Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000

Kazalo

123. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju, stran 251.

Na podlagi petega odstavka 92. in 93. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja, tesar opažev.
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali lesarstva ali univerzitetni študijski program iz arhitekture.
2. Materiali
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali lesarstva ali univerzitetni študijski program iz arhitekture.
3. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz gradbeništva ali lesarstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz lesarstva ali gradbeništva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj praktičnega pouka je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz gradbeništva ali lesarstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz gradbeništva.
5. člen
Seznami strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih programih, navedenih v 4. členu odredbe so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 22/99, 33/99 in 57/99.
6. člen
Učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, gradbinec I (II/14), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991 ali 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa gradbinec I (II/14), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-98/99
Ljubljana, dne 4. januarja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport