Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/1999 z dne 26. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/1999 z dne 26. 11. 1999

Kazalo

4581. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo, stran 14071.

Na podlagi drugega odstavka 66. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) in petega odstavka 31. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo
1. člen
V odredbi o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 47/99) se v prvem odstavku 3. člena črtata 3. in 4. točka.
Za dosedanjim prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V roku dvanajstih mesecev od dneva prihoda na službovanje v Republiko Slovenijo lahko člani administrativnega in tehničnega osebja diplomatskih predstavništev oziroma konzularni uslužbenci uveljavljajo davčno oprostitev pri uvozu gospodinjskih predmetov in nakupu enega prevoznega sredstva ter nakupu pogonskega goriva za osebne potrebe v času službovanja v Republiki Sloveniji, če:
1. oseba, ki želi uveljavljati davčno oprostitev ni državljan Republike Slovenije oziroma kot tuji državljan nima v Republiki Sloveniji stalnega prebivališča,
2. je izpolnjen pogoj vzajemnosti in pogoji, določeni s to odredbo ter
3. v primeru konzularnih uslužbencev, ne gre za konzularne uslužbence v konzularnih predstavništvih, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek se na koncu 2. točke pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo »če oprostitev določajo mednarodne pogodbe, ki veljajo za Republiko Slovenijo.«
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oprostitev davkov po tej odredbi se lahko uveljavlja za vse vrste blaga, storitev in trošarinskih izdelkov, ne glede na to ali so nabavljeni na domačem trgu ali so iz tujine vnešeni na območje Republike Slovenije, če so izpolnjeni pogoji določeni s to odredbo.«
3. člen
V 5. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se davka po tej odredbi ne plača, če je odtujitev posledica uradnega predčasnega odpoklica oziroma smrti upravičenca. Ta odstavek se uporablja tudi, če blago odtujijo drugi člani istega gospodinjstva, če prenehajo bivati v Republiki Sloveniji zaradi predčasnega odpoklica oziroma smrti upravičenca.«
4. člen
V 7. členu se v drugem odstavku besede »pristojni carinski upravi« nadomestijo z besedami »pristojnemu carinskemu organu«.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Neposredna oprostitev se lahko uveljavi ob vsakokratnem nakupu na domačem trgu oziroma vnosu na območje Republike Slovenije za vse vrste blaga, storitev oziroma trošarinskih izdelkov, pri čemer omejitve oziroma izključitve po tej odredbi oziroma pogoji vzajemnosti med državo pošiljateljico in Republiko Slovenijo ne smejo biti presežene. Vsakokratni nakup v primeru pogodbeno oziroma naročniško dogovorjenih razmerij med upravičencem po tej odredbi in dobaviteljem zajema posamezne dobave iz navedenega razmerja, ki se izvajajo v času pogodbenega oziroma naročniškega obdobja.«
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Neposredna oprostitev davkov po tej odredbi se lahko uveljavlja le, če je plačilo blaga, storitev oziroma trošarinskih izdelkov, nabavljenih na domačem trgu, izvršeno neposredno iz računa upravičenca iz 2. oziroma 3. člena te odredbe na račun dobavitelja. Izjemoma se lahko vrši plačilo iz računa upravičenca iz 2. člena te odredbe za potrebe svojega zaposlenega, če je le-ta upravičenec po 3. členu te odredbe oziroma v primeru upravičencev iz 3. člena te odredbe se iz računa, ki glasi na enega od članov skupnega gospodinjstva, lahko nakaže plačilo za drugega člana istega gospodinjstva. Dopustno je tudi plačilo s plačilno kartico, če le-ta glasi na ime posameznega upravičenca.«
5. člen
V 11. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če posamezni upravičenec uveljavlja oprostitev davkov po tej odredbi na način vračila, se predmet oprostitve dokazuje s podatki iz originalnega računa; izjemoma se za upravičence iz 1. točke 2. člena te odredbe lahko dokazuje s fotokopijo originalnega računa, če je le-ta overjena s strani njihove pooblaščene osebe.«
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Račun za dobavljeno blago, storitve oziroma trošarinske izdelke mora biti v primeru uveljavljanja vračila davkov po tej odredbi sestavljen v skladu s 35. členom ZDDV, pri čemer mora biti na vsakem računu naveden naziv oziroma ime posameznega upravičenca, za dobave pogonskega goriva pa še registrska številka prevoznega sredstva, za katerega je bilo to gorivo nabavljeno. V primeru neposredne oprostitve davkov po tej odredbi pa mora biti račun izdan v skladu s 34. členom ZDDV, pri čemer dobavitelj namesto davčne številke prejemnika vpiše številko neposrednega potrdila iz četrtega odstavka 15. člena te odredbe ter navede, da davek ni obračunan.«
6. člen
V 12. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko uveljavlja oprostitev davkov tudi za zneske na računih, ki ne presegajo zneskov iz prejšnjega odstavka, vendar le v primeru in pod pogoji neposredne oprostitve na osnovi pogodbenega oziroma naročniškega razmerja za priključke, ki so vezani na poslovni oziroma stanovanjski prostor, ki ga upravičenci po tej odredbi koristijo, dogovorjenega med dobaviteljem in upravičencem iz te odredbe, kadar dobavitelj zaporedoma zaračunava pogodbeno oziroma naročniško dogovorjene dobave ter v primeru oprostitve z vračilom za nakup pogonskega goriva za prevozna sredstva posameznih upravičencev.«
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dodatne omejitve glede morebitnih dopustnih zneskov posameznih davčnih oprostitev oziroma dopustnih količin se:
1. za posamezne upravičence iz 1. točke 2. člena oziroma prvega odstavka 3. člena upoštevajo na osnovi sprotno veljavnih pogojev vzajemnosti z državo pošiljateljico, ki se ugotavljajo v skladu z drugim odstavkom 10. člena te odredbe oziroma
2. za upravičence iz 2. točke 2. člena oziroma iz tretjega odstavka 3. člena upoštevajo skladno z določili mednarodne pogodbe.«
V petem odstavku se besede »omejitve določene v tretjem odstavku tega člena« nadomestijo z besedami »morebitne omejitve iz te odredbe«.
Šesti odstavek se črta.
7. člen
V prvem stavku drugega odstavka 13. člena se besedi »konzularni uradi« nadomestita z besedama »konzularna predstavništva«.
Črta se sedmi odstavek.
Dosedanji osmi odstavek postane sedmi odstavek.
Črta se deveti odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane osmi odstavek, se:
– v prvem stavku besede »iz drugega do devetega odstavka« nadomestijo z besedami »iz drugega do sedmega odstavka«,
– v drugem stavku se število »75« nadomesti s številom »70«,
– v tretjem stavku pa se besedilo »Ministrstva za notranje zadeve« nadomesti z besedilom »pristojne policijske uprave«.
8. člen
V prvem odstavku 15. člena se črta besedilo drugega stavka.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Posamezni dobavitelj, ki blago, storitve oziroma trošarinske izdelke dobavlja na domačem trgu, prizna in dokazuje upravičenost neposredne oprostitve davkov po tej odredbi na osnovi predloženega neposrednega potrdila s strani posameznega upravičenca in ob pogoju plačila v skladu s četrtim odstavkom 7. člena te odredbe.«
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru, da posamezni upravičenec do oprostitve davkov po tej odredbi koristi posamezne priključke, ki so vezani na najeti stanovanjski oziroma poslovni prostor, lahko neposredno oprostitev za te priključke, ki glasijo na ime najemodajalca, koristi v najemnem obdobju samo, če je edini koristnik posameznega priključka, kar se dokazuje z vpogledom v originalno veljavno najemno pogodbo in pod pogojem, da se stroške za te priključke plačuje v skladu s četrtim odstavkom 7. člena te odredbe. «
V zadnjem stavku četrtega odstavka se besedilo »oziroma Ministrstvo za zunanje zadeve« črta.
9. člen
V tretjem stavku tretjega odstavka 16. člena se besedi »originalni računi« nadomestita z besedilom:
»računi, kot so določeni v drugem odstavku 11. člena te odredbe,«
10. člen
V 17. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pristojni davčni organ po tej odredbi je Davčna uprava Republike Slovenije – Davčni urad Ljubljana. V primerih, ko zaradi neposredne oprostitve plačila trošarine na podlagi 31. člena ZTro uveljavlja vračilo plačane trošarine trošarinski zavezanec, je pristojni organ Carinska uprava Republike Slovenije.«
V drugem odstavku se:
– besedilo »oziroma Ministrstvo za zunanje zadeve« črta,
– pred besedo »zahtevka« pa se doda besedo »popolnega«.
V prvem stavku tretjega odstavka se besedi »originalnih računov« nadomestita z besedilom:
»računov, kot so določeni v drugem odstavku 11. člena te odredbe,«
Za tretjim odstavkom se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Pristojni davčni organ lahko prekliče že izdano neposredno potrdilo. Preklic se vroči dobavitelju, na katerega neposredno potrdilo glasi, upravičenca do oprostitve davkov po tej odredbi pa se o preklicu le seznani.
(5) Če upravičenec zaprosi pristojni davčni organ za izračun davčne obveznosti zaradi odtujitve blaga, za katerega je uveljavil davčno oprostitev, jo slednji izračuna in v obliki izpolnjenega naloga za nakazilo zneska davčne obveznosti vroči posameznemu upravičencu.«
11. člen
V prvem stavku četrtega odstavka 18. člena se pred besedo »zahtevka« doda beseda »popolnega«.
12. člen
Obrazec potrdila za neposredno oprostitev davka na dodano vrednost oziroma trošarine, ki je sestavni del odredbe o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo, se nadomesti z obrazcem potrdila za neposredno oprostitev davka na dodano vrednost oziroma trošarine, ki je v prilogi k tej odredbi in je njen sestavni del.
13. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(Prehodno obdobje)
(1) Potrdila za oprostitev davkov po odredbi o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 47/99), ki so bila izdana na osnovi 10. in 15. člena navedene odredbe pred uveljavitvijo te odredbe ostanejo v veljavi do konca leta 1999.
(2) Zahtevki za vračilo davkov po odredbi o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo, ki se nanašajo na obdobje do uveljavitve te odredbe, se rešujejo v skladu s predpisi, ki so bili v veljavi v na dan vložitve zahtevka.«
14. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 415-12/99
Ljubljana, dne 17. novembra 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost