Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1999 z dne 7. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1999 z dne 7. 5. 1999

Kazalo

1691. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Črenšovci, stran 3884.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95, 17/96 in 16/97) je Občinski svet občine Črenšovci na 4. seji dne 30. 3. 1999 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Črenšovci
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 69/95) se spremeni 6. člen in glasi:
“Svet predstavlja župan.”
2. člen
Prvi stavek prvega odstavka 7. člena se spremeni in glasi:
“Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan v 20 dneh po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov mandat.”
Drugi odstavek se v celoti črta.
3. člen
V 8. členu se spremeni prvi odstavek in glasi:
“Do potrditve mandata županu, vodi sejo župan, ki ima mandat.”
4. člen
V prvem in drugem odstavku 17. člena se namesto besedila “predsednik sveta” vnese “župan”.
V drugem odstavku 17. člena se črta beseda “županu”.
5. člen
V drugem odstavku 19. člena se namesto besede “predsednik” vnese “župan”.
6. člen
V 20. členu se v prvem stavku črtata besedi “predsedniku sveta”.
7. člen
Spremeni se 21. člen in glasi:
“Pisno pobudo posreduje župan občinski upravi ali delovnemu telesu, ki morajo nanjo odgovoriti najkasneje do dneva sklica naslednje seje sveta.
Če se pobuda nanaša na delo občinskega sveta mora župan na njo odgovoriti takoj oziroma jo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje. Če svetnik z odgovorom župana ni zadovoljen, lahko zahteva, da se pobuda obravnava na prvi naslednji seji. O tem odloči svet z glasovanjem.”
8. člen
V 22. členu se v drugem odstavku namesto besed “predsednik sveta” vnese “župan”.
9. člen
V 23. členu se besedi “predsednik sveta” nadomesti z besedo “župan”.
10. člen
Pred 26. členom se iz naslova črta “program dela”.
11. člen
26. člen se spremeni in glasi:
“Seje sveta sklicuje župan. Župan sklicuje seje sveta na lastno pobudo, po sklepu sveta ali na zahtevo najmanj četrtine članov občinskega sveta.”
12. člen
Črta se 27. člen.
13. člen
28. člen se spremeni in glasi:
“Izredno sejo sveta skliče župan na svojo pobudo, na predlog delovnega telesa, na zahtevo najmanj petine članov sveta ali zahtevo nadzornega odbora.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo gradivo o zahtevah, o katerih naj občinski svet odloča.
Če župan na pisno zahtevo upravičenega predlagatelja ne skliče seje v roku 5 dni od prejema zahteve za sklic, lahko skliče sejo tisti, ki je sklic zahteval, vabilu pa hkrati predloži tudi ustrezno gradivo.”
14. člen
V 29. členu se tretji stavek prvega odstavka spremeni in glasi:
“Izredno sejo lahko skliče župan tudi v krajšem roku.”
15. člen
V prvem odstavku 30. člena se črta besedilo “oziroma predsednik sveta”.
V zadnjem odstavku 30. člena se namesto “predsednik sveta” vnese “župan”.
16. člen
Spremeni se prvi odstavek 31. člena in glasi:
“Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan. Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.”
17. člen
33. člen se spremeni in glasi:
“Seji sveta predseduje župan. Kadar je župan zadržan predseduje seji sveta podžupan. Po pooblastilu župana lahko vodi posamezno sejo sveta podžupan, čeprav je župan na seji navzoč.
Kadar nastopijo razlogi, da se že sklicane seje ne moreta udeležiti niti župan niti podžupan, vodi sejo član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi pa najstarejši član občinskega sveta.”
18. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki glasi:
“Seje občinskega sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskega sveta.
Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se povabi na sejo z vabilom. Na seji se jim posreduje gradivo za sejo.
Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v gradiva, ki so predložena članom občinskega sveta za to sejo.
Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja občinskega sveta poteka primeren prostor, ki mora biti ločen od prostora za člane občinskega sveta.
Občan, ki spremlja sejo in predstavnik sredstva javnega obveščanja nima pravice razpravljati ali kako drugače motiti delo občinskega sveta.
Če občan, ki spremlja sejo ali predstavnik sredstev javnega obveščanja moti delo občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela občinskega sveta, pa ga odstrani iz prostora.”
19. člen
V 35. členu se doda nov prvi odstavek, ki glasi:
“Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe, zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.”
Prvi odstavek 35. člena postane drugi odstavek.
20. člen
V 36. členu se namesto besede “predsednik” vnese “župan”.
21. člen
V tretjem odstavku 40. člena se namesto “predsedniku sveta” vnese “županu”.
22. člen
V 41., 42., 43., 45., 46., 50. in 55. členu se namesto besede “predsednik” vnese beseda “župan”.
23. člen
V 57. členu se besedi “predsednika sveta” nadomestita z besedo “predsedujočega”.
24. člen
V 59., 60. in 62. členu se besede “predsednik” in “predsednika” nadomestijo z besedo “župan” v ustreznih sklonih.
25. člen
Zadnji odstavek 63. člena se spremeni in glasi:
“Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči in delavec občinske uprave, ki je vodil zapisnik.”
26. člen
Črtajo se 67., 68. in 69. člen ter naslov podpoglavja “6. Predsednik sveta”.
27. člen
V 70. členu se črta drugi odstavek.
27.a člen
V 73. členu se doda nova četrta točka, ki glasi: “4. Odbor za turizem”.
28. člen
V 76. členu se v tretjem odstavku namesto besede “javno” vnese “tajno”.
29. člen
Črta se 81. člen ter podpoglavje “2. Volitve predsednika in podpredsednika sveta”.
30. člen
Črta se 83. člen in naslov podpoglavja “4. Imenovanje tajnika”.
31. člen
V drugem odstavku 85. člena se namesto “predsednik sveta” vnese “župan”.
Zadnji odstavek 85. člena se črta.
32. člen
V 92. členu se zadnji stavek drugega odstavka črta.
33. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema.
Št. 28/4-99
Črenšovci, dne 30. marca 1999.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti