Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

992. Navodilo o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, ki ga vodi Urad za kemikalije Republike Slovenije, stran 3161.

Za izvajanje 44. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo
N A V O D I L O
o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, ki ga vodi Urad za kemikalije Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odločbe o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami (v nadaljnjem besedilu: seznam) izdaja Urad za kemikalije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: urad).
2. člen
Odločbe iz prejšnjega člena izdaja urad na podlagi vloge ter predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih s splošnimi in posebnimi predpisi ter z zakonom o kemikalijah.
3. člen
Vlogo za vpis v seznam vloži pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) pri uradu. Vlogi je treba predložiti dokaze o tem, da izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena tega navodila.
Predlagatelj mora uradu sporočiti vsako spremembo, ki bi utegnila vplivati na izpolnjevanje pogojev za vpis v seznam.
Predlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
A) SPLOŠNI POGOJI
– imeti mora sedež v Republiki Sloveniji (prvi odstavek 44. člena zakona o kemikalijah (v nadaljnjem besedilu: ZKEM)),
– izpolnjevati mora pogoje, določene s splošnimi predpisi za proizvodnjo in promet z nevarnimi kemikalijami (prvi odstavek 44. člena ZKEM).
B) POSEBNI POGOJI
– izpolnjevati mora posebne pogoje za promet z nevarnimi kemikalijami (prvi odstavek 44. člena ZKEM),
– imeti mora zaposlene, ki imajo potrebno strokovno znanje glede na vrsto in obseg dejavnosti (prvi odstavek 45. člena ZKEM),
– določiti mora odgovorno osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za ravnanje z nevarnimi kemikalijami (drugi odstavek 45. člena ZKEM),
– biti mora usposobljen dati uporabniku ustrezno informacijo (tretji odstavek 45. člena ZKEM),
– predlagatelj, ki opravlja promet z nevarnimi kemikalijami, ki so razvrščene v katero od skupin (f) do (n) iz 10. točke 2. člena ZKEM, namenjenih za splošno uporabo, mora z oznako na vidnem mestu napotiti uporabnika, da pri prodajalcu zahteva informacije v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu ter o ukrepih za prvo pomoč ob nesreči (četrti odstavek 45. člena ZKEM),
– izpolnjevati mora tehnične pogoje za proizvodnjo oziroma promet (prvi odstavek 45. člena ZKEM),
– za proizvodnjo, skladiščenje in promet z nevarnimi kemikalijami mora imeti prostore, naprave in tehnološke postopke, ki ustrezajo vsem tehničnim, sanitarnim in okoljevarstvenim predpisom (peti odstavek 45. člena ZKEM),
– skrbeti mora za stalno usposobljenost delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami (drugi odstavek 46. člena ZKEM),
– predlagatelj, ki opravlja promet z nevarnimi kemikalijami, razvrščenimi v skupini pod (f) in (g) iz 10. točke 2. člena ZKEM, mora voditi evidenco o izdaji nevarnih kemikalij (47. člen ZKEM),
– predlagatelj, ki opravlja promet z nevarnimi kemikalijami, mora v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki poskrbeti za zbiranje, pravilno skladiščenje in varno odstranjevanje ostankov nevarnih kemikalij in embalaže (48. člen ZKEM).
II. IZDAJA ODLOČBE O VPISU V SEZNAM
4. člen
Vloga predlagatelja za vpis v seznam, ki ga vodi urad, mora vsebovati:
– izpisek iz sodnega registra iz katerega je razvidno, da ima predlagatelj sedež v Republiki Sloveniji ter dejavnosti, za opravljanje katerih je registriran, oziroma odločbo upravnega organa, ki izkazuje dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti,
– ime in priimek odgovorne osebe, izobrazbo in potrdilo o opravljenem preverjanju znanja odgovorne osebe,
– dokazilo o zaposlitvi odgovorne osebe,
– potrdilo o tem, da so delavci usposobljeni za ravnanje z nevarnimi snovmi,
– dokazilo o tem, da so izpolnjeni posebni pogoji s področja varnosti in zdravja pri delu,
– uporabno dovoljenje za objekte in tehnologijo,
– dokazilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za promet z nevarnimi kemikalijami,
– dokazilo o izpolnjevanju sanitarno-tehničnih pogojev,
– dovoljenje za odstranjevanje oziroma predelavo odpadkov, kadar je predpisano,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev o ravnanju z odpadki,
– vodnogospodarsko dovoljenje, kadar je predpisano.
5. člen
Potrdilo o opravljenem preverjanju znanja odgovorne osebe iz tretje alinee prejšnjega člena se nanaša na preskus znanja na podlagi pravilnika o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 73/99), za odgovorne osebe v proizvodnji se predloži dokazilo o opravljenem preizkusu znanja na podlagi pravilnika o strokovni izobrazbi in opravljanju preizkusa znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi snovmi (Uradni list SRS, št. 37/82).
Dokazilo o zaposlitvi odgovorne osebe iz četrte alinee prejšnjega člena je lahko pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu in delovršna pogodba civilnega prava.
Dokazilo o tem, da so delavci usposobljeni za ravnanje z nevarnimi snovmi iz pete alinee prejšnjega člena, je potrdilo o opravljenem preizkusu znanja na podlagi pravilnika o strokovni izobrazbi in opravljanju preizkusa znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi snovmi (Uradni list SRS, št. 37/82).
Dokazilo o tem, da so izpolnjeni posebni pogoji s področja varnosti in zdravja pri delu iz šeste alinee prejšnjega člena je zapisnik o pregledu inšpektorja za delo.
Uporabno dovoljenje za objekte in tehnologijo iz sedme alinee prejšnjega člena predložijo proizvajalci. Predlagatelji, ki opravljajo samo promet z nevarnimi kemikalijami predložijo uporabno dovoljenje za objekte. V primeru najema prostorov je potrebno dokazilo o najemu. V primeru, da opravlja predlagatelj promet na način, da blago dostavi neposredno kupcu brez vmesnega skladiščenja, uporabno dovoljenje za objekte (skladišča) ni potrebno. Potrebno pa je dokazilo s podpisom odgovorne osebe, da gre za tak način poslovanja.
Dokazilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za promet z nevarnimi kemikalijami in o izpolnjevanju sanitarno-tehničnih pogojev iz osme in devete alinee prejšnjega člena je zapisnik o pregledu zdravstvenega inšpektorja.
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev o ravnanju z odpadki iz enajste alinee prejšnjega člena je zapisnik inšpektorja, pristojnega za okolje.
6. člen
Predlagatelj, ki ne more predložiti vseh dokazil iz 4. člena tega navodila in je na dan uveljavitve zakona o kemikalijah že opravljal dejavnost, se pogojno vpiše v seznam za čas, ki ga določi pristojni organ, v katerem mora predložiti vsa manjkajoča dokazila.
V tem času mora predlagatelj izpolniti pogoje, sicer se izbriše iz seznama.
III. KONČNA DOLOČBA
7. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 58/3-1/00
Ljubljana, dne 25. februarja 2000.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo