Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4538. Navodilo za organizacijo in delo skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije, stran 13957.

Na podlagi drugega odstavka 10.a člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) izdaja Generalna državna tožilka Republike Slovenije
N A V O D I L O
za organizacijo in delo skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije
1. člen
Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve (v nadaljevanju: skupina) je organizirana kot posebna organizacijska enota Državnega tožilstva Republike Slovenije.
Sedež skupine je na sedežu Državnega tožilstva Republike Slovenije.
2. člen
Vodja in člani skupine opravljajo svojo funkcijo praviloma na njenem sedežu in za območje celotne države.
Glede na obseg in posebne zahteve obravnave posamezne ali skupine zadev ali kadar tako narekujejo drugi organizacijski razlogi lahko generalni državni tožilec odloči, da član skupine deluje s sedeža drugega državnega tožilstva.
Potrebno število članov skupine v okviru odločbe ministra za pravosodje o sistemizaciji mest državnih tožilcev in administrativno tehničnih delavcev (tožilskega osebja) v skupini in njihovo razporeditev po prejšnjih določbah tega člena določi generalni državni tožilec po predhodnem mnenju vodje skupine.
3. člen
Vodja organizira poslovanja skupine.
Skupina ima vodjo urada, ki vodi tudi potrebne vpisnike in administrativno-tehničnega delavca.
Kolikor ni s temi navodili določeno drugače, veljajo za notranje poslovanje skupine predpisi o notranjem poslovanju državnih tožilstev.
4. člen
Zadeve se dodeljujejo skupini v obravnavo praviloma v predkazenskem postopku in tudi v vsaki nadaljnji fazi kazenskega postopka.
O dodelitvi odloča Generalni državni tožilec Republike Slovenije.
Krajevno pristojni državni tožilci so dolžni o zadevah iz drugega odstavka 10. člena zakona o državnem tožilstvu obvestiti vodjo svojega tožilstva takoj, ko izvedo zanje, ta pa nemudoma generalnega državnega tožilca in vodjo skupine.
5. člen
Zadeve iz drugega odstavka 10. člena zakona o državnem tožilstvu se lahko dodelijo v obravnavo skupini tudi, kadar še ni izpolnjen pogoj storitve v okviru kriminalne združbe, če iz narave obravnavanega dejanja, zbranih podatkov in drugih znakov utemeljeno izhaja, da bi lahko šlo za tako dejanje oziroma bi opustitev take obravnave vplivala ali lahko imela vpliv na učinkovitost kazenskega pregona kaznivih dejanj iz pristojnosti skupine.
O tem odloči generalni državni tožilec v soglasju z vodjo skupine.
6. člen
V skupini se zagotavlja dosegljivost za nujno izvajanje funkcij zunaj delovnega časa ter ob dela prostih dnevih (dežurna služba) po predpisih, ki veljajo za okrožna državna tožilstva.
Kadar mora vodja ali član skupine zaradi izvajanja nalog predkazenskega postopka, udeležbe pri preiskovalnih opravilih in drugih dejanj iz pristojnosti skupine, opraviti delo zunaj delovnega časa ter ob dela prostih dnevih, ima položaj in pravice po predpisih iz prvega odstavka.
7. člen
Generalni državni tožilec najkasneje 60 dni pred iztekom mandata članom skupine pisno preko vodij državnih tožilstev ali na drug običajen način pozove državne tožilce k vložitvi prijav za dodelitev v skupino.
Poziv se objavi tudi v glasilu Državnega tožilstva Republike Slovenije.
Rok za prijave ne sme biti krajši od 15 dni.
Vodja državnega tožilstva lahko v istem roku da pobudo, da se državni tožilec uvrsti na listo kandidatov. Pobuda, ki ji je priloženo pisno soglasje kandidata, se šteje za prijavo v smislu prejšnjih odstavkov.
8. člen
Po prejemu prijav pozove generalni državni tožilec vodje okrožnih državnih tožilstev kjer prijavljeni kandidati opravljajo funkcijo, da v roku 8 dni podajo svoje mnenje o kandidatih.
9. člen
Generalni državni tožilec najkasneje 30 dni pred iztekom mandata članov obstoječe skupine predlaga personalni komisiji kandidate za dodelitev v skupino.
O dodelitvi državnih tožilcev v skupino mora personalna komisija odločiti pred iztekom mandata obstoječe skupine.
10. člen
Če se na poziv ali objavo ne prijavi zadostno število kandidatov, ali če personalna komisija v skupino ne dodeli zadostnega števila državnih tožilcev, se postopek za dodelitev manjkajočih članov ponovi.
11. člen
Posamezni član skupine lahko pred iztekom svojega mandata preneha z delom v skupini le ob soglasju generalnega državnega tožilca in vodje skupine.
12. člen
To navodilo se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 297/99
Ljubljana, dne 12. novembra 1999.
Zdenka Cerar l. r.
Generalna
državna tožilka RS
Na podlagi določbe drugega odstavka 10.a člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) soglašam z navodilom za organizacijo in delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije.
Št. 721-6/98
Ljubljana, dne 16. novembra 1999.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost