Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2000 z dne 21. 1. 2000

Kazalo

285. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, stran 591.

Na podlagi drugega odstavka 49. člena in drugega odstavka 58. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
1. člen
V uredbi o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 45/97) se spremeni prvi stavek prvega odstavka 1. člena tako, da se glasi:
“Vsakdo, ki opazi, zve ali povzroči nevarnost, naravno ali drugo nesrečo ter drug pojav oziroma dogodek pomemben za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mora o tem takoj obvestiti pristojni center za obveščanje na telefonsko številko 112 za klic v sili (v nadaljnjem besedilu: klicna številka 112), po telefaxu ali drugih sredstvih zvez.“.
Za 5. točko se dodata novi 5.a in 5.b točki, ki se glasita:
“5.a Podvodna reševalna služba Slovenije pri Potapljaški zvezi Slovenije o pojavih oziroma dogodkih pomembnih za varstvo pred nesrečami na vodi in v vodi;
5.b vodje reševalnih intervencij podatke o intervencijah;“.
V 8. točki se za besedami “podatke o“ doda beseda “nevarnostih,“ in vejica.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 3. člena tako, da se glasi:
“Operativno komunikacijske naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja ob nevarnostih, naravnih in drugih nesrečah ter drugih pojavih oziroma dogodkih pomembnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v posamezni regiji, opravljajo regijski centri za obveščanje Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Slovenj Gradec in Trbovlje.“
Spremeni se tretji odstavek tako, da se glasi:
“Območni centri za obveščanje se organizirajo v Črnomlju in Idriji, po dogovoru in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pa tudi v drugih krajih, na območjih, ki predstavljajo zaokrožene geografske, urbane ali druge celote.“.
3. člen
V peti alinei v 4. členu se za besedo “nevarnostih“ doda besede “naravnih in drugih nesreč“.
V deveti alinei se za besedo “organizacij“ dodajo besede “v skladu z načrti zaščite in reševanja in mednarodnimi pogodbami“.
4. člen
V drugi alinei 5. člena se na koncu besedila doda besede “ter načrti lokalnih skupnostih“.
Za drugo alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
“– oblikujejo in vzdržujejo zbirke podatkov o naravnih in drugih nesrečah, njihovih posledicah, o silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč ter o intervencijah;“.
Za peto alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
“– upravljajo sistem radijskih zvez in sistem osebnega klica za potrebe zaščite, reševanja in pomoči;“.
V deveti alinei se beseda “uprav“ nadomesti z besedami “izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje;“.
V trinajsti alinei se črta beseda “uprav“.
5. člen
Naloge, ki so jih v sistemu opazovanja, obveščanja in alarmiranja, opravljale uprave za obrambo, začnejo opravljati najkasneje do 30. 6. 2000 izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Sestavni del teh izpostav so tudi regijski centri za obveščanje.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800-09/97-2
Ljubljana, dne 13. januarja 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina