Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1999 z dne 10. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1999 z dne 10. 9. 1999

Kazalo

3595. Pravilnik o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva, stran 9860.

Na podlagi 75. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94 – odl. US RS, 1/99 in 41/99) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva
1. člen
Ta pravilnik določa:
– vrste nagrad in priznanj na področju socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: nagrade in priznanja),
– število nagrad in priznanj,
– merila za oblikovanje predlogov in izbor kandidatov,
– število članov in način dela komisije,
– postopek za predlaganje kandidatov,
– postopek za izbiro kandidatov za nagrade in priznanja,
– podelitev nagrad in priznanj.
Določila tega pravilnika, ki se nanašajo na fizične osebe, se ne glede na slovnično obliko enako nanašajo na moške in na ženske.
2. člen
Nagrade in priznanja, kot posebno obliko družbenega priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, podeljuje v imenu Republike Slovenije minister, pristojen za socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).
Sredstva za nagrade in priznanja zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) iz državnega proračuna.
3. člen
Nagrade in priznanja se podelijo za izjemne uspehe pri delu na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.
4. člen
Ministrstvo vsako leto objavi razpis za podelitev nagrad in priznanj za tekoče leto.
Razpis vsebuje:
– navedbo razpisanih nagrad in priznanj,
– navedbo možnih predlagateljev,
– merila za kandidiranje,
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno predložiti predlogu,
– rok, do katerega je potrebno poslati predloge,
– naslov, na katerega je potrebno poslati predloge.
Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
5. člen
Vsako leto se podeli:
– nagrada za življenjsko delo (ena nagrada),
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih dveh letih (dve nagradi),
– priznanje za dosežke na posameznih področjih dela (tri priznanja).
Če ni ustreznih predlogov, se lahko podeli manjše število nagrad in priznanj ali pa se nagrade in priznanja sploh ne podelijo.
6. člen
Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih dveh letih in priznanje za dosežke na posameznih področjih dela lahko kandidira tudi skupina strokovnih ali laičnih delavcev, ki delujejo na področju socialnega varstva.
Denarna nagrada, predvidena za posamezno nagrado ali priznanje, se v teh primerih deli med vse nagrajence oziroma dobitnike priznanja.
7. člen
Prejemnik nagrade za življenjsko delo prejme plaketo, denarno nagrado v višini 4 povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji ter zlatnik.
Prejemnik nagrade za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih dveh letih prejme plaketo, denarno nagrado v višini 2 povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji ter srebrnik.
Prejemnik priznanja za dosežke na posameznem področju dela prejme plaketo in denarno nagrado v višini 1 povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji.
Višina povprečne plače se upošteva po zadnjem znanem podatku v mesecu, ko je sprejet sklep o podelitvi nagrad in priznaj.
Obliko plakete, zlatnika in srebrnika določi minister.
8. člen
1. Merila za dodelitev nagrade za življenjsko delo so naslednja:
– prispevek k teoriji socialnega dela,
– prispevek k razvoju ali uvedbi nove metode, ki predstavlja prispevek k izboljševanju obstoječih načinov obravnave socialne problematike,
– prispevek k izboljšavam na področju socialnega varstva, ki so prispevale k izboljšanju uspešnosti storitev na področju socialnega varstva in so publicirane vsaj v dveh strokovnih člankih,
– da je predlagani kandidat s svojim znanstvenim, raziskovalnim, strokovnim ali neposrednim delom prispeval k avtonomiji stroke socialnega dela,
– da je predlagani kandidat s svojim neposrednim delom z uporabniki socialnega varstva prispeval k humanizaciji odnosa do uporabnikov socialnega varstva in prispeval k humanizaciji obravnave uporabnikov socialnega varstva in obravnave socialne problematike,
– da je s svojim neposrednim delom z uporabniki socialnega varstva pripomogel k splošnemu napredku strokovnosti in avtonomiji dejavnosti socialnega varstva,
– da je s prispevkom k humanizaciji dela in z odnosom do uporabnikov socialnega varstva prispeval k utrjevanju človekovih pravic, k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in k strpnosti ob upoštevanju različnosti.
Predlogi za podelitev te nagrade morajo izkazati delo in dosežke predlaganega nagrajenca v daljšem časovnem obdobju. V opredelitvi predlogov in pri upoštevanju meril za izbor nagrajenca morajo posamezne aktivnosti zajemati najmanj 20 letno obdobje dela predlaganega kandidata na področju socialnega varstva.
2. Merila za dodelitev nagrade za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih dveh letih:
– viden prispevek, izkazan skozi kvalitetno in strokovno delo pri neposrednem delu z uporabniki socialnega varstva in reševanju socialne problematike,
– prispevek k praksi strokovnega dela na področju socialnega varstva,
– uspešena uvedba ali izvajanje nove strokovne metode na področju neposredne obravnave uporabnikov socialnega varstva,
– prispevek pri implementaciji različnih vrst inovacij, ki so prispevale h kvalitetnejši obravnavi socialne problematike,
– da je predlagani kandidat v okviru svojega dela tudi z evalvacijo dokazal uspešnost strokovne metode za učinkovitejše uveljavljanje programov socialnega varstva in da je to delo publicirano vsaj v enem strokovnem članku,
– da je s svojim neposrednim delom z uporabniki socialnega varstva prispeval k humanizaciji odnosa do uporabnikov socialnega varstva in prispeval k humanizaciji obravnave uporabnikov socialnega varstva in obravnave socialne problematike,
– da je s prispevkom k humanizaciji dela in z odnosom do uporabnikov socialnega varstva prispeval k utrjevanju človekovih pravic, k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in k strpnosti ob upoštevanju različnosti.
Predlogi za podelitev te nagrade morajo izkazati delo in dosežke predlaganega nagrajenca ali skupine v časovnem obdobju zadnjih dveh let pred podelitvijo.
3. Merila za dodelitev priznanja za dosežke na posameznih področjih dela v tekočem letu:
– kvalitetno in uspešno neposredno delo z uporabniki socialnega varstva,
– kakovostni premik v obravnavi socialne problematike s prispevkom predlaganega kandidata v neposrednem delu,
– prispevek k humanizaciji odnosov do uporabnikov socialnega varstva in prispevek k humanizaciji obravnave uporabnikov socialnega varstva in socialne problematike,
– da je predlagani kandidat s prispevkom k humanizaciji dela in z odnosom do uporabnikov socialnega varstva prispeval k utrjevanju človekovih pravic, k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in k strpnosti ob upoštevanju različnosti.
Predlogi za podelitev tega priznanja morajo izkazati delo in dosežke predlaganega nagrajenca ali skupine v časovnem obdobju tekočega leta.
9. člen
Predloge kandidatov in skupin za nagrade in priznanja lahko predložijo:
– socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci na področju socialnega varstva,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Visoka šola za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega varstva,
– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
10. člen
Predlog za nagrado ali priznanje mora vsebovati poleg osnovnih osebnih podatkov o kandidatu tudi utemeljitev predloga, v katerem mora biti podrobno opisano delo kandidata v skladu s posameznimi elementi meril za dodelitev nagrade ali priznanja v skladu z 8. členom tega pravilnika.
Utemeljitvi predloga so lahko priložena mnenja organov, posameznikov in organizacij, ki predlog podpirajo.
V utemeljitvi predloga mora biti navedeno, za katero nagrado ali priznanje je predlog sestavljen. Posamezni kandidat oziroma skupina lahko kandidira samo za eno nagrado ali priznanje.
11. člen
Predloge morajo predlagatelji poslati priporočeno v roku, ki je določen v razpisu. Ta rok ne sme biti krajši od 30 dni.
Predlagatelji pošljejo predloge na naslov ministrstva.
12. člen
Minister imenuje komisijo za izvedbo razpisa in pripravo predloga za izbiro kandidatov za nagrade in priznanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Komisija ima predsednika in štiri člane.
Tri predstavnike komisije predlaga ministrstvo, enega predstavnika predlaga Socialna zbornica Slovenije in enega predstavnika predlaga Visoka šola za socialno delo.
Predsednik in člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo, strokovne reference in najmanj 15 let delovnih izkušenj povezanih s področjem socialnega varstva.
Predsednika komisije določi minister.
Predsednik in člani komisije so imenovani za obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
13. člen
Komisija ima sedež na ministrstvu.
Komisija je pri svojem delu samostojna in upošteva merila iz 8. člena tega pravilnika in jih uporablja enotno.
14. člen
Komisija deluje in odloča na sejah. Komisija sklepa veljavno, če so na seji prisotni predsednik in najmanj dva člana.
15. člen
Predsednik komisije sklicuje seje, jih vodi in podpisuje sklepe, ki jih sprejme komisija.
16. člen
Strokovno in administrativno delo povezano z delom komisije opravlja ministrstvo.
17. člen
Komisija obravnava vse predloge, prejete v razpisanem roku. Če je potrebno, komisija zahteva od predlagateljev, da dopolnijo podatke oziroma dokumentacijo ali zaprosi za dodatno mnenje.
18. člen
Na podlagi celotne dokumentacije komisija prouči utemeljenost predlogov in uvrsti kandidate, ki so po njeni presoji dosegli najpomembnejše uspehe na svojem področju, v ožji izbor in pripravi predloge za podelitev posameznih nagrad in priznanj z utemeljitvijo.
19. člen
O končni izbiri kandidatov ali skupine za nagrade in priznanja s sklepom odloči minister.
20. člen
Nagrade in priznanja podeli minister na posebni svečanosti.
21. člen
O podeljenih nagradah in priznanjih se vodi posebna evidenca.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o nagradah in priznanjih na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 35/94 in 27/96).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost