Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999

Kazalo

3500. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 9094.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 53. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99), 6. točke sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 50/99) ter na podlagi 66. in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
1. V navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja po poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 50/99) (v nadaljevanju: navodilo) se v točki 10. d) nadomesti z novim prvim odstavkom, ki glasi:
prodanem blagu v carinskem skladišču tipa D za blago, ki ima konsignacijski način prodaje in o prodanem blagu iz carinskega skladišča tipa D v PCP ter o prodanem blagu v prosto carinskih prodajalnah.
Točka 10. d) četrti odstavek navodila se spremeni tako, da glasi:
V poročilih pod a), b) in c) devizna gotovina se morata računsko ujemati stanje in promet za posamezno valuto (začetno stanje + povečanje dobroimetja – zmanjšanje dobroimetja = končno stanje).
Točka 11. navodila se nadomesti z novo točko 11., ki glasi:
Pri računih v tujini, ki jih lahko imajo borznoposredniške družbe na osnovi dovoljenja iz točke 5. e) sklepa o pogojih pod katerimi imajo lahko rezidenti račune v tujini (Uradni list RS, št. 50/99), morajo poročevalci poročati samo o transakcijah in stanjih na računih v tujini, ki izvirajo iz poslov za svoj račun in za račun strank, ki so rezidenti.
Vrste poročil, na katerih poročajo, so naslednje:
– 47 - 99 transakcije in stanja v svojem imenu in za svoj račun,
– 47 - 11 transakcije in stanja v svojem imenu in za račun stranke iz sektorja gospodarstvo,
– 47 - 12 transakcije in stanja v svojem imenu in za račun stranke iz sektorja finančnih institucij,
– 47 - 13 transakcije in stanja v svojem imenu in za račun stranke iz sektorja država,
– 47 - 14 transakcije in stanja v svojem imenu in za račun stranke iz sektorja gospodinjstva.
Poročevalci ne smejo vključevati v poročila transakcij in stanj na računih v tujini, ki izvirajo iz poslov za račun strank, ki so nerezidenti.
V točki 12. b) navodila se črta besedilo »oziroma pristojna Davčna uprava v Republiki Sloveniji oziroma davčno številko (velja samo za fizične osebe).«
V točki 12 .c) navodila se v drugem odstavku besede »iz točk 11. c) in 11. d)« nadomestijo z »iz točk 10. c) in 10. d)«
V točki 12. g) navodila se v tretjem odstavku besede »11. c)« nadomestijo z »10. c)« , briše se »11. d)«. Doda se nov odstavek, ki glasi:
Če poročevalec poroča o transakcijah iz točk 10.d) tega navodila, vpiše v polje evidenčna registrska številka v primeru poročanja prodaje iz PCP evidenčno številko iz vpisa v evidenco pri Banki Slovenije, v primeru poročanja prodaje iz carinskega skladišča pa svojo matično številko in šifro države principala.
V točki 12. i) navodila se v drugem odstavku besede »iz točk 11. c) in 11. d)« nadomestijo z »iz točk 10. c) o plačilih v tolarski gotovini in 10. d)«
V točki 12. l) se v drugem odstavku navodila besede »11. c)« nadomestijo z »10. c)«, briše se drugi stavek drugega odstavka navodila točke 12. l) , ki se začne z besedami »Če poroča o poslih....« in se nadomesti z novim stavkom, ki glasi:
Če poroča o poslih pod točko 10. d) tega navodila, vpisuje nabavno vrednost prodaje blaga v stolpec »povečanje dobroimetja« , v stolpec »zmanjšanje dobroimetja« pa poroča prodajno vrednost blaga.
V točki 12. n) navodila se v drugem odstavku besedilo »iz točke 11. d) » nadomesti z besedilom »iz točke 10. d) in 10. c) o plačilih v tolarski gotovini«
V točki 15. c) navodila se za besedami »in sicer ne glede na višino kapitalskega deleža« vstavi tekst »razen pri delniških družbah, kadar delež nerezidenta v kapitalu ne dosega 10%«
V točki 22. v predzadnjem odstavku navodila pod naslovom »I.A) STANJE TERJATEV in II.A) STANJE OBVEZNOSTI« se prvi stavek, nadomesti z novim prvim stavkom, ki glasi:
V vrstici »od tega s povezanim podjetjem« poročevalec vpiše vrednost tistega dela celotnih odprtih terjatev/obveznosti na zadnji dan četrtletja, ki se nanaša na stanje terjatev/obveznosti do kapitalsko povezanih podjetij v prvem in drugem kolenu v tujini, ki se štejejo za neposredne naložbe.
V 22. točki navodila se pod naslovom »I.B) in II.B) SPREMEMBE V ČETRTLETJU« drugi odstavek navodila pod »Vrstica 7: v vrstico »prodaja/nakup in odstop/prevzem terjatev/obveznosti« poročevalec vpiše« nadomesti s tekstom »Prevzem terjatve po tem navodilu je posel, pri katerem ima rezident terjatev do prve osebe in obveznost do druge osebe, pri čemer druga oseba svojo terjatev do rezidenta zapre tako, da od rezidenta prevzame njegovo terjatev do prve osebe. Rezident istočasno zapre svojo terjatev do prve osebe in obveznost do druge osebe, prva oseba pa namesto rezidentu plača drugi osebi, do katere je imel rezident obveznost. Druga oseba torej namesto od prvotnega dolžnika, ki je rezident, dobi plačilo od nadomestnega dolžnika tj. prve osebe.«
V 22. točki navodila se v drugem odstavku pod »Vrstica 7b: v vrstico »prodaja terjatve do rezidenta nerezidentu/vzpostavitev obveznosti do nerezidenta iz prodaje terjatev do rezidenta nerezidentu » poročevalec vpiše«, ki se začne z besedami »V tem primeru mora poročevalec izpolniti specifikacijo po valutah in matičnih številkah drugih rezidentov« besede »na obvestilu o prilivu iz tujine vpiše šifro 1681, za odlive na nalogu za plačilo v tujino pa šifro 2681, za odlive na nalogu za plačilo v tujino pa šifro 2681.« nadomesti z besedami »na obvestilu o prilivu iz tujine vpiše 1682, za odlive na nalogu za plačilo v tujino pa šifro 2682.«
V 24. točki navodila se alineji a) in b) v prvem odstavku, ki se začne z besedami “Poročila o stanju in prometu s povezanimi podjetji” nadomestita z besedilom:
»a) vsi rezidenti, ki so na katerikoli dan v letu za katerega se poroča, lastniki deleža v kapitalu, podružnice v tujini ali 10 ali več odstotkov delnic delniških družb v tujini ali posedujejo nepremičnino v tujini, ne glede na to, ali gre za pravno osebo, zasebnika ali fizično osebo (poročilo SN11 – naložbe v tujini); b) vse družbe rezidenti, v katerih imajo na katerikoli dan v letu, za katerega se poroča, nerezidenti (pravne in fizične osebe) delež v kapitalu ali 10 ali več odstotkov delnic ali so podružnice matične družbe v tujini (poročilo SN22 – naložbe v tujini).«
V 36. točki navodila se za odstavkom, ki se začne z besedami “V polje “dejavnost tujega partnerja”, poročevalec vpiše...” doda novi odstavek, ki se glasi:
V polju “organizacijska oblika tujega partnerja” poročevalec obkroži ustrezno organizacijsko obliko tujega partnerja.
V 36. točki navodila pod naslovom “A) STANJE NALOŽBE”, se v prvem odstavku navodila pod “vrstica 12: delež kapitala v odstotkih” za besedami “Če je tako izračunani delež” doda besede “v delniški družbi v tujini”.
V 39. točki navodila pod naslovom “A) STANJE NALOŽBE”, se v prvem odstavku navodila pod “vrstica 12: delež kapitala v odstotkih” za besedami “Če je delež” doda besede “nerezidenta v domači delniški družbi”.
2. K Prilogi 1, 4. točka Računi pri tujih bankah se doda:
47 - 99 transakcije in stanja v svojem imenu in za svoj račun,
47 - 11 transakcije in stanja v svojem imenu in za račun stranke iz sektorja gospodarstvo,
47 - 12 transakcije in stanja v svojem imenu in za račun stranke iz sektorja finančnih institucij,
47 - 13 transakcije in stanja v svojem imenu in za račun stranke iz sektorja država,
47 - 14 transakcije in stanja v svojem imenu in za račun stranke iz sektorja gospodinjstva.
V 9. točki Razno se besedilo »95 prodaja blaga....« zamenja z »95 prodaja blaga iz carinskih skladišč in prostih carinskih prodajalen«
3. V prilogi 2 se besedilo nadomesti z besedilom, ki glasi:
ŠIFRANT OSNOV PRILIVA / ODLIVA – (šifre, ki niso zajete v navodilu za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino):
– 093 prodaja ocarinjenega blaga iz carinskega skladišča v PCP,
– 094 prodaja domačega blaga iz carinskega skladišča v PCP,
– 095 prodaja tujega blaga iz carinskega skladišča v PCP,
– 096 prodaja tujega blaga iz carinskega skladišča rezidentom,
– 097 prodaja tujega blaga iz carinskega skladišča nerezidentom,
– 098 prodaja domačega blaga v PCP, ki ga je nabavil imetnik PCP,
– 099 prodaja tujega blaga v PCP, ki ga je nabavil imetnik PCP.
4. Na obrazcu SK-D I. in II. ter na obrazcu SK-V I. in II. se v podnaslovu v oklepaju beseda »trgovinskem« nadomesti z besedo »komercialnem«.
5. Na tretji in šesti strani obrazca SK-V (Uradnem listu RS, št. 50/99 stran 6338 in stran 6342) se pod tabelo »Specifikacija odstopov, prevzemov, nakupov prodaj in pobotov – I.B./ Specifikacija odstopov, prevzemov in pobotov – II.B.« pri točki A. sedanje besedilo nadomesti z besedilom »specifikacija vrstice 7.a)«, pri točki B. pa se besedilo nadomesti s »specifikacija vrstice 7.b)«.
6. V obrazcu SN11 se doda rubrika Organizacijska oblika tujega partnerja.
7. To navodilo prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 25. avgusta 1999.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti