Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999

Kazalo

3506. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 1999, stran 9106.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na 8. redni seji dne 1. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kozje za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravlja občina.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1999 znašajo 277,604.000 SIT, prav tako znašajo skupni odhodki občinskega proračuna 277,604.000 SIT.
3. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
7. člen
Sredstva proračuna se lahko razporejajo do konca leta, za katero je proračun sprejet.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.
9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva. O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan poročati svetu.
11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine in tekoče proračunske rezerve ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan.
12. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listino, s katero se ugotavlja obveznost in višina izplačila.
13. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec.
Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
14. člen
Župan odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvidenih proračunskih odhodkov.
15. člen
Od prihodkov iz 2. člena tega odloka se izloča 0,5% sredstev v rezervni sklad Občine Kozje. Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev rezerv Občine Kozje za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94).
17. člen
Občinski svet opravlja nadzor nad politiko in smotrnostjo uporabe sredstev, ki so iz proračuna razporejena za posamezne namene. Da bi občinski svet ali od njega pooblaščeni organ lahko opravljal ta nadzor, mu morajo uporabniki na njegovo zahtevo pošiljati poročila in podatke o izvajanju nalog.
18. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
Če za proračun pristojni organ pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti župana.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-8-001/99
Kozje, dne 1. julija 1999.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti