Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1999 z dne 28. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1999 z dne 28. 5. 1999

Kazalo

1996. Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce, stran 4798.

Na podlagi 20. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in 61. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce
1. člen
S to odredbo se določi potek postopnega uvajanja Kurikula za vrtce (v nadaljevanju: kurikulum), ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje dne 18. 3. 1999, način uvajanja kurikuluma, pogoje, ki jih mora vrtec izpolnjevati, da lahko začne izvajati kurikulum, postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in izdaje dovoljenja ter pravice otrok v vrtcih, ki začnejo s postopnim uvajanjem kurikula.
2. člen
Postopno uvajanje kurikula poteka v šolskem letu 1999/2000 in šolskem letu 2000/2001.
V šolskem letu 1999/2000 se v postopno uvajanje kurikula, ki se bo začelo s 1. 10. 1999, lahko vključi največ 25 vrtcev.
V šolskem letu 2000/2001 se v postopno uvajanje kurikula, ki se bo začelo s 1. 9. 2000, lahko vključi še največ 50 vrtcev.
V šolskem letu 2001/2002 začnejo obvezno izvajati kurikulum še vsi preostali vrtci v Republiki Sloveniji.
Vrtci iz drugega in tretjega odstavka tega člena začnejo postopno uvajati kurikulum v vseh oddelkih vrtca hkrati.
3. člen
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je odgovoren za neposredno spremljanje postopnega uvajanja kurikula v skladu z metodologijo in načrtom postopnega uvajanja kurikula, ki ga pripravi področna komisija za splošno izobraževanje.
Metodologija in načrt postopnega uvajanja in spremljanja kurikula morata biti usklajena s skupno metodologijo, ki jo pripravi nacionalna komisija.
Odgovorni nosilec uvajanja in spremljanja kurikula v posameznem vrtcu je ravnatelj.
Ravnatelj imenuje projektno skupino vrtca, ki neposredno vodi postopno uvajanje kurikula. V projektni skupini je tudi predstavnik staršev.
Ravnatelj pripravi program dela projektne skupine vrtca na podlagi metodologije in načrta postopnega uvajanja in spremljanja kurikula, ki ga je pripravila področna komisija za splošno izobraževanje.
4. člen
Vrtec, ki začne postopno uvajati kurikulum v šolskem letu 1999/2000 in v šolskem letu 2000/2001, mora izpolnjevati predpisane pogoje za strokovne delavce, prostor in opremo v javnem vrtcu ter imeti dovoljenje ministra, pristojnega za šolstvo in šport (v nadaljnjem besedilu: ministra).
Ravnatelj vrtca, v katerem se bo postopno uvajal kurikulum, mora zagotoviti obvezno vključevanje strokovnih delavcev v programe spopolnjevanja, namenjene kurikulu tako, da jih končajo najkasneje v dveh letih.
5. člen
Razpis za vključitev vrtcev v postopno uvajanje kurikula v šolskih letih 1999/2000 in 2000/2001 pred njegovo obvezno uvedbo objavi ministrstvo, pristojno za šolstvo, in sicer:
– za vključitev v šolskem letu 1999/2000 najkasneje do 10. junija 1999 in
– za vključitev v šolskem letu 2000/2001 najkasneje do 1. aprila 2000.
Vrtci se prijavijo na razpis iz prve alinee prvega odstavka najkasneje v roku 15 dni in na razpis iz druge alinee prvega odstavka najkasneje v roku 30 dni po objavi razpisa.
Prijavo in podatke o izpolnjevanju pogojev pošljejo vrtci na obrazcu, ki ga določi minister.
6. člen
Postopek javnega razpisa in pripravo izbora vrtcev, ki se bodo vključili v postopno uvajanje kurikula v šolskih letih 1999/2000 in 2000/2001, vodi komisija, ki jo imenuje minister.
Komisija izmed prijavljenih vrtcev izbere vrtce, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi naslednjih kriterijev:
– regionalna pokritost Republike Slovenije,
– zastopanost vrtcev glede na trajanje programov (dnevni, poldnevni, krajši),
– zastopanost vrtcev glede na število oddelkov,
– možnost vključevanja otrok glede na prvo in drugo starostno obdobje,
– izkazana inovativna naravnanost vrtca in
– zastopanost zasebnih vrtcev, ki izvajajo javno službo v skladu z 10. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96).
Izbor vrtcev potrdi minister.
7. člen
Ministrstvo najkasneje v enem mesecu po poteku roka za prijave pisno obvesti prijavljene vrtce o izboru.
8. člen
Vrtci, ki so se prijavili na razpis, o tem na primeren način obvestijo starše otrok, ki so vključeni v vrtec.
Ravnatelji izbranih vrtcev najkasneje 15 dni pred začetkom postopnega uvajanja kurikula pošljejo ministrstvu podatek o številu v vrtec vključenih otrok, izjavo o tem, da so staršem predstavili kurikulum za vrtce ter jih seznanili z novostmi, ki jih ta prinaša ter sklep sveta vrtca, da se vrtec lahko vključi v postopno uvajanje kurikula.
9. člen
Minister izda vrtcu dovoljenje za postopno uvajanje kurikula najkasneje 7 dni pred začetkom njegovega uvajanja.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 602-4/99
Ljubljana, dne 25. maja 1999.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti