Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1999 z dne 7. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1999 z dne 7. 5. 1999

Kazalo

1695. Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Tržič in ukrepih za zavarovanje voda, stran 3888.

Na podlagi določil 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86, 32/89, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 42/89, 5/90, Uradni list RS, št. 8/91, 10/91, 15/91-I, 17/91, 55/92, 13/93, 32/93 in 29/95), 3. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 17/91-I, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97 in 73/98) in 10. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Tržič na nadaljevanju 3. seje dne 14. aprila 1999 sprejel
O D L O K
o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Tržič in ukrepih za zavarovanje voda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa varstvene pasove vodnih virov na območju Občine Tržič (v nadaljevanju: varstveni pasovi) in ukrepe za zavarovanje teh virov pitne vode pred onesnaženjem.
2. člen
Meje varstvenih pasov, ki so določene na podlagi strokovnih podlag geološko hidroloških raziskav in so opisane s katastrskimi številkami in vrisane v prostorsko katastrske načrte v M 1: 5000, so sestavni del tega odloka in so na vpogled na pristojnem upravnem organu Občine Tržič in na sedežu upravljavca vodovoda.
3. člen
Seznam parcelnih številk iz strokovnih podlag je sestavni del tega odloka.
Za vsak gradbeni poseg v varstvenih pasovih morajo investitorji pridobiti dovoljenje v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi. Poleg tega pa morajo pridobiti tudi predhodno strokovno mnenje Zavoda za zdravstveno varstvo (11. člen pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode, Uradni list RS, št. 46/97).
Glede dejavnosti na mejnih območjih varstvenih pasov je potrebno soglasje upravljavca vodovoda, hidrogeologa in pristojnega upravnega organa Občine Tržič.
II. VARSTVENI PASOVI
4. člen
Varstvena območja vodnih virov so razdeljena na:
– najožji varstveni pas z najstrožjim režimom zavarovanja – prvi varstveni pas,
– ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja – drugi varstveni pas,
– širši varstveni pas s sanitarnim režimom – tretji varstveni pas.
5. člen
Samo v skladu z določili tega odloka je možno in dovoljeno na območjih znotraj varstvenih pasov vodnih virov:
– graditi nove stanovanjske, gospodarske in industrijske objekte ter izvajati adaptacije,
– opravljati gozdarsko in kmetijsko ali drugo gospodarsko dejavnost, graditi komunalne naprave ter ponikalnice,
– urediti cestni promet, zlasti pa še promet z nafto, tekočimi naftnimi derivati in nevarnimi snovmi,
– graditi ceste,
– graditi kanalizacijo,
– priključiti se na javni vodovod,
– graditi skladišča nafte, tekočih naftnih derivatov in nevarnih snovi,
– uporabljati gnojila in zaščitna sredstva v kmetijstvu.
Zaščitni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, ki veljajo za nek zunanji varstveni pas, veljajo za vse znotraj ležeče pasove.
1. Prvi varstveni pas
6. člen
Najožji varstveni pas je namenjen za zaščito podtalnice, studencev, črpališč in drugih vodnih virov. Najožji del okoli vodnega vira je velikosti od 10 do 50 m in se ga določi na podlagi tipa vodnega vira in naravne lege objektov ter mora biti ograjen in hortikulturno urejen z rastlinstvom brez globokih korenin.
Dostop na to območje je dovoljen samo delavcem, ki upravljajo z napravami vodovoda.
Upravljavec vodovoda mora biti lastnik oziroma imetnik pravice uporabe tega zemljišča. V tem pasu velja splošna prepoved gradnje in izvajanje drugih dejavnosti, ki ne služijo vodni preskrbi.
Hudourniške grape se uredijo kot neprepustno korito. Prepovedana je uporaba agrotehničnih sredstev.
Za obstoječe hiše in druge objekte potrebno oceniti dejansko ogrožanje vodnega vira in stopnjo nevarnosti.
2. Drugi varstveni pas
7. člen
V ožjem varstvenem pasu je prepovedano:
1. graditi:
– proizvodne, obrtne, servisne objekte,
– energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na vodni vir,
– stanovanjske hiše in poslovne objekte ter gospodarska poslopja,
– magistralne in regionalne ceste,
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi,
2. izvajati:
– tranzitni promet nevarnih in škodljivih snovi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih snovi po nezaščitenih cestah oziroma prometnicah,
– izkop gramoza ob in iz vodotokov in v novih gramoznicah,
– spremembo namembnosti in dejavnost objektov, če se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– povečavo črpanja tehnološke vode iz vodnjakov izven vodovodnega sistema,
3. uporabljati:
– biocide in umetna gnojila,
4. opredeljevati:
– nova ureditvena območja naselij in širiti obstoječa,
5. odlagati:
– odpadke.
8. člen
V ožjem varstvenem pasu je obvezno:
1. graditi:
– ceste z neprepustnim cestiščem,
– dva metra širok pas ob cesti mora biti nagnjen proti koritnici,
– neprepustno koritnico,
2. opremiti ceste z ustrezno signalizacijo.
9. člen
V ožjem varstvenem pasu je dovoljeno:
1. izvajati:
– dejavnost, ki služi oskrbi s pitno vodo,
– proizvodnjo, kmetijsko in obrtno dejavnost v obstoječih objektih in površinah, za katere pooblaščena delovna organizacija ugotovi, da ne predstavljajo nevarnosti za kvaliteto in količino pitne vode,
– športno rekreacijske dejavnosti,
2. graditi:
– nadomestne stanovanjske hiše za objekte iz tega varstvenega pasu, če je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
– skladišča za kurilno olje s prostornino do 5 m3, ki morajo biti tehnično pregledana vsaka tri leta,
– športno rekreacijske objekte z minimalnimi spremljajočimi objekti,
3. adaptirati
– stanovanjske in gospodarske objekte, če se izboljšujejo obstoječe higienske razmere (modernizacija hlevov, gnojišč), vendar se skupna koristna površina stavb ne sme povečati, vse pod pogojem, da je že zgrajena kanalizacija ali pa se ta sočasno gradi.
10. člen
V ožjem varstvenem pasu mora biti rekonstrukcija ceste izvedena tako, da v primeru nesreč morebitne razlite tekočine ne morejo ponikati v podtalnico.
3. Tretji varstveni pas
11. člen
V širšem varstvenem pasu je prepovedano:
1. graditi:
– proizvodne, obrtne in servisne objekte, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode,
– energetske objekte, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode,
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, ki so večja kot 5 m3,
– nove komunalne čistilne naprave,
– objekte, ki zmanjšujejo količino vodnega vira,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov,
– stanovanjske hiše, kjer ni zgrajena kanalizacija oziroma se ne gradi sočasno,
– pokopališča,
– ponikovalnice za odpadne vode,
2. izvajati:
– izkop gramoza ob in iz vodotokov ter v novih gramoznicah, ki predstavlja nevarnost za vir pitne vode,
– sprememba namembnosti in dejavnosti objektov, če se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov izven vodovodnega sistema.
12. člen
V širšem varstvenem pasu je obvezno:
1. odvajati odpadne, fekalne in tehnološke odpadne vode v vodotesno kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo,
2. graditi utrjene nepropustne manipulacijske površine z odvodom meteornih voda v kanalizacijo,
3. sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, ki niso zgrajene skladno s predpisi o gradnji le-teh.
13. člen
Tehnični pregled skladišč za nafto, naftne derivate, nevarne in škodljive snovi mora biti opravljen vsakih 5 let. Lastnik skladišča ga mora naročiti pri pooblaščeni organizaciji.
14. člen
V širšem varstvenem pasu mora biti rekonstrukcija ceste izvedena tako, da v primeru nesreč morebitne razlite tekočine ne morejo ponikati v podtalnico.
III. POSEBNI UKREPI
15. člen
Za vse posege v varstvene pasove, ki jih omogoča in dovoljuje ta odlok, razen za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš mora investitor pridobiti investicijski program in oceno vpliva predvidenega posega na vodni vir, ki jo izdela za to usposobljena organizacija.
16. člen
Pristojna geodetska uprava za Občino Tržič vodi kataster skladišč nafte, tekočih derivatov in nevarnih tekočin za območje varstvenih pasov v občini. V ta kataster se vpišejo na osnovi prijave lastnika oziroma upravljavca vsa skladišča, ki so v skladu s tem odlokom in imajo uporabno dovoljenje na podlagi tehničnega pregleda. Vsak lastnik dobi potrdilo o vpisu skladišča v kataster. Prijavo je treba vložiti najkasneje v roku 30 dni po dograditvi.
Kataster mora biti urejen v dveh letih od uveljavitve tega odloka. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije nadzira skladišča nafte.
17. člen
Organizacije, ki dobavljajo nafto, naftne derivate, nevarne in škodljive snovi smejo le-te shranjevati samo v skladiščih, ki so vpisana v kataster.
IV. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne službe v skladu z veljavnimi predpisi.
Pristojne službe iz prejšnjega odstavka tega člena izdajajo odločbe in odrejajo druge ukrepe, s katerimi se zagotavlja izvajanje določil tega odloka.
V. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, če:
1. gradi v ožjem varstvenem pasu proizvodne, obrtne, servisne objekte in energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na vodni vir; stanovanjske hiše in poslovne objekte ter gospodarska poslopja, magistralne in regionalne ceste, skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, ponikalnice za odpadne vode, nove komunalne čistilne naprave in objekte, ki zmanjšujejo količino vode vodnega vira, odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov, nova pokopališča (7. člen, 1. točka),
2. izvaja v ožjem varstvenem pasu tranzitni promet nevarnih in škodljivih snovi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih snovi, po nezaščitenih cestah oziroma prometnicah, izkop gramoza ob in iz vodotokov in v novih gramoznicah, spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če se s tem povečuje nevarnost za vodni vir, in če povečajo črpanje tehnološke vode iz vodnjakov izven vodovodnega sistema (7. člen, 2. točka),
3. uporablja v ožjem varstvenem pasu rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo koncentraciji, opredeljeni v predpisih o higienski neoporečnosti pitne vode (7. člen, 3. točka),
4. opredeljuje v ožjem varstvenem pasu nova ureditvena območja naselij in/ali širijo obstoječa (7. člen, 4. točka),
5. odlaga v ožjem varstvenem pasu odpadke (7. člen, 5. točka),
6. gradi v širšem varstvenem pasu proizvodne, obrtne, servisne energetske objekte, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode, skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, ki so večja kot 5 m3, nove komunalne čistilne naprave, objekte, ki zmanjšujejo količino vodnega vira, odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov stanovanjske hiše, kjer ni zgrajena kanalizacija oziroma se ne gradi sočasno (11. člen 1. točka),
7. izvaja v širšem varstvenem pasu izkop gramoza ob in iz vodotokov ter v novih gramoznicah, ki predstavlja nevarnost za vir pitne vode, spremembo namembnosti in dejavnost objektov, če s tem povečuje nevarnost za vodni vir, povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov izven dovodnega sistema, tranzitni promet s tekočimi naftnimi derivati in nevarnimi snovmi (11. člen, 2. točka),
8. kdor v ožjem in širšem varstvenem pasu ne izvaja rekonstrukcijo ceste tako, da v primeru nesreč morebitne razlite tekočine ne morejo ponikniti v podtalnico,
9. ki v širšem varstvenem pasu ne gradi vodotesne javne in/ali interne kanalizacije in ne priključi nanjo vseh objektov, ki vodotesnosti ne more dokazati z atestom, ki gradi utrjene neprepustne manipulacijske površine z odvodom meteornih voda v kanalizacijo, ki ne odvaja odpadne in tehnološke odpadne vode v kanalizacijo, ki ne sanira obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov in škodljivih snovi, ki niso zgrajene skladno s predpisi o gradnji le-teh (12. člen),
10. ki upravlja z zemljišči v nasprotju z načrtom rabe kmetijskih zemljišč prvega, drugega in tretjega varstvenega pasu (24. člen),
11. ki zanemarja obveznost enkrat letno posredovati sanitarni inšpekciji podatke o vrstah in količinah gnojil in kemičnih pripravkih, ki jih uporabljajo na površinah varstvenih pasov vodnih virov (24. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke 19. člena tega odloka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Občina Tržič je dolžna v roku 12 let po uveljavitvi tega odloka zgraditi vodotesno javno kanalizacijsko omrežje in rekonstruirati ceste na varovanem območju v skladu z 8. in 10. členom in v skladu s prvo, drugo in tretjo točko 12. člena tega odloka.
Občina Tržič obvesti in od Republiške uprave za ceste zahteva, da se del republiške ceste Podtabor–Ljubelj, ki poteka v varstvenem pasu rekonstruira tako kot zahtevata 8. in 10. člen tega odloka.
22. člen
Obstoječa skladišča je treba prilagoditi pogojem 7. in 8. člena tega odloka in jih vpisati v kataster ali pa jih odpraviti na podlagi odločbe pristojnega inšpekcijskega organa. Rok za prijavo že obstoječih skladišč je 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
23. člen
Režim upravljanja z zemljišči v posameznih varstvenih pasovih bo opredeljen v načrtu rabe kmetijskih zemljišč, prvega, drugega in tretjega varstvenega pasu, ki ga sprejme Občinski svet občine Tržič v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
Če bo z ukrepi tega odloka povzročena škoda oziroma omejitev izkoriščanja kmetijskega zemljišča, ima lastnik ali posestnik tega zemljišča pravico do odškodnine na podlagi ocene zmanjšanja proizvodne zmogljivosti zemljišča, ki jo poda sodni izvedenec.
Odškodnino je dolžan poravnati upravljavec objektov za oskrbo z vodo.
25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o določitvi varstvenih pasov in varstvenih območij ter ukrepov za zavarovanje vodnih virov: Črni gozd, Ljubelj, Brezje, Ravne, Senično in Žegnani studenec (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/84).
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-01/96-05
Tržič, dne 14. aprila 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.
                 VARSTVENI PASOVI V OBČINI TRŽIČ1. Vodni vir Ljubelj: k.o. Podljubelj

a) 1. varstveni pas: del 1019

b) 2. varstveni pas: del 1019

c) 3. varstveni pas:

2. Vodni vir Smolekar: k.o. Podljubelj

a) 1. varstveni pas: 45, del 47

b) 2. varstveni pas: 8/4, 8/5, 8/6, 22, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4,
25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 26, 29, 30/1, 31/1, 31/4, 32, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2,
36/3, 37/1, 37/2, 37/5, 38/2, 39, 41, 42, 43, 44, 46, del 47, 48, 49, 80/8,
80/9, 80/10, 383, 384, 385, 386, 388/1, 390, 391, 396, 397, 398, 399, 400, 401,
402/2, 402/3, 941/1, 941/2, 943, 1000/3, 1003/1, 1003/2, 1004, 1034, 1035, 1036

c) 3. varstveni pas: 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2,
8/3, 8/7, 8/8, 8/10, 8/11, 8/12, 9/1, 9/2, 9/8, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13,
14, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 21/2, 21/3, 21/4,
21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11,21/12, 24/1, 402/1, 403, 404/1,
404/2, 404/3, 404/4, 405/1, 405/2, 406, 407, 408, 409, 410, 411/1, 411/2, 412/1,
412/2, 941, 941/3, 941/4, 941/5, 1003, 1022, 1037, 1037/1, 1037/2, 1038, 1039,
1040

3. Vodni vir Črni Gozd: k.o. Podljubelj

a) 1. varstveni pas:

b) 2. varstveni pas: 35/1, 35/2, 38/1, 38/3, 50, 51, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2,
53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 54/1, 54/3, 54/5, 54/6, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2,
56/3, 56/4, 58/1, 58/2, 61/1, 61/3, 61/4, 61/5, 62/1, 62/2,63, 65/1, 65/2, 65/3,
66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 67, 68/1, 68/2, 69, 70, 73, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4,
74/5, 74/6, 75/1, 75/2, 78/1, 78/2, 78/3, 79, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5,
80/6, 80/7, 260, 260/1, 261/1, 261/2, 263, 264, 265, 266, 267/1, 267/3, 268,
269, 270, 271, 272, 273/1, 274/1, 274/3, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 276, 276/2,
277/1, 277/2, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 294/1, 294/2, 295, 295/1, 295/3, 296, 296/1, 296/3, 297, 298/1, 298/2,
299/1, 299/2, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 302/1, 302/2, 302/3,
303, 309/1, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383/1, 383/2, 387, 389, 390,
938/1, 939/1, 939/2, 939/3, 1000/2, 1031, 1032, 1033

c) 3. varstveni pas:

4. Vodni vir Žegnani Studenec: k.o. Bistrica, k.o. Leše

a) 1. varstveni pas: 317/1, 344, 345/2, 507/2, 509

b) 2. varstveni pas: 317/1, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335,
336, 337/1, 337/2, 337/3, 338, 339, 340, 341, 342/1, 342/2, 342/3, 343/1, 343/2,
345/1, 345/3, 345/4, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371,372, 373,
374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 457, 458, 459, 460, 461, 462,
463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471/1, 471/2, 471/3, 472, 473, 486, 487,
488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503,
504, 505, 506/1, 506/2, 510, 511/1, 1128, 1131, 1134

c) 3. varstveni pas: 384, 385, 386, 387, 388, 389/1, 389/2, 390, 391, 392, 393,
394, 395, 396, 397/1, 397/2, 398/1, 398/2, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 418/1,
419, 420, 421,422, 423, 424, 425, 426, 427/1, 427/2, 428, 429, 430, 431, 432,
433, 434, 435, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 440/1, 440/2, 440/3, 441, 442/1,
442/2, 443, 444, 445/1, 445/2, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,
456, 474, 475, 476, 477, 478,, 479, 480, 481, 482,483, 484, 485, 851, 852/42,
852/43, 852/44, 852/45, 852/46, 852/47, 852/48, 852/49, 852/50, 852/51, 852/52,
852/53, 852/54, 852/56, 852/57, 852/58, 852/59, 852/60, 852/61, 852/62, 852/63,
852/64, 852/65, 852/66, 852/67, 852/68, 852/69, 852/70, 852/71, 852/72, 852/73,
852/74, 852/75, 852/76, 852/77, 852/78, 852/79, 852/80, 852/81, 852/82, 1132,
1133,1134

5. Vodni viri Brezje: k.o. Bistrica

a) 1. varstveni pas: del 511/11

b) 2. varstveni pas: del 511/1

c) 3. varstveni pas: del 511/1, 511/4, 516, 517, 518

6. Vodni vir Hudi Graben: k.o. Leše, k.o. Bistrica

a) 1. varstveni pas: 511/4, 770/47, 770/48, 798, 799

b) 2. varstveni pas: 511/1, 511/4, 512, 513, 514, 515, 798, 799, 800, 801,
802/1, 802/2, 803/1, 803/2, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 852/41,
852/55

c) 3. varstveni pas:

7. Vodni vir Ravne: k.o. Podljubelj

a) 1. varstveni pas: 892, 893, 913/1, 914, 920, 924, 925, 926, 927, 928

b) 2. varstveni pas: 876, 930

c) 3. varstveni pas: 876, 930

8. Vodni vir Veterno: k.o. Senično, k.o. Križe

a) 1. varstveni pas: 190/16, 190/17, 190/18, 190/19, 190/20, 190/21, 190/22,
190/23, 190/32, 190/33, 191, 194, 195, 196, 860, 863

b) 2. varstveni pas: 627/1, 627/2, 627/3, 627/4, 627/5, 627/6, 627/43, 627/47,
630, 631, 632, 633

c) 3. varstveni pas:

9. Vodni vir Gozd: k.o. Križe

a) 1. varstveni pas: 714, 715, 716, 720, 721/1, 721/2, 721/3, 721/4, 722/1,
722/2, 723, 860

b) 2. varstveni pas: 712/1, 713, 724, 725, 726/1, 726/2, 726/3

c) 3. varstveni pas:

10. Vodni vir Senično: k.o. Senično

a) 1. varstveni pas: 276, 279/1, 279/3

b) 2. varstveni pas: 205/1, 206/1, 206/2, 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212,
212/2, 213, 214/1, 214/2, 215, 717, 718/1, 718/2, 719, 858

c) 3. varstveni pas:

11. Vodni vir Jelendol: k.o. Lom pod Storžičem

a) 1. varstveni pas: 735/1, 737/1, 1008

b) 2. varstveni pas:

c) 3. varstveni pas: 525, 630/2, 630/3, 630/23, 736, 737/1, 760, 761, 762, 763,
764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 781/1, 781/2, 782/1, 782/2, 782/3, 782/4,
782/5, 782/6, 782/7, 782/9, 788/1, 788/2, 1009, 1024

12. Vodni vir Lom 1: k.o. Lom pod Storžičem

a) 1. varstveni pas: 212, 213, del 214/5

b) 2. varstveni pas: 214/4, del 214/5, 215/1, 215/2

c) 3. varstveni pas:

13. Vodni vir Lom 2:  k.o. Lom pod Storžičem

a) 1. varstveni pas:

b) 2. varstveni pas: 432/2, 433, 434/2, 454/1

b) 3. varstveni pas:

14. Vodni vir Paloviče: k.o. Leše

a) 1. varstveni pas: 732/5, 770/4, 770/5, 770/6, 770/7, 770/9, 775, del 776/1,
776/2, 777, 778/1, 778/2, 779/1, 779/2

b) 2. varstveni pas: 773/1, 773/2, 773/3, 774, 775, del 776, del 776/2, 777,
779/3, 779/5, 779/6, del 780, 781/2

c) 3. varstveni pas:

15. Vodni vir Lajba: k.o. Podljubelj

a) 1. varstveni pas: 25/4, del 31/4

b) 2. varstveni pas:

c) 3. varstveni pas:

16. Vodni vir Lom 3: k.o. Lom pod Storžičem

a) 1. varstveni pas: del 580, del 549

b) 2. varstveni pas: del 580, del 549

c) 3. varstveni pas: 212, 213, 214/5, 214/4, 432/2, 433, 434/2, 454/1, 1029.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti