Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999

Kazalo

3498. Pravilnik o oznakah in opremi vozil s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, stran 9091.

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 7/99 – odl. US) in 99.člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o oznakah in opremi vozil s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se predpisujejo oznake in oprema motornih vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu.
Določbe tega pravilnika ne veljajo za vozila, s katerimi občani opravljajo prevoze za osebne potrebe in potrebe lastnega gospodinjstva.
Določbe tega člena ne veljajo za vozila, ki so namenjena potrebam javne varnosti, obrambe, potrebam državnih organov in za intervencijska vozila.
II. TOVORNA VOZILA
2. člen
Tovorna motorna vozila morajo imeti na zunanjih straneh vrat kabine oznako z napisom, iz katere je razvidna firma in sedež pravne ali fizične osebe - prevoznika. Firma in sedež morata biti ista, kot je navedeno v kopiji licence za vozilo.
Oznaka se mora po barvi vidno ločevati od podlage. Višina črk iz prvega odstavka tega člena mora biti najmanj 30 mm.
3. člen
Tovorna vozila morajo imeti opremo za označevanje vozila in najnujnejše intervencije na cesti v primeru okvare vozila, opremo za zamenjavo koles, ustrezno dvigalo, drog za vleko vozila ter opremo za pritrditev in označevanje tovora.
III. MOTORNA VOZILA ZA PREVOZ OSEB
4. člen
Motorna vozila, s katerimi se opravlja prevoz oseb, morajo imeti brezhibno napravo za ogrevanje in prezračevanje vozila ter pribor za dezinfekcijo in čiščenje vozila.
5. člen
Motorna vozila, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov, morajo imeti tudi opremo za označevanje vozila in najnujnejše intervencije v primeru okvare vozila, opremo za zamenjavo koles, ustrezno dvigalo, higienske vrečke in pribor za interventno čiščenje v vozilu (posoda, goba, brisača in material za dezinfekcijo).
6. člen
Motorna vozila, s katerimi se opravljajo prevozi oseb, razen avto-taksi vozil, morajo imeti na levi in desni zunanji bočni strani vozila oznako, iz katere je razvidna firma in sedež pravne ali fizične osebe – prevoznika. Firma in sedež morata biti ista, kot je navedeno v kopiji licence za vozilo.
Oznaka se mora po barvi vidno ločevati od podlage. Višina črk za oznako iz prvega odstavka tega člena mora biti najmanj 30mm.
7. člen
Pri vstopnih vratih na zunanji in notranji strani avtobusa mora biti napis »VSTOP«, pri izstopnih vratih pa napis »IZSTOP«.
V avtobusu mora biti na vidnem mestu označeno število sedežev in stojišč ter napis ali oznaka o prepovedi kajenja in motenja voznika med vožnjo.
Avtobus, ki opravlja prevoz oseb v mestnem in primestnem prometu, mora imeti najmanj dva sedeža v prednjem delu vozila rezervirana za prevoz invalidov. Sedeži morajo biti označeni z napisom »REZERVIRANO ZA INVALIDE«.
Napis ali oznaka se mora po barvi vidno ločevati od podlage. Višina črk za oznako iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora biti najmanj 30mm.
8. člen
Avtobusi in druga motorna vozila za prevoz oseb, s katerimi se opravlja prevoz v javnem linijskem cestnem prometu in prevoz, za katerega je minister, pristojen za promet, izdal dovoljenje po 14. členu zakona o prevozih v cestnem prometu, morajo imeti na čelni strani zaslon z digitalnim izpisom naziva linije ali v spodnjem notranjem kotu vetrobranskega stekla smerno tablo z nazivom linije. Z velikimi tiskanimi črkami mora biti napisana začetna in končna postaja, z malimi tiskanimi črkami pa vmesna postaja ali postajališče, ki določa itinerar linije.
Če se prevoz na isti liniji pri posameznem odhodu opravlja z več motornimi vozili za prevoz oseb, mora biti ob smerni tabli tudi tabla z napisom »DODATNA VOŽNJA«.
Na linijah mestnega prometa mora imeti motorno vozilo za prevoz oseb na čelni strani zaslon z digitalnim izpisom ali smerno tablo, na kateri mora biti s številko označena proga in z velikimi tiskanimi črkami navedena smer vožnje.
Motorno vozilo za prevoz oseb, s katerim se opravlja prevoz organizirane skupine otrok, mora izpolnjevati pogoje, ki jih predpiše na podlagi zakona o varnosti cestnega prometa minister, pristojen za notranje zadeve. Na čelni strani mora biti takšno motorno vozilo označeno s tablo z napisom »PREVOZ ŠOLSKIH OTROK«.
Motorno vozilo za prevoz oseb, s katerim se opravlja prevoz oseb v prostem cestnem prometu, mora biti na čelni strani označeno s tablo z napisom »PROSTI PREVOZ«.
Velikost zaslona ali smerne table iz prvega in tretjega odstavka tega člena in table iz drugega, četrtega in petega odstavka tega člena mora biti najmanj 500mm x 140mm. Velikost črk mora biti najmanj 70mm, njihova barva pa se mora vidno ločevati od podlage.
9. člen
Avto-taksi vozilo mora biti registrirano za najmanj štiri in največ devet oseb vključno z voznikom. Imeti mora najmanj štiri vrata ter brezhibno notranjo razsvetljavo in ogrevanje.
10. člen
Avto-taksi vozila morajo imeti:
1. najmanj štiri vrata, kar pomeni poleg vrat za voznika in sovoznika še dvoje bočnih vrat ali pa ena drsna bočna vrata in zadnja vrata,
2. barvo karoserije vozila, kot je predpisana z odlokom lokalne skupnosti o organizaciji in načinu opravljanja avto-taksi dejavnosti,
3. svetlobni napis »TAXI«,
4. taksimeter z vgrajenim tiskalnikom za izpis računa,
5. cenik avto-taksi storitev,
6. oznako na zunanji strani levih in desnih sprednjih vrat vozila in oznako na vidnem mestu na sprednji notranji strani v vozilu, ki vsebuje podatke, navedene v 11.členu tega pravilnika.
11. člen
Oznaka na zunanji strani levih in desnih sprednjih vrat mora biti izpisana s črkami višine najmanj 30 mm in mora vsebovati napis “TAXI”, podatke o firmi in njenem sedežu ter številko telefona.
Oznaka na vidnem delu na sprednji notranji strani v vozilu mora biti izpisana s črkami višine najmanj 20 mm in mora vsebovati podatke o firmi in njenem sedežu ter številko telefona.
Podatki o firmi in njenem sedežu morajo biti enaki kot na kopiji licence za vozilo.
12. člen
Svetlobna tabla z napisom »TAXI« mora biti na prednjem delu strehe.
Velikost table iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj 210 mm x 80 mm, črke napisa pa so rumene barve na črni podlagi.
Svetlobni napis mora biti ponoči razsvetljen.
13. člen
Taksimeter, vgrajen v avto-taksi vozilo, mora biti pregledan v skladu s predpisi, izdanimi na podlagi zakona, ki ureja meroslovje. Vidni prikaz in izračunavanje voznine mora biti v skladu s potrjenim cenikom za avto-taksi storitve.
14. člen
Taksimeter mora biti nameščen tako, da je viden uporabnikom prevoza.
Cenik avto-taksi storitev mora biti pritrjen na sprednji notranji strani vozila na vidnem mestu poleg oznake iz drugega odstavka 11.člena tega pravilnika. Izpisan mora biti s tiskanimi črkami višine najmanj 10 mm.
IV. DRUGA VOZILA
15. člen
Vozila služb za nudenje tehnične pomoči za popravilo pokvarjenih vozil na cesti morajo imeti dve rumeni rotacijski ali utripajoči luči, premični žaromet za osvetljevanje delovnega mesta ponoči ter svetlobno tablo rumene barve z napisom »POMOČ NA CESTI«.
Velikost table iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj 800 mm x 130 mm, višina črk napisa pa najmanj 80 mm. Svetlobna tabla mora biti ponoči osvetljena.
16. člen
Vozila za prevoz pokvarjenih ali poškodovanih vozil morajo imeti:
– opremo za pritrditev vozila, tako da ob pravilni namestitvi in pritrditvi zagotovijo stabilnost naloženega vozila,
– na strehi svetlobno tablo rumene barve z napisom “AVTO VLEKA” in dve rumeni rotacijski luči na levi in desni strani table,
– premični žaromet za osvetljevanje delovnega mesta, metlo in lopato.
Velikost svetlobne table iz druge alinee prejšnjega odstavka mora biti najmanj 800 mm x 130 mm, višina črk za napis pa najmanj 80 mm.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Oznake in opremo motornih vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, so domači prevozniki dolžni uskladiti z določbami tega pravilnika v roku 6 mesecev po njegovi uveljavitvi.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o oznakah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list SRS, št. 35/88 in 2/89).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-9/99
Ljubljana, dne 18. avgusta 1999.
Minister
za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti