Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4823. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v nekovinski proizvodnji, stran 15069.

Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena in drugega odstavka 5. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije ter 6. člena pravil Združenja za nekovine GZS je upravni odbor Združenja za nekovine na 3. redni seji dne 9. 12. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v nekovinski proizvodnji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti članov Združenja za nekovine.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za vse tiste prave in fizične osebe, ki so registrirane za naslednje dejavnosti po standardni klasifikaciji:
1. Iz podpodročja dejavnosti CB – Pridobivanje rud in kamnin razen energetskih:
CB 14.13   pridobivanje skrilavcev
CB 14.22   pridobivanje gline in kaolina
CB 14.30   pridobivanje mineralov za kem.
       proizvodnjo in pr. mineralnih gnojil
CB 14.40   pridobivanje soli
CB 14.50   pridobivanje drugih rudnin in kamnin
2. Iz področja dejavnosti DI – Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov:
DI 26.11   proizvodnja ravnega stekla
DI 26 12   oblikovanje in obdelava ravnega stekla
DI 26.13   proizvodnja votlega stekla
DI 26.14   proizvodnja steklenih vlaken
DI 26.15   proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
       stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
DI 26.21   proizvodnja gospodinjske in okrasne
       keramike
DI 26.22   proizvodnja druge sanitarne keramike
DI 26.23   proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
       elementov iz keramike
DI 26.24   proizvodnja druge tehnične keramike
DI 26.25   proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
DI 26.26   proizvodnja ognjevzdržne keramike
DI 26.30   proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
       ploščic
DI 26.61   proizvodnja betonskih izdelkov za
       gradbeništvo
DI 26.81   proizvodnja brusilnih sredstev
DI 26.82   proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
DI 26.820  proizvodnja mineralnih izolacijskih
       materialov, kot so žlindra, kamena in
       podobna mineralna volna, ekspandirane
       sljude, ekspandirane gline in podobnih
       materialov za toplotne in zvočne izolacije
       ali dušenja zvoka
DN 37.200  reciklaža nekovinskih ostankov in
       odpadkov
DG 24.300  proizvodnja kritnih barv, lakov in 
       podobnih
       premazov, tiskarskih barv in kitov
DG 25.230  proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
       gradbeništvo
DM 34.200  proizvodnja karoserij za vozila iz poliestra
3. Iz področja dejavnosti F (gradbeništvo)
45.250  druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga z izhlapevanjem, sušenjem ipd. in se kaže na teži blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem ali trdnem stanju.
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom.
Poškodba je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga,
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
6. člen
Spremembe tega pravilnika je možno uveljaviti po enakem postopku, kot je bil pravilnik sprejet.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
8. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se kot običajen odpis blaga šteje (kalo, razsip, razbitje in poškodba), odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po naslednjih maksimalnih stopnjah:
SUROVINE
-----------------------------------------------------------------
Vrsta surovine                    Stopnja v %
-----------------------------------------------------------------
Trdne surovine v vrečah                    2,0
Trdne surovine v razsutem stanju               4,0
Trdne surovine v silosih                   3,0
Kremenčev pesek
kontejner                           2,0
tovornjak                           4,0
Tekoče surovine, barve
(cisterne, kontejnerji, sodi do 200 l, topila, olja, smole,
veziva,vodno steklo)                     4,0
visoko viskozne tekočine                   8,0
Praškaste surovine v silosih ali kontejnerjih         4,0
v vrečah                           4,0
lahke in lepljive praškaste substance,
aktivne praškaste substance                  6,0
glajenka (granulat)                      1,0
pakiranje do 100 kg                      0,5
cisterne                           3,0
brusna sredstva                        2,0
emulzije                           3,0
tehnološka olja                        2,0
kisline                            2,0
les 1,0
vermikulit v raztresenem stanju                1,5
dekorativni laminati                     6,0
materiali za kaširanje                    2,0
preslikači za dekoracijo                   4,0
abrazivi v vrečah                       1,0
pletiva                            3,0
prirobnice, puše PVC                     1,0
kovinski materiali (puše, armature, pločevina, nosilci)    2,0
etikete, rondele, črni papir, flis              4,0
steklene niti, rovingi, sukanec                2,0
papir v rolah (črni papir, flis, oljni), dia prah zrna, 
material za vzdrževanje, drobni inventar - potrošni      1,0
-----------------------------------------------------------------

             EMBALAŽA
-----------------------------------------------------------------
Vrsta embalaže                    stopnja v %
-----------------------------------------------------------------
Kartonska, papirna                      3,0
lesena - palete                        3,5
etikete, signature                      4,0
PVC (folija, hoboki, vedra, doze, plastenke, tulci, 
vreče)                            3,0
ostala embalaža (steklena, pločevina)             3,0
-----------------------------------------------------------------

          POLIZDELKI, KONČNI IZDELKI
-----------------------------------------------------------------
Vrsta izdelka                         v %
-----------------------------------------------------------------
Izdelki v bakelitnem in keramičnem vezivu,
magnezitni izdelki                      3,0
Stekleni polizdelki in izdelki
lažji artikli                         4,0
težji artikli                         3,0
v razsutem stanju                       2,0
polproizvodi iz kamene volne                 3,0
embalirani izdelki (kamena volna, tesnilne mase, ostalo)   2,0
Trgovsko blago                        2,5
-----------------------------------------------------------------
Predsednik
Upravnega odbora
Združenja za nekovine
Marjan Lorger, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost