Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999

Kazalo

3507. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto, stran 9107.

Na podlagi 58. do 63. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/94, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 29/95, 44/97), v zvezi z 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 25. členom zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/90, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97 in 87/97) in na podlagi 12. člena in 20. člena statuta MONM (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet MONM na seji dne 15. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Mestni občini Novo mesto se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju besedila: nadomestilo) plačuje v skladu z določili tega odloka.
II. OBMOČJA PLAČEVANJA NADOMESTILA
2. člen
Nadomestilo se plačuje za zemljišča, ki so:
– s srednjeročnim družbenim planom Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto – s spremembami in dopolnitvami, po svoji namembnosti opredeljena kot območja stavbnih zemljišč,
– s srednjeročnim družbenim planom Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto – s spremembami in dopolnitvami, po svoji namembnosti opredeljena kot kmetijska območja I. in II. kategorije, ki so pozidana, opremljena z električno in vodovodno infrastrukturo in se uporabljajo za stanovanjske, počitniške ali poslovne namene,
– s srednjeročnim družbenim planom Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto – s spremembami in dopolnitvami po svoji namembnosti opredeljena kot območja, urejana s prostorsko izvedbenimi akti.
Kartografska dokumentacija zgoraj opredeljenih območij je na vpogled na oddelku za prostorsko planiranje Mestne občine Novo mesto.
Območja na katerih se plačuje nadomestilo so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske prednosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– lego stavbnega zemljišča,
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– način pozidave (vrsta, gostota pozidave in značaj pozidave).
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
1. Območje
Stavbna zemljišča v ožjem mestnem središču.
2. Območje
Stavbna zemljišča na preostalem območju mesta Novo mesto, ki niso zajeta v l. območju in celotno območje zazidalnega načrta obrtno-industrijske cone Cikava-zgornji del.
3. Območje
Stavbna zemljišča v naslednjih večjih naseljih s strnjeno pozidavo in ustrezno gostoto javnih funkcij: Gorenje Kamence, Mala Cikava, Mali Slatnik, Otočec, Prečna, Smolenja vas, Stopiče, Straža, Šmarješke Toplice, Šmarjeta, Vavta vas in stavbna zemljišča v naslednjih območjih urejanja s prostorsko izvedbenimi načrti: območje Zazidalnega načrta BTC Češča vas, Zazidalnega načrta SGP Pionir-Češča vas, Ureditvenega načrta Opekarna Zalog in zemljišča v kompleksu Novoles-Straža.
4. Območje
Stavbna zemljišča v naslednjih manjših naseljih s strnjeno pozidavo: Bela Cerkev, Birčna vas, Brezovica, Češča vas, Črmošnjice pri Stopičah, Dolenje Kronovo, Dolnja Težka Voda, Družinska vas, Jurka vas, Loke, Lutrško selo, Male Brusnice, Petelinjek, Podgora, Potok, Ratež, Rumanja vas, Srebrniče, Stranska vas, Škrjanče pri Novem mestu, Veliki Slatnik, Zalog.
5. Območje
Vsa ostala stavbna zemljišča, ki niso zajeta v prva štiri območja.
3. člen
Meje območij iz prejšnjega člena so prikazane na grafični karti, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled na oddelku za prostorsko planiranje Mestne občine Novo mesto.
Meje naselij so določene z odlokom o naseljih v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 8/93), ki je na vpogled na Območni geodetski upravi v Novem mestu.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
4. člen
Pri določitvi višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na te objekte in naprave;
2. lega, namembnost in smotrna raba stavbnega zemljišča;
3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih;
4. motnje pri uporabi stavbnega zemljišča (hrup, smrad, prah in drugi škodljivi vplivi).
5. člen
Pri opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo se upošteva dejanska možnost priključitve na posamezne objekte in naprave, ki se ovrednoti z naslednjim številom točk:
----------------------------------------------------------------
1. vodovod                        20 točk
2. električno omrežje                  20 točk
3. javna kanalizacija                  30 točk
4. telefonsko omrežje                  40 točk
5. plinovodno omrežje                  20 točk
6. javna razsvetljava                  10 točk
7. makadamska cesta                   10 točk
8. asfaltna cesta                    20 točk
9. cestišče s hodnikom za pešce             10 točk
----------------------------------------------------------------
Kolikor se pojavi dvom v zvezi z možnostjo priključitve objekta na posamezno komunalno napravo, o tem odloča upravljavec posamezne komunalne naprave.
6. člen
Po namenu uporabe se stavbna zemljišča na območjih iz 2. člena tega odloka razvrstijo v naslednje skupine dejavnosti:
a) Gospodarski namen 1: proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken; proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas; proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov; pridobivanje energetskih surovin; pridobivanje rudnin in kamnin; proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
b) Gospodarski namen 2: obdelava in predelava lesa, gradbeništvo;
c) Gospodarsko poslovni namen 1: proizvodnja vlaknin, papirja, založništvo, tiskarstvo; proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in naprav; proizvodnja strojev in naprav; proizvodnja vozil in plovil;
d) Gospodarsko poslovni namen 2: proizvodnja tekstilij, tekstilnih in krznenih izdelkov; proizvodnja usnja, usnjenih izdelkov; proizvodnja električne, optične opreme; proizvodnja pohištva, drugih predelovalnih dejavnosti, reciklaža; oskrba z elektriko, plinom, vodo; gostinstvo; finančno posredništvo;
e) Trgovina: trgovina, popravila motornih vozil; zasebna gospodarstva z zaposlenim osebjem;
f) Storitvena dejavnost 1: kmetijstvo, lov, gozdarstvo; ribištvo; proizvodnja hrane, pijač, tobačni izdelki; promet, skladiščenje, zveze; nepremičnine, najem, poslovne storitve; eksteritorialne organizacije, združenja;
g) Storitvena dejavnost 2: druge javne, skupne in osebne storitve;
h) Družbena dejavnost: javna uprava, obramba, socialno zavarovanje; izobraževanje; zdravstvo, socialno varstvo.
Pri razvrstitvi posameznih dejavnosti v navedene skupne dejavnosti se upošteva uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 89/98). Dejavnosti javnih, skupnih in osebnih storitev, ki se opravljajo kot družbena dejavnost oziroma javne storitve, spadajo po predhodni presoji strokovne službe MONM v skupino družbenih dejavnosti (h). Stavbe, ki služijo za opravljanje kmetijske dejavnosti fizičnih oseb, ne zapadejo pod določila tega člena.
Glede na lego in vrsto dejavnosti se stavbna zemljišča točkujejo z naslednjim številom točk:
----------------------------------------------------------------------------
                         Število točk
Skupine dejavnosti        1. obm. 2. obm. 3. obm. 4. obm. 5. obm.
----------------------------------------------------------------------------
a)    gospodarski namen 1   1050   950   520   260   100
b)    gospodarski namen 2   950   730   520   260    50
c)    gospodarsko posl.
     namen 1         850   630   420   210    50
d)    gospodarsko posl.
     namen 2         750   560   370   160    50
e)    trgovina         650   480   320   160    50
f)    storitvena dejavnost 1  550   410   270   110    50
g)    storitvena dejavnost 2  450   340   220   110    –
h)    družbena dejavnost    50   40    20    10    –
----------------------------------------------------------------------------
V primeru, da je posamezna pravna oseba registrirana za več dejavnosti, ki jih opravlja na isti lokaciji, se pri odmeri nadomestila upošteva prevladujoča dejavnost.
7. člen
Nadomestilo se plačuje:
1. Za zazidana stavbna zemljišča od:
a) stanovanjske površine, ki predstavlja čisto tlorisno površino sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe, kleti, pralnice, kotlarne, delavnice za prosti čas, kabineta, čista tlorisna površina garaž za osebne avtomobile in drugih zaprtih prostorov v objektu. Pri več stanovanjskih objektih, kjer površin skupnih in pomožnih prostorov (hodnikov, stopnišč...) ni možno določiti, se nadomestilo odmeri od čiste tlorisne površine stanovanja, ki se pomnoži s faktorjem 1,15;
b) poslovne površine, ki predstavlja čisto tlorisno površino poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki...);
c) odprtih prostorov, ki se po tem odloku štejejo za poslovne površine, ki niso zajeti pod točko b) in se točkujejo po vrsti dejavnosti, kot to določa 6. člen tega odloka, pri površini za odmero nadomestila pa se glede na namen uporabe upošteva naslednje korekcijske faktorje:
----------------------------------------------------------------
za parkirišča, odprta skladišča, nadstrešnice        0,3
za vsa zemljišča na območju bencinske črpalke        0,5
za površine bazenov                     0,5
za ograjene površine okrog bazenov
 in prostore za kampiranje                 0,3
za zunanje gostinske površine                0,5
za zemljišča pod električnimi daljnovodi           0,3
za rekreacijske površine (tenis igrišča...)         0,3
za razstavno prodajne površine                0,7
za ostale primere                      0,3
----------------------------------------------------------------
2. Za nezazidana stavbna zemljišča od celotne površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je s prostorskim izvedbenim aktom določeno za gradnjo, oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje. Pri tem se za nezazidana stavbna zemljišča fizičnih oseb upošteva seštevek točk iz 8. člena, navedenih v tabeli 1 in tabeli 2, za pravne osebe pa samo točke iz tabele 2.
8. člen
Smotrna uporaba stavbnega zemljišča se glede na lego in vrsto stanovanjske zazidave točkuje po naslednji tabeli:
Tabela 1
-------------------------------------------------------------------
Vrsta        1.    2.    3.    4.     5.
zazidave     območje  območje  območje  območje   območje
-------------------------------------------------------------------
Individualne hiše  100    90    70    40     10
Vrstne hiše     80    75    60    40     10
Blokovna gradnja   70    70    40    35      0
-------------------------------------------------------------------
Namen uporabe stavbnega zemljišča se točkuje po naslednji tabeli:
Tabela 2
----------------------------------------------------------------------
Vrsta         1.    2.    3.    4.      5.
zazidave      območje  območje  območje  območje   območje
----------------------------------------------------------------------
Stanov.
in počitniški
objekti        40    40    30    20      0
Nezazi.
stavb.
zemlj.-fizične o.   50    50    40    20      0
Nezazi.
stavb.
zemlj.-pravne o.   90    80    70    30      0
----------------------------------------------------------------------
9. člen
Znižanje odmere nadomestila zaradi motenj pri uporabi stavbnega zemljišča se upošteva samo za stanovanjske površine. Za motnje pri uporabi stanovanja se šteje:
1. hrup ob magistralnih in regionalnih cestah, železniških nadvozih in ob večjih industrijskih obratih
2. prah, smrad in drugi škodljivi vplivi.
Skupno število točk za odmero nadomestila se na podlagi vloge zavezanca lahko zniža največ za 20%, in sicer:
– znižanje skupnega št. točk za odmero nadomestila do 10% se zavezancu lahko prizna na podlagi preveritve stanja na terenu;
– znižanje skupnega št. točk za odmero nadomestila do 20% se zavezancu lahko prizna v primeru, da motnje pri uporabi stanovanja presegajo z zakonom določene dopustne meje, kar dokazuje s predložitvijo meritev pristojnih služb.
Znižanje nadomestila za 20% se upošteva pri stavbnih zemljiščih oziroma stavbah, ki se nahajajo v območju starega mestnega jedra, ki spadajo pod določila odloka o razglasitvi naravnih znamenitostih in nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 38/92) in odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra MONM (Uradni list RS, št. 12/91), kolikor lastnik objekta izvede preureditev objekta in velja za obdobje 5 let od dneva začetka izvajanje del.
10. člen
Pri posameznih dejavnostih se pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upoštevajo ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, ki so posledica izjemno ugodne lokacije stavbnega zemljišča.
Posebna pridobitna območja (PPO) se nahajajo le v območju mesta Novo mesto, in sicer.
1. PPO zajema naslednje ulice: Novi trg, Seidlovo cesto od št. 1 do št. 5;
2. PPO zajema Glavni trg, Rozmanovo ulico, Kočevarjevo ulico, Ljubljansko cesto od št. 22 do št. 31 in Klemenčičevo ulico.
3. PPO zajema poslovne površine na Podbevškovi ulici in Savinškovi ulici.
Dodatne točke za odmero nadomestila na izjemno ugodnih lokacijah iz prejšnjega odstavka veljajo za naslednje vrste dejavnosti:
----------------------------------------------------------------------------------
Vrsta dejavnosti             1. PPO     2. PPO       3. PPO
----------------------------------------------------------------------------------
1. zunanja trgovina, bančništvo,
menjalnice, zastavljalnice,        300       200        100
zavarovalništvo in poslovne
storitve
2. gostinske storitve, turistično     200       150         75
posvetovanje in trgovina
3. obrtno pridobitne storitve
in popravila,               100       60         20
osebne storitve in saloni
za osebno nego
----------------------------------------------------------------------------------
11. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk iz 5, 6, 8. in 10. člena sešteje, zniža v skladu z določili 9. člena ter seštevek pomnoži s kvadraturo stanovanjske ali poslovne površine v skladu z določili 7. člena tega odloka in ustrezno vrednostjo točke za odmero nadomestila.
Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se skupno število točk iz 5. in 8. člena tega odloka pomnoži s celotno površino nezazidanega stavbnega zemljišča v skladu z določili 7. člena tega odloka.
IV. ODMERA IN PLAČILO NADOMESTILA
12. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila so fizične osebe (tudi samostojni podjetniki) in pravne osebe, kot lastniki ali neposredni uporabniki zemljišča, stavbe ali dela stavbe.
Nadomestilo odmeri davčni organ.
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
13. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Mestne občine Novo mesto določi s sklepom Občinski svet mestne občine Novo mesto, na predlog župana mestne občine.
Vrednost točke za naslednje leto se določi na podlagi letnega programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč Mestne občine Novo mesto in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 31.12. tekočega leta.
14. člen
Prijava podatkov za odmero nadomestila in javljanje kasnejših sprememb
Zavezanci za plačilo nadomestila so dolžni Mestni občini Novo mesto posredovati vse potrebne pravilne podatke za izračun nadomestila: ime in priimek zavezanca, lastnika in najemnika, enotna matična številka, davčna številka, točen naziv in naslov, lega stavbnega zemljišča, katastrska občina, parcelna številka, namembnost rabe iz zemljiškega katastra, število etaž in površina posameznih delov objekta z navedbo dejavnosti in uporabnika ter spremembe uporabnih površin za bivanje, oziroma poslovno dejavnost, komunalna opremljenost, vrsta zazidave in leto gradnje.
Zavezanci so dolžni v roku 30 dni javiti davčnemu organu, oziroma Mestni občini Novo mesto vse spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča.
Če nastane sprememba med letom, se upošteva z začetkom naslednjega meseca po nastanku spremembe.
Mestna občina Novo mesto lahko javno pozove lastnike nepremičnin, da posredujejo podatke, ki so osnova za odmero nadomestila. Lastniki sporočijo te podatke na obrazcu, ki ga dobijo pri oddelku za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Mestne občine Novo mesto. Javni poziv se izvede na krajevno običajen način.
Samostojni podjetniki, predložijo po javnem pozivu iz prejšnjega odstavka, kot obvezno prilogo k posebnemu obrazcu tudi odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. Pravne osebe Mestna občina Novo mesto pisno pozove, da v roku 15-dni od prejema poziva predložijo gradbeno dokumentacijo, iz katere so razvidni podatki za odmero nadomestila. Kolikor predložena dokumentacija ni zadostna, se opravi ogled in izmere na terenu.
V primeru, da predloženi podatki niso skladni z evidencami in registrom podatkov,s katerimi razpolaga Mestna občina Novo mesto, se zaradi uskladitve podatkov za odmero opravi ogled na terenu.
V primeru, da lastniki ali uporabniki ne prijavijo podatkov za odmero nadomestila v 15 dneh od poziva, se zavezancem odmeri nadomestilo na podlagi razpoložljivih evidenc.
V primeru, da niti lastnik niti uporabnik ne javita sprememb, ki se nanašajo na novega uporabnika, prejšnji zavezanec za plačilo nadomestila pa zavrne odločbo, je nadomestilo dolžan plačati lastnik nepremičnine.
15. člen
Višina nadomestila se lahko poveča za stavbna zemljišča, ki so s prostorsko izvedbenim načrtom predvidena za pozidavo, za katera občina izvaja izgradnjo javnega infrastrukturnega omrežja v skladu s sprejetim programom opremljanja stavbnih zemljišč, lastniki zemljišč v navedenem območju pa niso zainteresirani niti za gradnjo, niti za prodajo. O povišanju odloči na predlog župana občinski svet.
16. člen
Sredstva iz naslova plačila nadomestila se v proračunu MONM vodijo pod posebno postavko in se namenjajo za realizacijo programa komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč na območju MONM.
V. OPROSTITVE PLAČILA
17. člen
Poleg primerov, navedenih v 59. členu zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84) lahko davčni organ dovoli odlog plačila, obročno plačilo, odpis dolga v celoti ali deloma, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine v skladu z zakonom o davčnem postopku.
Občinski svet lahko v posebnih primerih na predlog župana, v skladu z zakoni, odloča o celotni ali delni oprostitvi plačila nadomestila.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
18. člen
1. Z denarno kaznijo od 200.000 do 360.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– ne prijavi nastanka obveznosti plačila nadomestila po tem odloku ali vseh sprememb, ki vplivajo na odmero nadomestila in sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti oziroma po nastali spremembi,
– na poziv pristojnega organa občinske uprave v roku 15 dni od prejema poziva ne posreduje verodostojnih podatkov, ki omogočajo odmero nadomestila.
2. Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena.
3. Z denarno kaznijo od 10.000 do 40.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori dejanje iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka za območje MONM preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (SDL, št. 19/88, 3/89 in 21/89).
Zavezanci, katerim je bilo nadomestilo za leto 1999 odmerjeno na podlagi odloka iz prvega odstavka tega člena, se nadomestilo po tem odloku odmeri s 1. 1. 2000.
Novim zavezancem za plačilo nadomestila v skladu z določili tega odloka se nadomestilo odmerja od dneva veljavnosti tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti