Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1999 z dne 7. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1999 z dne 7. 5. 1999

Kazalo

1701. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Tržič, stran 3893.

Na podlagi 34.a in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), ter v skladu z 18. členom statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Tržič na nadaljevanju 3. redne seje dne 14. 4. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Tržič
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, NAGRAD IN SEJNIN
3. člen
Z zakonom je opravljanje funkcije župana Občine Tržič, ki sodi v 3. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 8,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
4. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
V okviru tako ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije, se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja.
5. člen
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, znaša 80% skupne bruto plače župana. Mesečna plača podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles. V primeru neudeležbe se plača podžupana zmanjša za zneske, opredeljene v prvem in petem odstavku 7. člena tega pravilnika.
6. člen
Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana znaša mesečna nagrada 30% bruto plače župana brez funkcijskega dodatka in dodatka za delovno dobo, tako da se za izračun uporablja količnik 2,4.
Nagrada se podžupanu lahko izplača kot plača v primeru, da je sklenjeno delovno razmerje na podlagi 47. člena zakona o delovnih razmerjih ali pa kot plačilo na podlagi sklenjene mandatne pogodbe kot civilnopravnega obligacijskega razmerja.
Nagrada podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles. V primeru neudeležbe se plača podžupana zmanjša za zneske, opredeljene v prvem in petem odstavku tega pravilnika.
7. člen
Članom občinskega sveta, predsedniku in članom nadzornega odbora, predsednikom in članom komisij ali odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na sejah organov občine in delovnih teles, določena v odstotkih od bruto plače župana brez dodatka za delovno dobo in brez drugih dodatkov:
– članu občinskega sveta v višini 7,5%,
– predsedniku nadzornega odbora v višini 10%,
– članu nadzornega odbora v višini 7,5%,
– predsedniku komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa v višini 4,5%,
– članu komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa v višini 2,8%.
Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Nagrada se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji.
Nagrada se izplačuje za redne in izredne seje.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50% nagrada.
Za korespondenčno sejo se nagrada ne izplačuje.
8. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije.
Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
9. člen
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog podžupan, ki poklicno opravlja funkcijo, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave.
Povračila stroškov se funkcionarjem izplačujejo po opravljanjem službenem potovanju.
10. člen
Plače oziroma nagrade na podlagi tega pravilnika se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.
11. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles, ki jih imenuje župan, občinski svet ali vodi zaposleni delavec v občinski upravi, ki zagotavlja strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov in delovnih teles.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Tržič (Uradni list RS, št. 33/97).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 3. 1999 dalje.
Št. 401-03/98-06
Tržič, dne 14. aprila 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti