Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999

Kazalo

2255. Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, stran 5950.

Na podlagi 27. člena in v zvezi z 21. členom zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta uredba ureja nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka, pogoje za izplačilo in povračila stroškov pripadnikom Civilne zaščite (v nadaljnjem besedilu: CZ) za čas odsotnosti z dela med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji in v tujini, na podlagi poziva pristojnega organa.
(2) Pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka in povračila stroškov po tej uredbi imajo tudi državljani, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči v operativnih sestavah nevladnih organizacij v skladu s predpisi.
II. NADOMESTILA
2. člen
(1) Pripadniku CZ, ki je v delovnem razmerju, pripada nadomestilo plače v višini plače, ki bi jo prejemal, če bi delal.
(2) Pripadniku CZ, ki prejema pokojnino ali denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, pripada pokojnina oziroma denarno nadomestilo tudi med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči.
(3) Pripadniku CZ, ki samostojno opravlja dejavnost, se odmeri nadomestilo izgubljenega zaslužka od bruto osnove, določene za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za mesec pred mesecem, v katerem je prejel poziv za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
(4) Dnevni znesek nadomestila izgubljenega zaslužka se izračuna tako, da se bruto osnova iz prejšnjega odstavka deli s številom delovnih dni v mesecu, v katerem je pripadnik CZ opravljal naloge.
3. člen
(1) Pripadniku CZ, ki nima dohodka, se odmeri denarno nadomestilo od povprečne plače v Republiki Sloveniji, določene za čas v katerem opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči.
(2) Dnevni znesek denarnega nadomestila se izračuna tako, da se znesek povprečne plače v Republiki Sloveniji deli s številom delovnih dni v mesecu, v katerem je pripadnik CZ opravljal naloge, na katere je bil vpoklican.
4. člen
Pripadniku CZ, ki med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči prejme nadomestilo plače, nadomestilo izgubljenega zaslužka, pokojnino ali denarno nadomestilo za primer brezposelnosti v nižjem znesku od zneska denarnega nadomestila iz prejšnjega člena, pripada razlika do tega zneska v breme organa, ki je pripadnika CZ vpoklical.
III. POVRAČILA STROŠKOV
5. člen
(1) Pripadnikom CZ med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči pripada tudi povračilo stroškov na službenem potovanju.
(2) Za službena potovanja pripadnikov CZ v tujino se smiselno uporabljajo določbe predpisov o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki veljo za delavce v državni upravi.
(3) Povračilo stroškov iz prvega odstavka tega člena obsega povračilo potnih stroškov, povračilo stroškov za prehrano in povračilo stroškov za prenočišče.
6. člen
(1) Službeno potovanje je vsako potovanje, na katero je napoten pripadnik CZ, da opravi določena dela v kraju, ki je oddaljen 10 km ali več od kraja v katerem je sedež štaba, enote ali zavoda v katerega je pripadnik CZ vpoklican.
(2) Če se pripadnik CZ, skladno s privoljenjem tistega, ki je odločil o njegovem službenem potovanju, odpravi na službeno pot od doma, se v čas službenega potovanja všteva tudi čas na poti do kraja, kamor je napoten in nazaj na sedež štaba, enote ali zavoda. Upošteva se samo najbližja pot.
7. člen
(1) Prevozni stroški na službenem potovanju se povrnejo v višini stroškov za prevoz z javnim prevoznim sredstvom, katerega uporaba je najbolj smotrna glede na naravo dela, ki ga je potrebno opraviti. Tisti, ki je odločil o službenem potovanju, določi tudi vrsto prevoznega sredstva.
(2) Pripadniku CZ pripada kilometrina, če tisti, ki je odločil o službeni poti, določi uporabo lastnega motornega vozila za prevoz za službeno potovanje.
(3) Pripadniku CZ se povrnejo prevozni stroški na službenem potovanju v višini stroškov za prevoz s prevoznim sredstvom, praviloma na podlagi predložene vozovnice ali računa. Pripadnik CZ je upravičen do povračila ostalih stroškov v zvezi s prevozom, kot so vse vrste taks, parkirnin, cestnin in podobno, proti predložitvi ustreznih računov.
8. člen
(1) Pripadniku CZ pripada dnevnica – povračilo stroškov prehrane, če na službenem potovanju ni zagotovljena brezplačna prehrana.
(2) Pripadniku CZ pripada:
– cela dnevnica, ki se obračuna na vsakih 24 ur službenega potovanja, če je službeno potovanje trajalo več kot 12 ur;
– polovična dnevnica, če je službeno potovanje trajalo več kot 8 ur, vendar ne več kot 12 ur;
– znižana dnevnica, če je trajalo službeno potovanje več kot 6 ur, vendar ne več kot 8 ur.
(3) Poveljnikom CZ, članom štabov CZ in pripadnikom enot CZ za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi pripada 30% dnevnice, tudi, če jim je zagotovljena brezplačna prehrana.
9. člen
Stroški za prenočišče na službenem potovanju se povrnejo v višini zneska računa za prenočevanje v hotelu, ki ga odobri tisti, ki je pripadnika CZ vpoklical.
10. člen
Za določitev višine kilometrine, povračila stroškov za prehrano – dnevnice in povračila stroškov za prenočišče, se uporabljajo določila zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA NADOMESTIL
11. člen
(1) Nadomestila plače se izplačujejo na naslednji način:
– pripadniku CZ, ki je v delovnem razmerju izplača nadomestilo plače neposredno delodajalec, ki vloži zahtevo za povračilo izplačanega nadomestila plače upravi za obrambo, ki vodi pripadnika CZ v evidenci;
– pripadniku CZ, ki prejema pokojnino, se izplača razlika do višine povprečne plače v Republiki Sloveniji na podlagi listine o izplačilu pokojnine;
– pripadniku CZ, ki prejema denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, se izplača razlika do višine povprečne plače v Republiki Sloveniji na podlagi listine o denarnem nadomestilu za primer brezposelnosti;
– pripadniku CZ, ki samostojno opravlja dejavnost, se nadomestilo izgubljenega zaslužka obračuna in izplača na podlagi potrdila pristojne organizacijske enote davčne uprave v višini bruto zavarovalne osnove, od katere je pripadnik CZ obračunal in plačal prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za mesec pred prejemom poziva;
– pripadniku CZ, ki ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne dejavnosti, ne prejema pokojnine ali denarnega nadomestila zaradi brezposelnosti oziroma ne pridobiva dohodka na kakšen drug način, se izplača denarno nadomestilo na podlagi njegove pisne izjave in potrdila zavoda za zaposlovanje.
(2) Pripadniku CZ iz prve, druge, tretje in pete alinee prejšnjega odstavka se izplača nadomestilo zmanjšano za davke in prispevke. Izplačevalec nadomestila za pripadnika CZ iz prve in tretje alinee prejšnjega odstavka obračuna in izplača davke in prispevke, ki jih upošteva pri vložitvi zahteve za povračilo izplačanega nadomestila plače.
(3) Pripadniku CZ iz četrte alinee prvega odstavka tega člena se izplača nadomestilo v bruto znesku, povečanem za prispevke za socialno varnost, ki jih plačuje delodajalec.
12. člen
(1) Nadomestila se izplačujejo po opravljeni dolžnosti. Če traja dolžnost več kot en mesec, se nadomestilo izplačuje mesečno za nazaj.
(2) Zahtevki za nadomestilo plače oziroma listine za obračun nadomestila izgubljenega zaslužka in denarnega nadomestila se predložijo najkasneje v 30 dneh po opravljeni dolžnosti na predpisanih obrazcih upravi za obrambo, ki vodi pripadnika CZ v evidenci.
(3) Nadomestilo plače izplača delodajalec v breme države oziroma lokalne skupnosti, odvisno od tega kje je državljan razporejen v Civilno zaščito. Če je državljan razporejen v Civilno zaščito pri delodajalcu, stroški nadomestila plače bremenijo delodajalca.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA POVRAČIL STROŠKOV
13. člen
(1) Pravica do povračila stroškov na službenem potovanju se uveljavlja z vložitvijo pisne zahteve tistemu, ki je odločil o službenem potovanju.
(2) Obračun potnih stroškov, predložen na predpisanem obrazcu potnega naloga se šteje za vloženo zahtevo. Obrazec potnega naloga je enak kot za delavce v državni upravi.
(3) K zahtevi za povračilo potnih stroškov se predložijo dokazila o okoliščinah ali dejstvih, od katerih je odvisna pravica do povračila stroškov.
14. člen
(1) Zahteva za povračilo stroškov na službenem potovanju se vloži najkasneje v 15 dneh od zaključka potovanja, pri katerem je nastala pravica do povračila stroškov.
(2) Izplačilo povračil potnih stroškov za službeno potovanje se izvrši najpozneje v 15 dneh po vložitvi zahteve.
VI. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se za pripadnike CZ, ki sodelujejo pri opravljanju naloge zaščite, reševanja in pomoči, preneha uporabljati odlok o višini denarnega nadomestila med izvrševanjem določenih dolžnosti obrambe in zaščite (Uradni list RS, št. 13/91-I) in pravilnik o višini povračil stroškov in o načinu izplačevanja nadomestil in povračil stroškov osebam v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti in med opravljanjem drugih nalog obrambe in zaščite (Uradni list RS, št. 28/91-I in 20/93).
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 113-17/99-1
Ljubljana, dne 10. junija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti