Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2000 z dne 20. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2000 z dne 20. 1. 2000

Kazalo

175. Uredba o vsebini in zahtevanih elementih obrazca za priglasitev koncentracije podjetij, stran 381.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vsebini in zahtevanih elementih obrazca za priglasitev koncentracije podjetij
1. člen
Ta uredba določa vsebino in zahtevane elemente obrazca za priglasitev koncentracije podjetij, ki so jo podjetja dolžna priglasiti Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: urad) v skladu z določbami 12. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju: zakon).
2. člen
Podjetja so dolžna koncentracijo priglasiti uradu v roku, kot ga določa zakon v drugem odstavku 12. člena, na obrazcu iz priloge k tej uredbi (v nadaljevanju: obrazec), ki je njen sestavni del.
3. člen
Podjetja, ki priglašajo koncentracijo, morajo v obrazcu navesti resnične in popolne podatke. Če podjetja ne razpolagajo s podatki, ki jih je potrebno navesti v obrazcu, teh podatkov pa jim kljub lastnemu prizadevanju ni uspelo pridobiti, morajo to navesti v samem obrazcu hkrati z navedbo, kje bi lahko urad te podatke pridobil.
4. člen
Urad lahko v primerih iz prejšnjega člena naloži podjetjem, udeleženim v koncentraciji, da namesto zahtevanih podatkov podajo lastno oceno le-teh, pri tem pa morajo to oceno tudi pisno utemeljiti.
5. člen
Podjetja, udeležena v koncentraciji, lahko ob priglasitvi od urada zahtevajo dovoljenje, da jim ni potrebno izpolniti obrazca v posameznih točkah, če menijo, da podatki, ki se zahtevajo v teh točkah, niso potrebni za pravilno in popolno priglasitev koncentracije.
6. člen
Rok za izdajo aktov iz šestega odstavka 38. člena zakona začne teči z dnem, ko je urad prejel pravilno in popolno izpolnjen obrazec za priglasitev.
7. člen
Minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj, izda v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe navodila za izpolnjevanje obrazca za priglasitev koncentracij podjetij.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-09/99-1
Ljubljana, dne 6. januarja 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA

OBRAZEC ZA PRIGLASITEV KONCENTRACIJE

1. UDELEŽENCI V KONCENTRACIJI

Udeleženci v koncentraciji morajo navesti:

1.1. Udeleženec, ki je dolžan priglasiti koncentracijo

Za vsakega udeleženca, ki je dolžan priglasiti koncentracijo:

1.1.1. ime ali firma;

1.1.2. gospodarska področja, na katerih je dejaven;

1.1.3. naslov;

1.1.4. številka telefona in faksa;

1.1.5. kontaktna oseba (ime, položaj, številka telefona in
faksa);

1.1.6. zastopnik (ime, položaj, podjetje, naslov, številka
telefona in faksa).

1.2. Prevzeta podjetja

Za vsako prevzeto podjetje:

1.2.1. firma;

1.2.2. gospodarska področja, na katerih je dejavno;

1.2.3. naslov;

1.2.4. številka telefona in faksa;

1.2.5. kontaktna oseba (ime, položaj, številka telefona in
faksa);

1.2.6. zastopnik (ime, položaj, podjetje, naslov, številka
telefona in faksa).

1.3. Skupna priglasitev

Ali je v primeru, ko gre za skupno priglasitev, imenovan skupni
zastopnik?

Če je imenovan, navedite:

1.3.1. ime zastopnika;

1.3.2. naslov zastopnika;

1.3.3. ime kontaktne osebe (in naslov, če je drugačen kot pod
1.3.2.).

2. PODROBNOSTI O KONCENTRACIJI

2.1. Opišite naravo koncentracije, ki jo priglašate. Pri tem
navedite:

(a) ali je predlagana koncentracija

- združitev v smislu določb zakona o gospodarskih družbah;

- pridobitev izključnega ali skupnega nadzora oziroma;

- ustanovitev polno delujočega skupnega podjetja na podlagi
pogodbe o skupnih vlaganjih (popolni skupni podjem oziroma joint
venture) v smislu drugega odstavka 11. člena zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence;

- pogodba ali drugi način vzpostavitve neposrednega ali
posrednega nadzora v smislu tretjega odstavka 11. člena zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence;

(b) ali je predmet koncentracije celota ali posamezni del
udeleženih podjetij;

(c) kratka predstavitev ekonomske in finančne strukture
koncentracije;

(d) ali se nadzorni svet, uprava ali drugi organ prevzetega
podjetja, strinja z javno ponudbo za odkup vrednostnih papirjev;

(e) predlagani ali pričakovani datumi vseh pomembnejših dogodkov,
načrtovanih za izvedbo koncentracije;

(f) predlagana struktura lastništva in nadzora po izvedeni
koncentraciji;

(g) vsaka finančna ali druga pomoč iz katerega koli vira (tudi
pomoč iz katerega koli javnega vira), namenjena kateri koli
udeleženki, ter oblika in višina te pomoči.

2.2. Navedite seznam gospodarskih sektorjev, ki jih koncentracija
zadeva.

2.3. Za vsako podjetje, ki je udeleženo v koncentraciji ali z njo
kako drugače povezano, navedite letni promet na slovenskem trgu
pred obdavčitvijo ločeno za vsako od zadnjih dveh let.

2.4. Predložite revidirane računovodske izkaze udeležencev v
koncentraciji za najmanj zadnja tri davčna leta; če kateri od
udeležencev ni zavezan k reviziji računovodskih izkazov, je
treba predložiti nerevidiran računovodski izkaz.

3. LASTNIŠTVO IN NADZOR

Za vsakega udeleženca v koncentraciji se predloži seznam vseh
podjetij, ki pripadajo isti skupini. Ta seznam mora obsegati:

3.1. vsa podjetja ali osebe, ki neposredno ali posredno
nadzorujejo udeležence koncentracije (seznam gospodujočih
podjetij);

3.2. vsa podjetja, dejavna na katerem koli od upoštevnih trgov,
ki jih, v smislu odločujočega vpliva, neposredno ali posredno
nadzorujejo: 

(a) udeleženci koncentracije;

(b) katero koli drugo podjetje, določeno v točki 3.1.

Za vsako od teh postavk je treba navesti, kako in s čim se izvaja
nadzor.

4. OSEBNE IN FINANČNE POVEZAVE TER PREDHODNE PRIDOBITVE

Za udeležence koncentracije in za vsa podjetja in posameznike,
določene v skladu s 3. točko, je potrebno zagotoviti:

4.1. seznam vseh drugih podjetij, ki so dejavna na upoštevnih
trgih, v katerih imajo podjetja ali osebe te skupine kot
posamezniki ali skupno najmanj 25% glasov, kapitala iz izdanih
delnic ali drugih vrednostnih papirjev; v vsakem primeru je treba
navesti imetnika in odstotek, ki ga poseduje;

4.2. za vsako podjetje seznam članov uprave, ki so tudi člani
uprave ali nadzornega sveta katerega drugega podjetja, dejavnega
na upoštevnih trgih; in (če je to primerno) za vsako podjetje
seznam članov nadzornega sveta, ki so tudi člani uprave katerega
drugega podjetja, dejavnega na upoštevnih trgih;

v vsakem primeru je treba navesti ime drugega podjetja in položaj
osebe, za katero gre;

4.3. podrobnosti o pridobitvah poslovnih deležev v zadnjih treh
letih po zgoraj določenih skupinah (3. točka) podjetij, dejavnih
na upoštevnih trgih, kot so opredeljeni pod točko 6.

5. DODATNA DOKUMENTACIJA

Udeleženci, ki priglašujejo koncentracijo, morajo predložiti:

5.1. kopije končnih ali najnovejših verzij vseh dokumentov, na
podlagi katerih se izvaja koncentracija, bodisi da gre za
sporazum udeležencev o koncentraciji, pridobitvi kontrolnega
interesa ali javno ponudbo;

5.2. kadar gre za javno ponudbo, kopijo ponudbe; če v času
priglasitve ta ni na voljo, jo je treba predložiti takoj, ko je
to mogoče, oziroma najkasneje ko se jo pošilja delničarjem;

5.3. kopije najnovejših letnih poročil oziroma letnih
računovodskih izkazov s pojasnili vseh udeležencev koncentracije;

5.4. kopije analiz, poročil, študij in statističnih pregledov,
predloženih ali pripravljenih za katerega koli člana uprave,
nadzornega sveta ali skupščino delničarjev, ki vsebujejo oceno
ali analizo koncentracije glede na konkurenčne parametre,
konkurente (dejanske in potencialne) in položaj na trgu.

6. UPOŠTEVNI TRGI

6.1. Upoštevni trgi

6.1.1. Opredelite vse upoštevne trge proizvodov in storitev, na
katerih poslujeta najmanj dva udeleženca koncentracije ali
gospodarski subjekti, ki pripadajo isti skupini podjetij.

6.1.2. Opredelite vse upoštevne trge proizvodov in storitev, na
katerih posluje kateri od udeležencev koncentracije ali kateri od
gospodarskih subjektov, ki pripadajo isti skupini, in ki so v
proizvodni verigi ali v distribucijskem kanalu na prodajnem ali
na nabavnem trgu glede na trge, na katerih posluje kak drug
udeleženec koncentracije ali gospodarski subjekt, ki pripada isti
skupini (vertikalne povezave med udeleženci koncentracije).

6.1.3 Navedite druge trge proizvodov, ki v točkah 6.1.1. ali
6.1.2. niso opredeljeni, so pa z njimi tesno povezani, ne glede
na to ali kateri od udeležencev koncentracije ali kateri od
gospodarskih subjektov, ki pripadajo isti skupini, na teh trgih
posluje. Navedite razloge, zakaj proizvodi teh trgov niso
vključeni med trge, navedene v točkah 6.1.1. ali 6.1.2.

6.2. Informacije o trgu

Kadar so upoštevni geografski trgi večji od Slovenije, se
zagotovi informacije, ki jih predpisuje ta točka, za Slovenijo in
za upoštevne geografske trge, v meri, kot jih udeleženec, ki je
dolžan priglasiti koncentracijo, pozna.

6.2.1. Velikost trga

6.2.1.1. Podajte oceno velikosti trga, omenjenega v točkah 6.1.1.
in 6.1.2., glede na vrednost in fizični obseg prodaje za vsako
od preteklih treh let in oceno, kako se bodo ti trgi razvijali v
prihodnjih treh letih.

6.2.1.2. Podajte oceno velikosti trga, opisanega v točki 6.1.3.,
glede na vrednost in fizični obseg prodaje za vsako od preteklih
treh let in oceno, kako se bodo ti trgi razvijali v primerjavi z
drugimi trgi, navedenimi v točki 6.1.

6.2.1.3. Navedite podlago in vire izračunov, na katerih temeljijo
te ocene. Predložite kopije uporabljenih virov, če so na voljo.

6.2.2. Obseg in vrednost prodaje ter tržni delež

6.2.2.1. Navedite vrednost in fizični obseg prodaje vsakega od
udeležencev koncentracije in gospodarskih subjektov, ki pripadajo
isti skupini, in oceno njihovih tržnih deležev na trgih,
omenjenih v točkah 6.1.1. in 6.1.2. Informacije se posreduje
ločeno za vsako od zadnjih treh let.

6.2.2.2. Podajte oceno tržnih deležev vsakega od udeležencev
koncentracije in gospodarskih subjektov, ki pripadajo isti
skupini podjetij, na trgih, omenjenih v točki 6.1.3. Informacije 
se posreduje ločeno za vsako od zadnjih treh let.

6.2.2.3. Navedite podlago in vire izračunov, na katerih temeljijo
predstavljene ocene. Predložite kopije uporabljenih virov, če so
na voljo.

6.2.3. Najpomembnejši konkurenti

6.2.3.1. Navedite pet najpomembnejših konkurentov na vsakem od
upoštevnih trgov in oceno njihovih tržnih deležev za vsako od
preteklih treh let.

6.2.3.2. Naveditev podlago in vire izračunov, na katerih
temeljijo predstavljene ocene. Predložite kopije uporabljenih
virov, če so na voljo.

6.2.4. Najpomembnejši kupci in dobavitelji

6.2.4.1. Navedite pet najpomembnejših kupcev, ki ne pripadajo
istim skupinam podjetij kot udeleženci koncentracije, na vsakem
od upoštevnih trgov, omenjenih v točki 6.1., delež nakupov
vsakega od kupcev v v prihodkih od prodaje posameznega udeleženca
koncentracije ter gospodarskih subjektov, ki pripadajo isti
skupini podjetij na vsakem od upoštevnih trgov. Informacije se
posreduje za vsako od preteklih treh let.

6.2.4.2. Navedite pet najpomembnejših dobaviteljev, ki ne
pripadajo istim skupinam podjetij kot udeleženci koncentracije,
na vsakem od upoštevnih trgov, omenjenih v točki 6.1., delež
vsakega od dobaviteljev v celotni nabavi udeležencev
koncentracije ter gospodarskih subjektov, ki pripadajo njihovi
skupini podjetij. Informacije se posreduje za vsako od preteklih
treh let.

6.2.5. Pomen zunanjetrgovinske menjave

6.2.5.1. Podajte oceno vrednosti in obsega (količinskih enot)
uvoza in izvoza za vsak trg, opredeljen v točkah 6.1.1. in
6.1.2., ločeno po državah izvora in ciljnih državah. Podajte tudi
oceno deleža uvoza in izvoza udeležencev ali njihove skupine
podjetij. Informacija se posreduje za vsako od preteklih treh
let.

6.2.5.2. Podajte oceno, kako vplivajo na uvoz količinske
omejitve, carinske stopnje, uvozne dajatve in drugi regulatorni
dejavniki v zvezi z uvoznim poslovanjem ter transportni in drugi
stroški. Če je mogoče, podajte oceno, kako bodo količinske
omejitve, carinske stopnje, uvozne dajatve in drugi regulatorni
dejavniki vplivali na uvoz v (vsaj) naslednjih treh letih.

6.2.5.3. Navedite podlago in vire izračunov, na katerih temeljijo
predstavljene ocene. Predložite kopije uporabljenih virov, če so
na voljo.

6.2.6. Vstop na trg, umik s trga in dejavniki, ki na to vplivajo

6.2.6.1. Udeleženec, ki je dolžan priglasiti koncentracijo,
navede tudi podjetja, kolikor so mu znana, ki so v zadnjih treh
letih vstopila na trge, opredeljene v točkah 6.1.1. in 6.1.2.,
ali se z njih umaknila.

6.2.6.2. Navedite najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na vstop
ali na umik s trga ali na donosnost poslovanja na trgu.

6.2.7. Druge informacije o trgu

6.2.6.1. Predložiti je potrebno poročilo o razmerah na trgih,
opredeljenih v točkah 6.1.1. in 6.1.2. Poročilo obsega oceno
pomembnosti dejavnikov, navedenih v nadaljevanju, najprej s
stališča poslovnih operacij, ki so predmet koncentracije in,
splošneje, s stališča poslovnih operacij na trgih, opredeljenih v
točkah 6.1.1. in 6.1.2. Oceni se tudi učinke koncentracije glede
na naslednje dejavnike:

a) razvitost trga in ocena gibanja ponudbe v naslednjih treh
letih (življenjski ciklus trga);

b) značilnosti ponudbe proizvodov, vključno z distribucijskimi
kanali, vertikalno integriranostjo in zamenljivostjo upoštevnih
proizvodov z drugimi proizvodi;

c) pomen preferenc in potrošniških navad kupcev;

d) segmentacija kupcev na različne, jasno prepoznavne skupine in
njihove najpomembnejše značilnosti;

e) pomen javnega sektorja kot kupca;

f) stopnja koncentriranosti kupcev in dobaviteljev in pomen le-te
za možnost proste izbire tistih, ki opravljajo posle na
upoštevnih trgih;

g) pomen raziskav in razvoja ter njihov delež v prometu na trgih
na sploh in za poslovanje, za katerega gre pri koncentraciji;

h) pomen ekskluzivne distribucije in drugih sporazumov;

i) obseg in pomen mrežnih povezav na upoštevnem trgu;

j) pomen različnih vzdrževalnih in drugih poprodajnih storitev
kot konkurenčnih dejavnikov in konkurenčni pogoji glede teh
storitev;

k) ocena splošne ravni cen na upoštevnih trgih, omenjenih v
točkah 6.1.1. in 6.1.2., v primerjavi s sosednjimi geografskimi
trgi;

l) morebitne druge okoliščine na trgu, ki bi lahko vplivale na 
presojo o sprejemljivosti koncentracije.

6.3. Pozitivni učinki

Če se udeleženci koncentracije sklicujejo na pozitivne učinke
koncentracije, morajo navesti pričakovane pozitivne učinke in
kako se ti učinki prenašajo na slovenski trg.

7. NUJNO POTREBNE POMOŽNE OMEJITVE PRI KONCENTRACIJAH

Navedite posamezno vse pomožne omejitve v sporazumih, ki jih
prilagate priglasitvi, za katere prosite za oceno skupaj s
koncentracijo in pojasnite, zakaj so nujno potrebne za izvedbo
koncentracije.

8. PRIGLASITEV KONCENTRACIJE DRUGIM PRISTOJNIM ORGANOM

Navedite:

9.1. Tuje organe, pristojne za konkurenco in

9.2. druge pristojne slovenske organe,

ki so jim udeleženci priglasili ali jim morajo priglasiti
koncentracijo ali pri katerih so zaprosili ali morajo zaprositi
za dovoljenje za koncentracijo. Za vsak pristojni organ
predložite naziv, naslov, številka telefona in faksa in datum
vložitve priglasitve oziroma načrtovani datum.

9. DRUGE INFORMACIJE V ZVEZI S KONCENTRACIJO

Udeleženci koncentracije lahko predložijo tudi druge informacije,
za katere menijo, da so potrebne za celovito presojo
koncentracije.

Datum:              Ime in priimek ter
                 podpis odgovorne osebe


AAA Zlata odličnost