Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

1035. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2000, stran 3206.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 - obv. razlaga 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odločba US, 56/98, 1/99) in 9. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Žužemberk na predlog župana na 10. seji dne 18. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Žužemberk za leto 2000 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje primerne porabe in drugih nalog v Občini Žužemberk v letu 2000.
2. člen
Občinski proračun za leto 2000 obsega:
a) V bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini               443,072.000 SIT
– odhodke v višini                459,400.000 SIT
b) V računu financiranja
- zadolževanje v višini             16,328.000 SIT.
Razlika med prihodki in odhodki v znesku 16,328.000 SIT je primanjkljaj, ki bo pokrit z zadolževanjem proračuna v višini 16,328.000 SIT.
Bilanca prihodkov in odhodkov splošni in posebni del ter račun financiranja so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od prihodkov proračuna se izloči 0,5% v sredstva rezerve občine (stalna proračunska rezerva).
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
4. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
5. člen
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se sredstva uporabnikom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
6. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom in upravi ter javnim zavodom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Višina sredstev za plače prispevke in druge osebne prejemke temelji na določbah zakona o lokalni samoupravi, zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti. Sredstva za materialne stroške in amortizacijo občinske uprave in javnih zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti proračuna.
Sredstva za druge odhodke se nakazuje na podlagi faktur, pogodb oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.
7. člen
Sredstva za nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve se porabnikom proračuna dodeljuje na podlagi predložene dokumentacije iz katere je razvidno, da so bili izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa izvedenega v skladu z zakonom o javnih naročilih.
8. člen
Če se med letom ukine uporabnik proračuna, njegovega dela pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
9. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom. Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
10. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med posameznimi nameni posameznega področja odloča župan.
11. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Žužemberk je odgovoren župan. Župan lahko pooblasti za izvrševanje proračuna podžupana, tajnika ali drugega višjega upravnega delavca občinske uprave.
12. člen
Župan lahko proporcionalno zmanjša obseg vseh sredstev, razporejenih za določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini.
13. člen
Za razdelitev sredstev, kjer uporabniki niso natančno ali poimensko določeni, se za ta sredstva vrši poraba na podlagi zakona o javnih naročilih.
14. člen
Župan je pooblaščen da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– odloča o porabi sredstev stalne proračunske rezerve do višine 10% sredstev rezerve v posameznem primeru,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin do vrednosti, za katero ni predpisan javni razpis,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna,
– odloča o prerazporeditvi sredstev iz posameznega področja v drugo področje proračuna, in sicer največ do višine 10% posameznega področja.
Župan je dolžan na prvi naslednji seji občinskega sveta poročati o višini in namenih sredstev tekoče proračunske rezerve, o višini kratkoročnega zadolževanja in o vrsti premičnin, ki se jih pridobiva oziroma odtujuje.
15. člen
Župan lahko pooblasti višjega upravnega delavca pristojnega za finance za odločanje,
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– o uporabi sredstev za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna,
– o dajanju soglasij k pogodbam za financiranje investicijskih objektov, nalog investicijskega značaja in nakupa opreme.
16. člen
Vsi prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so prihodek občinskega proračuna.
17. člen
Spremembe odloka o proračunu se sprejemajo na enak način kot odlok o proračunu.
18. člen
Za vse kar ni urejeno smiselno z odlokom o proračunu Občine Žužemberk, se uporabljajo določila zakona o proračunu Republike Slovenije.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 132/2000
Žužemberk, dne 18. februarja 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.