Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2000 z dne 4. 2. 2000

Kazalo

533. Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, stran 1509.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti pri delu.
Ta pravilnik določa tudi postopek za pridobitev in odvzem dovoljenja za delo, imenovanje komisije in vodenje vpisnika.
II. VRSTE STROKOVNIH NALOG
2. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko pridobi dovoljenje za delo za opravljanje naslednjih strokovnih nalog:
1. opravljanje periodičnih preiskav kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju;
2. opravljanje periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme;
3. izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
4. pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo.
Dovoljenje za delo lahko obsega vse strokovne naloge iz prejšnjega odstavka ali le posamezne naloge.
III. KADROVSKI, ORGANIZACIJSKI IN TEHNIČNI POGOJI
3. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko opravlja strokovne naloge, za katere je zaprosil za dovoljenje za delo, le z zadostnim številom strokovnih delavcev, ki so pri njemu v delovnem razmerju, za posamezne strokovne naloge pa lahko sklene pogodbo.
4. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora imeti za opravljanje strokovnih nalog ustrezne delovne prostore ter lastno tehnično opremo.
Ustrezni delovni prostori po tem pravilniku so prostori, ki so zavarovani pred prekomernimi vplivi, kot so vročina, prah, vlaga, para, hrup, vibracije ter elektromagnetne motnje ali motenje.
Dostop do vseh prostorov mora biti urejen na način, ki ustreza njihovemu namenu. Pogoji za vstop oseb, ki niso tu zaposlene, morajo biti posebej določeni.
5. člen
Dovoljenja za delo ni mogoče dobiti za opravljanje strokovne naloge, katere izvajanje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik v celoti poveri pogodbeniku, ker zanjo ne izpolnjuje pogojev po tem pravilniku.
6. člen
Tehnična oprema, navedena v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, mora biti pravilno vzdrževana, vzdrževalni postopki pa morajo biti podrobno opisani.
Vsak del opreme ali napravo, ki je bila preobremenjena ali se je z njo napačno ravnalo ali daje dvomljive merilne rezultate oziroma se je pri kalibraciji izkazalo, da ne ustreza, je treba vzeti iz uporabe in jo označiti, da je v okvari ter jo hraniti v naprej določenem mestu popravila, dokler se s preizkusom ali kalibracijo ne dokaže, da zadovoljivo opravlja svojo funkcijo.
7. člen
Za tehnično opremo iz priloge tega pravilnika je potrebno voditi zapise, ki morajo vsebovati naslednje podatke:
– naziv naprave,
– ime proizvajalca, identifikacijo tipa in serijsko številko,
– datum prevzema in datum začetka uporabe,
– trenutno lokacijo, če je to potrebno,
– tehnično stanje ob prevzemu (nova, rabljena, obnovljena itd.),
– podrobnosti o opravljenih vzdrževalnih delih,
– opis okvar, nepravilnega delovanja, modifikacij ali popravil.
8. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja strokovne naloge iz 1. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, mora imeti tehnično opremo iz priloge tega pravilnika, skladno z vrsto preiskave in obsegom dovoljenja za delo.
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prejšnjega odstavka morajo imeti visoko strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu.
9. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja strokovne naloge iz 2. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, mora imeti tehnično opremo iz točke A priloge tega pravilnika.
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prejšnjega odstavka, morajo imeti višjo strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu.
10. člen
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz 3. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, morajo imeti visoko strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu.
11. člen
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz 4. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, morajo imeti višjo strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj, osnovna andragoška znanja in opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu.
Osnovna andragoška znanja iz prejšnjega odstavka se dokazujejo s potrdilom o opravljenem usposabljanju s področja osnovnih andragoških znanj v obsegu najmanj 24 pedagoških ur po programu, ki ga kot ustreznega potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
12. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora opravljati strokovne naloge po postopkih in metodah, opredeljenih v poslovniku in temelječih na serijah standardov SIST ISO 9000 in SIST EN 45000.
Kadar je potrebno uporabiti metode in postopke, ki niso standardizirani, morajo biti ti popolno dokumentirani.
13. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora obveščati ministrstvo o vsaki spremembi, ki lahko vpliva na opravljanje strokovnih nalog, za katere je pridobil dovoljenje za delo.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora ministrstvu dajati letna poročila o nalogah, ki jih opravlja, najpozneje do konca februarja za preteklo leto.
IV. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV IN ODVZEM DOVOLJENJA ZA DELO
14. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki želi pridobiti dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog po tem pravilniku, zaprosi pri ministrstvu za izdajo dovoljenja.
Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– navedbo strokovnih nalog iz 2. člena tega pravilnika, za katere zaproša za dovoljenje za delo,
– izpis iz sodnega registra oziroma priglasitveni list,
– opis poslovnih prostorov, pomožnih prostorov ter dokazila o lastništvu oziroma najemu,
– dokazila o lastništvu tehnične opreme,
– pogodbe o zaposlitvi strokovnih delavcev oziroma drug pravni naslov za opravljanje
strokovnih nalog, z dokazili o izobrazbi, delovnih izkušnjah in opravljenem strokovnem izpitu delavcev,
– poslovnik o postopkih in metodah ter standardih, ki jih bo uporabljal pri izvajanju strokovnih nalog,
– zapise o tehnični opremi iz 7. člena tega pravilnika.
15. člen
Minister za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) odloči o vlogi za izdajo dovoljenja za delo in o odvzemu dovoljenja za delo na podlagi ogleda in mnenja tričlanske komisije.
Minister določi listo članov komisije. Predloge za člane komisije lahko posredujejo ministrstvo, Urad RS za varnost in zdravje pri delu, Inšpektorat RS za delo in zbornica, ustanovljena po 49. členu zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99).
Sestavo komisije za obravnavo posameznih vlog za izdajo dovoljenja za delo in za odvzem dovoljenja za delo določi direktor Urada RS za varnost in zdravje pri delu.
16. člen
Komisija o ogledu in o izpolnjevanju pogojev za izdajo dovoljenja za delo in o pogojih za odvzem dovoljenja sestavi zapisnik, ki mora vsebovati vse pomembne podatke in ugotovitve za izdajo ali odvzem dovoljenja za delo.
17. člen
Višina stroškov za izdajo dovoljenja za delo, ki jih krije pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, se določi z odredbo ministra.
Stroški postopka za odvzem dovoljenja za delo se določijo po določbah zakona o splošnem upravnem postopku, glede na izid postopka.
V.VODENJE VPISNIKA
18. člen
Ministrstvo vodi o dovoljenjih za delo vpisnik, ki vsebuje:
– zaporedno številko vpisa,
– ime in naslov pravne osebe ali samostojnega podjetnika,
– datum vloge,
– številko in datum odločbe,
– datum vpisa dovoljenja za delo v vpisnik,
– obseg dovoljenja za delo,
– datum in obseg odvzema dovoljenja za delo,
– pogodbe o poslovnem sodelovanju.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je pridobil pooblastilo za opravljanje strokovnih nalog po pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija, ki opravlja strokovne naloge s področja varstva pri delu (Uradni list RS, št. 61/96), lahko opravlja strokovne naloge iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika najdlje še šest mesecev po njegovi uveljavitvi.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s pooblastilom iz prejšnjega odstavka, ki želi v istem ali manjšem obsegu pridobiti dovoljenje za delo po tem pravilniku, lahko v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi zaprosi za prevedbo pooblastila v dovoljenje za delo. Vlagatelj zahteve lahko strokovne naloge na podlagi pooblastila iz prejšnjega odstavka opravlja do odločitve o njegovi vlogi.
20. člen
Vloga pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika za prevedbo pooblastila v dovoljenje za delo mora vsebovati:
– izjavo in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev po tem pravilniku,
– podatke o sklenjenih pogodbenih razmerjih, ki zagotavljajo izpolnjevanje kadrovskih pogojev,
– spremembe, ki lahko vplivajo na izdajo dovoljenja za delo.
21. člen
Višina stroškov za prevedbo pooblastila v dovoljenje za delo, ki jih krije pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, se določi z odredbo ministra.
22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija, ki opravlja strokovne naloge s področja varstva pri delu (Uradni list RS, št. 61/96).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-003/2000-003
Ljubljana, dne 2. februarja 2000.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve
mag. Anton Rop l. r.
                             PRILOGA

SPISEK TEHNIČNE OPREME

A) ZA MEHANSKE IN ELEKTRIČNE VELIČINE

- merilniki in merila za merjenje dolžin, mase, časa in
temperature,

- merilnik števila vrtljajev,

- merilniki za električne veličine (upornost, tok, napetost,
moč),

- merilnik izolacijske upornosti,

- merilnik ozemljitve,

- preskuševalnik dielektrične trdnosti.

B) ZA HRUP

- merilnik hrupa na osnovi zahtev standardov IEC 651 in IEC 804
za tip 1,

- frekvenčni analizator po zahtevah standarda IEC 225,

- oprema za frekvenčno analizo v realnem času pri časovno
sprejemljivih ravneh.

C) ZA OSVETLJENOST

- merilnik osvetljenosti (lx) in svetlosti (cd/m2), z barvno
(V(l)) in kosinusno korekcijo.

D) ZA UGOTAVLJANJE, MERJENJE IN VREDNOTENJE KONCENTRACIJ NEVARNIH
SNOVI

Razvrstitev po točkah:

1. prah,

2. prah v obliki vlaken,

3. anorganski plini in pare,

4. organski plini in pare,

5. snovi, ki zahtevajo posebne analitske tehnike.

Skupne zahteve glede opreme za vseh pet točk so:

- črpalke za jemanje vzorcev - osebni dozimetri,

- ustrezne glave za pritrditev na črpalke za jemanje različnih
vzorcev,

- naprave za umerjanje črpalk,

- umerjeni kronometer ali drug merilnik časa,

- merilnik temperature, hidrometer, barometer, anemometer,

- sistem za obdelavo in shranjevanje podatkov.

Zahteve za opremo po posameznih točkah so:

za prah:

- stacionarni sistem za jemanje vzorcev za fini in celokupni prah
z ustreznimi glavami za jemanje vzorcev finega in celokupnega
prahu,

- kalibrirana analitska tehtnica,

- oprema za kondicioniranje filtrov,

- merilna naprava za vrednotenje koncentracije respirablilnega
prahu,

- oprema za konimetrijsko in gravimetrijsko analizo anorganskega
prahu.

za prah v obliki vlaken:

- ustrezne glave, deklarirane za jemanje vzorcev prahu v obliki
vlaken,

- fazno kontrastni optični mikroskop;

za anorganske pline in pare:

- oprema za vzorčenje v tekoče in trdne absorbcijske medije,

- spektrofotometer UV/VIS,

- sistem za kontinuirano spremljanje koncentracij snovi v zraku z
direktnim odčitavanjem,

- metoda za potenciometrično določanje koncentracij snovi;

za organske pline in pare:

- oprema za vzorčenje v tekoče in trdne absorpcijske medije,

- kapilarni plinski kromatograf s FID detektorjem,

- postopek ali sistem za identifikacijo snovi,

- sistem za kontinuirano spremljanje koncentracij snovi v zraku z
direktnim odčitavanjem;

za snovi, ki zahtevajo posebne analitske tehnike:

- visokotlačni tekočinski kromatograf (HPLC), instrument za
določevanje celokupnega organskega ogljika, kapilarni plinski
kromatograf z različnimi detektorji

E) ZA UGOTAVLJANJE PRISOTNOSTI BIOLOŠKIH DEJAVNIKOV

1. Splošna oprema:

- brezprašna komora, digestorij, termostati, hladilniki,
zmrzovalniki oziroma hladilne omare centrifuge, vodne kopeli,
deionizatorji vode, sterilizatorji (mokri, suhi), stresalniki,
vakumska črpalka, pH metri, razne tehtnice, magnetni mešalec,
električni vibrator, prenosni bunsen gorilniki, različni
mikroskopi, bomba z N2, CO2, H2, mešanico plinov, gorilnim
plinom.

2. Specifična oprema:

- aparati za homogenizacijo, vzorčevalec zraka, prenosni vodni
laboratorij, elektronski števec bakterij oziroma kolonij, aparat
za diagnostiko mikroorganizmov, elektronski mikroskop,
ultracentrifuge, elekroforeze, spektrofotometer

- oprema za: imunofluorescenčne metode

 encimskoimunske metode (ELISA....)

 imunske blot metode

 metode pomnoževanja delcev

 nukleinskih kislin (PCR...)

F) ZA MIKROKLIMO

- merilni instrument za meritve temperature zraka, relativne
vlažnosti, hitrosti gibanja zraka in toplotnih sevanj.


AAA Zlata odličnost