Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999

Kazalo

3509. Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Mestno občino Novo mesto, Občino Šentjernej in Občino Škocjan ter delitvi premoženja prejšnje Občine Novo mesto na dan 31. 12. 1994, stran 9120.

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 - obv. r., 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98 ter odl. US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 12/99, odl. US RS, št. 4/99, 12/99 in 59/99) 45. in 76. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99), 11. in 33. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) in 29. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99) so Občinski svet mestne občine Novo mesto na 7. seji, dne 15. 7. 1999, Občinski svet občine Šentjernej na 7. seji, dne 19. 7. 1999 in Občinski svet občine Škocjan na 10. seji, dne 21. 7. 1999 sprejeli
D O G O V O R
o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Mestno občino Novo mesto, Občino Šentjernej in Občino Škocjan ter delitvi premoženja prejšnje Občine Novo mesto na dan 31. 12. 1994
1
Pogodbene stranke ugotavljajo, da so na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95-obv. r., 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98 ter odl. US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 12/99 in 59/99), in zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94) s 1. 1. 1995 na območju prejšnje občine Novo mesto ustanovljene tri občine, in sicer Mestna občina Novo mesto, Občina Šentjernej in Občina Škocjan.
Po določilih 100. člena zakona o lokalni samoupravi uredijo premoženjska razmerja in razdelijo premoženje občinski sveti na podlagi osnov: število prebivalstva, udeležba posameznih delov občine pri izgradnji in oblikovanju premoženja, lastna udeležba posameznih delov občine pri ustvarjanju premoženja in obstoječa bremena ter terjatve občine, ki bodo dospevale v naslednjih letih.
Premoženje bivše Občine Novo mesto se razdeli med novonastale občine in uredijo medsebojna premoženjska razmerja na podlagi določb tega dogovora.
Podlaga za razdelitev premoženja je premoženjska bilanca Občine Novo mesto na dan 31. 12. 1994, osnutek dogovora o ureditvi medsebojnih premoženjsko-pravnih razmerij premoženja prejšnje Občine Novo mesto po stanju 31. 12. 1994 – junij 1996 in delitveni ključi ter merila določena s tem dogovorom.
2
Za delitev skupnega premoženja se uporabljajo merila in delitveni ključi, navedeni v nadaljevanju:
1. po legi (lastnik je občina, na območju katere nepremičnine leže)
2. po namenu (lastnik je občina, katerem prebivalstvu ali območju premoženja služi – eni ali obema občinama)
3. splošni delitveni ključ (število prebivalcev)
– Mestna občina Novo mesto                 86 %,
– Občina Šentjernej                    10 %,
– Občina Škocjan                      4 %,
ki je kot delitveno razmerje za premoženje uporabno v vseh primerih, ko razmerja ni mogoče ali ni primerno deliti po drugih kriterijih.
3
Premoženje prejšnje občine se razdeli po naslednjih načelih:
1. Nepremičnine
(delitev po legi)
Med nepremičnine po tem dogovoru spadajo:
– zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
– objekti komunalne infrastrukture kolektivne in individualne rabe,
– cestna in prometna infrastruktura,
– stanovanja in poslovni prostori,
– kulturni spomeniki in drugi objekti, ki služijo kulturni dejavnosti oziroma so objekti javne infrastrukture na področju kulture,
– športni objekti,
– zaklonišča.
2. Premičnine
(delitev po namenu)
Premičnine, ki so jih uporabljali občinski organi prejšnje Občine Novo mesto in ki jih po 1. 1. 1995 uporabljajo državni organi in organi Mestne občine Novo mesto ter premoženje krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto ostanejo premoženje Mestne občine Novo mesto.
Občina Šentjernej postane lastnik premičnin, ki so jih uporabljale krajevni skupnosti Šentjernej in Orehovica ter krajevni urad v Šentjerneju.
Občina Škocjan postane lastnik premičnin, ki jo uporablja krajevna skupnost in krajevni urad v Škocjanu.
3. Ustanoviteljske pravice
(delitev po namenu)
3.1. Ustanoviteljske pravice v javnih zavodih
Javni zavodi prejšnje Občine Novo mesto so bili na podlagi nove sistemske zakonodaje in nove lokalne samouprave v času od 31. 12. 1994 do sklenitve tega dogovora preoblikovani z ustanovitvenimi akti novih občin.
Mestna občina Novo mesto je ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice za naslednje javne zavode:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin, odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotin Kette, odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm, odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec, odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice, odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center, odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče, odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta, odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel, odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas, odlok o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda, Osnovna šola Dol. Toplice, odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč, odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole, odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk, odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98), odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto (Uradni list RS, št. 33/96), odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/92, 3/98).
Občina Šentjernej je ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice za naslednje javne zavode:
odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej (Uradni list RS, št. 22/97, 24/98).
Občina Škocjan je ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice za naslednje javne zavode:
odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan (Uradni list RS, št. 17/99).
3.2.1. Ustanoviteljske pravice na področju kulture in športa
V Knjižnici Mirana Jarca, Kulturnem centru Janeza Trdina in Agenciji za šport izvršuje ustanoviteljske pravice Mestna občina Novo mesto.
Na področju knjižničarske dejavnosti opravlja Knjižnica Mirana Jarca za Občino Šentjernej in Občino Škocjan dejavnosti oziroma naloge splošne knjižnice v skladu z izhodišči in merili Ministrstva za kulturo ter zakonov s področja kulture do sprejema zakona o knjižnicah.
Pogodbene stranke bodo s posebno pogodbo, na osnovi podatkov Knjižnice Mirana Jarca o financiranju programov zavoda ter stroških matičnih knjižnic v Občini Šentjernej in Občini Škocjan, naredile obračun financiranja (bibliobus, nabava knjig). Dokončno ravnanje na področju knjižničarske dejavnosti za Občino Šentjernej in Občino Škocjan bo urejeno na podlagi mnenja Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
3.2.2. Ustanoviteljske pravice na področju zdravstva
Vsaka občina zagotavlja osnovno zdravstveno službo na svojem območju.
Zdravstveni dom Novo mesto zagotavlja urgentno in reševalno ter specialistično službo na celotnem območju, ki je zajeto v mreži zdravstvenih storitev tega ZD. Zdravstveni dom Novo mesto pripravi dogovor, v katerem se, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja področje zdravstva, določijo obveznosti in pravice ustanoviteljev.
Za vsa nadaljna dogovarjanja se upošteva kriterij: “število prebivalcev”.
3.2.3. Dolenjske lekarne
Osnovno lekarniško službo zagotavlja vsaka občina zase, preostale storitve pa vse občine soustanoviteljice po kriteriju števila prebivalcev.
V odnosu do Dolenjskih lekarn si vsaka od pogodbenih strank pridržuje obstoječe pravice do svoje udeležbe v odločanju in obveznostih do višine sredstev računanih po ključu prebivalcev.
Posamezna občina ima pravico odločanja o svoji lekarniški enoti.
3.2.4. Porodnišnica Novo mesto
Pogodbene stranke si pridržujejo pravico odločanja o višini vloženih sredstev občinskega samoprispevka za izgradnjo nove porodnišnice v Novem mestu in prevzem obveznosti po ključu števila prebivalcev v primeru, ko (če) bo to prišlo do delitvene bilance med RS, in občinami.
3.2.5. GRC
Ustanoviteljske pravice v GRC izvršuje Mestna občina Novo mesto. GRC zagotavlja naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z naravnimi snovmi, nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih in stoječih voda za regijo po pogodbah, ki je sklenjena z Ministrstvom za obrambo RS, (ekologija). Osnovno požarno varstvo zagotavlja vsaka občina zase od ustanovitve dalje. Pogodbene stranke se dogovorijo, da se opravi popis vrednosti opreme GRC na podlagi premoženjske bilance GRC po stanju 31. 12. 1994.
Vrednost premičnin (opreme) se razdeli po ključu števila prebivalcev, tako odpade na Mestno občino Novo mesto 86% vrednosti, Občino Šentjernej 10% in Občino Škocjan 4% vrednosti. S posebno pogodbo se pogodbene stranke dogovorijo, da GRC opravlja storitve gašenja požarov na območju Mestne občine Novo mesto, Občine Šentjernej in Občine Škocjan toliko časa, da se storitve poračunajo do višine deleža vrednosti opreme, ki je določena s pogodbo. Sestavni del pogodbe je cenik storitev GRC, ki je potrjen s strani Ministrstva za obrambo.
Po porabi vsote, ki izhaja iz deleža vrednosti opreme po stanju 31. 12. 1994, se storitve gašenja požara, ki spada pod osnovno požarno varstvo, posamezni občini zaračunavajo.
4. Kapitalski deleži – premoženje javnih zavodov in javnih podjetij
(delitev po legi in namenu)
4.1. Javni zavodi
Premoženje oziroma kapital javnih zavodov, ki služi izključno prebivalcem ene občine in katerega ustanoviteljica je ena od novonastalih občin, pripada tej občini.
JP Komunala d.o.o. Novo mesto.
Osnovni kapital JP Komunala d.o.o. po stanju 31. 12. 1994 se deli kot je določeno v osnovnem gradivu. Z družbeno pogodbo med JP Komunalo d.o.o. in pogodbenimi strankami se uredijo medsebojni odnosi (pravice in obveznosti).
4.2. Zarja d.d., stanovanjsko podjetje
Delnice Zarje se delijo po ključu števila prebivalcev.
Kolikor se posamezna občina odloči za prodajo delnic, ima predkupno pravico Mestna občina Novo mesto.
Razpolagalno pravico dodelitve stanovanj in poslovnih prostorov ima vsaka občina za stanovanje in poslovne prostore na svojem območju.
5. Denarna sredstva, terjatve in dolgoročne finančne naložbe
5.1. Denarna sredstva
Presežki prihodkov nad odhodki na računu proračuna iz leta 1994 in presežek občinske uprave prejšnje Občine Novo mesto so že razdeljeni in izplačani v letu 1995.
5.2. Sredstva stanovanjskega sklada
Sredstva stanovanjskega sklada so bila razdeljena in nakazana. Naredi se poračun do sklenitve tega dogovora.
5.3. Terjatve
Terjatve iz naslova posojilnih pogodb za razvoj podjetništva so razdeljena po sedežu kreditojemalcev. Naredi se poračun do sklenitve tega dogovora.
5.4. Obveznosti iz naslova obveznic
Stanje zadolžitve iz naslova obveznic prejšnje Občine Novo mesto na dan 31. 12. 1994 je 511,966.135,90 SIT. Obveznice sta prevzeli Mestna občina Novo mesto in Občina Šentjernej.
6. Bremena, obveznosti za dolgoročne zadolžitve in nadaljevanje investicij
6.1. Dolgoročne zadolžitve
Dolgoročne obveznosti za sredstva, ki so bila porabljena za investicijska vlaganja, so se razdelila po območjih posameznih občin.
6.2. Obveznosti krajevnih skupnosti
Obveznosti krajevnih skupnosti poravna vsaka občina za svoje krajevne skupnosti.
6.3. Počitniški dom “Fazan”
Počitniški dom “Fazan” v Piranu se odproda oziroma zamenja za stavbno zemljišče v Občini Piran. Delitveni ključ je število prebivalcev.
Pogodbene stranke se s posebnim sporazumom dogovorijo z Območno organizacijo RK o nadaljnjem letovanju otrok iz območja Mestne Občine Novo mesto, Občine Šentjernej in Občine Škocjan.
6.4. Kasneje najdene obveznosti in realna bremena
– obveznosti, ki bremenijo posamezno nepremičnino, prevzame občina, ki postane lastnik nepremičnine,
– obveznosti za sredstva, ki so bila uporabljena samo za območje ene občine prevzame ta občina.
– morebitno, kasneje najdeno premoženje vseh oblik, ki ni zajeto v predmetnem dogovoru, se deli po istem ključu.
4
Pogodbene stranke ugotavljajo, da so vsaka na svoji seji občinskega sveta dosegle nepreklicen in popoln sporazum o delitvi premoženja prejšnje Občine Novo mesto v skladu s tem dogovorom, s tem, da ima Mestna občina Novo mesto do Občine Šentjernej denarno obveznost v znesku 115 mio SIT in do Občine Škocjan 127 mio SIT.
Mestna občina Novo mesto se zavezuje občinama dolg iz prejšnjega odstavka te točke poravnati najkasneje do 30. 6. 2002 s tem, da Mestna občina Novo mesto poravna obveznosti po naslednjem terminskem planu:
--------------------------------------------------------------------------
                  Občina             Občina
                Šentjernej             Škocjan
--------------------------------------------------------------------------
v letu 1999               –                –
v letu 2000 do 30. 9. 2000   15 mio SIT           15 mio SIT
v letu 2001 do 30. 9. 2001   25 mio SIT           25 mio SIT
v letu 2002 do 30. 6. 2002   75 mio SIT           87 mio SIT
                115 mio SIT           127 mio SIT
--------------------------------------------------------------------------
V primeru, da Mestna občina Novo mesto ne poravna svojih obveznosti do Občine Šentjernej in Občine Škocjan v roku, kakor je navedeno v drugem odstavku istega člena, se zaračunavajo zakonsko zamudne obresti in sicer od dneva zapadlosti do poravnave obveznosti.
5
Pogodbene stranke se na podlagi dogovorjene delitve premoženja po tem dogovoru nepreklicno zavezujejo umakniti vsa pravna sredstva vložena zoper ene od pogodbenih strank do časa sklenitve tega dogovora in se odpovedujejo vsem eventualnim bodočim zahtevkom ter možnim pravnim sredstvom iz naslova delitve premoženja prejšnje Občine Novo mesto.
6
Vsaka od občin lahko v skladu z veljavnimi predpisi, s tem dogovorom, na podlagi posebne listine ali enostranskega akta, samostojno predlaga ustrezne zemljiškoknjižne vpise občinske lastnine oziroma solastnine in drugih stvarnih pravic na nepremičninah, ki ležijo na območju njene občine oziroma na območju katastrskih občin v mejah njene občine.
Iz naslova ureditve medsebojnih premoženjskopravnih razmerij ter delitve premoženja se ne obračunava in ne plačuje prometnega davka. Morebitne stroške vpisa nosi Mestna občina Novo mesto.
7
Mestna občina Novo mesto kot samoupravna lokalna skupnost in kot pravna naslednica prejšnje Občine Novo mesto izrecno dovoljuje, da se Občina Šentjernej in Občina Škocjan kot samoupravni lokalni skupnosti in kot pravni naslednici prejšnje Občine Novo mesto vknjižita kot lastnici nepremičnin pri vseh nepremičninah na območju novonastale Občine Šentjernej in Občine Škocjan, kjer je kot dosedanja zemjiškoknjižna imetnica pravice uporabe nepremičnin družbene lastnine vpisana prejšnja Občina Novo mesto, samoupravne interesne skupnosti prejšnje Občine Novo mesto, stvari v javni rabi ali drugo premoženje v javni lasti.
Prav tako Občina Šentjernej in Občina Škocjan kot samoupravni lokalni skupnosti in kot pravni naslednici prejšnje Občine Novo mesto izrecno dovoljujejo, da se Mestna občina Novo mesto kot samoupravna lokalna skupnost in kot pravna naslednica prejšnje Občine Novo mesto vknjiži kot lastnica nepremičnin pri vseh nepremičninah na območju novonastale Mestne občine Novo mesto, kjer je kot dosedanja zemljiškoknjižna imetnica pravice uporabe nepremičnin družbene lastnine vpisana prejšnja Občina Novo mesto, samoupravne interesne skupnosti prejšnje Občine Novo mesto, stvari v javni rabi ali drugo premoženje v javni lasti.
8
Ta dogovor začne veljati z dnem, ko ga potrdijo občinski sveti Mestne občine Novo mesto, Občine Šentjernej in Občine Škocjan.
Župani vseh treh občin so pooblaščeni, da izvedejo ta dogovor in da v smislu vsebinskega dogovora po tej pogodbi po potrebi formalno izoblikujejo in precizirajo dokončno besedilo tega dogovora ter sklenejo oziroma izdajo ustrezne listine za izvedbo dogovora.
9
Ta dogovor je sklenjen v 12 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po štiri izvode.
Št. 031-02-54/1999
Škocjan, dne 26. julija 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.
Župan
Mestne občine
Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti