Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000

Kazalo

306. Sklep o določitvi dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje borzno posredniške družbe, stran 692.

Na podlagi 8. točke drugega odstavka 106. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljnjem besedilu: ZTVP-1) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o določitvi dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje borzno posredniške družbe
PREDMET SKLEPA
1. člen
Ta sklep določa dokumentacijo, ki jo mora tuja borzno posredniška družba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice na ozemlju Republike Slovenije, na podlagi katere Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) ugotavlja, ali je podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati storitve, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja.
DOKUMENTACIJA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKIH POGOJEV
2. člen
Dokumentacija, na podlagi katere Agencija ugotavlja, ali podružnica tuje borzno posredniške družbe izpolnjuje kadrovske pogoje za opravljanje storitev, mora obsegati:
– podatke o članih poslovodnih in nadzornih organov tuje borzno posredniške družbe;
– seznam borznih posrednikov podružnice tuje borzno posredniške družbe; najmanjše število borznih posrednikov mora biti glede na vrsto storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, ki jih namerava opravljati tuja borzno posredniška družba prek podružnice, določeno v skladu s 3. členom sklepa agencije iz 89. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljnjem besedilu: ZTVP-1);
– seznam delovnih mest z navedbo zahtevane stopnje izobrazbe, strokovne usposobljenosti in izkušenj, potrebnih za zasedbo posameznega delovnega mesta v podružnici tuje borzno posredniške družbe.
DOKUMENTACIJA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV
3. člen
Dokumentacija, na podlagi katere Agencija ugotavlja, ali podružnica tuje borzno posredniške družbe izpolnjuje tehnične pogoje za opravljanje storitev, mora obsegati:
– opis računalniške in programske opreme ter opis delovanja informacijskega sistema podružnice tuje borzno posredniške družbe z navedbo ukrepov za izpolnjevanje zahtev iz 5. člena sklepa agencije iz 89. člena ZTVP-1;
– opis ukrepov tehničnega in fizičnega varovanja prostorov in opreme podružnice tuje borzno posredniške družbe;
– listine, iz katerih izhaja, da je trezor ustrezno varnostno grajen ter da so signalno-varnostne naprave vezane na organe za notranje zadeve ali pooblaščene službe za varovanje v primeru, da namerava tuja borzno posredniška družba prek podružnice opravljati storitve hrambe vrednostnih papirjev;
– navedbo števila računalniških postaj in opis razpoložljivih telekomunikacijskih zmogljivosti za poslovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, poravnavo obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnikov pri klirinško depotni družbi in izvrševanje nalogov imetnikov za prenos vrednostnih papirjev med računi imetnikov glede na vrsto in obseg storitev, ki jih namerava tuja borzno posredniška družba opravljati prek podružnice.
DOKUMENTACIJA O IZPOLNJEVANJU ORGANIZACIJSKIH POGOJEV
4. člen
(1) Dokumentacija, na podlagi katere Agencija ugotavlja, ali podružnica tuje borzno posredniške družbe izpolnjuje organizacijske pogoje za opravljanje storitev, mora obsegati:
– overjen prevod dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, ki ga je nadzorni organ izdal tuji borzno posredniški družbi z določno navedbo vrste storitev, za katere velja dovoljenje;
– overjen prevod dovoljenja nadzornega organa tuje borzno posredniške družbe za ustanovitev podružnice oziroma overjen prevod izjave tega organa, da to dovoljenje po predpisih države tuje borzno posredniške družbe ni potrebno, ter overjen prevod listin o vsebini tujega prava, ki ureja poslovanje tuje borzno posredniške družbe;
– overjen prevod izjave tuje borzno posredniške družbe, da bo podružnica vodila vso dokumentacijo, ki se nanaša na njeno poslovanje, v slovenskem jeziku, da jo bo hranila na sedežu podružnice in vodila ločene računovodske izkaze v skladu s predpisi Republike Slovenije;
– opis postopkov poročanja upravi tuje borzno posredniške družbe ali opis drugih postopkov, ki zagotavljajo ugotavljanje in spremljanje tveganj, ki jim je pri svojem poslovanju prek podružnice izpostavljena tuja borzno posredniška družba, ter mehanizmov za nadzor izvajanja teh postopkov;
– opis ukrepov za vzpostavitev in delovanje sistema notranjih kontrol tuje borzno posredniške družbe na področju poslovanja prek podružnice;
– opis ukrepov za vzpostavitev in delovanje notranje revizije tuje borzno posredniške družbe na področju poslovanja prek podružnice z opisom nalog notranje revizije, njenih pooblastil za delovanje in razmerja do uprave tuje borzno posredniške družbe;
– splošne akte podružnice tuje borzno posredniške družbe, ki določajo organizacijo poslovanja.
(2) Splošni akti podružnice tuje borzno posredniške družbe iz prejšnjega odstavka morajo obsegati zlasti:
– opis notranje organiziranosti podružnice tuje borzno posredniške družbe z navedbo notranjih organizacijskih enot, njihovih poslovnih nalog, razmerij do drugih organizacijskih enot oziroma tuje borzno posredniške družbe in opisom pretoka dokumentacije v zvezi s posli z vrednostnimi papirji med podružnico ter tujo borzno posredniško družbo;
– delovna mesta v podružnici tuje borzno posredniške družbe z navedbo delovnih nalog, odgovornosti in pooblastil;
– določitev funkcionalne in prostorske ločenosti organizacijskih enot in delovnih mest v okviru podružnice tuje borzno posredniške družbe zaradi omejevanja nasprotja med interesi strank, tuje borzno posredniške družbe in zaposlenih ter varovanja zaupnih podatkov.
UVELJAVITEV SKLEPA
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 88-1/15-15/2000
Ljubljana, dne 20. januarja 2000.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost