Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1999 z dne 28. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1999 z dne 28. 5. 1999

Kazalo

1990. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu (ZGos-A), stran 4789.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu (ZGos-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu (ZGos-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. maja 1999.
Št. 001-22-75/99
Ljubljana, dne 21. maja 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOSTINSTVU (ZGos-A)
1. člen
V zakonu o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95) se v drugem odstavku 2. člena besedi “oddajalci sob” nadomestita z besedo “sobodajalci”.
Za drugim odstavkom 2. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Gostinec lahko brez posebne registracije v svojem gostinskem obratu gostom nudi posamezne izdelke, katerih ponudba je v gostinstvu običajna (tobačni izdelki, spominki, turistične publikacije, slaščice, slane palčke, žvečilni gumi ipd.).”
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besede “in na prostem” nadomestijo z besedami “ali zunaj njih.”
V tretjem odstavku 4. člena se besede “hotelska naselja, počitniške hiše in apartmaji” nadomestijo z besedami “gostišča, hotelska in apartmajska naselja”.
Za tretjim odstavkom 4. člena se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
“Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, s sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta namen.”
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se za besedo “prostorih” doda beseda “in”.
4. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, na smučiščih in podobno, na predlog pristojnega organa lokalne skupnosti pa lahko tudi izven turistične sezone ali za obdobje, daljše od enega leta.
V tretjem odstavku se beseda “Pogoji” nadomesti z besedo “Pogoje”.
5. člen
Besedilo 7. člena se črta.
6. člen
V 8. členu se črta beseda “nepremičnih”.
7. člen
V 3. točki 9. člena se beseda “prenočitvenih” nadomesti z besedo “nastanitvenih”.
Za besedo “obratov” se dodajo vejica in besede: “prostorov za goste pri sobodajalcih ter na kmetijah z nastanitvijo”.
8. člen
V drugem odstavku 10. člena se beseda “prenočitvenih” nadomesti z besedo “nastanitvenih”.
Za besedo “obratov” se dodajo vejica in besede “prostorov za goste pri sobodajalcih in na kmetijah z nastanitvijo”.
9. člen
V prvem odstavku 11. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: “V kategorije se razvrstijo tudi prostori za goste pri sobodajalcih in na kmetijah z nastanitvijo”.
Drugi odstavek 11. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Pravna ali fizična oseba, ki želi opravljati gostinsko dejavnost, mora predhodno pridobiti odločbo o izpolnjevanju pogojev, določenih s tem zakonom in drugimi predpisi, ki jo izda za gostinstvo pristojna enota upravne enote. S to odločbo se določita tudi vrsta in kategorija gostinskega obrata oziroma prostorov za goste pri sobodajalcih in na kmetijah.”
V tretjem odstavku 11. člena se za besedo “obrati” postavi vejica in dodajo besede “sobodajalci in kmetje”.
10. člen
V prvem odstavku 12. člena se za besedo “obratov” dodajo besede “in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost”.
V drugem odstavku 12. člena se za besedo “gostinec” dodata besedi “oziroma kmet”, besede “pristojni enoti upravne enote” pa se nadomesti z besedami “pristojnemu organu lokalne skupnosti”.
V tretjem odstavku 12. člena se besede “pristojna enota upravne enote” nadomesti z besedami “pristojni organ lokalne skupnosti”. Za besedo “obrat” se dodata besedi “oziroma kmetije” in za besedo “čas” se črtajo besede “pri čemer upošteva tudi mnenje lokalne skupnosti”.
V četrtem odstavku 12. člena se za besedo “gostinec” dodata besedi “oziroma kmet”.
Za četrtim odstavkom 12. člena se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
“Gostinec oziroma kmet mora obvestilo o razporedu obratovalnega časa objaviti na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat oziroma kmetijo.
Pritožba zoper odločbo iz četrtega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve.”
11. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedi “vinski karti” nadomestita z besedama “ceniku pijač”.
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
“V ceniku pijač morajo biti označene vrsta, količina in cena pijače (z izjemo napitkov, kjer se količina meri s porcijo), na jedilnem listu pa vrsta in cena jedi, pri nesestavljenih delikatesnih jedeh pa tudi količina.”
12. člen
Besedilo 14. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“Sobodajalec je fizična oseba, ki v svojem stanovanju ali počitniški hiši trajno ali občasno (nepretrgoma ne več kot tri mesece in skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez njega in je vpisana v register sobodajalcev pri za gostinstvo pristojni enoti upravne enote in v poslovni register Slovenije.
Vsebino in način vodenja registra sobodajalcev iz prejšnjega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za gostinstvo.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena mora sobodajalec, ki svojo dejavnost opravlja trajno ali gostom nudi več kot 15 ležišč, priglasiti svojo dejavnost oziroma se mora registrirati po določbah zakona o gospodarskih družbah.”
13. člen
15. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Kmet lahko na svoji kmetiji opravlja gostinsko dejavnost kot svojo dopolnilno dejavnost.
Gostom lahko nudi le jedi iz domačega okolja in doma pridelane in predelane pijače (kmetija odprtih vrat, vinotoči in osmice), razen če tem gostom nudi tudi nastanitev.
Za gostinstvo pristojna enota upravne enote lahko po predhodno pridobljenem mnenju za gostinstvo pristojnega organa lokalne skupnosti dovoli kmetu, da ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena nudi gostom tudi druge domače jedi in kupljeno pijačo.”
14. člen
V prvem odstavku 19. člena se črtajo besede “v soglasju z organom sanitarne ali urbanistične ali druge pristojne inšpekcije in”.
15. člen
V prvem odstavku 20. člena se za besedo “obrat” postavi vejica in dodajo besede “prostori pri sobodajalcu oziroma na kmetiji”.
Za besedo “zakona” se v prvem odstavku za vejico obstoječe besedilo nadomesti z novim, ki se glasi: “določi rok za odpravo nepravilnosti, če pa te po izteku tega roka niso odpravljene, z odločbo prepove opravljanje take dejavnosti do njihove odprave.”
16. člen
V prvem odstavku 21. člena se v prvi alinei za besedo “odločbo” dodajo besede “ali brez odločbe”.
Peta alinea se spremeni, tako da se v celoti glasi:
“– če opravlja gostinsko dejavnost brez odločbe o izpolnjevanju pogojev, ki jo izda za gostinstvo pristojna enota upravne enote oziroma če gostinski obrat ne obratuje s kategorijo ali vrsto, v katero je razvrščen (drugi in tretji odstavek 11. člena)”.
Šesta alinea se spremeni, tako da se glasi:
“– če ne določi obratovalnega časa oziroma ga ne prijavi za gostinstvo pristojni enoti upravne enote, če ne posluje v določenem obratovalnem času ali če ne objavi obvestila o razporedu obratovalnega časa na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat (drugi, četrti in peti odstavek 12. člena)”.
17. člen
Za 24. členom zakona o gostinstvu se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
“24.a člen
Pravni ali fizični osebi, ki želi opravljati gostinsko dejavnost v poslovnem prostoru oziroma objektu, za katerega je bilo pred 25. januarjem 1995 na podlagi takrat veljavnih predpisov izdana odločba, da so izpolnjeni zakonski pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti, pa zanj ni bilo izdano uporabno dovoljenje, izpolnjuje pa vse druge predpisane pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti, za gostinstvo pristojna enota upravne enote izda odločbo, s katero se začasno, do pridobitve uporabnega dovoljenja, vendar največ za tri leta od izdaje te odločbe, dovoli opravljati gostinska dejavnost. Prosilec namesto uporabnega dovoljenja predloži odločbo oziroma obrtno dovoljenje, iz katerega je razvidno, da so bili v teh poslovnih prostorih po takrat veljavnih predpisih izpolnjeni pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti, izjavo lastnika objekta oziroma poslovnega prostora, da v poslovnem prostoru po izdaji te odločbe ni bilo gradbenih posegov, in potrdilo, da je vložena zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja v skladu z določbami zakona o graditvi objektov.
Če pristojna enota upravne enote zavrne zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, se po pravnomočnosti takšne zavrnitve šteje, da za te poslovne prostore niso izpolnjeni minimalni tehnični pogoji iz prve točke 9. člena tega zakona.”
18. člen
Gostinci, ki opravljajo svojo dejavnost v premičnih gostinskih obratih, morajo svojo dejavnost uskladiti z določbami tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi.
Minister, pristojen za gostinstvo, uskladi pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov (Uradni list RS, št. 15/95 in 22/98) in pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave, ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96) z določbami tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
Vsebino in način vodenja registra sobodajalcev iz prvega odstavka 12. člena tega zakona predpiše minister, pristojen za gostinstvo, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
19. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 327-01/91-2/10
Ljubljana, dne 13. maja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti