Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/1999 z dne 16. 12. 1999

Kazalo

4815. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu (Zvet-C), stran 15027.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu (Zvet-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu (Zvet-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. decembra 1999.
Št. 001-22-179/99
Ljubljana, dne 9. decembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VETERINARSTVU (Zvet-C)
1. člen
V zakonu o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) se v 7. členu doda nova 13. točka, ki se glasi:
“13. Uradni veterinar je doktor veterinarske medicine, ki opravlja dejavnosti javne veterinarske službe in je zaposlen na Veterinarski upravi Republike Slovenije.”
Dosedanje 13. do 20. točka postanejo 14. do 21. točka.
2. člen
V 47. členu se v prvem odstavku besedilo “minister, pristojen za veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister)” nadomesti z besedilom “predstojnik veterinarske uprave”.
V četrtem odstavku se beseda “minister” nadomesti z besedilom “predstojnik veterinarske uprave”.
3. člen
V 67. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Dejavnost iz 1. točke – razen spremljanja in proučevanja reprodukcije ter oplojevanja živali, 2. točke – razen sodelovanja pri delu komisije za ocenjevanje, odbiro in priznavanje plemenjakov, plemenskih ribjih jat in plemenišč čebeljih matic, 3. točke – razen spremljanja zdravstvenega stanja ter zdravljenja čebel in rib, ter 4. točke 66. člena opravlja Veterinarska uprava Republike Slovenije; ostale dejavnosti iz 1.–8. točke pa opravlja Veterinarski zavod Slovenije oziroma druge organizacije v okviru mreže javne veterinarske službe.”
4. člen
V 69. členu se v prvem odstavku drugi stavek nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“Za izvajanje nalog Veterinarskega inštituta Slovenije izda pooblastilo predstojnik Veterinarske uprave Republike Slovenije.”
V tretjem odstavku se na koncu stavka doda “in druge veterinarske organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti Veterinarskega inštituta Slovenije.”
5. člen
V 71. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Veterinarske storitve iz 1., 2., 4., 6., 7. in 14. točke 64. člena, spremljanje in proučevanje reprodukcije ter oplojevanja živali iz 1. točke, sodelovanje pri delu komisije za ocenjevanje, odbiro in priznavanje plemenjakov, plemenskih ribjih jat in plemenišč čebeljih matic iz 2. točke, spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje čebel in rib iz 3. točke, 5. do 8. točke in 12. do 14. točke 66. člena in 1. do 8. točke ter 11. do 13. točke 68. člena tega zakona so dejavnosti javne veterinarske službe, ki se opravljajo v okviru mreže javne veterinarske službe, ostale dejavnosti iz 1. do 4. točke 66. člena pa so dejavnosti javne veterinarske službe, ki jih opravlja Veterinarska uprava Republike Slovenije.”
Drugi in tretji odstavek 71. člena se črtata.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo drugi do peti odstavek.
6. člen
V 112. členu se črtata 1. in 2. točka. Dosedanja 3. točka postane nadaljevanje besedila napovednega stavka.
7. člen
Črta se 113. člen.
8. člen
V 114. členu se doda nova sedemintrideseta alinea, ki se glasi:
“– določi postopek za podelitev in odvzem pooblastila laboratorijem iz 69. člena tega zakona;”.
Dosedanja sedemintrideseta alinea postane osemintrideseta alinea.
9. člen
V 120. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“V Republiki Sloveniji je pristojni organ za opravljanje upravnih nalog in inšpekcijskega nadzorstva na področju veterinarstva Veterinarska uprava Republike Slovenije.”
10. člen
Za 120. členom se dodata 120.a in 120.b člen, ki se glasita:
“120.a člen
(ukrepi predstojnika veterinarske uprave)
Zaradi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji ter zaradi preprečevanja vnašanja škodljivih substanc iz drugih držav, lahko predstojnik veterinarske uprave:
1. odredi, da mora biti določen del meje Republike Slovenije pod stalnim veterinarskim nadzorstvom in da se v mejnih občinah izvedejo posamezni ukrepi iz tega zakona;
2. omeji ali prepove uvoz ali tranzit pošiljk čez ozemlje Republike Slovenije.
120.b člen
Predstojnik veterinarske uprave izda odločbo o registraciji izvoznega in uvoznega obrata, določa izvozno kontrolno številko in države, v katere sme izvozni obrat izvažati.”
11. člen
V 121. členu se doda nova prva alinea, ki se glasi:
“– pooblašča laboratorije za opravljanje nalog Veterinarskega inštituta Slovenije z odločbo v upravnem postopku, uvedenem po uradni dolžnosti.”
Dosedanje prva do sedemnajsta alinea postanejo druga do osemnajsta alinea.
12. člen
V 142. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“(1) Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se kaznuje pravna oseba, z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju pa posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:”.
V drugem in tretjem odstavku se besedilo “5.000 tolarjev” nadomesti z besedilom “100.000 tolarjev”.
13. člen
Določbe 11. člena tega zakona se pričnejo uporabljati 1. januarja 2000.
S 1. januarjem 2000 preidejo delavci Veterinarskega zavoda Slovenije, ki opravljajo naloge iz prvega stavka 3. člena tega zakona, vključno s tehničnim osebjem ter skupaj s prostori, sredstvi in opremo, na Veterinarsko upravo Republike Slovenije.”
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 510-01/92-2/23
Ljubljana, dne 1. decembra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost