Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

975. Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPSPD), stran 3140.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPSPD)
Razglašam zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPSPD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. februarja 2000.
Št. 001-22-29/00
Ljubljana, dne 2. marca 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O PREDHODNIH SESTAVINAH ZA PREPOVEDANE DROGE (ZPSPD)
Splošne določbe
1. člen
(namen zakona)
Ta zakon ureja proizvodnjo, promet in uporabo ter nadzor nad snovmi, ki so lahko predhodne sestavine za izdelavo prepovedanih drog (v nadaljnjem besedilu: predhodne sestavine), z namenom preprečevati njihovo zlorabo ali uporabo v nedovoljene namene.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
Predhodna sestavina pomeni vsako kemijsko snov iz seznama predhodnih sestavin in vsako zmes, ki te snovi vsebuje v takšni obliki, da jih je možno uporabiti ali ponovno pridobiti za izdelavo prepovedanih drog.
Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo socialno blagostanje ljudi in so opredeljene v posebnem zakonu.
Proizvodnja predhodne sestavine pomeni njeno pridobivanje, izdelavo in dodelovanje, obdelovanje, predelovanje, polnjenje, mešanje v vmesne in končne izdelke s kemijskimi, fizikalnimi ali biološkimi procesi in postopki pa tudi prevoz znotraj proizvodne enote.
Promet s predhodno sestavino pomeni njen uvoz, izvoz, tranzit, skladiščenje, dobavo, nakup, prodajo, posredovanje pri nakupu ali prodaji, prepustitev tretjemu in oglaševanje.
Uporaba predhodne sestavine pomeni njeno rabo, pripravo za uporabo, nakup za lastno uporabo in shranjevanje.
Uvoz predhodne sestavine pomeni vsak njen vnos na carinsko območje Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to blago, razen vnosa predhodne sestavine zaradi tranzita.
Izvoz predhodne sestavine pomeni vsak njen iznos iz carinskega območja Republike Slovenije, razen iznosa predhodne sestavine zaradi zaključka tranzita.
Tranzit predhodne sestavine pomeni vsak njen prenos pod carinskim nadzorom preko carinskega območja ali od enega do drugega kraja na carinskem območju Republike Slovenije.
CAS številka pomeni številko pod katero se vodi kemikalija v mednarodnih zbirkah podatkov o kemikalijah.
3. člen
(komisija za predhodne sestavine)
Za obravnavo strokovnih vprašanj v zvezi s tem zakonom in za pripravo strokovnih mnenj imenuje minister, pristojen za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), komisijo za predhodne sestavine (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo sestavljajo predstavniki ministrstva, pristojnega za zdravstvo in ministrstva, pristojnega za notranje zadeve ter strokovnjaki s področja kemije, farmacije in medicine, po potrebi pa tudi strokovnjaki z drugih področij.
Podrobnejšo sestavo in naloge komisije določi minister.
Komisija sprejme poslovnik o svojem delu.
Proizvodnja in promet
4. člen
(razvrstitev predhodnih sestavin)
Predhodne sestavine iz seznama so razvrščene v 1., 2. in 3. skupino tako, da so v 1. skupino razvrščene predhodne sestavine, ki se uporabljajo kot osnovne surovine pri izdelavi prepovedanih drog in ki so bistvene pri proizvodnem procesu, v 2. skupino se razvrščajo predhodne sestavine, ki se uporabljajo kot pomožne surovine pri proizvodnji prepovedanih drog, v 3. skupino pa se razvrščajo predhodne sestavine, ki se uporabljajo kot pomožne surovine pri izdelavi prepovedanih drog in se lahko nadomestijo z drugimi snovmi.
Seznam predhodnih sestavin in razvrstitev predhodnih sestavin v skupine določi minister na predlog komisije.
5. člen
(proizvodnja in promet predhodnih sestavin)
Proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami iz 1. in 2. skupine lahko na podlagi dovoljenja ministra opravlja pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: fizična oseba), če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registrirana za proizvodnjo in promet z zdravili ali s kemikalijami v skladu z zakoni, ki urejajo področje zdravil in kemikalij;
– da imenuje osebo, ki je odgovorna za proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami.
Proizvodnja in promet s predhodnimi sestavinami iz 3. skupine se lahko opravlja brez dovoljenja iz prejšnjega odstavka tega člena, razen v primerih, ko pravna in fizična oseba opravlja izvoz predhodnih sestavin iz 3. skupine v količinah, ki presegajo količine, ki jih predpiše minister.
6. člen
(promet predhodnih sestavin iz 1. skupine)
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s predhodnimi sestavinami iz 1. skupine, jih lahko dobavljajo pravnim in fizičnim osebam, ki imajo dovoljenje iz prejšnjega člena.
7. člen
(dovoljenje za uvoz in izvoz)
Uvoz in izvoz predhodnih sestavin se lahko opravlja na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister.
Za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka, vloži pravna in fizična oseba na ministrstvu, pristojnem za zdravstvo, vlogo, ki vsebuje podatke o imenu predhodne sestavine s tarifno oznako iz kombinirane nomenklature carinske tarife in CAS številko, količini in vsebnosti predhodne sestavine, tujem uvozniku oziroma izvozniku, namenu uporabe, prevoznem sredstvu, relaciji prevoza in o mejnem prehodu, preko katerega bo opravljen vnos oziroma iznos predhodne sestavine v oziroma iz carinskega območja Republike Slovenije.
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena mora minister izdati najkasneje v petnajstih dneh od vložitve popolne vloge.
8. člen
(dovoljenje za uvoz in izvoz predhodnih sestavin iz 1. skupine)
Za pridobitev dovoljenja za izvoz predhodnih sestavin iz 1. skupine je vlogi iz drugega odstavka prejšnjega člena potrebno priložiti tudi ustrezno dovoljenje za uvoz, ki ga izda pristojni organ države, v katero se predhodno sestavino izvaža.
Predhodna sestavina iz 1. skupine se lahko izvaža ali uvaža le na podlagi dovoljenja za vsako posamezno pošiljko.
9. člen
(uvoz in izvoz predhodnih sestavin iz 2. in 3. skupine)
Predhodno sestavino iz 2. skupine se lahko uvozi ali izvozi na podlagi dovoljenja, ki velja za več pošiljk in se izda za obdobje 6 mesecev.
Predhodno sestavino iz 3. skupine se lahko izvozi na podlagi dovoljenja, ki velja za več pošiljk in se izda za obdobje 6 mesecev.
Po preteku obdobja, za katero je izdano dovoljenje iz prejšnjih dveh odstavkov, mora pravna in fizična oseba posredovati ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo, poročilo o dejansko uvoženih ali izvoženih količinah predhodnih sestavin s podatki o tujih izvoznikih oziroma uvoznikih.
10. člen
(posebne okoliščine)
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami ali jih uporabljajo, morajo takoj obvestiti ministrstvo, pristojno za zdravstvo in ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, o vsakem sumu njihove zlorabe ali zlorabe drugih snovi, ki še niso na seznamu predhodnih sestavin.
V primeru suma zlorabe predhodnih sestavin ministrstvo, pristojno za zdravstvo, obvesti pristojni organ države uvoznice o nameravanem izvozu predhodne sestavine s podatki o izvozniku, uvozniku, imenu in količini predhodne sestavine, kraju in predvidenem datumu prispetja.
11. člen
(posebne določbe o izvozu)
Za pridobitev dovoljenja za izvoz predhodnih sestavin iz 2. in 3. skupine v države, za katere obstajajo podatki, da se na njihovem carinskem območju te snovi uporabljajo za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog, je potrebno predložiti tudi dovoljenje za uvoz, ki ga izda pristojni organ države, v katero se predhodna sestavina namerava izvoziti.
V primeru, da dovoljenja za uvoz iz prejšnjega odstavka ni mogoče pridobiti, je potrebno ravnati v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
Seznam predhodnih sestavin in držav iz prvega odstavka tega člena, določi minister v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve.
Izvoz predhodnih sestavin v države iz prvega odstavka tega člena, se opravlja le na podlagi dovoljenja za vsako posamezno pošiljko.
12. člen
(opremljanje pakiranj)
Pakiranje, v katerem se predhodna sestavina daje v promet, mora biti opremljeno s podatki o kemijski sestavi, vsebnosti, količini in proizvajalcu predhodne sestavine ter z navodilom o shranjevanju.
13. člen
(evidenca)
Pravna in fizična oseba, ki opravlja proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami, mora zaradi preprečevanja zlorabe ali uporabe predhodnih sestavin v nedovoljene namene, voditi evidenco predhodnih sestavin. V evidenco se vpišejo zlasti naslednji podatki:
– generično ime (mednarodno nezaščiteno ime);
– zaščiteno ime, če ga ima;
– kemijsko ime;
– CAS številka;
– pridobljene količine s podatki o dobavitelju;
– izdane količine s podatki o prejemniku (kupcu);
– količine, ki so na zalogi.
Dokumentacija o proizvodnji in prometu s predhodnimi sestavinami se mora hraniti najmanj pet let od zadnjega datuma opravila, ki je povezano z dokumentacijo.
14. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja)
Dovoljenje iz tega zakona preneha veljati:
– z iztekom roka, za katerega je bilo izdano;
– na zahtevo pravne in fizične osebe, ki je imetnik dovoljenja;
– po uradni dolžnosti, če se ugotovi, da pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje več predpisanih pogojev;
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
Inšpekcija
15. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in določb predpisov, izdanih na njegovi podlagi pri uvozu predhodnih sestavin na carinsko območje Republike Slovenije in pri njihovem izvozu s carinskega območja Republike Slovenije ter v postopkih za odobritev carinsko dovoljene rabe ali uporabe predhodnih sestavin, opravlja carinski organ.
16. člen
(pravice in dolžnosti inšpektorja)
Pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva po tem zakonu ima zdravstveni inšpektor pravico in dolžnost:
– pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami;
– vstopati in pregledati poslovne in proizvodne prostore, opremo, transportna sredstva in drugo;
– začasno prepovedati proizvodnjo in promet s posameznimi predhodnimi sestavinami, če se ugotovi, da obstaja sum, da je prišlo do njihove zlorabe;
– začasno zaseči predhodne sestavine;
– vzeti vzorce za analize;
– odrediti druge ukrepe za preprečitev nedovoljene uporabe predhodnih sestavin v skladu s svojimi pristojnostmi, potrebne za izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi zdravstveni inšpektor z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
17. člen
(poročanje inšpektorata)
O stanju, ki je ugotovljeno pri inšpekcijskem pregledu, inšpektorat poroča ministru.
V primeru, kadar obstaja sum, da je prišlo do zlorabe predhodnih sestavin, inšpektorat nemudoma obvesti tudi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
18. člen
(analiza vzorcev)
Analizo vzorcev iz pete alinee prvega odstavka 16. člena tega zakona opravljajo laboratoriji, ki jih določi minister in ki so akreditirani pri organu, pristojnem za standardizacijo.
Za vzeti vzorec se mora izdati ustrezno potrdilo.
Podatki in poročanje
19. člen
(zbirke podatkov)
Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, vodi zbirko podatkov o predhodnih sestavinah.
Minister predpiše organizacijo zbirke, način zbiranja, obdelave in izdajanja podatkov ter uporabnike zbirke podatkov.
20. člen
(letna in izredna poročila)
Pravna in fizična oseba, ki opravlja proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami iz 1. skupine, mora v tridesetih dneh po koncu koledarskega leta posredovati ministrstvu, pristojnem za zdravstvo, poročilo o izdelanih, prejetih, oziroma porabljenih in izdanih količinah ter o količinah na zalogi posameznih predhodnih sestavin v preteklem koledarskem letu.
Pravna in fizična oseba iz prejšnjega odstavka mora na zahtevo ministra posredovati tudi izredno poročilo z ustreznimi podatki v roku petnajst dni od prejema zahteve.
21. člen
(poročila, ki jih pošilja ministrstvo, pristojno za zdravstvo)
Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, v sodelovanju z drugimi organi, na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in sporazumov na področju predhodnih sestavin, pošilja poročila mednarodnim organom in organizacijam s podatki, ki jih zahtevajo.
Kazenski določbi
22. člen
Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– proizvaja ali opravlja promet s predhodnimi sestavinami brez dovoljenja ministra (prvi odstavek 5. člena);
– opravlja promet s predhodnimi sestavinami iz 1. skupine v nasprotju s 6. členom tega zakona;
– izvaža ali uvaža predhodne sestavine brez dovoljenja ministra (prvi odstavek 7. in 9. člena);
– ne obvesti ministrstva, pristojnega za zdravstvo in ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, o vsakem sumu zlorabe v proizvodnji ali prometu predhodnih sestavin (prvi odstavek 10. člena);
– ne uskladi svoje organiziranosti in delovanja v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona (26. člen).
Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
23. člen
(mandatne kazni)
Zdravstveni inšpektor izreče mandatno kazen v višini 300.000 tolarjev za prekršek pravni osebi, če:
– ni imenovala odgovorne osebe za proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami (druga alinea 5. člena);
– izvozi ali uvozi predhodno sestavino brez dovoljenja ministra (prvi odstavek 7. in prvi in drugi odstavek 9. člena);
– po izteku roka, za katerega je izdano dovoljenje za izvoz ali uvoz, ministrstvu, pristojnem za zdravstvo, ne posreduje poročila (tretji odstavek 9. člena);
– daje predhodne sestavine v promet v nasprotju z 12. členom;
– ne vodi evidence o proizvodnji in prometu predhodnih sestavin oziroma dokumentacije ne hrani na predpisan način (13. člen);
– ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo, ne pošlje rednega ali izrednega poročila (20. člen).
Za prekrške iz prejšnjega odstavka zdravstveni inšpektor izreče mandatno kazen v višini 100.000 tolarjev tudi odgovorni osebi pravne osebe.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena zdravstveni inšpektor izreče mandatno kazen v višini 200.000 tolarjev posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Prehodne in končne določbe
24. člen
Minister imenuje komisijo za predhodne sestavine iz 3. člena tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
Minister določi akreditirane laboratorije iz prvega odstavka 18. člena tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi.
25. člen
Minister izda izvršilne predpise iz tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
26. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami, morajo uskladiti svojo organiziranost in delovanje s 5., 12. in 13. členom tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 543-03/99-5/3
Ljubljana, dne 23. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost