Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000

Kazalo

295. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom več kot 10% celotne izdaje vrednostnih papirjev, za katere se vlaga zahteva za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje, stran 636.

Na podlagi tretjega odstavka 56. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom več kot 10% celotne izdaje vrednostnih papirjev, za katere se vlaga zahteva za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje
1. člen
Izdajatelj vrednostnih papirjev, ki vlaga zahtevo za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje iz prvega odstavka 55. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljnjem besedilu: ZTVP-1), mora osebam, ki so imetniki najmanj 10% celotne izdaje vrednostnih papirjev, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje, poslati obvestilo z vsebino, določeno v 2. členu tega sklepa.
2. člen
Obvestilo ima naslednjo vsebino:
“OBVESTILO O PRAVICI OPRAVITI JAVNO PONUDBO VREDNOSTNIH PAPIRJEV
1. PREJEMNIK OBVESTILA
__________ (ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež),
imetnik _________ (število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša obvestilo) ____________ (vrednostni papir, na katerega se nanaša obvestilo) _________ (izdajatelj vrednostnega papirja, na katerega se nanaša obvestilo)
2. PRAVICA OPRAVITI JAVNO PONUDBO
V skladu s 56. členom zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljnjem besedilu: ZTVP-1) vas obveščamo, da nameravamo pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje z ____________ (vrednostni papir, na katerega se nanaša obvestilo). ZTVP-1 vam kot imetniku najmanj 10% deleža celotne izdaje daje pravico opraviti javno ponudbo zaradi nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev, katerih imetnik ste.
Da bi lahko opravili javno ponudbo, morate v skladu z 58. členom ZTVP-1 skleniti pogodbo z borzno posredniško družbo ali banko, ki ima dovoljenje za opravljanje storitev odkupovanja in priprave novih izdaj, na podlagi katere bo slednja opravila potrebna dejanja za izvedbo javne ponudbe. Rok za vložitev zahteve za izdajo dovoljenja za javno ponudbo zaradi nadaljnje javne prodaje je 30 dni od prejema tega obvestila (tretji odstavek 58. člena ZTVP-1). Zahteve, ki jih ne bo vložila borzno posredniška družba ali banka v imenu in za račun imetnika vrednostnih papirjev, in zahteve, ki bodo vložene po izteku 30 dni od prejema tega obvestila, bo Agencija za trg vrednostnih papirjev zavrgla (šesti odstavek 58. člena ZTVP-1).
3. POSTOPEK IZVEDBE JAVNE PONUDBE
3.1. PRIDOBITEV DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Zahteva za izdajo dovoljenja za javno ponudbo zaradi nadaljnje javne prodaje mora obsegati zahtevek in osnutek poziva za nakup in vplačilo vrednostnih papirjev, sestavljen v skladu s sklepom o podrobnejši vsebini prospekta, izvlečka prospekta in javnega poziva za vpis in vplačilo vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/00). Agencija za trg vrednostnih papirjev bo izdala dovoljenje za javno ponudbo zaradi nadaljnje javne prodaje, če bo osnutek poziva za nakup in vplačilo vrednostnih papirjev pravilno sestavljen in če bo izdajatelj vrednostnih papirjev pridobil dovoljenje za organizirano trgovanje (59. člen ZTVP-1).
3.2. IZVEDBA JAVNE PONUDBE
Z javno ponudbo zaradi nadaljnje javne prodaje je treba pričeti najkasneje v tridesetih dneh po pridobitvi dovoljenja, javna ponudba pa lahko traja največ tri mesece. Pred pričetkom je treba v dnevnem časopisu, ki se prodaja na celotnem območju Republike Slovenije, javno objaviti poziv za nakup in vplačilo vrednostnih papirjev. Izdajatelj vrednostnih papirjev mora zagotoviti, da bosta na mestih, kjer bo potekal nakup vrednostnih papirjev, dostopna prospekt za organizirano trgovanje z vrednostnimi papirji in izvleček prospekta.
Vlagatelji med javno ponudbo kupujejo vrednostne papirje pod pogoji (cena, način in čas plačila, način in čas izročitve vrednostnih papirjev in drugo), ki so navedeni v pozivu za nakup in vplačilo in v prospektu.
3.3. KONEC JAVNE PONUDBE
Po končani javni ponudbi mora borza v osmih dneh uvrstiti vrednostni papir v prosti trg, razen če izdajatelj vloži zahtevo za uvrstitev vrednostnega papirja v borzno kotacijo.
4. POSTOPEK, KADAR SE IMETNIK NE ODLOČI ZA IZVEDBO JAVNE PONUDBE ZARADI NADALJNJE JAVNE PRODAJE
Borza mora uvrstiti vrednostni papir v prosti trg v osmih dneh po prejemu odločbe o izdaji dovoljenja za organizirano trgovanje, razen če izdajatelj vloži zahtevo za uvrstitiev vrednostnega papirja v borzno kotacijo. Po uvrstitvi vrednostnega papirja v borzno kotacijo ali na prosti trg se z vrednostnim papirjem trguje v skladu s pravili borze.
______________ (podpis pooblaščene osebe izdajatelja vrednostnih papirjev)“
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 77-1/4-4/2000
Ljubljana, dne 20. januarja 2000.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost