se pripravi s smiselnim upoštevanjem 39. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list RS, št. 20/85).
Programske zasnove za predlagane zazidalne načrte se kot sestavina srednjeročnega družbenega plana občine pripravijo v skladu z 38. in 39. členom navedenega navodila.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) Nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag, drugih strokovnih gradiv in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov se določi na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb.
c) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi občinska strokovna služba, pristojna za prostor v sodelovanju z nosilcem strokovnih aktivnosti iz točke a) tega člena.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi, organizacije in skupnosti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Ljubljana, Dunajska 56, Ljubljana, za področje kmetijstva in gozdarstva,
2. Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, za področje gozdarstva,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto - za področje vodnega gospodarstva,
4. Ministrstvo za okolje in prostor RS Ljubljana, Dunajska 48, Ljubljana, za področje varovanja okolja,
5. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino Ljubljana, Cankarjeva 5, Ljubljana - za področje varstva kulturne dediščine,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave Ljubljana, Vojkova 1a, Ljubljana - za področje varstva naravne dediščine,
7. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto, a področje varstva naravne in kulturne dediščine,
8. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS Ljubljana, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, za področje rudarstva in energetike,
9. EGS - RI, d.d., Vetrinjska 2, Maribor - za področje prenosa električne energije,
10. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste Ljubljana, Tržaška 47, Ljubljana - za področje prometa in zvez,
11. Elektro Ljubljana, PE Novo mesto - za področje distribucije električne energije,
12. Elektro Ljubljana, PE Ljubljana - za področje distribucije električne energije,
13. Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana - za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina,
14. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za civilno obrambo Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26 - za področje obrambe in zaščite,
15. JP Komunala Novo mesto, Rozmanova 2, Novo mesto - za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
16. Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk - za področje lokalnih cest,
17. TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo mesto - za področje telekomunikacij in zvez,
18. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
19. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
20. druge organizacije in skupnosti, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi, ki se nahajajo na območjih obdelave s programskimi zasnovami.
Od točke 1 do 9 se smiselno upoštevajo soglasja oziroma predhodna mnenja in pogoji, ki so bila pridobljena v fazi izdelave strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žužemberk, Topos, d.o.o., št. projekta P-PA-2/99.
Organi, organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstavka morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati v fazi izdelave strokovnih podlag pogoje, ki jih mora izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine upoštevati pri pripravi le-teh. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev.
Pogoje morajo podati v 30 dneh od zahteve. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo. Če jih posredujejo po preteku roka, pa bi v zvezi s tem za izdelovalca nastali stroški, gredo le-ti v breme organizacije oziroma organa, ki jih je povzročil.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem,
– predhodne pogoje pridobi izdelovalec dokumenta v 60 dneh po podpisu pogodbe,
– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v treh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine,
Občinski svet občine Žužemberk sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine v roku 8 dni po prejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna obravnava se izvede v času javne razgrnitve na sedežu občine v Žužemberku ter v naseljih, kjer se nahajajo predlagani posegi;
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine;
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka, na podlagi poročila župana oziroma občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
– po sprejemu stališč do pripomb občinska strokovna služba in izdelovalec v roku 50 dni poskrbita za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine oziroma za dopolnitve in popravke tistih njunih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi, izdelovalec pa na tako dopolnjen osnutek pridobi soglasja sodelujočih organov, organizacij in skupnosti iz 4. člena tega programa;
– tako usklajen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega planskega akta posreduje župan občine na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije;
– župan občine posreduje po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana usklajeni osnutek kot predlog na občinski svet s predlogom, da o predmetnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov občine razpravlja in jih sprejme z odlokom.
6. člen
Sredstva
Za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine zagotovi sredstva Občina Žužemberk iz proračunske postavke: Izdelava planskih in izvedbenih dokumentov.
7. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Žužemberk.
Št. 127/2000
Žužemberk, dne 18. marca 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.