Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999

Kazalo

3497. Pravilnik o notranji kontroli, stran 9088.

Na podlagi 49. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 7/99 – odl. US) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o notranji kontroli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in način izvajanja notranje kontrole v skladu z veljavnimi predpisi s področja prevozov v cestnem prometu, predpisi o varnosti v cestnem prometu in drugimi predpisi.
2. člen
Notranja kontrola je postopek, s katerim se v sistemu opravljanja prevoza oseb ali stvari v cestnem prometu obvezno ugotavlja in nadzira izvajanje predpisov s področja prevozov v cestnem prometu in drugih predpisov, ki zagotavljajo varnost v cestnem prometu.
3. člen
Dolžnost izvajanja notranje kontrole ima vsak, ki opravlja prevoze v cestnem prometu (v nadaljevanju: prevoznik).
Vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo, nosilce in način izvajanja notranje kontrole, prevozniki uredijo v svojih internih aktih.
Samostojni podjetnik - posameznik, ki je istočasno tudi voznik in ne zaposluje drugih delavcev oziroma pri njem ne vozijo drugi delavci, nima obveznosti izdaje internega akta o izvajanju notranje kontrole.
4. člen
Za pravilno izvajanje predpisov o notranji kontroli odgovarja prevoznik. Za to dejavnost zadolži odgovorno osebo. Samostojni podjetnik posameznik opravlja notranjo kontrolo sam.
5. člen
Prevoznik lahko za izvajanje predpisov o notranji kontroli pooblasti zunanje institucije. To mora opredeliti v internem aktu.
II. IZVAJANJE NOTRANJE KONTROLE
1. Vozniki
6. člen
Prevoznik sme na delovno mesto voznika sprejeti le osebo, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje nalog voznika. Pred sprejemom v delovno razmerje mora kandidat za voznika opraviti zdravstveni pregled.
7. člen
Prevoznik je dolžan poskrbeti, da se vozniki zaradi ugotavljanja zdravstvene sposobnosti za izvajanje delovnih nalog udeležijo obdobnih in kontrolnih zdravstvenih pregledov. Po opravljenem zdravstvenem pregledu vozniki prejmejo zdravniško spričevalo z omejenim rokom veljavnosti. Prevoznik in vozniki so se dolžni ravnati po mnenju in omejitvah iz spričevala.
8. člen
Obdobni zdravstveni pregled je obvezen. Opravlja se v skladu s predpisi s tega področja.
9. člen
Na kontrolni zdravstveni pregled prevoznik voznika napoti v naslednjih primerih:
– če utemeljeno sumi, da voznik iz zdravstvenih razlogov trajno ali začasno ni sposoben opravljati svojega dela,
– če voznik povzroči prometno nesrečo s hujšim izidom,
– če je voznik ob prihodu na delo ali pri delu zaloten vinjen ali pod vplivom narkotikov,
– če kaže znake utrujenosti, značilne za uživanje alkohola ali narkotikov.
10. člen
Prevoznik voznika, ki je bil na podlagi zdravstvenega spričevala ocenjen kot trajno ali začasno nesposoben za opravljanje svojih delovnih nalog, ne sme razporediti na opravljanje del in nalog voznika.
11. člen
Prevoznik je dolžan zagotoviti stalni nadzor nad tem, ali voznik izpolnjuje predpisane zdravstvene, delovne in druge pogoje za varno upravljanje z vozilom. Voznik mora pričeti vožnjo po predpisanem počitku, brez vpliva alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu, ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu. Če prevoznik ugotovi tovrstne kršitve, mora vozniku preprečiti začetek ali nadaljevanje vožnje.
Za vožnjo v skladu z veljavnimi predpisi iz prejšnjega odstavka tega člena je poleg odgovorne osebe odgovoren tudi voznik.
12. člen
Voznik, ki vozi avtobus, tovorno vozilo ali skupino vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, mora čas trajanja vožnje in počitka med vožnjo razporediti v skladu z veljavnimi predpisi s področja varnosti cestnega prometa in s predpisi držav, skozi katere poteka vožnja.
13. člen
Prevoznik mora zagotoviti, da voznik prične vožnjo na podlagi dokumenta (potnega naloga ali tovornega voznega lista). Čas, oblika in vsebina prevoza, ki so vpisani v dokumentu, ne smejo biti v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja prometne in delovne zakonodaje.
Prevoznik in voznik morata zagotoviti, da se v vozilu med vožnjo nahajajo tudi drugi dokumenti, ki so s predpisi o prevozih v cestnem prometu in s predpisi o varnosti cestnega prometa predpisani za opravljanje določenega prevoza v državi ali v tujini.
14. člen
Novosprejeti voznik in voznik začetnik morata pred prvo razporeditvijo na samostojno opravljanje del in nalog voznika opraviti praktičen preizkus vožnje pred komisijo, ki jo določi prevoznik.
15. člen
Dolžnost prevoznika je, da poskrbi za dva voznika v vozilu (dvojna posadka) v primerih, ko to zahtevajo predpisi o varnosti cestnega prometa.
16. člen
Prevoznik je z internim aktom dolžan podrobno opredeliti vlogo, organizacijo ter pravice in dolžnosti prometnega, voznega in pomožnega osebja.
17. člen
Prevoznik je dolžan poskrbeti, da se imajo vozniki možnost seznaniti z veljavnimi predpisi, ki urejajo prevoze in varnost v cestnem prometu, ter s področjem delovne in varstvene zakonodaje.
Vozniki so se s temi predpisi dolžni seznaniti.
2. Vozila
18. člen
Vozila, s katerimi prevoznik opravlja prevoz oseb in stvari, morajo ustrezati predpisom s področja varnosti cestnega prometa in prevozov v cestnem prometu. Prevoznik mora posebno skrb nameniti kontroli naprav za upravljanje in ustavljanje vozila, napravam za spajanje vlečnega in priklopnega vozila ter svetlobni opremi vozil.
19. člen
Vozila smejo biti obremenjena tako, kot je to navedeno v prometnem dovoljenju.
Voznik mora pred vožnjo poleg tehnične brezhibnosti naprav ter opreme vozila preveriti tudi brezhibnost naloženega in pritrjenega tovora.
20. člen
Tehnični pregledi vozil morajo biti opravljeni enkrat letno oziroma na šest mesecev, v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa.
21. člen
Prevoznik mora posebno skrb nameniti vozilom, s katerimi opravlja javni prevoz potnikov in prevoz nevarnih snovi.
22. člen
Prevoznik mora poskrbeti za preventivne tehnične preglede vozil. V ta namen izvaja preglede v določenih rokih. Dnevne preglede lahko izvaja voznik. Periodične preglede izvaja oseba, ki jo za to zadolži prevoznik.
Za izvajanje preventivnih tehničnih pregledov lahko prevoznik pooblasti drugo, za to dejavnost usposobljeno fizično ali pravno osebo.
23. člen
Prevoznik mora vnaprej določiti vsebino in obseg preventivnega tehničnega pregleda vozil. Pregled mora obsegati kontrolo naprav in opreme vozila, pomembnih za varno vožnjo. Pregled se mora opraviti po vsakem izrednem dogodku z vozilom in v primeru suma, da vozilo ni tehnično brezhibno.
Preventivne tehnične preglede opravljajo za to strokovno usposobljeni delavci. Izvajanje teh pregledov je potrebno opravljati v prostorih z ustrezno opremo in napravami.
24. člen
Ugotovitve iz preventivnega tehničnega pregleda je potrebno beležiti v pisni evidenci, ki pripada vozilu (knjiga, računalniški zapis ipd.). Prav tako je potrebno beležiti vse ugotovitve voznika v zvezi z napakami na vozilu, ki jih je voznik odpravil že sam, ali pa bodo odpravljene na preventivnem tehničnem pregledu vozila. Na preventivnem tehničnem pregledu morajo biti ugotovitve preverjene in napake odpravljene.
Prevoznik določi kraj in način hrambe pisnih evidenc.
25. člen
Prevoznik je dolžan poskrbeti, da so v vozilu naprave, oprema, orodje in rezervni deli, ki pripadajo vozilu, ter da je vozilo označeno v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in predpisi o prevozih v cestnem prometu.
26. člen
Motorna vozila, ki morajo biti po predpisih o varnosti cestnega prometa opremljena s tahografom, morajo imeti v tahografu ustrezen, pravilno vložen in izpolnjen vložek (tahogram). To je obveznost odgovorne osebe in voznika. Voznik, ki je na vožnji, mora imeti pri sebi ključ tahografa in tahografski vložek, iz katerega je razvidno gibanje vozila v zadnjih 24 urah.
27. člen
Za pravilno delovanje tahografa med vožnjo in ravnanje z njim je odgovoren voznik. Voznik mora skrbeti, da je tahografska ura ob prevzemu vozila usklajena z lokalnim časom. Ob vsaki okvari tahografa mora obvestiti odgovorno osebo.
Voznik sme tahograf odpirati le zaradi zamenjave tahografskega vložka ali na zahtevo policista, inšpektorja za cestni promet ali odgovorne osebe prevoznika. Vsako tovrstno odpiranje tahografa je potrebno zabeležiti v dokumentu, ki pripada vozilu.
28. člen
Prevoznik je dolžan izpolnjene in pregledane tahografske liste po sistemu registrskih številk vozil hraniti 1 leto. V internem aktu mora posebej predpisati način uporabe tahografov, uporabnost in hrambo njihovih podatkov.
29. člen
Prevoznik mora zagotoviti primerno higiensko-tehnično stanje vozila. V ta namen mora poskrbeti za čisto notranjost in zunanjost vozila ter prtljažnih prostorov vozila. Zagotoviti mora brezhibno učinkovanje gretja, hlajenja in zračenja vozila.
V vozilu morajo biti ustrezna sredstva za čiščenje in dezinfekcijo vozila. Vrsto in število teh sredstev predpiše prevoznik v internem aktu. Pri tem upošteva vrsto in namen vozila ter vrsto in dolžino prevozov s tem vozilom.
30. člen
Prevoznik je dolžan zagotoviti učinkovit način primopredaje vozila. Primopredaja vozila mora biti ob njegovi celodnevni uporabi urejena tako, da imata voznika, ki vozilo izmenično uporabljata, čas za medsebojno seznanitev o stanju vozila.
III. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
31. člen
Prevoznik mora poskrbeti za sistem in organizacijo izobraževanja in vzgoje voznikov in delavcev, ki sodelujejo pri prevozu oseb in stvari v cestnem prometu. Predvideti mora strokovna področja, iz katerih se opravlja izobraževanje, način izobraževanja, nosilce izobraževanja in časovne cikluse izobraževanja.
32. člen
Vzgoja in izobraževanje morata biti zagotovljena predvsem na naslednjih strokovnih področjih:
– varnost v prometu,
– prevozi v cestnem prometu,
– transportne storitve,
– varstvo pri delu.
33. člen
Prevoznik mora vozno osebje posebej poučiti o ukrepih in dolžnostih v primeru prometne nesreče, zlasti o:
– ravnanju na kraju prometne nesreče,
– obveznosti nujnega obveščanja,
– uporabi in izpolnjevanju dokumentov, potrebnih pri obravnavanju prometne nesreče.
34. člen
Za uspešno izvajanje preventivne dejavnosti v cestnem prometu mora prevoznik zbirati in preučevati podatke, ki se nanašajo na prometne nesreče, v katerih so udeleženi njegovi vozniki in vozila.
35. člen
Prevoznik vzgojo in izobraževanje izvaja na način, ki zagotavlja kvaliteto in je v danih možnostih najprimernejše (seminarji, predavanja, razgovori, obvestila idr.). Izvedbo vzgoje in izobraževanja lahko zaupa tudi drugi, za tovrstno izobraževanje usposobljeni organizaciji.
IV. LOKACIJE
36. člen
Prevoznik mora zagotoviti izvajanje veljavnih predpisov o tehničnih in drugih pogojih, zahtevanih za postaje, pomembnejša postajališča, postajališča, parkirišča, mesta za vzdrževanje vozil ter mesta za nakladanje in razkladanje.
37. člen
Prevoznik mora s svojim internim aktom predvideti režim in organizacijo dela na lokacijah iz prejšnjega člena, tako da zagotovi varnost potnikov, voznega in pomožnega osebja, tovora ter drugih udeležencev v prometu.
38. člen
Prevoznik mora natančno predvideti in določiti predvsem sistem vstopa in izstopa potnikov, nakladanje in razkladanje tovora, popravilo vozil, varovanje vozil ter vse ukrepe, ki jih glede na uporabo vozil, naprav, opreme in delovnih prostorov mora zagotoviti za ustrezno varovanje okolja.
V. EVIDENCE, DOKUMENTACIJA
39. člen
Prevoznik je dolžan zagotoviti sprotno ter vestno vodenje in hranjenje evidenc in dokumentacije, kot to zahtevajo veljavni predpisi s področja opravljanja prevozov, prometne varnosti in drugi predpisi. Poleg tega prevoznik vodi evidence in hrani dokumentacijo, ki mu je potrebna za optimalno opravljanje dejavnosti, pri čemer si sistem in način vodenja, hrambe in analiziranja podatkov uredi sam.
Prevoznik mora evidence in dokumentacijo o izvajanju notranje kontrole hraniti na poslovnem sedežu.
40. člen
Pri prevozu oseb in stvari mora imeti voznik med vožnjo v vozilu pri sebi vse dokumente, ki jih zahtevajo predpisi o prevozih v cestnem prometu in o varnosti cestnega prometa. Način hrambe teh dokumentov v vozilu uredi prevoznik po lastni presoji.
VI. NADZOR
41. člen
Prevoznik in voznik sta dolžna na zahtevo inšpektorja za cestni promet, na zahtevo policista ali drugega po zakonu pooblaščenega delavca omogočiti nadzor nad izvajanjem prevozne dejavnosti.
42. člen
Če oseba iz prejšnjega člena ugotovi, da se prevozna dejavnost ne opravlja v skladu z veljavnimi predpisi, o tem obvesti odgovorno osebo prevoznika. Odgovorna oseba v skladu z vsebino obvestila odredi potrebne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Osebi iz prejšnjega člena mora omogočiti vpogled v izvedene ukrepe in v celotni sistem izvajanja notranje kontrole.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
43. člen
Prevoznik mora najkasneje v roku šest mesecev po uveljavitvi tega pravilnika izdelati oziroma z njegovo vsebino uskladiti svoj interni akt o izvajanju notranje kontrole.
44. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-10/99
Ljubljana, dne 18. avgusta 1999.
Minister
za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti