Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000

Kazalo

171. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva, stran 376.

Na podlagi 9. člena, v zvezi z osmo alineo prvega odstavka 7. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva
1. člen
V 2. členu uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva (Uradni list RS, št. 82/98) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V javni sektor po tej uredbi šteje tudi opravljanje energetske dejavnosti predelava nafte in naftnih derivatov in sodi po standardni klasifikaciji dejavnosti med dejavnosti:
– DF/23.20 – Proizvodnja naftnih derivatov.“
2. člen
Na koncu drugega odstavka 4. člena se črta pika in doda novo besedilo, ki se glasi:
“ali naftnih derivatov.“
3. člen
V četrti alinei 5. člena se za besedo “premoga“ dodajo besede “ali naftnih derivatov“, ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
“7. člen
Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala tudi za namene tehnološke ali ekološke sanacije ali za zaključek investicijskih projektov.
Podjetje je dolžno izvesti dokapitalizacijo v višini dodeljenih sredstev v roku 60 dni po koriščenju zadnjega obroka dodeljenih sredstev.“
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-06/98-2
Ljubljana, dne 13. januarja 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina