Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999

Kazalo

3519. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 1999, stran 9129.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občine (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Razkrižje na seji dne 22. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Razkrižje za leto 1999
1. člen
Ta odlok ureja način izvrševanja proračuna Občine Razkrižje za leto 1999, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem Občine Razkrižje.
2. člen
Proračun Občine Razkrižje za leto 1999 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki ter transferni prihodki in načrtovani odhodki.
3. člen
Proračun Občine Razkrižje za leto 1999 skupaj s prenesenimi sredstvi iz preteklega leta po ZR se določi v višini 87,087.547 SIT.
4. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani prihodki po virih, odhodki pa v zneskih po posameznih namenih.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
6. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana v skladu s predpisi.
7. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega porabnika se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. V proračunu je za te namene predvidena tekoča proračunska rezerva, odkoder se v takem primeru zagotavljajo sredstva. Na podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve. V primeru prenehanja financiranja posameznega proračunskega uporabnika se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
8. člen
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97)
9. člen
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati sprejetih programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko župan predlaga rebalans občinskega proračuna v sprejem Občinskemu svetu občine Razkrižje.
10. člen
Župan lahko v okviru zakonskih omejitev izda soglasje za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.
11. člen
Župan in nadzorni odbor Občine Razkrižje opravljata nadzor na finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko uporabe sredstev, uporabniki proračunskih sredstev pa so dolžni predložiti vse zahtevane potrebne podatke.
12. člen
V proračunsko rezervo se izloči 0,5% sredstev od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna iz bilance prihodkov in odhodkov navedenih v 3. členu tega odloga. Župan lahko na podlagi pooblastila Občinskega sveta občine Razkrižje za posamezni primer uporabi sredstva stalne proračunske rezerve za namene v skladu z 12. členom zakona o financiranju občin.
13. člen
Župan Občine Razkrižje lahko začasno zmanjša višino sredstev določenih v občinskem proračunu za posamezne namene in zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O ukrepu obvesti župan Občinski svet občine Razkrižje ter predlaga spremembo proračuna.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
15. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov, če odplačilo glavnice in obvesti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Razkrižje. O zadolžitvi občina obvesti Ministrstvo za finance RS.
16. člen
Javno podjetje ali javno zavod, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
17. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
18. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto in premoženjsko bilanco občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna do konca septembra tekočega leta.
19. člen
V primeru, da občinski proračun za prihodnje proračunsko leto ni sprejet v tekočem proračunskem letu, se javna poraba občine v prihodnjem letu začasno financira po proračunu za tekoče leto in pri izvajanju začasnega financiranja smiselno upoštevajo določbe tega odloka.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 403-02-1/99
Razkrižje, dne 22. julija 1999.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.
       Proračun Občine Razkrižje za leto 1999

Splošni del proračuna

Proračun Občine Razkrižje za leto 1999 se določa v naslednjih
zneskih:

                               v SIT
__________________________________________________________________
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov

I.   Prihodki skupaj                 86.534.895

II.  Odhodki skupaj                  85.587.547

III.  Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)    947.348
__________________________________________________________________
B)   Račun finančnih terjatev in naložb

IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev

V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)

VII.  Skupni presežek (primanjkljaj) (I.+IV.) - (II.+V.) 947.348
__________________________________________________________________
C)   Račun financiranja

VIII. Zadolževanje proračuna

IX.  Odplačilo dolga                  1.500.000

X.   Neto zadolževanje (VIII.-IX.)          - 1.500.000

XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na  računih  - 552.652*
__________________________________________________________________

* Znesek v višini 552.652 SIT je enak prenesenim sredstvom iz
preteklega leta (ZR)


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti