Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999

Kazalo

2268. Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, stran 6010.

Na podlagi 6. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odločba US RS in 69/98) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se podrobneje določajo pogoji, pod katerimi lahko ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) s pogodbo o koncesiji pooblasti organizacije oziroma delodajalce (v nadaljnjem besedilu: agencija), da izvajajo naloge posredovanja dela, posredovanja zaposlitve, posredovanja in zagotavljanja delovne sile, izdelavo zaposlitvenega načrta in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
S tem pravilnikom se določa tudi vsebina koncesijske pogodbe, plačilo storitev in višina stroškov, ki se priznajo agenciji za posredovanje dela dijakom in študentom, sodelovanje agencije s pristojnimi organi in organizacijami, evidence in posredovanje podatkov ter poročanje in izvajanje nadzora nad zakonitostjo dela agencije.
II. DEJAVNOST
2. člen
(dejavnost agencij)
Za dejavnost agencije se v skladu z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon) šteje:
– posredovanje zaposlitve,
– posredovanje dela, ki vključuje tudi začasna in občasna dela dijakov in študentov,
– posredovanje in zagotavljanje delovne sile,
– izdelava zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe,
– izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidencah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del za dijake in študente opravlja pravna oseba, ki je vpisana v sodni register in ki ne sme biti hkrati prejemnik sredstev za izvajanje programov v skladu z nameni iz tretjega odstavka 6. člena zakona.
3. člen
(posredovanje zaposlitve in dela, posredovanje in zagotavljanje delovne sile)
Agencija opravlja dejavnost posredovanja zaposlitve in posredovanja dela tako, da za brezposelne osebe in druge zainteresirane osebe išče zaposlitev ali delo in jih napotuje k delodajalcem zaradi sklenitve delovnega razmerja ali zaradi vključitve v delo.
Agencija lahko opravlja dejavnost posredovanja dela tudi tako, da posreduje začasno in občasno delo dijakom in študentom, pri čemer se za posredovanje dela šteje opravljeno dejanje posredovanje dela med delodajalcem in agencijo z izvršenim izplačilom dijakom in študentom.
Za posredovanje dela dijakom in študentom se šteje tudi vpis članov in izdelava ter izdaja napotnic, četudi je vzpostavljena neposredna računalniška povezava s sedežem agencije, ki izvaja posredovanje dela.
Izdelava in izdaja napotnic za delo dijakov in študentov zgolj z elektronsko napravo za obdelavo podatkov (računalnik), brez izpolnjevanja pogojev iz 8., 9. in 10. člena tega pravilnika, ni dovoljena.
Agencija opravlja dejavnost posredovanja in zagotavljanja delovne sile tako, da delavce, ki so pri njej zaposleni, na podlagi posebne pogodbe posreduje drugemu delodajalcu zaradi opravljanja dela.
4. člen
(osebe, za katere opravlja agencija dejavnost)
Agencija lahko opravlja dejavnost za delojemalce, državljane Republike Slovenije, za Slovence brez slovenskega državljanstva, ki so pridobili osebno delovno dovoljenje in za tujce, ki so pridobili osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas v skladu s predpisi o zaposlovanju tujcev, če z mednarodnim sporazumom ni drugače določeno.
5. člen
(posredovanje dela za dijake in študente)
Agencija lahko opravlja dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del za dijake in študente le za osebe s statusom dijaka ali študenta.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se začasno in občasno delo lahko posreduje tudi osebam, ki so se med šolskim letom vrnile s služenja oziroma še niso bile napotene na služenje vojaškega roka in bodo pridobile status študenta šele s pričetkom novega šolskega leta in osebam, ki obdržijo pravico obiskovanja predavanj in opravljanja izpitov, vendar najdlje eno leto po izgubi statusa študenta, toda ne več kot enkrat v času študija, če niso zaposlene ter osebam, starim 15 let, ki so zaključile osnovno šolo v tekočem šolskem letu in bodo pridobile status dijaka s pričetkom novega šolskega leta.
Dijake ali študente, ki niso državljani Republike Slovenije, lahko agencija napotuje na delo le na podlagi posebnega pooblastila ministrstva.
Na podlagi pooblastila iz prejšnjega odstavka lahko agencija napotuje dijake ali študente tudi k delodajalcem v tujini.
6. člen
(napotnica)
Agencija posreduje delo dijakom in študentom na podlagi napotnice.
Obvezni podatki na napotnici so:
– naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica,
– številka napotnice,
– naziv naročnika,
– ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta in naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe,
– naziv izobraževalne organizacije,
– vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba,
– datum pričetka in končanja dela,
– rok plačila računa,
– rok nakazila prejemka,
– datum in kraj izdaje napotnice,
– opozorilo delodajalcu, da je dolžan ob pričetku dela izročiti dijaku oziroma študentu en izvod napotnice.
Za osebe iz drugega odstavka prejšnjega člena, ki nimajo statusa dijaka ali študenta, se izdaja napotnica le na podlagi potrdila zavoda, da oseba ni vpisana v evidenco brezposelnih oseb in na podlagi ustreznih dokazil izobraževalne organizacije.
Napotnica mora biti izdelana v štirih izvodih, katerega en izvod, potrjen od delodajalca, prejme ob pričetku dela dijak oziroma študent.
Če se koncesionar z delodajalcem in dijakom oziroma študentom neposredno dogovori za opravljanje dela pri delodajalcu, mora koncesionar dijaku oziroma študentu na njegovo zahtevo naknadno zagotoviti en izvod napotnice.
7. člen
(stalna napotnica)
Stalna napotnica se izdaja le za isto osebo pri stalnem delodajalcu za daljše časovno obdobje z večkratnimi prekinitvami.
Pri stalni napotnici je poleg podatkov iz drugega odstavka prejšnjega člena obvezen podatek tudi datum veljavnosti stalne napotnice.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
8. člen
(delavci, ki opravljajo dejavnost agencij)
Agencija lahko opravlja dejavnost iz 2. člena tega pravilnika le z delavci, ki so pri njej v delovnem razmerju.
Dejavnost sme izvajati delavec, ki ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.
Dejavnost iz 2. člena tega pravilnika lahko opravlja delavec, ki je opravil strokovni izpit iz 66.a člena zakona.
Strokovnega izpita iz prejšnjega odstavka ne potrebuje delavec v primeru opravljanja dejavnosti začasnih in občasnih del za dijake in študente in dejavnosti iz pete alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, če agencija izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnih izobraževalnih programov šole, ki je vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport.
Za ustrezne delovne izkušnje šteje zlasti delo na področju vodenja delovnih procesov na kadrovskem področju, izobraževanju in opravljanju drugih del na področju zaposlovanja, kakor tudi pri pedagoškem, andragoškem in psihološkem delu ipd.
Administrativno-tehnično osebje lahko opravlja le pomožne naloge in ne sme samostojno izvajati dejavnosti agencije.
9. člen
(podatki o agenciji)
Agencija, ki opravlja dejavnost iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika mora imeti pri vhodu vidno izobešeno tablo, na kateri so podatki o firmi oziroma imenu, sedežu, pravno organizacijski obliki, dejavnosti in o podružnici oziroma organizacijski enoti, če je agencija organizirana kot zavod.
10. člen
(delovni prostori in oprema)
Agencija, ki opravlja dejavnost iz prve in druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, mora imeti ustrezne delovne in pomožne prostore ter ustrezno birotehnično opremo, ki zagotavlja vodenje ustreznih evidenc ter pristojnim organom in pooblaščenim osebam omogoča vpogled v njeno poslovanje.
Delovni prostor predstavlja samostojna soba oziroma ločen prostor, ki zagotavlja zaščito osebnih podatkov strank v skladu z zakonom, kot pomožni prostor pa od delovnega prostora ločen predprostor, ki strankam omogoča primerno čakanje. Agencija mora imeti tudi sanitarije za stranke in zaposlene.
V poslovnih prostorih mora biti na vidnem mestu izobešeno potrdilo o podeljeni koncesiji.
11. člen
(podružnice oziroma organizacijske enote)
Agencija, ki opravlja dejavnost iz prve in druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, lahko opravlja dejavnost tudi v krajevno ločenih podružnicah oziroma organizacijskih enotah, ki morajo biti razvidne iz žiga agencije, pri čemer morajo biti za vsako podružnico oziroma organizacijsko enoto izpolnjeni vsi pogoji iz 8., 9. in 10. člena tega pravilnika.
IV. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
12. člen
(vloga)
Pravna oseba, ki želi opravljati dejavnost iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, naslovi vlogo za podelitev koncesije na ministrstvo.
Pravna oseba, ki želi opravljati dejavnost iz četrte in pete alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, se z vlogo prijavi na javni razpis, ki ga v Uradnem listu Republike Slovenije objavi ministrstvo. Ministrstvo lahko za strokovne naloge pri izvedbi javnega razpisa pooblasti zavod.
Vloga iz prejšnjih dveh odstavkov mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, dokumente o registraciji, podatke o poslovodnem organu, zastopanju in obsegu pooblastil,
– področje dejavnosti iz 2. člena tega pravilnika, za katero se vlaga vloga,
– navedbo, ali želi posredovati delo tudi dijakom in študentom, ki niso državljani Republike Slovenije,
– podatke o delavcih, ki bodo opravljali koncesijsko dejavnost z dokazili o sklenitvi delovnega razmerja in dokazili o doseženi vrsti in stopnji strokovne izobrazbe z opisom zahtevanih delovnih izkušenj in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz 66.a člena, razen v primerih iz četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika,
– seznam in opis tehnične opremljenosti za izvajanje koncesijske dejavnosti,
– način zavarovanja osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov,
– navedbo, ali poleg nameravane koncesijske dejavnosti opravlja tudi katero drugo dejavnost ter izpis iz ustreznega registra,
– za dejavnost iz prve in druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika točen naslov kraja opravljanja dejavnosti in opis prostorov s tlorisno skico in dokazili o pravici do razpolaganja s prostori,
– za dejavnost iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika predvidene finančne vire opravljanja dejavnosti in poslovni načrt,
– ceno storitev pri izvajanju dejavnosti iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 2. člena zakona, razen če gre za posredovanje dela dijakom in študentom,
– način oblikovanja in višino sredstev rizičnega sklada za izplačila dijakom in študentom v primeru neplačila delodajalcev ter pogoji in višina teh izplačil.
V javnem razpisu se lahko določijo tudi drugi podatki in dokumentacija, ki jo mora vsebovati vloga.
13. člen
(nepopolna vloga)
Če vloga iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ni popolna, ministrstvo pozove vložnika, da jo v določnem roku dopolni. Če vložnik svoje vloge ne dopolni v postavljenem roku, se šteje, da vloga ni bila vložena.
14. člen
(dejavniki, ki se upoštevajo pri odločanju o podelitvi koncesije)
Ministrstvo pri odločitvi o sklenitvi koncesijske pogodbe za dejavnost iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika upošteva poleg drugih pogojev iz tega pravilnika tudi število brezposelnih oseb pri območnih službah zavoda, potrebe delodajalcev po delu oziroma po zaposlitvi novih delavcev na tem območju, vrsto in obseg programov aktivne politike zaposlovanja, število dijakov in študentov na določenem območju ter njihov socialni položaj, število koncesionarjev na določenem območju in spoštovanje predpisov pri dotedanjem poslovanju vložnika.
V vseh primerih dejavnosti iz 2. člena tega pravilnika lahko ministrstvo pridobi mnenje zavoda, v primerih posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom pa tudi mnenje Študentske organizacije Slovenije.
15. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
Ministrstvo sklene koncesijsko pogodbo z agencijo za dejavnost iz četrte in pete alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika po predpisih o javnih naročilih.
Za dejavnost iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ministrstvo obvesti vložnika o sklenitvi ali nesklenitvi koncesijske pogodbe v roku treh mesecev od dneva vložitve vloge.
O sklenitvi koncesijske pogodbe obvesti ministrstvo pristojne organe in zavod oziroma Študentsko organizacijo Slovenije, če gre za posredovanje dela dijakom in študentm.
16. člen
(vsebina koncesijske pogodbe)
V koncesijski pogodbi se določijo zlasti:
– pogodbeni stranki (koncedent in koncesionar) in odgovorne osebe,
– obseg pooblastila,
– v primeru dejavnosti iz prve in druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika poslovni prostori z navedbo vseh lokacij, kjer bo agencija opravljala dejavnost ali vpisovala člane in izdajala napotnice,
– kategorije oseb, ki jim agencija ne sme zaračunavati storitev,
– obveznost ločenega vodenja finančnih in drugih podatkov za koncesijsko in drugo dejavnost, če agencija poleg koncesijske, opravlja tudi drugo dejavnost,
– obveznost sodelovanja z zavodom oziroma v primeru posredovanja dela dijakom in študentom sodelovanje s Študentsko organizacijo Slovenije,
– v primeru posredovanja dela dijakom in študentom, višina priznanih stroškov v skladu s prvim odstavkom 22. člena tega pravilnika in višina odvedenih sredstev v skladu s prvim odstavkom 24. člena tega pravilnika,
– obveznost ločenega vodenja finančnih in drugih podatkov o posredovanju zaposlitve in dela po podružnicah oziroma organizacijskih enotah,
– v primeru posredovanja dela dijakom in študentom obveznost agencije za plačilo obveznega zavarovanja dijakov in študentov,
– obveznost dajati letna poročila o svojem delu in omogočanje ministrstvu in pristojnim organom vpogled v celotno poslovanje koncesionarja,
– v primeru posredovanja dela dijakom in študentom, mora biti omogočen pregled nad poslovanjem tako, da je razviden čisti prihodek od koncesijske dejavnosti in stroški ter odvedena sredstva za namene iz tretjega odstavka 6. člena zakona v skladu z 22., 23. in 24. členom tega pravilnika, tudi za podružnice oziroma organizacijske enote,
– plačilo storitev za posredovanje zaposlitve in posredovanje dela skladno z 21. členom tega pravilnika,
– plačilo storitev v primeru dejavnosti iz četrte in pete alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika,
– način izvajanja strokovnega in finančnega nadzora,
– razlogi za odvzem koncesijskega pooblastila, odpoved pogodbe in odpovedni rok,
– pogodbeno zavarovanje za primer kršitve koncesijske pogodbe in vračilo sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
17. člen
(trajanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba se lahko sklene za določen ali nedoločen čas.
Koncesijska pogodba za opravljanje dejavnosti iz četrte in pete alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se sklene največ za dobo dveh let.
Koncesijska pogodba, sklenjena za določen čas, se lahko podaljša za eno leto z aneksom k pogodbi, če agencija vloži vlogo za podaljšanje pogodbe najkasneje 3 mesece pred iztekom veljavnosti pogodbe.
Koncesijska pogodba se lahko sklene za nedoločen čas, če je to dejavnost agencija opravljala na podlagi koncesijske pogodbe za določen čas najmanj pet let od uveljavitve tega pravilnika in, če v tem času ni kršila določil koncesijske pogodbe.
18. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo ene od pogodbenih strank v roku, določenem v pogodbi,
– z odvzemom koncesije,
– če agencija ni začela z opravljanjem dejavnosti v roku 6 mesecev od dneva sklenitve pogodbe,
– s prenehanjem agencije oziroma z dnem uvedbe stečajnega ali likvidacijskega postopka,
– če agencija ni dostavila pogodbe o odvajanju sredstev v roku, določenim v petem odstavku 24. člena tega pravilnika.
Šteje se, da je agencija začela z opravljanjem dejavnosti, če je v roku iz četrte alinee prejšnjega odstavka dostavila ministrstvu odločbo pristojne upravne enote o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti oziroma priglasitev začetka opravljanja dejavnosti pristojnemu organu.
Koncesijska pogodba ne preneha oziroma se lahko podaljša tudi v primeru, če agencija iz razlogov, ki niso na strani koncesionarja, ni začela opravljati dejavnost v roku iz četrte alinee prvega odstavka tega člena.
19. člen
(odvzem koncesije)
Ministrstvo lahko brez predhodnega obvestila odvzame koncesijo agenciji, če ugotovi, da:
– agencija opravlja dejavnost izven podeljene koncesije ali v nasprotju s koncesijsko pogodbo ali je opravljala dejavnost pred sklenitvijo koncesijske pogodbe,
– s svojim poslovanjem krši predpise in sprejete normative ter standarde v zvezi s četrto in peto alineo prvega odstavka 2. člena tega pravilnika,
– v postavljenem roku ni odpravila pomanjkljivosti v skladu z ugotovitvami ministrstva ali drugega pristojnega organa.
V primeru odvzema koncesije, mora agencija dokončati začete posle v roku 30 dni od dneva odvzema koncesije, podati ministrstvu končno poročilo in mu izročiti vso dokumentacijo, ki se nanaša na podeljeno koncesijo.
V roku za dokončanje začetih poslov agencija ne sme izdajati napotnic. Z dnem preteka roka za dokončanje poslov preneha tudi veljavnost stalnih napotnic.
V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri poslovanju agencije, lahko ministrstvo koncesijo odvzame za določen čas in agenciji naloži, da ugotovljene pomanjkljivosti odpravi.
V. PLAČILO STORITEV IN STROŠKI
20. člen
(plačilo storitev agencije)
Agencija ne sme zahtevati plačila storitev od brezposelne osebe, ki je vpisana v evidenci brezposelnih oseb, ki jo vodi zavod.
Agencija ne sme zahtevati plačila za dejavnost, za katero je tako določeno z zakonom ali mednarodnim sporazumom.
Agenciji, ki posreduje zaposlitev in delo brezposelnim osebam, ki so vpisane v evidenci brezposelnih oseb, se zagotavlja plačilo za vsako posredovanje zaposlitve in za posredovanje dela, če je brezposelna oseba sklenila pogodbo o zaposlitvi:
– za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
– za določen čas, ki ni krajši od 12 mesecev, s polnim delovnim časom,
– za določen čas, ki ni krajši od 24 mesecev, z najmanj polovico polnega delovnega časa.
Višino sredstev za posredovanje zaposlitve in za posredovanje dela iz prejšnjega odstavka se določi s sklepom ministra, pristojnega za delo.
Pri določitvi višine sredstev iz prejšnjega odstavka se upošteva zlasti:
– višina proračunskih sredstev za ta namen,
– delež brezposelnih oseb v prebivalstvu v območni službi zavoda, kjer se brezposelni osebi posreduje zaposlitev ali delo,
– posredovanje zaposlitve ali dela brezposelni osebi, ki je prejemnik denarnega nadomestila ali denarne pomoči po zakonu ali prejemnik denarnega dodatka po predpisih o socialnem varstvu (posebna vzpodbuda),
– posredovanje zaposlitve ali dela brezposelni osebi, ki je starejša od 50 let oziroma invalidu II. ali III. kategorije,
– čas, ko je bila brezposelna oseba prijavljena na zavodu.
21. člen
(plačilo storitev od drugih oseb)
Od drugih oseb, razen dijakov in študentov, sme agencija zahtevati plačilo na podlagi cenika storitev, ki je sestavni del koncesijske pogodbe.
22. člen
(stroški agencije, ki posreduje delo dijakom in študentom)
Agenciji, ki posreduje delo dijakom in študentom, se priznajo naslednji stroški:
---------------------------------------------------------------
Čisti prihodek (10% koncesijska dajatev)        Stroški
iz preteklega leta             (% od konc. dajatve)
---------------------------------------------------------------
           do 15 mio SIT             75%
nad 15 mio SIT    d o 50 mio SIT             70%
nad 50 mio SIT    do 250 mio SIT             65%
nad 250 mio SIT   do 450 mio SIT             60%
nad 450 mio SIT   do 650 mio SIT             55%
nad 650 mio SIT   do 850 mio SIT             50%
nad 850 mio SIT                       45%
---------------------------------------------------------------
Med stroške iz prejšnjega odstavka se štejejo:
– stroški dela (bruto plače zaposlenih s prispevki in davki ter drugimi osebnimi prejemki, skladno s predpisi in z določili kolektivne pogodbe za gospodarstvo),
– materialni stroški poslovanja in stroški storitev,
– stroški obveznega zavarovanja dijakov in študentov, ki jih plača agencija,
– razvoj dejavnosti (amortizacija in drugi stroški, povezani z razvojem dejavnosti),
– sredstva obveznega rizičnega sklada za primer insolventnosti delodajalcev za opravljena dela dijakov in študentov v višini 0,8% od čistega prihodka.
Sredstva rizičnega sklada se lahko namenijo tudi za stroške izterjave v primeru neplačil delodajalcev.
Čisti prihodki iz prvega odstavka tega člena se za dobo enega leta, v času od določitve čistega prihodka za preteklo leto do ugotovitve novega čistega prihodka, usklajujejo z indeksom cen življenjskih potrebščin v skladu z objavljenimi podatki Statističnega urada Republike Slovenije.
Če ima agencija iz prvega odstavka tega člena tudi krajevno ločene podružnice oziroma organizacijske enote, se ji priznajo za te podružnice oziroma organizacijske enote za en stroškovni razred višji stroški glede na čisti prihodek celotne agencije z vsemi enotami, razen za podružnice oziroma organizacijske enote v mestih, kjer so sedeži študentskih organizacij univerz, v katerih se povečanje stroškov za en stroškovni razred ne prizna.
23. člen
(sprememba priznanih stroškov)
Agenciji, ki je pričela s poslovanjem, se med letom akontativno določijo stroški v višini 90% od čistega prihodka v pavšalni višini 5 mio SIT, po koncu prvega leta poslovanja pa se določijo stroški na podlagi realiziranega čistega prihodka in opravi poračun odvajanja sredstev za namene iz tretjega odstavka 6. člena zakona do 15. marca tekočega leta.
Če je na podlagi dokumentacije med trajanjem koncesijske pogodbe ugotovljeno, da se je čisti prihodek bistveno zmanjšal tako, da to bistveno vpliva na izvajanje koncesijske dejavnosti, lahko agencija zaprosi ministrstvo za določitev stroškov, kakršni so ugotovljeni na podlagi dokumentacije o doseženem čistem prihodku v tekočem letu.
Minister, pristojen za delo, lahko na zahtevo koncesionarja v primeru, ko koncesionar namenja sredstva iz koncesijske dajatve za izvajanje programov iz tretjega odstavka 6. člena zakona, določi drugačne stroške, kot so določeni v prvem odstavku 22. člena tega pravilnika, vendar največ v višini 7% od čistega prihodka.
Določitev drugačnih stroškov iz prejšnjega odstavka se lahko opravi le na podlagi predloga pooblaščene študentske organizacije, ki je kot prejemnik sredstev vpisana v register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije in na podlagi sklenjene posebne pogodbe med študentsko organizacijo in koncesionarjem, katere en izvod se dostavi ministrstvu.
V pogodbi iz prejšnjega odstavka študentska organizacija in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi s porabo sredstev iz koncesijske dajatve, zlasti pa:
– da se sredstva iz koncesijske dajatve, ki jih koncesionar namenja za izvajanje programov iz tretjega odstavka 6. člena zakona, štejejo kot lastniški delež študentske organizacije, če je tak delež glede na izvedbo programa možno določiti,
– da sredstva iz koncesijske dajatve, v primeru nepravilne porabe sredstev s strani koncesionarja, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, pripadajo študentski organizaciji,
– dolžnost koncesionarja, da predloži študentski organizaciji ustrezno dokumentacijo o porabi sredstev iz tretjega odstavka tega člena.
24. člen
(odvajanje sredstev)
Razliko sredstev med čistim prihodkom in priznanimi stroški iz 22. člena tega pravilnika, je agencija dolžna v višini akontativnih sorazmernih mesečnih zneskov, določenih v koncesijski pogodbi, odvajati pooblaščenim študentskim organizacijam in interesnim oblikam povezovanja dijakov in študentov, ki so kot prejemniki teh sredstev vpisani v register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije.
Agencija mora opraviti poračun odvedenih sredstev v roku enega meseca po roku za oddajo statističnih podatkov iz bilance uspeha in o tem obvestiti ministrstvo ter priložiti dokumentacijo.
Ministrstvo določi agenciji novo višino priznanih stroškov iz 22. člena tega pravilnika na podlagi ugotovljenega čistega prihodka iz prejšnjega odstavka.
V primeru, da prejemnik iz prvega odstavka tega člena ni znan oziroma odkloni prejem sredstev, je prejemnik teh sredstev Študentska organizacija Slovenije.
Agencija mora en izvod pogodbe o odvajanju sredstev dostaviti ministrstvu v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe, sicer se šteje, da je koncesijska pogodba prenehala.
VI. SODELOVANJE S PRISTOJNIMI ORGANI, EVIDENCE IN POSREDOVANJE PODATKOV
25. člen
(sodelovanje agencije in zavoda)
Agencija, ki izvaja dejavnost iz prve, tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, je dolžna sodelovati z zavodom in izmenjavati informacije o ponudbi in povpraševanju na trgu dela.
Pri obravnavi brezposelne osebe je agencija dolžna upoštevati pravila in metodološka navodila, ki veljajo v zavodu.
V času sodelovanja skrbita zavod in agencija za varstvo podatkov brezposelnih oseb, ki jih skupaj obravnavata.
Zavod mora posredovati agenciji podatke, ki so nujni zaradi posredovanja zaposlitve in dela, izdelave zaposlitvenega načrta ali vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
O obsegu in vsebini dela ter načinu izmenjave podatkov sklepa zavod z agencijo pogodbo o sodelovanju.
Podzakonski akti, izdani na podlagi zakona, ki urejajo področje dejavnosti iz 2. člena tega pravilnika, veljajo tudi za agencijo.
26. člen
(sodelovanje agencije, ki posreduje delo za dijake in študente)
Agencija, ki v skladu s koncesijsko pogodbo opravlja dejavnost posredovanja dela za dijake in študente, je dolžna sodelovati s Študentsko organizacijo Slovenije oziroma študentskimi organizacijami, ki so vpisane v register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije.
27. člen
(evidence in dokumentacija)
Agencija, ki opravlja dejavnost iz prve in druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, je dolžna voditi istovrstne poimenske evidence delojemalcev in delodajalcev ter druge evidence, ki jih zaradi izvajanja dejavnosti posredovanja dela in posredovanja zaposlitve vodi zavod.
Agencija je dolžna obveščati zavod o vseh dejstvih, ki vplivajo na vodenje evidenc pri zavodu in hraniti vso poslovno dokumentacijo najmanj tri leta od sklenitve koncesijske pogodbe, če zakon za posamezne listine ne določa daljšega roka hrambe.
VII. POROČANJE IN NADZOR
28. člen
(poročanje)
Agencija je dolžna ministrstvu podati letno poročilo o svojem delu, najkasneje do konca meseca aprila za preteklo leto. Vsebina letnega poročila je določena v koncesijski pogodbi.
Agencija mora podati poročilo tudi na vsako zahtevo ministrstva in mu omogočiti vpogled v poslovanje.
Agencija je dolžna ministrstvu sporočati vse spremembe, ki vplivajo na obstoj koncesijskega razmerja, v roku 8 dni od nastanka spremembe.
29. člen
(nadzor)
Nadzor nad zakonitostjo dela agencije izvaja ministrstvo, Inšpektorat Republike Slovenije za delo in drugi pristojni organi.
Za izvajanje posameznih oblik nadzora nad zakonitostjo dela agencij lahko ministrstvo pooblasti tudi druge fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje nadzora po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Za izvajanje strokovnega in upravnega nadzora se smiselno uporabljajo določbe zakona, pravilnika o izvajanju nadzora nad delom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja in pravilnika o načinu in postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb.
30. člen
(finančni nadzor)
Nadzor nad namensko porabo sredstev iz tretjega odstavka 6. člena zakona izvaja ministrstvo in drugi pristojni organi.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(sklenitev nove koncesijske pogodbe)
Z agencijami, ki že opravljajo dejavnost na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe z ministrstvom, se lahko v roku treh mesecev po uveljavitvi tega pravilnika sklene nova koncesijska pogodba v skladu s tem pravilnikom.
32. člen
(delavci, ki opravljajo dejavnost agencij)
Delavci, ki opravljajo dejavnost iz 2. člena tega pravilnika, razen v primerih iz četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika, morajo opraviti strokovni izpit iz 66.a člena zakona do 31. 12. 1999, sicer se šteje, da agencija ne izpolnjuje pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti.
Šteje se, da delavec ima ustrezne delovne izkušnje, če je naloge posredovanja zaposlitev in posredovanja dela opravljal pred uveljavitvijo tega pravilnika.
33. člen
(statusno preoblikovanje agencije)
Agencija, ki opravlja dejavnost začasnih in občasnih del za študente in dijake v smislu izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika, mora opraviti statusno preoblikovanje v samostojno pravno osebo do 30. 9. 1999, pri čemer se šteje, da je preoblikovanje opravljeno, če je agencija do tega datuma vložila predlog za vpis v pristojni sodni register s predpisano vsebino in priloženimi predpisanimi listinami.
Z dnem vpisa agencije v sodni register preneha koncesijska pogodba z agencijo, ki je do tega dne opravljala dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del za dijake in študente in se sklene koncesijska pogodba z novooblikovanim pravnim subjektom, vpisanim v sodni register.
34. člen
(obvezni podatki na napotnici)
Agencija, ki posreduje delo dijakom in študentom, je dolžna uskladiti izdajanje napotnic s 6. členom tega pravilnika v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
35. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija oziroma delodajalec za izvajanje posredovanje zaposlitve oziroma posredovanja dela (Uradni list RS, št. 14/91-I).
36. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 017-01-018/97-021
Ljubljana, dne 15. junija 1999.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost