Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/1999 z dne 5. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/1999 z dne 5. 10. 1999

Kazalo

3873. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Stopiče, stran 12649.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) 3., 23., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odločbe US RS, (Uradni list RS, št. 13/95) ter skladno s statutom KS Stopiče je Svet KS Stopiče dne 4. 9. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Stopiče
1. člen
Za območje KS Stopiče se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za izvajanje sprejetih programov izgradnje in posodobitve cestne, komunalne in pokopališke infrastrukture.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 24. oktobra 1999 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.
3. člen
Z referendumom se bodo krajani KS Stopiče izrekli o uvedbi 1% samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od 1. 11. 1999 do 31. 10. 2004.
4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za:
– dokončanje izgradnje vodovoda Hrušica–Hrib pri Orehku,
– ureditev in dokončanje mrliške vežice Hrušica,
– napeljava javne razsvetljave po vaseh v KS, kjer še javne razsvetljave ni,
– obnovitev – popravilo vseh štirih pokopališč, in sicer: Hrušica, Mali Orehek, Stopiče in Šentjošt,
– vzdrževanje vseh javnih objektov, ki so v lasti in v upravljanju krajevne skupnosti,
– dokončanje in asfaltiranje ceste Hrušica–Pangrč Grm,
– ureditev ceste Hrib pri Orehku–Janšče,
– nabava opreme za požarno varnost po vaseh, kjer iste še ni drugod, dopolnitev oziroma zamenjava dotrajane opreme,
– asfaltiranje manjših odsekov cest v vasi Veliki Orehek,
– dokončanje ceste Hrušica–Vrtača z asfaltiranjem,
– obnova javne razsvetljave v Črmošnjicah pri Stopičah in v Stopičah
– ureditev pločnikov v vaseh Stopiče, Dol. Težka Voda in Črmošnjice pri Stopičah,
– ureditev ceste Gor. Težka Voda–Plemberk–Šice–Stopiče,
– preplastitev asfaltirane ceste Gor. Težka Voda–Stopiče s prehodnim posegom-plazom nad vodnim zajetjem Stopiče,
– asfaltiranje v vasi Črmošnjice več manjših odsekov,
– ureditev javne poti Veliki Orehek–Jurkovci,
– vzdrževanje vseh javnih poti v naseljih in izven naselij v krajevni skupnosti,
– soizgradnja javne kanalizacije, kjer je bo gradilo Javno podjetje Komunala.
5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Stopiče, in sicer:
– po stopnji 1% od neto mesečne plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbi o delu in pokojnin,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 1% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne dejavnosti, po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev, po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 1% od letnega katastrskega dohodka, negozdnih in gozdnih površin.
6. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetom in fizičnim osebam, ki opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, bo obračunavala in odtegovala samoprispevek DURS, Davčni urad Novo mesto, izpostava Novo mesto.
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na račun KS Stopiče, bo upravljal Svet KS Stopiče, ki je odgovoren za pravilno in namensko porabo sredstev. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija RS za plačilni promet, Podružnica Novo mesto ter DURS, Davčni urad Novo mesto, izpostava Novo mesto, v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Referendum vodi Volilna komisija KS Stopiče, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v volilni imenik, s stalnim prebivališčem v KS Stopiče in so starejši od 18 let.
12. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z glasovnicami z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE
                  GLASOVNICA
Na referendumu dne 24. 10. 1999 glasujem za uvedbo krajevnega samoprispevka za:
– dokončanje izgradnje vodovoda Hrušica–Hrib pri Orehku,
– ureditev in dokončanje mrliške vežice Hrušica,
– napeljava javne razsvetljave po vaseh v KS, kjer še javne razsvetljave ni,
– obnovitev-popravilo vseh štirih pokopališč, in sicer: Hrušica, Mali Orehek, Stopiče in Šentjošt
– vzdrževanje vseh javnih objektov, ki so v lasti in v upravljanju krajevne skupnosti,
– dokončanje in asfaltiranje ceste Hrušica–Pangrč Grm,
– ureditev ceste Hrib pri Orehku–Janšče,
– nabava opreme za požarno varnost po vaseh, kjer iste še ni drugod, dopolnitev oziroma zamenjava dotrajane opreme,
– asfaltiranje manjših odsekov cest v vasi Veliki Orehek,
– dokončanje ceste Hrušica–Vrtača z asfaltiranjem,
– obnova javne razsvetljave v Črmošnjicah pri Stopičah in v Stopičah,
– ureditev pločnikov v vaseh Stopiče, Dol. Težka Voda in Črmošnjice pri Stopičah,
– ureditev ceste Gor. Težka Voda–Plemberk–Šice–Stopiče,
– preplastitev asfaltirane ceste Gor. Težka Voda–Stopiče s prehodnim posegom-plazom nad vodnim zajetjem Stopiče,
– asfaltiranje v vasi Črmošnjice več manjših odsekov,
– ureditev javne poti Veliki Orehek–Jurkovci,
– vzdrževanje vseh javnih poti v naseljih in izven naselij v krajevni skupnosti,
– soizgradnja javne kanalizacije, kjer je bo gradilo Javno podjetje Komunala.
GLASUJEM
ZA                       PROTI
Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkrožijo besedo ZA, če se strinjajo z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne strinjajo.
13. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne naslednji dan po objavi.
Št. 01-393/99
Stopiče, dne 4. septembra 1999.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Stopiče
Ludovik Hočevar l. r.

AAA Zlata odličnost