Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000

Kazalo

117. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju, stran 246.

Na podlagi petega odstavka 92. in 93. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja – prometni tehnik.
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz tehnologije prometa ali prometa ali kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje predmeta kemija, kot splošno izobraževalnega predmeta v programih tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja.
2. Ekonomika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali organizacije in managementa ali upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole ali visoke šole za management ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela.
3. Tehnologija prometa
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz tehnologije prometa ali prometa.
4. Transportna sredstva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz tehnologije prometa ali prometa ali strojništva.
5. Tehnika in varnost
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz tehnologije prometa ali prometa ali strojništva, v 3. in 4. letniku pa tudi iz gradbeništva.
6. Špedicija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz tehnologije prometa ali prometa ali visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali organizacije in managementa ali upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole ali visoke šole za management ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela.
7. Praktični pouk - Poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske ali visokošolske strokovne študijske programe iz kemije ali kemijske tehnologije ali tehnologije prometa ali prometa ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kemija ali prometa po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja prometne (carinska služba, kontrola prevzema in oddaje blaga, skladiščenje) ali kemijske (vzorčenje surovin in izdelkov, analizni procesi) dejavnosti.
8. Praktični pouk - Ekonomika
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske ali visokošolske strokovne študijske programe iz ekonomije ali organizacije dela oziroma organizacije in managementa ali poslovne šole ali poslovne ekonomije ali managementa ali upravljanja in poslovanja ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja poslovanja in organizacije dela prometno transportnih podjetij.
9. Praktični pouk – Tehnologija prometa
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske ali visokošolske strokovne študijske programe iz tehnologije prometa ali prometa ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz prometa po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja prometa (organizacija in kontrola prevoza tovora in potnikov).
10. Praktični pouk – Tehnika in varnost
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske ali visokošolske strokovne študijske programe iz tehnologije prometa ali prometa ali strojništva ali v 3. in 4. letniku lahko tudi iz gradbeništva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz prometa ali strojništva ali v 3. in 4. letniku lahko tudi iz gradbeništva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja vzdrževanja prevoznih sredstev in naprav za pretovarjanje ali organizacije prevoza blaga.
11. Praktični pouk – Špedicija
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske ali visokošolske strokovne študijske programe iz tehnologije prometa ali prometa ali ekonomije ali organizacije dela ali organizacije in managementa ali poslovne šole ali poslovne ekonomije ali managementa ali upravljanja in poslovanja ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali prometa po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja špedicije, zavarovanja ter carinjenja blaga.
5. člen
Seznami strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih programih, navedenih v 4. členu odredbe so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 22/99, 33/99 in 57/99.
6. člen
Učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, prometni tehnik V/26, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana julij 1992, druga dopolnjena izdaja, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa prometni tehnik (V/26), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-104/99
Ljubljana, dne 4. januarja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost