Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999

Kazalo

3517. Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Odranci, stran 9126.

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), ter 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95, 12/96 in 19/99) je Občinski svet občine Odranci na 5. redni seji dne 11. 8. 1999 sprejel
O D L O K
o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Odranci
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem aktom se opredeljujejo dejavnost, območje, pogoji, javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način financiranja in drugi elementi, pomembni za podelitev koncesije za zgraditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina.
Oskrba prebivalstva s plinom v omrežju se opredeli kot komunalna dejavnost.
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je izgradnja in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina za potrebe široke potrošnje in ostalo neindustrijsko rabo, kot so šole, vrtci in drugi javni objekti ter mala obrt za področje Občine Odranci oziroma njenih urbanih centrov v skladu z lokacijskim načrtom.
Območje se izgradi in lahko razširi na podlagi ustreznega lokacijskega načrta. V primeru razširitve omrežja izven navedenih območjih ima ob enakih pogojih koncesionar prednost.
III. KONCESIJSKI AKT
3. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesionar mora za opravljanje koncesije za oskrbo prebivalstva s plinom ter upravljanje tega omrežja izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti izgradnje in distribucije zemeljskega plina (v primeru kapitalske firme velja isto za izvajalca plinifikacije in distribucije plina),
– da pripravi in predloži študijo s prikazom predvidenega omrežja (primarnega in sekundarnega) z oceno vrednosti objektov, terminski plan, investicijski elaborat, pogoje in načine za opravljanje z omrežjem,
– da pripravi oceno stroškov, ki jih bodo morali porabniki nositi za priključitev na plinovodno omrežje in za prilagoditev lastnih naprav za uporabo plina, ter pripravi program za financiranje teh del,
– da predloži reference o dosedanjem delu in podatke o kadrovski zasedbi,
– da predloži garancijo za pravočasno in kvalitetno sprejete naloge,
– da ima zagotovljena vsa potrebna sredstva v zvezi z izgradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina in njegovim upravljanjem,
– da si zagotovi soglasje dobavitelja zemeljskega plina.
4. člen
(javna pooblastila)
Koncesionarju bo občina (koncedent) podelila naslednja javna pooblastila:
– izključno pravico uporabe na zgrajenem omrežju za distribucijo plina za čas trajanja koncesijske pogodbe,
– izključno pravico prodaje plina za naselje Občine Odranci,
– pravico izgradnje omrežja za distribucijo plina, vključno s pravico, pa pod površjem vseh javnih površin postavi in vzdržuje cevovode, različne naprave in instalacije, potrebne za distribucijo,
– pravico sklepati pogodbe o dobavi plina,
– pravico zaustaviti dobavo plina posameznim uporabnikom v primeru neplačila.
5. člen
(pravica koncedenta)
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da samostojno in na svoje stroške zgradi omrežje za distribucijo zemeljskega plina,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno dobavo zemeljskega plina,
– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za distribucijo plina v skladu z zakonodajo, ki velja in se uporablja v Republiki Sloveniji,
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina.
6. člen
(pravica koncedenta)
Koncedent ima pravico soodločati pri izbiri nadzornika in projektanta plinifikacije, ki opravlja naslednje storitve:
– izdelava analize ponudbene dokumentacije in strokovnega mnenja “komisiji za izbor koncesionarja”,
– izdelava lokacijskega načrta ali drugega ustreznega akta na podlagi idejne zasnove plinovodnega omrežja, ki jo izdela koncesionar,
– izdelava projekta (PGD, PZI) za gradnjo plinifikacijskega omrežja,
– revizija projekta (PGD, PZI) za gradnjo,
– strokovni nadzor nad gradnjo do hišnih priključkov.
Stroške projektiranja in nadzor koncesionar konkurenčno vkalkulira v ponudbeno ceno, da ne bremenijo koncedenta.
7. člen
(pogoji poslovanja)
Koncesionar je edini distributer zemeljskega plina iz omrežja, ki ga je sam zgradil, na območju občine za potrebe prebivalstva pod naslednjimi pogoji:
– da spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega programa za republiko in usmeritev lokalne skupnosti,
– da prodaja plin v skladu s cenami, ki jih oblikuje oziroma določa občina v skladu s postopkom, ki ga določa zakon oziroma akt lokalne skupnosti,
– da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni s tem aktom,
– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije oziroma če teh ni, standarde, ki so povzeti in se uporabljajo v Sloveniji,
– da se zagotovi, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja teh del poškodovana, vzpostavljena v prvotno stanje.
8. člen
(začetek trajanja koncesije)
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja 30 let. Koncesijska pogodba se po njenem poteku lahko podaljša oziroma ima koncesionar pri ponovnem sklepanju pogodbe o koncesiji prednost.
Koncesionar je dolžan pričeti z deli na izgradnji distribucijske mreže takoj oziroma po podpisu koncesijske pogodbe.
9. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
– potek koncesije,
– razdrtje koncesije,
– odkup koncesije,
– odvzem koncesije.
10. člen
(potek koncesije)
Koncesija preneha po poteku časa, za katerega je bila podeljena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji navedenimi v pogodbi ne podaljšata.
11. člen
(razdrtje koncesije)
Z razdrtjem lahko koncesija preneha praviloma le s soglasjem obeh udeležencev koncesijskega razmerja: koncedenta in koncesionarja.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
12. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko odvzame koncesionarju ne glede na določila pogodbe koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– zaradi neupravičene prekinitve distribucije plina za več kot 6 dni,
– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interes, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
Če koncedent tega ne stori, lahko vsak uporabnik javnih dobrin odvzem uveljavi pred sodiščem.
V teh primerih lahko koncedent odvzame koncesijo, povrniti pa mora koncesionarju vložena še neamortizirana sredstva po vrednosti ob predaji.
13. člen
(odkup koncesije)
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
14. člen
(viri financiranja)
Koncesionar zagotavlja za izgradnjo plinovodnega omrežja sredstva iz naslednjih virov:
– lastnih virov,
– bančnih kreditov,
– sredstev državnega ekološkega sklada ter
– drugih virov.
Delež sredstev, ki jih koncesionar zagotavlja iz lastnih in bančnih sredstev, mora predstavljati 100%, potrebnih za izgradnjo in upravljanje plinovodnega omrežja.
15. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar dobi povrnjena sredstva vložena v izgradnjo in upravljanje plinovodnega omrežja iz sredstev, ki se natekajo od cene za uporabo zemeljskega plina. Način in višina se podrobno določijo s koncesijsko pogodbo s tem, da cena plina vsebuje izdatke za nakup plina, stroške upravljanja ter premoženjska bremena, povrnitev vloženega kapitala, amortizacije, dobička in davke.
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plačati koncedentu plačilo za koncesijo v višini 1 odstotka od plačane realizacije.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek občine in se uporabijo za razvoj komunalne infrastrukture.
16. člen
(cena plina)
Prodajno ceno plina potrjuje občinski svet na podlagi koncesijske pogodbe in se izraža v SIT.
Cena plina praviloma ne bi smela presegati cen plinskega olja, računano v enakih standardih glede na kalorično vrednost obeh goriv.
17. člen
(javni razpis za izbiro koncesionarja)
Občinska uprava pripravi in izvede javni razpis za izbiro koncesionarja v roku dveh mesecev po objavi tega odloka.
Javni razpis za pridobitev koncesionarjev objavi občinski upravni organ Občine Odranci v Uradnem listu RS.
Razpis je neuspešen:
– če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna prijava;
– če posamezen v razpisu zahtevan pogoj ni vsebovan v nobeni od pravočasno prispelih prijav.
Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje za veljavnost prijave v razpisu določenih vsebin ali če ni prispela v razpisnem roku.
Če javni razpis ni uspel se ponovi najkasneje v 30 dneh po poteku razpisnega roka neuspelega razpisa.
Postopek javnega razpisa za podelitev koncesije in izbiro koncesionarja izvede komisija, ki jo imenuje občinski svet.
Komisijo sestavljajo:
– en predstavnik občinskega sveta
– en predstavnik občinske uprave in
– dva predstavnika uporabnikov.
V roku enega meseca po zaključnem javnem razpisu župan na predlog komisije za izbiro koncesionarja na podlagi občinskega sveta odloči o izbiri koncesionarja.
Za izdajo odločbe o izbiri koncesionarja in za podpis koncesijske pogodbe se pooblasti župana.
Koncesijska pogodba se sklene v roku treh mesecev po izboru koncesionarja.
Koncesijska pogodba je javna.
18. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Strokovni nadzor nad zakonitostjo in tehnično primernostjo izvajanja koncesije opravljajo pristojne javne službe s področja varstva okolja in upravni organi občinske uprave.
Posebno vlogo ima odbor sestavljen iz predstavnikov uporabnikov zemeljskega plina.
Odbor daje pripombe in predloge v zvezi z delom koncesionarja pristojnemu upravnemu organu zadolženemu za nadzor, kadarkoli lahko zahteva informacije o poslovanju koncesionarja in ima možnost vpogleda v poslovne knjige in evidence konscesionarja.
Sestavo odbora, njegovo delovno področje ter pristojnost in pravice določi akt o njegovi ustanovitvi, ki se sprejme na občinskem svetu.
19. člen
(odgovornost za škodo)
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar ali pri njem zaposleni delavci pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesije, lahko opravljanje koncesije začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način določen v koncesijski pogodbi.
20. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.
21. člen
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesije preidejo v last koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe. Način in pogoji odkupa se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
22. člen
(garancija za plačilo)
Koncedent bo za primere predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe zagotovil koncesionarju ustrezne garancije za plačilo objektov in naprav, ki ostanejo v lasti koncedenta.
23. člen
(prenos koncesijske pogodbe)
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
24. člen
(višja sila)
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
25. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 47-5/99
Odranci, dne 11. avgusta 1999.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja, ek. l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti