Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000

Kazalo

300. Sklep o poročanju borzno posredniških družb, stran 665.

Na podlagi 200. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o poročanju borzno posredniških družb
I. UVODNA DOLOČBA
Predmet sklepa
1. člen
S tem sklepom se ureja poročanje borzno posredniške družbe Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija), in sicer:
– o njenih naložbah v vrednostne papirje in skupnih podatkih o naložbah njenih strank v vrednostne papirje, bančne denarne depozite in stanju neizkoriščenih denarnih sredstev na denarnem računu strank (v nadaljnjem besedilu: poročanje o stanju naložb),
– o spremembah osnovnega kapitala, združitvah in spremembah drugih podatkov, ki se vpisujejo v sodni register,
– o imetnikih poslovnih deležev oziroma delnic borzno posredniške družbe ter o pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih deležev delnic borzno posredniške družbe iz 82. člena zakona, o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljnjem besedilu: ZTVP-1),
– o kapitalskih udeležbah v drugih borzno posredniških družbah,
– o spremembi splošnih pogojev poslovanja,
– o spremembi članov uprave,
– o kadrovski sestavi in borznih posrednikih,
– o sklenitvi pogodbe o opravljanju storitev izvedbe prve prodaje z obveznostjo odkupa,
– o poslovnih poročilih.
II. POROČANJE AGENCIJI
2.1. Poročanje o stanju naložb
2. člen
(1) Borzno posredniška družba mora najkasneje do osmega dne v mesecu Agenciji sporočati podatke o svojih naložbah v vrednostne papirje in skupne podatke o naložbah svojih strank v vrednostne papirje, bančne denarne depozite in stanju neizkoriščenih denarnih sredstev na denarnem računu strank po stanju na zadnji dan v preteklem mesecu na naslednjih obrazcih:
1. obrazcu BPD-P/H – portfelj naložb borzno posredniške družbe;
2. obrazcu BPD-P/G – agregatni portfelj naložb strank, za katere ima borzno posredniška družba odprte račune gospodarjenja z vrednostnimi papirji;
3. obrazec BPD-P/C – agregatni portfelj naložb strank, za katere ima borzno posredniška družba odprte račune trgovanja z vrednostnimi papirji;
4. obrazcu BPD-P/HT – portfelj naložb borzno posredniške družbe v tuje vrednostne papirje;
5. obrazcu BPD-P/GT – agregatni portfelj naložb strank, za katere borzno posredniška družba opravlja storitve gospodarjenja s tujimi vrednostnimi papirji, v tuje vrednostne papirje;
6. obrazcu BPD-P/CT – agregatni portfelj naložb strank, za katere borzno posredniška družba opravlja storitve posredovanja s tujimi vrednostnimi papirji, v tuje vrednostne papirje;
7. obrazcu P1 – posli borzno posredniške družbe izven organiziranega trga;
8. obrazcu P2 – posli preknjižb vrednostnih papirjev med računi različnih imetnikov, ki niso povezani s poslom, ki ga je borzno posredniška družba sklenila na organiziranem ali izven organiziranega trga.
(2) Vsebina obrazcev iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena in navodila za njihovo izpolnjevanje so določeni v Prilogi 1 k temu sklepu. Vsebina obrazcev iz 4., 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena in navodila za njihovo izpolnjevanje so določeni v Prilogi 2 k temu sklepu. Vsebina obrazcev iz 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena in navodila za njihovo izpolnjevanje so določeni v Prilogi 3 k temu sklepu.
(3) Borzno posredniška družba lahko namesto na način iz 1. točke prvega odstavka tega člena poroča Agenciji o naložbah v vrednostne papirje, ki so izdani v nematerializirani obliki, in vrednostne papirje, ki so v zbirni hrambi pri klirinško depotni družbi, tudi tako, da Agencijo pooblasti za vpogled v stanja na njenem hišnem računu vrednostnih papirjev.
(4) Na način iz tretjega odstavka tega člena začne borzno posredniška družba poročati za tisti mesec, v katerem Agenciji dostavi ustrezno pisno pooblastilo klirinško depotni družbi.
2.2. Poročanje o spremembah osnovnega kapitala, združitvah, in spremembah drugih podatkov, ki se vpisujejo v sodni register
Poročanje o spremembah osnovnega kapitala
3. člen
(1) Borzno posredniška družba mora obvestiti Agencijo o sklepu skupščine o spremembi osnovnega kapitala najkasneje v 8 dneh po sprejemu.
(2) Obvestilu iz prvega odstavka tega sklepa mora priložiti zapisnik skupščine.
(3) Borzno posredniška družba mora obvestiti Agencijo o vpisu spremembe osnovnega kapitala v sodni register v 8 dneh po prejemu sklepa sodišča o vpisu v sodni register.
(4) Obvestilu iz tretjega odstavka tega člena mora priložiti sklep sodišča o vpisu v sodni register.
Poročanje o pripojitvah in spojitvah
4. člen
(1) Borzno posredniška družba mora obvestiti Agencijo o sklepu skupščine o potrditvi pripojitvene pogodbe najkasneje v 8 dneh po sprejemu.
(2) Obvestilu iz prvega odstavka tega člena mora priložiti:
1. zapisnik skupščine;
2. dokumentacijo iz prvega odstavka 516. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99).
(3) Borzno posredniška družba mora obvestiti Agencijo o vpisu pripojitve pri prevzemni družbi v sodni register v 8 dneh po prejemu sklepa sodišča o vpisu v sodni register.
(4) Obvestilu iz tretjega odstavka tega člena mora priložiti sklep sodišča o vpisu v sodni register.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru spojitve.
Poročanje o spremembah drugih podatkov, ki se vpisujejo v sodni register
5. člen
(1) Borzno posredniška družba mora obvestiti Agencijo o spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, v 8 dneh po prejemu sklepa sodišča o vpisu v sodni register, če ni za posamezne podatke v tem sklepu drugače določeno.
(2) Obvestilu iz prvega odstavka tega člena mora priložiti sklep sodišča o vpisu v sodni register.
2.3. Poročanje o imetnikih poslovnih deležev oziroma delnic borzno posredniške družbe ter o pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih deležev delnic borzno posredniške družbe iz 82. člena ZTVP-1
Poročanje o imetnikih delnic borzno posredniške družbe
6. člen
(1) Borzno posredniška družba, ki je organizirana kot delniška družba, mora Agenciji najkasneje do osmega dne v mesecu po stanju na zadnji dan v preteklem mesecu sporočati podatke o osebah, ki so imetniki najmanj 10% njenih delnic, na obrazcu BPD-DK – izpisek iz delniške knjige borzno posredniške družbe.
(2) Vsebina obrazca iz prvega odstavka tega člena in navodilo za njegovo izpolnjevanje je določeno v Prilogi 4 k temu sklepu.
(3) Borzno posredniška družba lahko namesto na način iz prvega odstavka tega člena poroča Agenciji o imetnikih tako, da jo pooblasti za vpogled v stanje imetnikov njenih delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(4) Na način iz tretjega odstavka tega člena začne borzno posredniška družba poročati za tisti mesec, v katerem Agenciji dostavi ustrezno pisno pooblastilo klirinško depotni družbi.
Poročanje o imetnikih poslovnih deležev borzno posredniške družbe
7. člen
(1) Borzno posredniška družba, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, mora obvestiti Agencijo o vsaki spremembi družbenikov v 8 dneh po tem, ko je zvedela za takšno spremembo. Borzno posredniška družba, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, mora sporočati Agenciji najkasneje do osmega dne v mesecu po stanju na zadnji dan v preteklem mesecu podatke o družbenikih, ki so imetniki najmanj 10% deleža njenega kapitala, pri čemer smiselno uporablja obrazec BPD-DK v Prilogi 4 k temu sklepu.
(2) Borzno posredniška družba mora obvestiti Agencijo o vpisu spremembe družbenikov ali njihovih poslovnih deležev v sodni register v 8 dneh po prejemu sklepa sodišča o vpisu v sodni register.
(3) Obvestilu iz drugega odstavka tega člena mora priložiti sklep sodišča o vpisu v sodni register.
2.4. Poročanje o kapitalskih udeležbah v drugih borzno posredniških družbah
Poročanje o kapitalskih udeležbah
8. člen
(1) Borzno posredniška družba mora najkasneje do osmega dne v mesecu poročati Agenciji o pridobitvi ali odsvojitvi delnic oziroma poslovnih deležev v drugih borzno posredniška družbah in o skupnem stanju kapitalskih udeležb v drugih borzno posredniških družbah na zadnji dan v preteklem mesecu na obrazcu BPD-KU – Kapitalske udeležbe v drugih borzno posredniških družbah.
(2) Vsebina obrazca iz prvega odstavka tega člena in navodilo za njegovo izpolnjevanje je določeno v Prilogi 5 k temu sklepu.
2.5. Poročanje o spremembi splošnih pogojev poslovanja
9. člen
(1) Borzno posredniška družba mora obvestiti Agencijo o spremembi splošnih pogojev poslovanja oziroma o določitvi novih splošnih pogojev poslovanja, najkasneje v 8 dneh po določitvi spremenjenih oziroma novih splošnih pogojev poslovanja.
(2) Obvestilu iz prvega odstavka tega člena mora priložiti izvod spremembe in prečiščenega besedila splošnih pogojev poslovanja.
Poročanje o poslovalnicah in pravnih osebah, ki opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji v imenu in za račun borzno posredniške družbe
10. člen
(1) Borzno posredniška družba mora obvestiti Agencijo o odprtju vsake nove poslovalnice tri dni pred začetkom poslovanja v tej poslovalnici.
(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
1. naslov poslovalnice;
2. ime in priimek odgovorne osebe, ki vodi delo v poslovalnici;
3. pojasnilo, ali bo poslovalnica le sprejemala ali tudi izvrševala naročila strank.
(3) Borzno posredniška družba mora obvestiti Agencijo o sklenitvi pogodbe s pravno osebo iz 3. točke drugega odstavka 76. člena ZTVP-1.
(4) Obvestilo iz tretjega odstavka tega člena mora obsegati:
1. firmo, sedež in matično številko pravne osebe iz tretjega odstavka tega člena;
2. naslove poslovalnic, v katerih bo pravna oseba opravljala posle iz tretjega odstavka tega člena;
3. ime in priimek odgovorne osebe in direktorja pravne osebe iz tretjega odstavka tega člena ter odgovornih oseb v poslovalnicah iz 2. točke četrtega odstavka tega člena.
(5) Obvestilu iz tretjega odstavka tega člena mora biti priložena sklenjena pogodba iz tretjega odstavka tega člena.
Poročanje o nameravanem poslovanju z vrednostnimi papirji v tujini
11. člen
Borzno posredniška družba mora predhodno obvestiti Agencijo o nameravanem izvrševanju naročil strank za tujino ali gospodarjenju z vrednostnimi papirji strank, ki vključuje posle z vrednostnimi papirji v tujini. Obvestilo mora obsegati:
1. navedbo tujega trga vrednostnih papirjev, na katerem namerava borzno posredniška družba izvrševati posle za račun strank, z opisom načina poslovanja na tujem trgu vrednostnih papirjev;
2. način izvrševanja poslov z vrednostnimi papirji za račun strank v tujini, iz katerega je razvidno zlasti, ali bo borzno posredniška družba izvrševala posle za račun strank neposredno ali pa bo posel za račun strank v tujini za borzno posredniško družbo izvrševala druga oseba;
3. podatke o osebah iz prejšnje točke, ki bodo za borzno posredniško družbo v tujini izvrševale posle za račun strank, z overjenim prevodom izpiska iz sodnega oziroma drugega registra države sedeža ter drugimi listinami, iz katerih izhajajo navedeni podatki, ter opredelitvijo odgovornosti družbe za ravnanje teh oseb; podatki morajo vsebovati zlasti navedbe o dejavnosti teh oseb, dovoljenjih za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so jih izdali tuji nadzorni organi, in o članstvih teh oseb na organiziranih trgih vrednostnih papirjev v tujini;
4. način izpolnjevanja obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih za račun strank v tujini, z opisom postopka prenosa vrednostnih papirjev oziroma denarnih sredstev strank za poravnavo obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji ter način vodenja oziroma hranjenja denarnih sredstev strank in vrednostnih papirjev, kupljenih za račun strank v tujini.
2.6. Poročanje o spremembi članov uprave borzno posredniške družbe
12. člen
(1) Borzno posredniška družba, ki ni banka, mora obvestiti Agencijo o spremembi članov uprave in drugih oseb, pooblaščenih za zastopanje, v 3 dneh po sprejetju ustreznega sklepa pristojnega organa borzno posredniške družbe.
(2) Obvestilu iz prvega odstavka tega člena mora priložiti sklep pristojnega organa o razrešitvi oziroma imenovanju članov uprave in drugih oseb, pooblaščenih za zastopanje.
(3) Borzno posredniška družba mora obvestiti Agencijo o vpisu spremembe članov uprave in drugih oseb, pooblaščenih za zastopanje, v sodni register v 8 dneh po prejemu sklepa sodišča o vpisu v sodni register.
(4) Obvestilu iz tretjega odstavka tega člena mora priložiti sklep sodišča o vpisu v sodni register.
(5) Banka poroča Agenciji na način iz prvega in drugega odstavka tega člena o spremembi vodje organizacijske enote za poslovanje z vrednostnimi papirji.
2.7. Poročanje o kadrovski sestavi borzno posredniške družbe
Poročanje o borznih posrednikih
13. člen
(1) Borzno posredniška družba mora obvestiti Agencijo o pooblastitvi novega borznega posrednika oziroma o prenehanju pooblastila borznemu posredniku v 3 dneh po nastanku spremembe.
(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati ime in priimek borznega posrednika, številko izkaznice borznega posrednika in vrsto zaposlitve borznega posrednika.
2.8. Poročanje o sklenjenih pogodbah o opravljanju storitev izvedbe prve prodaje z obveznostjo odkupa
14. člen
(1) Borzno posredniška družba mora obvestiti Agencijo o sklenjeni pogodbi o opravljanju storitev izvedbe prve prodaje z obveznostjo odkupa.
(2) Borzno posredniška družba mora obvestilu priložiti sklenjeno pogodbo o opravljanju storitev izvedbe prve prodaje z obveznostjo odkupa.
2.9. Letno poročilo in računovodski izkazi borzno posredniške družbe
Letno in polletno poročilo borzno posredniške družbe
15. člen
(1) Borzno posredniška družba mora predložiti Agenciji nerevidirane letne računovodske izkaze najkasneje v dveh mesecih po zaključku poslovnega leta.
(2) Borzno posredniška družba mora predložiti Agenciji tudi revidirano letno poročilo v 8 dneh po prejemu revizijskega poročila, najkasneje pa v štirih mesecih po izteku koledarskega leta.
Banka iz drugega odstavka 10. člena ZTVP-1 mora predložiti Agenciji revidirano letno poročilo v roku iz četrtega odstavka 118. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99).
(3) Borzno posredniška družba mora predložiti Agenciji polletno poročilo najkasneje v 30 dneh po zaključku polletja.
Konsolidirani izkazi
16. člen
Če je borzno posredniška družba zavezana k sestavljanju konsolidiranega letnega poročila, mora predložiti Agenciji tudi konsolidirane nerevidirane letne računovodske izkaze, in sicer najkasneje v treh mesecih po zaključku poslovnega leta ter revidirano konsolidirano letno poročilo v 8 dneh po prejemu revizijskega poročila, najkasneje pa v petih mesecih po izteku koledarskega leta.
III. KONČNA DOLOČBA
Uveljavitev sklepa
17. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 82-1/9-9/2000
Ljubljana, dne 20. januarja 2000.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
              PRILOGA 1

   k sklepu o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji

Navodilo za izpolnjevanje obrazcev BPD-P/H, BPD-P/G in BPD-P/C


(1) Zgornji del obrazcev se izpolnjuje z vnosom naslednjih
podatkov:

- prva vrstica: firma in sedež borzno posredniške družbe;

- druga vrstica: zaporedna številka poročila v tekočem letu;

- tretja vrstica: mesec in leto, za katera veljajo podatki.

(2) V posamezne obrazce se vnašajo podatki o naslednjih naložbah
v vrednostne papirje:

- BPD-P/H: naložbah borzno posredniške družbe v posamezne
vrednostne papirje;

- BPD-P/G: seštevku naložb (skupni podatki) vseh strank, za
katere ima borzno posredniška družba odprte račune gospodarjenja
z vrednostnimi papirji, v posamezne vrednostne papirje;

- BPD-P/C: seštevku naložb (skupni podatki) vseh strank, za
katere ima borzno posredniška družba odprte račune trgovanja z
vrednostnimi papirji, v posamezne vrednostne papirje.

(3) V posamezne stolpce preglednice o naložbah pri vseh obrazcih
se vnašajo naslednji podatki in na naslednji način:

- 1. stolpec: oznake vrednostnih papirjev se vnašajo v ustrezne
razdelke, ki označujejo segment trga (enomestna številka) in
vrsto vrednostnega papirja znotraj ustreznega segmenta trga
(dvomestna številka). Oznake tržnih vrednostnih papirjev se
vnašajo v ustrezne razdelke po enakem vrstnem redu, kot so
vpisane v tečajnico organizatorja trga. Oznake netržnih
vrednostnih papirjev se vnašajo v ustrezne razdelke po abecednem
zaporedju firm izdajateljev. Kuponi vzajemnih skladov se vnašajo
po abecednem zaporedju imen vzajemnih skladov;

- v stolpce 2 do 6 se v ustrezne vrstice vpisujejo ustrezni
podatki o posameznem vrednostnem papirju. V vrstice, ki
označujejo segment trga (enomestna številka) in vrsto
vrednostnega papirja znotraj ustreznega segmenta trga (dvomestna
številka), se vnašajo seštevki ustreznih podatkov za vrednostne
papirje znotraj ustreznega razdelka.

- 2. stolpec: količina posameznih vrednostnih papirjev v lotih;

- 3. stolpec: vrednost posameznega lota (cena za lot),
ugotovljena na naslednji način:

1. če gre za vrednostni papir, s katerim se trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kot veljavni enotni
tečaj na dan, na katerega se nanaša poročilo;

2. če gre za vrednostni papir, s katerim se ne trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kot cena, po kateri
borzno posredniška družba odkupuje ta vrednostni papir;

Če pri posameznih vrednostnih papirjih cene ni mogoče določiti na
način, opisan v 3. stolpcu tretjega odstavka te priloge, borzno
posredniška družba v opombi pod tabelo pojasni način določitve te
cene. Za obveznice se dodatno navede tudi cena v odstotkih;

- 4. stolpec: zmnožek količine (2. stolpec) in vrednosti (3.
stolpec);

- 5. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno)
skupne vrednosti naložbe v posamezen vrednostni papir (4.
stolpec) v skupni vrednosti naložb v vse vrednostne papirje
(zadnja vrstica 4. stolpca);

- 6. stolpec: količina posameznih vrednostnih papirjev v lotih,
na katerih je vpisana kakršnakoli pravica tretjih na podlagi
pravnega posla;

- v zadnjo vrstico preglednice "SKUPAJ" se vnesejo seštevki
vrednosti v 4. in 5. stolpcu (100%).

(4) V vrstico, označeno s "6. denarna sredstva in depoziti",
obrazca BPD-P/G se v 4. in 6. stolpec vnesejo podatki o skupnem
stanju in deležu vseh naložb v bančne denarne depozite in
nenaložena denarna sredstva strank, za katere borzno posredniška
družba opravlja storitve gospodarjenja z vrednostnimi papirji, na
denarnem računu strank.

(5) V vrstico, označeno s "6. denarna sredstva", obrazca BPD-P/C
se v 4. in 6. stolpec vnesejo podatki o skupnem stanju in deležu
vseh nenaloženih denarnih sredstev strank, za katere borzno
posredniška družba opravlja storitve borznega posredovanja, na
denarnem računu strank.

(6) V drugo preglednico obrazcev BPD-P/G in BPD-P/C (število
strank) se v posamezne vrstice vnesejo naslednji podatki:

- fizične osebe: skupno število fizičnih oseb, za katere borzno
posredniška družba opravlja ustrezne storitve;

- pravne osebe: skupno število pravnih oseb, za katere borzno
posredniška družba opravlja ustrezne storitve;

- skupaj: skupno število vseh strank, za katere borzno
posredniška družba opravlja ustrezne storitve.

Kot število strank se upošteva število sklenjenih in veljavnih
pogodb o opravljanju ustrezne storitve.

(7) Pod preglednicami se s tiskanimi črkami vpisuje ime in
priimek osebe, ki potrjuje pravilnost in resničnost posredovanih
podatkov. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno
podpiše. V zadnjo vrstico se vpiše datum, ko je bil obrazec
sestavljen.

              PRILOGA 2

   k sklepu o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji

Navodilo za izpolnjevanje obrazcev BPD-P/HT, BPD-P/GT in BPD-P/CT


(1) Zgornji del obrazcev se izpolnjuje z vnosom naslednjih
podatkov:

- prva vrstica: firma in sedež borzno posredniške družbe;

- druga vrstica: zaporedna številka poročila v tekočem letu;

- tretja vrstica: mesec in leto, za katera veljajo podatki.

(2) V posamezne obrazce se vnašajo naslednji podatki o naložbah v
vrednostne papirje:

- BPD-P/HT: o naložbah borzno posredniške družbe v posamezne tuje
vrednostne papirje;

- BPD-P/GT: o seštevku naložb (skupni podatki) vseh strank, za
katere borzno posredniška družba opravlja storitve gospodarjenja
s tujimi vrednostnimi papirji, v posamezne tuje vrednostne
papirje;

- BPD-P/CT: o seštevku naložb (skupni podatki) vseh strank, za
katere borzno posredniška družba opravlja storitve posredovanja s
tujimi vrednostnimi papirji, v posamezne tuje vrednostne papirje.

(3) V posamezne stolpce preglednice o naložbah pri vseh obrazcih
se vnašajo naslednji podatki in na naslednji način:

- 1. stolpec: opredelitev vrednostnih papirjev, ki vključuje
polno ime izdajatelja, državo sedeža izdajatelja in oznako
vrednostnega papirja na tujem trgu. Vrednostni papirji se vnašajo
po tujih trgih vrednostnih papirjev, na katerih so bili
pridobljeni, znotraj tega trga pa še po vrstah vrednostnih
papirjev. V primeru, da se z vrednostnim papirjem trguje na več
trgih, borzno posredniška družba izbere trg, pri katerem bo
sporočala skupno stanje za ta vrednostni papir. Trgi vrednostnih
papirjev se označijo z imenom in sedežem trga ter tržnim
segmentom, v katerega so vrednostni papirji uvrščeni. Če gre za
neorganiziran trg vrednostnih papirjev, se označita le mesto in
država sklenitve posla;

- 2. in 6. stolpec: količina vrednostnih papirjev pomeni število
vrednostnih papirjev, v oklepaju pa mora biti podana tudi
količina v lotih, kadar se le-ta razlikuje od števila vrednostnih
papirjev;

- 3. stolpec: za ceno vrednostnega papirja se navede tečaj
vrednostnega papirja, ki ga je organizator trga vrednostnih
papirjev objavil na dan, na katerega se nanaša poročilo (ali temu
najbližji predhodni dan, če na dan poročila ni razpoložljivega
tečaja), preračunan v tolarsko protivrednost. Če vrednostni papir
ni uvrščen na organizirani trg vrednostnih papirjev, se za ceno
navede zadnja nabavna cena v tolarski protivrednosti, kar se
pojasni v opombah k poročilu. Cene v tujih valutah se v tolarske
protivrednosti preračunavajo po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan, na katerega se nanaša poročilo. Za obveznice se dodatno
navede tudi cena v odstotkih;

- 4. stolpec: vrednost je zmnožek količine (2. stolpec) in cene
(3. stolpec);

- 5. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno)
skupne vrednosti naložbe v posamezen vrednostni papir (4.
stolpec) v skupni vrednosti naložb (zadnja vrstica 4. stolpca);

- 6. stolpec: količina posameznih vrednostnih papirjev, na
katerih je vpisana kakršnakoli pravica tretjega na podlagi
pravnega posla;

- v vrstico preglednice "Skupaj" se vnese seštevek vrednosti vseh
naložb v tuje vrednostne papirje v 4. stolpcu in seštevek deležev
teh naložb v 5. stolpcu (100%).

(4) V vrstico, označeno z "Denarna sredstva", obrazca BPD-P/GT in
BPD-P/CT se v 4. stolpec vnesejo podatki o skupnem stanju
denarnih sredstev strank na posebnih deviznih računih, prek
katerih se opravljajo posli z vrednostnimi papirji v tujini,
preračunano v tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan, na katerega se nanaša poročilo.

(5) V drugo preglednico obrazcev BPD-P/GT in BPD-P/CT (število
strank) se v posamezne vrstice vnesejo naslednji podatki:

- fizične osebe: skupno število fizičnih oseb, za katere borzno
posredniška družba opravlja ustrezne storitve s tujimi
vrednostnimi papirji;

- pravne osebe: skupno število pravnih oseb, za katere borzno
posredniška družba opravlja ustrezne storitve s tujimi
vrednostnimi papirji;

- skupaj: skupno število vseh strank, za katere borzno
posredniška družba opravlja ustrezne storitve s tujimi
vrednostnimi papirji.

Kot število strank se upošteva število sklenjenih in veljavnih
pogodb o opravljanju ustrezne storitve.

(6) V rubriki "Opombe" pod preglednicami borzno posredniška
družba navede morebitna pojasnila in pripombe, ki so potrebne za
razumevanje posameznih podatkov v poročilu.

(7) Pod opombe se s tiskanimi črkami vpisujeta ime in priimek
osebe, ki potrjuje pravilnost in resničnost posredovanih
podatkov. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno
podpiše in vpiše datum, ko je bil obrazec sestavljen.

              PRILOGA 3

   k sklepu o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji

Navodila za izpolnjevanje obrazca P1:


1. Pod točko 1 se vpiše firma zavezanca za poročanje.

2. Pod točko 2 se vpiše zaporedna številka poročila v tekočem
letu.

2. Pod točko 3 se vpiše datum poročila.

3. Pod točko 4 se vpiše ime in priimek osebe, ki je odgovorna za
posredovanje podatkov.

4. Pod točko 5 odgovorna oseba s podpisom potrdi resničnost in
popolnost podatkov.

5. V stolpec 1 se vpiše zaporedna številka posla.

6. V stolpec 2 se vpiše datum sklenitve posla.

7. V stolpec 3 se vpiše firma izdajatelja in vrsta vrednostnega
papirja (npr. redna delnica, obveznica...).

8. V stolpec 4 se vpiše oznaka vrednostnega papirja iz klirinško
depotne družbe, če je vrednostni papir vpisan pri klirinško
depotni družbi. Če vrednostni papir ni vpisan pri klirinško
depotni družbe, je treba namesto oznake napisati matično številko
izdajatelja. Če gre za tuj vrednostni papir, je treba vpisati
ISIN kodo papirja ter naslov in sedež izdajatelja.

9. V stolpec 5 se vpiše cena za enoto vrednostnega papirja v SIT.
Če gre za dolžniški vrednostni papir, se cena vpisuje v %.

10. V stolpec 6 se vpisuje količina vrednostnega papirja, ki je
predmet posla.

11. V stolpec 7 se vpisuje skupna vrednost posla v SIT.

12. V stolpec 8 se vpiše oznaka po naslednjem šifrantu:

- H - če je bil nakup izvršen za hišni račun,

- SF - če je bil nakup izvršen za račun stranke, ki je fizična
oseba,

- SP - če je bil nakup izvršen za račun stranke, ki je pravna
oseba,

- I - če je bil nakup izvršen za račun stranke, ki je izdajatelj
vrednostnega papirja,

- oznaka pooblaščenega udeleženca iz borznega trgovalnega sistema
- če je bil nakup izvršen za račun drugega pooblaščenega
udeleženca.

13. V stolpec 9 se vpiše oznako po naslednjem šifrantu:

- H - če je bila prodaja izvršena za hišni račun,

- SF - če je bila prodaja izvršena za račun stranke, ki je
fizična oseba,

- SP - če je bila prodaja izvršena za račun stranke, ki je pravna
oseba,

- I - če je bila prodaja izvršena za račun stranke, ki je
izdajatelj vrednostnega papirja,

- oznaka pooblaščenega udeleženca iz borznega trgovalnega sistema
- če je bila prodaja izvršena za račun drugega pooblaščenega
udeleženca.

Navodila za izpolnjevanje obrazca P2:

1. Pod točko 1 se vpiše firma zavezanca za poročanje.

2. Pod točko 2 se vpiše zaporedna številka poročila v tekočem
letu.

3. Pod točko 3 se vpiše datum poročila.

4. Pod točko 4 se vpiše ime in priimek osebe, ki je odgovorna za
posredovanje podatkov.

5. Pod točko 5 odgovorna oseba s podpisom potrdi resničnost in
popolnost podatkov.

6. V stolpec 1 se vpiše zaporedna številka preknjižbe.

7. V stolpec 2 se vpiše datum izvršitve preknjižbe.

8. V stolpec 3 se vpiše firma izdajatelja in vrsta vrednostnega
papirja (npr. redna delnica, obveznica...).

9. V stolpec 4 se vpiše oznaka vrednostnega papirja iz Klirinško
depotne družbe.

10. V stolpec 5 se vpiše količina vrednostnega papirja, ki je
predmet preknjižbe.

11. V stolpec 6 se vpiše oznako po naslednjem šifrantu:

- H - če je bila preknjižba izvršena na hišni račun,

- SF - če je bila preknjižba izvršena na račun stranke, ki je
fizična oseba,

- SP - če je bila preknjižba izvršena na račun stranke, ki je
pravna oseba,

- I - če je bila preknjižba izvršena na račun stranke, ki je
izdajatelj vrednostnega papirja,

- oznaka pooblaščenega udeleženca iz borznega trgovalnega sistema
- če je bila preknjižba izvršena na račun drugega pooblaščenega
udeleženca.

12. V stolpec 7 se vpiše oznako po naslednjem šifrantu:

- H - če je bila preknjižba izvršena s hišnega računa,

- SF - če je bila preknjižba izvršena z računa stranke, ki je
fizična oseba,

- SP - če je bila preknjižba izvršena z računa stranke, ki je
pravna oseba,

- I - če je bila preknjižba izvršena z računa izdajatelja
vrednostnega papirja,

- oznaka pooblaščenega udeleženca iz borznega trgovalnega sistema
- če je bila preknjižba izvršena za račun drugega pooblaščenega
udeleženca.

              PRILOGA 4

   k sklepu o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji

Navodilo za izpolnjevanje obrazca BPD-DK


(1) Zgornji del obrazca se izpolnjuje z vnosom naslednjih
podatkov:

- prva vrstica: firma in sedež borzno posredniške družbe;

- druga vrstica: zaporedna številka poročila v tekočem letu;

- tretja vrstica: mesec in leto, za katera veljajo podatki.

(2) V posamezne stolpce preglednice se vnašajo naslednji podatki
o delničarjih borzno posredniške družbe, ki so imetniki najmanj
10% njenih delnic:

- 1. stolpec: zaporedna številka delničarja;

- 2. stolpec: firma in sedež oziroma ime in priimek delničarja;

- 3. stolpec: količina delnic, katerih imetnik je posamezni
delničar, v lotih;

- 4. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno)
posameznega delničarja v osnovnem kapitalu borzno posredniške
družbe;

- v zadnjo vrstico preglednice "SKUPAJ" se vnesejo seštevki
vrednosti v 3. stolpcu in 4. stolpcu.

(3) Pod preglednicami se s tiskanimi črkami vpisuje ime in
priimek osebe, ki potrjuje pravilnost in resničnost posredovanih
podatkov. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno
podpiše. V zadnjo vrstico se vpiše datum, ko je bil obrazec
sestavljen.

              PRILOGA 5

   k sklepu o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji

Navodilo za izpolnjevanje obrazca BPD-KU


(1) Zgornji del obrazca se izpolnjuje z vnosom naslednjih
podatkov:

- prva vrstica: firma in sedež borzno posredniške družbe (v
nadaljevanju: zavezanec za poročanje);

- druga vrstica: zaporedna številka poročila v tekočem letu;

- tretja vrstica: mesec in leto, za katera veljajo podatki.

(2) V posamezne stolpce preglednice se vnašajo naslednji podatki:

- 1. stolpec: zaporedna številka borzno posredniške družbe
oziroma banke iz četrtega odstavka 75. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev, v katere kapitalu je udeležen zavezanec za
poročanje (v nadaljevanju: borzno posredniška družba);

- 2. stolpec: firma in sedež borzno posredniške družbe;

- 3. stolpec: skupna količina delnic v lotih oziroma nominalna
vrednost poslovnega deleža borzno posredniške družbe, ki jo je
zavezanec za poročanje kupil v obdobju, na katero se nanaša
poročilo;

- 4. stolpec: skupna vrednost kupljenih delnic oziroma poslovnih
deležev iz 3. stolpca, ugotovljena na naslednji način:

1. če gre za vrednostni papir, s katerim se trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kot dnevni tečaj na
zadnji dan obdobja, na katero se nanaša poročilo;

2. če gre za vrednostni papir, s katerim se ne trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kot cena, po kateri je
borzno posredniška družba pridobila kupljene delnice oziroma
delež;

- 5. stolpec: skupna količina delnic v lotih oziroma nominalna
vrednost poslovnega deleža borzno posredniške družbe, ki jo je
zavezanec za poročanje prodal v obdobju, na katerega se nanaša
poročilo;

- 6. stolpec: skupna vrednost prodanih delnic oziroma poslovnih
deležev iz 5. stolpca, ugotovljena na naslednji način:

1. če gre za vrednostni papir, s katerim se trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kot dnevni tečaj na
zadnji dan obdobja, na katero se nanaša poročilo;

2. če gre za vrednostni papir, s katerim se ne trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kot cena, po kateri je
borzno posredniška družba odsvojila prodane delnice oziroma
delež;

- 7. stolpec: skupna količina delnic v lotih oziroma nominalna
vrednost poslovnega deleža borzno posredniške družbe, katerih
imetnik je zavezanec na zadnji dan v mesecu, na katerega se
nanaša poročilo;

- 8. stolpec: skupna vrednost delnic oziroma poslovnih deležev iz
7. stolpca, ugotovljena na naslednji način:

1. če gre za vrednostni papir, s katerim se trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kot dnevni tečaj na
zadnji dan obdobja, na katero se nanaša poročilo;

2. če gre za vrednostni papir, s katerim se ne trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kot cena, po kateri je
borzno posredniška družba pridobila delnice oziroma delež;

- 9. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno)
zavezanca za poročanje v kapitalu borzno posredniške družbe na
zadnji dan v mesecu, na katerega se nanaša poročilo;

- v zadnjo vrstico preglednice "SKUPAJ" se vnesejo seštevki
vrednosti v 4., 6. in 8. stolpcu.

(3) Pod preglednicami se s tiskanimi črkami vpisuje ime in
priimek osebe, ki potrjuje pravilnost in resničnost posredovanih
podatkov. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno
podpiše. V zadnjo vrstico se vpiše datum, ko je bil obrazec
sestavljen.