Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999

Kazalo

3496. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra sobodajalcev, stran 9086.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99) izdaja minister za malo gospodarstvo in turizem
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu vodenja registra sobodajalcev
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino registra sobodajalcev (v nadaljnjem besedilu: register) in način njegovega vodenja.
2. člen
V register se lahko vpišejo fizične osebe, ki nameravajo v svojem stanovanju, stanovanjski ali počitniški hiši nuditi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez njega občasno (nepretrgoma ne več kot tri mesece in skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in ne nudijo več kot 15 ležišč.
Fizična oseba, ki namerava opravljati gostinsko dejavnost kot sobodajalec na podlagi tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: vložnik) se vpiše v register pri za gostinstvo pristojni enoti upravne enote (v nadaljnjem besedilu: upravna enota), kjer se nahaja stanovanje, stanovanjska ali počitniška hiša.
II. POSTOPEK VPISA V REGISTER
3. člen
Vložnik se vpiše v register na podlagi zahteve za vpis v register. Zahteva za vpis mora poleg obveznih sestavin po zakonu ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati naslednje podatke:
1. podatke o vložniku:
– ime in priimek,
– rojstni datum,
– davčna številka,
– naslov stalnega prebivališča;
2. naslov stanovanja, stanovanjske ali počitniške hiše, kjer namerava vložnik opravljati dejavnost;
3. opis nastanitvenih zmogljivosti:
– število nastanitvenih zmogljivosti po vrstah in kategorijah (soba, apartma, stanovanje, stanovanjska ali počitniška hiša),
– število ležišč;
4. obdobje sprejemanja gostov na prenočevanje v koledarskem letu;
5. opis dejavnosti (nastanitev ali nastanitev z zajtrkom).
4. člen
Vložnik mora zahtevi za vpis v register priložiti:
– pravnomočno odločbo upravne enote o izpolnjevanju predpisanih pogojev, s katero je določena vrsta in kategorija prostorov za goste,
– izpolnjeno prijavo za vpis v poslovni register Slovenije (PRS-1).
5. člen
Če vložnik k zahtevi za vpis v register ne predloži vseh listin iz prejšnjega člena tega pravilnika oziroma so vpisani podatki nepopolni, ga upravna enota pozove, da zahtevo dopolni v petnajstih dneh.
Če vložnik ne dopolni zahteve v roku iz prejšnjega odstavka, se zahteva za vpis zavrže.
Če vložnik k zahtevi za vpis v register predloži listine za več različnih nastanitvenih enot in so listine ali podatki za posamezne izmed teh enot nepopolni, upravna enota zavrže zahtevo za vpis le za tiste nastanitvene enote, za katere vložnik pravočasno ne dopolni zahteve.
6. člen
V primeru, da upravna enota iz predložene zahteve in prilog ugotovi, da vložnik ne izpolnjuje pogojev za vpis v register, oziroma da se v zahtevi za vpis navedeni podatki ne ujemajo s podatki v prilogah, zahtevo za vpis zavrne z odločbo.
7. člen
Če vložnik izpolnjuje pogoje za vpis v register, izda upravna enota v 15 dneh od popolne zahteve potrdilo o vpisu sobodajalca v register. Potrdilo o vpisu v register pošlje upravna enota sobodajalcu, pristojni izpostavi davčnega urada in Statističnemu uradu Republike Slovenije.
Vložnik zahteve za vpis v register postane sobodajalec po tem pravilniku z dnem izdaje potrdila o vpisu v register.
8. člen
V register se vpisujejo tudi spremembe ali dopolnitve podatkov. Za vpis sprememb ali dopolnitev podatkov se smiselno uporabljajo določbe od 2. do 7. člena tega pravilnika.
III. POSTOPEK IZBRISA IZ REGISTRA
9. člen
Sobodajalec se izbriše iz registra na lastno zahtevo ali po uradni dolžnosti v primeru smrti.
10. člen
Zahteva sobodajalca za izbris iz registra mora biti pisna. Sobodajalec se izbriše iz registra z dnem, ko je upravni organ prejel zahtevo za izbris iz registra, kolikor v zahtevi ni določen kasnejši datum izbrisa. O izbrisu iz registra na zahtevo sobodajalca izda upravna enota potrdilo, ki ga pošlje sobodajalcu, pristojni izpostavi davčnega urada in skupaj s potrjeno prijavo PRS-1 Statističnemu uradu Republike Slovenije.
11. člen
Če sobodajalec umre, ga upravna enota izbriše iz registra po uradni dolžnosti z dnem smrti. O tem izda upravna enota potrdilo, ki ga pošlje pristojni izpostavi davčnega urada in Statističnemu uradu Republike Slovenije.
IV. OBLIKA IN VSEBINA REGISTRA
12. člen
Upravna enota vodi register z naslednjimi podatki:
1. podatki o sobodajalcu:
– ime in priimek, rojstni datum,
– davčna številka, matična številka registra (MŠR),
– naslov stalnega prebivališča;
2. podatki o nastanitvenih zmogljivostih:
– naslov stanovanja, stanovanjske ali počitniške hiše, kjer sobodajalec nudi gostom nastanitev,
– število, vrsta in kategorija nastanitvenih zmogljivosti (število sob, apartmajev, stanovanj, stanovanjskih ali počitniških hiš po kategorijah),
– skupno število ležišč,
– obdobje sprejemanja gostov v koledarskem letu,
– opis dejavnosti (nastanitev ali nastanitev z zajtrkom);
3. podatki o vpisu:
– številka in datum izdaje potrdila o vpisu sobodajalca v register,
– številka in datum izdaje potrdila o vpisu sprememb ali dopolnitev podatkov v register,
– številka in datum izdaje potrdila o izbrisu sobodajalca iz registra in datum izbrisa.
13. člen
Register je javna knjiga in se lahko vodi v obliki računalniške evidence.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Sobodajalec, ki je na dan uveljavitve tega pravilnika registriran kot samostojni podjetnik posameznik in želi opravljati svojo dejavnost na podlagi vpisa v register, lahko zahtevi namesto pravnomočne odločbe iz prve alinee 4. člena tega pravilnika predloži priglasitveni list, iz katerega bo razvidno, da je na dan uveljavitve tega pravilnika in neprekinjeno vse do vložitve zahteve za vpis v register na podlagi priglasitve opravljal to dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik in veljavno pravnomočno odločbo o določitvi kategorije prostorov.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Minister
za malo gospodarstvo in turizem
Janko Razgoršek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti