Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1999 z dne 7. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1999 z dne 7. 5. 1999

Kazalo

1693. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Ivanovci - za naselje Ivanovci, stran 3886.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96) in 84. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) je Svet krajevne skupnosti Ivanovci na seji dne 16. aprila 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Ivanovci – za naselje Ivanovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Ivanovci, ki obsega naselje Ivanovci.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
– posodobitev vaških cest,
– ureditev mrliške vežice,
– vzdrževanje pokopališč,
– dograditev in vzdrževanje vaškega doma,
– vzdrževanje komunalne infrastrukture,
– sofinanciranje delovanja KS in društev.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 23. maja 1999, od 7. do 19. ure na volišču v vaškem domu v Ivanovcih.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 6. 1999 do 31. 5. 2004.
5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Ivanovci v naselju Ivanovci in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik.
Pravico glasovati na referendumu imajo tudi lastniki vikendov in vinskih kleti, na območju Krajevne skupnosti Ivanovci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju KS Ivanovci, za njih se izid glasovanja ugotavlja posebej.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče v naselju Ivanovci ter lastniki vikendov in vinskih kleti na območju KS Ivanovci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Krajevne skupnosti Ivanovci.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v naslednji višini:
– 1,5% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega in pogodbenega dela,
– 7% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 2% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Ivanovci,
– 1% od pokojnin,
– 1.000 SIT mesečno občani, ki so na začasnem delu v tujini,
– 500 SIT mesečno od vikendov in vinskih kleti zgrajenih na območju Krajevne skupnosti Ivanovci.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85 in 48/96).
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nadomestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom in samostojnim podjetnikom, bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Ratkovci dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki prejemajo plačo iz tujine ter lastniki vikendov in vinskih kleti, plačujejo samoprispevek dvakrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Ivanovci, in sicer do 30. 6. za prvih šest mesecev in do 31. 12 za drugih šest mesecev tekočega leta. Krajevna skupnost Ivanovci pošlje zavezancem položnice za plačilo.
9. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca aprila 1999 ocenjen na ca. 12,000.000 SIT. S krajevnim samoprispevkom se bo v petih letih zbralo predvidoma 5,000.000 SIT.
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne skupnosti Ivanovci, št. 51900-842-078-82609, s pripisom »samoprispevek KS Ivanovci.
10. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
11. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
12. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet KS Ivanovci.
13. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Ivanovci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, Podružnica Murska Sobota ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
14. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci, s tajnim glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Ivanovci
                GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 23. maja 1999, o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za dobo pet let, to je od 1. 6. 1999 do 31. 5. 2004, v KS Ivanovci – v naselju Ivanovci, za financiranje naslednjih programov:
– posodobitev vaških cest,
– ureditev mrliške vežice,
– vzdrževanje pokopališč,
– dograditev in vzdrževanje vaškega doma,
– vzdrževanje komunalne infrastrukture,
– sofinanciranje delovanja KS in društev.
GLASUJEM
»ZA«                                »PROTI«
Glasujete tako, da obkrožite besedo »ZA«, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinjate z uvedbo samoprispevka.
15. člen
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi Krajevna skupnost Ivanovci.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Št. 1/99
Ivanovci, dne 20. aprila 1999.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Ivanovci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti